Hotărârea nr. 400/2019

Hotărârea nr.400 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR, 400

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16261 din data de 20.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 16261 din data de 20.09.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a erviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de lervicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 67298/13.09.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 2 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea nr. 51/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 20 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 36 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria Dumbrăveanu


atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov» Jud. Brașov* eod &OOOB1

Tatafonffaw! 026S.417.100, email! <jfTice<^dQair>pcbv.ro wabslte* wvrw.tiga4ipcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


al al Județului brăveanu


Secretar Gentjr Maria DuAi

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social pentru Copii cu Dizabilități “RAZĂ DE LUMINĂ” - “Complex de Servicii Cristian” din Brașov

9

AVIZAT Colegiul Director prin

Hotărârea nr.50/09.08.2019


str. luliu Maniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500081

Talafon/faxi G26t.417.1QO, amaili offic*'&dț>î»*pcbv.ro

wvbsitai www.dgatpebv.ro Cod flăcăii 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

ART. 1

DEFINIȚIE

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, denumit în continuare Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, organizarea acestuia;

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentant legal/convențional, vizitatori.

ART. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1);

 • (2) Centrul funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov, nr. 326/31.07.2017.

 • (3) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, cod serviciu social 8891CZ-C-III, Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, înființat și administrat de furnizorul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, funcționează conform prevederilor legale. Serviciul social se află în curs de licențiere.

 • (4) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” funcționează la adresa - Str. Mărăsești, nr. 2 bis și face parte din Complexul de Servicii “Cristian”, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 20 de locuri.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL

 • (1) Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii;

 • (2) Serviciile oferite de Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligații responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ^^ag^|iți‘'l^»tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolofon/fax* 02S9.417.100t omall: cfficxfjdcjaspcbv.ro

webslt»! www.fl9ttpclrv.r9 Cod flocăit 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial;

 • (3) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități deservește copiii cu handicap vizual, cu boli asociate și copii cu alte afecțiuni/dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, care au domiciliul pe raza județului Brașov, aceștia putând urma sau nu o formă de învățământ.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL

 • (l) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu la care a aderat și România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilorstr. tuliu Meniu nr. 6, Brașov, jad. Brașov, cod 500091

Tolefon/faxi 026t.417.100, omaili offica'&dțpi^pcbv.ro wobalte» www.tfg»apci»v,ro Cod flacalt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” cu Serviciul Public de Asistență Socială, prin intermediul serviciilor specializate ale D.G.A.S.P.C. Brașov.

ART.6

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” pot fi: copii cu dizabilități, posesori de certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Brașov, aflați în familia biologică sau cu măsură de protecție specială la D.G.A.S.P.C. Brașov, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, cu domiciliul în municipiul sau în județul Brașov, aceștia putând urma sau nu o formă de învățământ.

 • (2) Condițiile de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) Acte necesare:

 • -  cerere de admitere semnată de părinte/reprezentant legal;

 • -  copie certificat naștere și act identitate beneficiar;

 • -  copie certificat încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru Protecția Copilului Brașov, denumită în continuare C.P.C.;

 • -  copie a Planului de abilitare-reabilitare, întocmit de către managerul de caz din cadrul Biroul de Evaluare Complexă pentru Copii, denumit în continuare CECC, din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • -  copie a contractului cu familia încheiat cu managerul de caz din cadru CECC;

 • -  copie documente medicale care atestă boala respectivă (investigații);
str. (uliu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

T«l«fon/faM< 038t.417.100, omaili offic*'&dc|a«pchv.r<> w*b«it»i www.ttgtwsctoV'fo Cod flbeali 9B7033©

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

(denumit în continuare SR)/plasament în regim urgență, instituită prin Hotărâre C.P.C., sentință judecătorească, dispoziție de plasament în regim de urgență;

 • b) Criterii de eligibilitate:

copii cu dizabilități vârste cuprinse între 3 - 18 ani;

 • c) Părintele/reprezentantul legal al beneficiarului formulează în scris Centrului cererea de admitere, care este avizată de șeful de centru și aprobată de Directorul General;

 • d) Serviciile asigurate sunt gratuite.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • -  părintele/reprezentantul legal solicită încetarea serviciilor (din diferite motive);

 • -  părintele/reprezentantul legal al beneficiarului nu respectă regulamentul centrului;

 • -  comportamentul beneficiarului pune în pericol viața lui sau a   altor

beneficiari/personalului;

 • -  în situația în care beneficiarul absentează 3 luni nemotivat, consecutiv;

 • -  serviciile oferite încetează cu data Dispoziției de ieșire întocmită de asistentul social al Centrului, avizată de șeful de centru, înregistrată la Registratura D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobată de Directorul General. La încetarea furnizării serviciilor, echipa multidisciplinară a Centrului întocmește pentru fiecare beneficiar un Protocol de ieșire/Foaie de ieșire din atenția Centrului de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” și un proces verbal de încheiere a dosarului, ambele aprobate de șeful de centru.

 • (4) Beneficiarii serviciilor sociale, furnizate în cadrul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

 • i)   să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai Centrului de zi și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)   să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)  să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți be.

conform potențialului și dorințelor personale;                                       [


str. lullu Maniu r»r. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxs 0269.417.100) amaih wabsltw www.dgiipcbV'n Cad fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de Centrului de zi sau la care li se facilitează accesul;

 • o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul Centrului de zi și misiunea acestuia;

 • p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • r)  să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • s) să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • t)   să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.entrului de zi.;

 • u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

 • z) să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru Centrului de zi împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de Centrul de zi.;

dd)să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în Centrul de zi și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

ff) de a avea acces la informații cu privire la reproducere și planificare familială într-o formă accesibilă nivelului de educație a beneficiarului;

gg) de a primi răspuns la solicitările exprimate.

 • (5) Beneficiarii serviciilor sociale, furnizate în cadrul Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități “Rază de Lumină”au următoarele obligații:

 • a) Să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) Să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență, etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) Să respecte prevederile prezentului regulament, precum și celelalte regulamente destinate funcționării Centrului;


*tr. luliu Maniu nr. S, Brauțov, Jud. Brașov, cod 5OOOB1

Telafon/faxt 0269.417.100, emalli

wabaltes www.ttgatfictov.ro Cod flacalt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

ART. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”sunt următoarele:

 • a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public județean, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu reprezentantul legal al persoanei beneficiare;

 • 2. Asigură protecția specială a copiilor cu dizabilități, prin promovarea unui ansamblu de măsuri și programe educaționale de însușire a deprinderilor de viață independentă, de abilitare și reabilitare, de socializare, precum și creșterea calității vieții acestora, prin acordarea unui set de servicii sociale integrate;

 • 3. Asigură programe personalizate de intervenție, conform standardelor, adaptate nevoilor și posibilităților persoanei cu dizabilități;

 • 4. Asigură suport în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

 • 5. Asigură activități/programe de loisir, activități de divertisment, recreative, de socializare, etc.;

 • 6. Informare și sprijin în soluționarea situațiilor problematice socio-psiho-educaționale;

 • 7. Asigură intervenție timpurie pentru recuperarea și re/abilitarea copiilor cu dizabilități;

 • 8. Asigură asistență educațională constând în urmărirea programei școlare, în lucrul la Centru, cu beneficiarii care frecventează o formă de învățământ, pe parcursul efectuării studiilor școlare, însușirea studierii materiilor din programa școlară, de către beneficiari, prin mijloace specifice;

 • 9. învățarea cititului și scrisului în Braille;

 • 10. Formarea deprinderilor de orientare în spațiu, autoservire, viață independentă și autonomă;

 • 11. Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului cu voce sintetică;

 • 12. Informarea și consilierea părinților copiilor asistați;

 • 13. Intervenție specializată personalizată;

 • 14. Consiliere psihologică atât pentru beneficiari, cât și pentru aparținători;

 • 15. Reprezintă furnizorul de servicii în contractul încheiat cu voluntarii/practicanții.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Inițierea și organizarea de acțiuni de informare a comunității;

 • 2. Existența materialelor promoționale și informative;

 • 3. Colaborararea cu instituțiile relevante din comunitate;

 • 4. Existența informațiilor de specialitate la nivelul centrului.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • l. Elaborarea de materiale de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități (afișe, pliame)


str. lufiu Maniu nr. 6, Brațav, jud. Brașov, cod 600001

Talafon/faxtO28t.417.1QQ, ««naili cffic»^9a*pcbv.m

w*b«lt»s K'tvw.afeHMpcfriwv Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • 2. Popularizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe site-ul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 3. Expoziție de obiecte/desene confecționate de beneficiari;

 • 4.  Informarea părinților/reprezentanților legali ai acestora cu privire la drepturile și responsabilitățile beneficiarilor;

 • 5. Participarea serviciului social la toate evenimentele organizate de funizorul de servicii cu ocazia promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. Perfecționarea continuă a personalului;

 • 4. Realizarea de evaluări periodice a personalului de specialitate;

 • 5. Supervizarea permanentă a personalului.

 • 6. De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Centrului.

ART.8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2;

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”este compusă din :

 • a) personal de conducere - șef centru;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire;

 • d) voluntari.

ART.9

PERSONALUL DE CONDUCERE

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către:

a. Șeful de Centru.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelo^rSftîîl'
de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • d) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului Centrul de zi;

 • e) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrul de zi, în comunitate;

 • g) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • h) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, în folosul beneficiarilor;

 • i) întocmește raportul anual de activitate

j. întocmește împreună cu contabilul Centrului de zi proiectul bugetului propriu;

k) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor, a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

 • l) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

m) asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii;

n) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

o) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

p) coordonează și organizează activitatea personalului de specialitate din Centru;

 • q) asigură desfășurarea activității cu respectarea prevederilor ROF, NIF, etc. și a normelor de protecția muncii și sănătate și cecuritate în muncă

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de șef Centru se ocupă prin concurs, în condițiile legii;

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de șef centru trebuie să fie absolvenți cu diploma de învățământ superior în domeniul psihologiei, asistenței sociale cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diploma de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de centru se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE ÎN ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR

(1) Personalul de specialitate încadrat conform statului de funcții este compus din:


 • a)   Asistent social practicant S (cod COR 263501)

 • b)  Psiholog practicant S (cod COR 263411)


 • c)  Psihopedagog principal S (cod COR 263412)


»tr. luliu Manlu nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod SOOO&1

Talafon/faxt026i.417.100, amallt offic«^dț|a«pchv.r<a

wabaltm www.cfga4pctov.ro Cad flaealt 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • d) Educator principal S (cod COR 253203)

 • f)   Instructor de educație principal M (cod COR 263508)

 • g)  Instructor de ergoterapie principal M (cod COR 223003)

 • h)  Kinetoterapeut debutant S (cod COR 226405)

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) Colaborează cu specialiști din alte Centre și cu managerii de caz din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) Semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e) Sesizează conducerii Centrului de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament

 • f) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • g) Participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • h) Face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • i) Promovează interesul superior al copilului;

 • j) Respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii Centrului;

 • k) Abordează copiii în mod nediscriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formula de politețe preferată de aceștia;

 • l) Alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • (3) Atribuțiile specifice ale personalului de specialitate sunt:

 • a) Asistent social practicant (cod COR 263501 )

• implementează standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, din 03.01.2019;

• asigură consiliere socială și administrativă (îndrumarea beneficiarilor către diferite instituții și pentru asigurarea sprijinului pentru obținerea unor drepturi; facilitează accesul beneficiarilor la alte tipuri de prestații și servicii sociale, informează cu privire la drepturile sociale și serviciile disponibile pe raza județului Brașov, precum și din alte locații din țară);

 • • cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de zi;

 • • urmărește și pune în aplicare planul general defalcat în activități lunare concrete pe linie educativă și deprinderi de viață independentă, precum și de activități de animație-socializare, îngrijire și întreținerea sănătății beneficiarilor; verifică realizarea activităților planificate și rezultatele acestora;

• evaluează rezultatele personalului de specialitate prin confruntarea planificărilor cu rapoartele și verificările de pe teren: asigură sprijin și îndrumare personalului pentru îm^^ăJ^frS^' performanțelor profesionale;
str. (uliu Manlu nr. 6, Brațav, jud. Br>țo/, cod 600091

Tatefon/faxi 0269.417.100, amaih officw^doaspcbv.ro wabaltm www.ti9a4pctfv.ro Cod flaesli 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • • verifică registrele generale specifice activității, registrele în care se consemnează și se înregistrează derularea activităților curente a personalului de specialitate, informând și propunând șefului de centru măsuri în cazul constatării unor evenimente sau nereguli. Solicită diferite situații, rapoarte, planificări de la personal în vederea centralizării acestora și, după caz, transmiterii acestora la D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • • identifică parteneriate în vederea derulării unor activități specifice domeniului de activitate/ organizează activități de petrecere a timpului liber, activități educative, culturale la nivelul Centrului sau în comunitate;

 • • promovează principiile și normele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la drepturile copilului, ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului/tinerilor în cadrul Centrului;

 • • cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială desfășurate în interesul superior al copilului/tânărului;

 • • colaborează și menține în permanență legătură cu managerul de caz al copilului din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă pentru atingerea obiectivelor cuprinse în P.P.I.;

 • • participă la evaluarea inițială și reevaluarea cazurilor și întocmește rapoartele necesare;

 • • elaborează Planul Personalizat de Intervenție denumit în continuare P.P.I., programul zilnic al copiilor, programul de abilitare/reabilitare al fiecărui beneficiar, activitățile recreative și de socializare, însoțind beneficiarii la locul de desfășurare și urmărește întocmirea rapoartelor de către cei implicați în această activitate

 • • colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea P.P.I., întocmește și reactualizează dosarul copilului;

 • •  asigură și sprijină echipa în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul etapelor managementului de caz;

 • • asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica copilului din cadrul Centrului, din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov sau din comunitate;

•implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor cuprinse în P.P.I.;

•întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitatea acestora (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, interesați de activitatea centrului), prezentând în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități)

 • • consiliază familia/reprezentantul legal în problemele de asistență socială;

 • • se implică în elaborarea Planului Anual de Acțiune împreună cu ceilalți specialiști ai Centrului;

 • • sesizează orice situație de abuz sau neglijență întâlnită și ține evidența cazurilor de discriminare, abuz, intimidare, neglijare; evaluează situația de abuz întocmind fișa de semnalare;

• cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrelor de zi pentru copiii/tineri cu dizabilități - nevăzători, legislația privind protecția copilului;

 • • consemnează prezența zilnică a beneficiarilor, completează registrul de evidență a beneficjss

  ÎHRSCȚiA


 • • coordonează activitatea de voluntariat cu respectarea legislației în vigoare și a prj^rajurilor^ < D.G.A.S.P.C. Brașov;

  (SENERALĂ•ir. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

Talafon/faxi O36t.417.1Q0, amaih effica'&d&aspcbv.ro

wabaltat www.tigaapctov.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • • arhivează documentele sociale ale beneficiarilor Centrului;

 • • manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale;

 • • respectă cerințele documentației Sistemului de Management Integrat în propria activitate și asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • • efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu

 • • cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și îl înmânează personal și obligatoriu conducerii Centrului.

 • b) Psiholog practicant (cod COR 263411)

 • • asigură consilierea psihologică a persoanelor cu deficiențe de vedere și alte dizabilități în scopul dezvoltării încrederii în propria persoană;

 • • evaluează persoana din punct de vedere psihologic, analizează documentația medicală și socială din dosarul persoanei și stabilește metodele de psihodiagnostic pe care le folosește;

 • • recomandă acțiunile pentru recuperarea persoanei cu dizabilități care vor fi cuprinse în programul individual de readaptare și integrare socială a persoanei cu dizabilități;

 • • completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării psihologice inițiale în termen de 30 zile de la înscrierea beneficiarului în Centru și a reevaluărilor semestriale sau ori de câte ori este nevoie;

 • • realizează consiliere și terapie copiilor aflați în evidența Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități “Rază de Lumină” întocmind rapoarte cu evoluția fiecărui beneficiar pe care le înmânează șefului de centru pentru avizare;

 • • realizează consilierea familiei naturale sau substitutive a beneficiarilor care frecventează

Centrul;

• stabilește, împreună cu personalul de educație, programul educațional al beneficiarilor care frecventează Centrul;

 • • cunoaște, aplică și respectă prevederile legislative generale, precum și specifice pentru copii cu dizabilități;

 • • cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de zi;

 • • colaborează cu managerul de caz alocat de la D.G.A.S.P.C. Brașov - Compartiment Evaluare Complexă Copii (CECC);

 • • întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitaț^agg^țș (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, i^rg^l


*tr. luliu Manlu w. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxi 026i.417.100, otnalh offic*^d<jn*pcbv.rn wobalto* www.tigaipctov.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


activitatea centrului), prezentând, în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități);

 • • sesizează orice situație de abuz sau neglijență întâlnită;

 • • răspunde cu promptitudine, amabilitate și profesionalism tuturor solicitărilor venite din partea publicului care solicită informații atât fizic, cât și la telefon, care nu sunt de natură confidențială;

 • • elaborează situații cerute de șeful ierarhic, care stau la baza unor studii și strategii;

 • • își îndeplinește atribuțiile în cadrul echipei multidisciplinare/pluridisciplinare, are sarcina de a evalua beneficiarul și a elabora Planul Personalizat de Intervenție (PPI), prin care se stabilesc pentru fiecare beneficiar activitățile și serviciile oferite, intervalele de evaluare, stabilindu-se în același timp și programul zilnic al beneficiarului;

 • • propune, către conducerea Centrului, achiziționarea de jucării, materiale educative și didactice, materiale de specialitate necesare stimulării și dezvoltării beneficiarilor;

 • • întocmește planul de abilitare/reabilitare al beneficiarilor care frecventează Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități “Rază de Lumină”, stabilind obiectivele de atins;

 • • cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale;

 • • cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, legislația privind protecția copilului/persoanelor cu dizabilități;

 • • păstrează confidențialitatea oricăror date despre beneficiari, nefurnizând nici un fel de informații despre aceștia, fără aprobarea șefului de centru;

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • • efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și îl înmânează personal și obligatoriu conducerii Centrului.

 • c) Psihopedagog principal (cod COR 263412)

 • • efectuează evaluarea inițială a noului beneficiar și elaborează Fișa de Evaluare Inițială;

 • • elaborează Planul Personalizat de Intervenție (PPI) pe baza Planului de Recuperare a copilului cu dizabilități/a Planului de Servicii Personalizat furnizate de către Serviciul de Evaluare Complexă și a evaluării inițiale, în colaborare cu ceilalți specialiști implicați, cu părintele/reprezentantul legal și cu copilul;

 • • în formularea obiectivelor și activităților Planului Personalizat de Intervenție (PPI) are în vedere adaptarea acestora la particularitățile de vârstă, potențial, diagnostic, nevoi specifice ale copilului;


• elaborează Planul Personalizat de Educație (PPE) pentru fiecare copil de coordonează implementarea obiectivelor și activităților PPE;

12str. luliu Maniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxr 0263.417,100, ornaiii nMc.fedg.^pcbv.ro wabaltai www.dgnpebv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • • programul educațional pe care îl elaborează are în vedere dezvoltarea de obiective și activități ce vizează: educația non-formală, DVI, abilitare/reabilitare (autonomie, autoservire, orientare în spațiu, exerciții de vorbire), recreere-socializare;

• efectuează evaluarea inițială a beneficiarului, consemnând rezultatele acesteia în termen de 30 zile;

 • • planifică dinainte, periodic, activitatea fiecărui copil de la grupa sa (în mod personalizat), în colaborare cu ceilalți specialiști ai Centrului;

 • • răspunde de siguranța și programul zilnic al fiecărui copil de la sala sa de activități, din momentul venirii acestuia în Centru, până la preluarea de către părinte/reprezentant legal;

 • • cunoaște și respectă prevederile Legii în desfășurarea activității pentru asigurarea unor servicii de calitate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități

 • • cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de zi;

 • • întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitatea acestora (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, interesați de activitatea Centrului), prezentând, în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități);

 • • la admiterea beneficiarului în Centru, se ocupă de acomodarea sa;

 • • supraveghează copilul în parcurgerea drumului către sala de mese și retur, încurajând independența acestuia (pentru copilul nevăzător);

 • • asistă copilul în vederea servirii mesei, încurajând independența în autoservire;

•informează părintele/reprezentantul legal al copilului cu privire la progresele/rezultatele înregistrate prin intermediul asistentului social;

 • • elaborează periodic raportul de evaluare, în vederea monitorizării evoluției copilului;

 • • informează conducerea Centrului cu privire situații de abuz sau suspiciunea de abuz, neglijare a copilului și notifică evenimentul în Registrul de sesizări și reclamații și în Fișa de semnalare a abuzulului

 • • participă la diverse cursuri de formare profesională și se informează cu privire la metode noi de abordare specifice profesiei în vederea optimizării intervenției

 • • colaborează cu voluntarii și practicanții care își desfășoară activitatea în Centru;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și îl înmânează personal și obligatoriu conducerii Centrului;

 • •  cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • implementează obiectivul general pentru educația non-formală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, conform paragrafului respectiv din PPI;

 • • colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru planului de abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul copilului;

 • • participă la elaborarea Planului Anual de Acțiune;str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolafon/fam O26i.417.1Q0, ocnalh offic*(&d<*aspcbv.râi wabsltat                  Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • • asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului;

 • • participă la activitățile recreative și de socializare însoțind beneficiarii la locul stabilit, se implică în organizarea sărbătoririi zilelor de naștere ale beneficiarilor, întocmind rapoarte după fiecare activitate;

 • • respectă confidențialitatea informațiilor despre beneficiarii Centrului și repezentanții legali ai acestora;

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • • efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • d) Educator principal (cod COR 253203)

 • • menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la clase pentru a discuta situația fiecărui copil;

 • • formarea și consolidarea deprinderilor beneficiarilor nevăzători ai Centrului de zi scris-citit în alfabetul Braille, prin folosirea materialelor specifice - ABCDAR-ul, tăblița, mașina de scris Braille;

 • • desfășoară activități de joc: inițiere în jocuri educative, adaptate nevăzătorilor, precum șah, Nu-te-supăra-frate, Moara, etc.;

 • • desfășoară activități educative/de învățare cu beneficiarii pe grupe sau individual;

 • • cunoaște și respectă prevederile Legii în desfășurarea activității pentru asigurarea unor servicii de calitate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități;

 • • cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • cunoaște și respectă Manualul de Procedura al Centrului de zi;

 • • întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitatea acestora (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, interesați de activitatea Centrului), prezentând în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități);

 • • la admiterea beneficiarului în Centru, se ocupă de acomodarea sa;

 • • colaborează cu ceilalți specialiști pentru a întocmi evaluarea inițială și pentru a întocmi Fișa de evaluare inițială a noului beneficiar;

 • • își îndeplinește atribuțiile în cadrul echipei pluridisciplinare, cu copilul/tânărul și cu părintele/ reprezentantul legal al acestuia în vederea elaborării Planului Personalizat de Intervenție (PPI);

 • • colaborează cu părintele/reprezentantul legal al copilului/tânărului în vederea implementării obiectivelor și activităților PPI;


 • • colaborează cu ceilalți specialiști, cu copilul și cu părinții / reprezentantul legal al acestuia, în vederea elaborării și implementării Programului Personalizat pentru Educație (PPE), abilitarea-reabilitarea și recreerea-socializarea copilului/tânărului;

 • • colaborează cu ceilalți specialiști în vederea elaborării, în mod periodic a Ra implementare a PPI;

 • • planifică și consemnează activitățile desfășurate cu fiecare copil/tânăr cu care lucr^ătje asistență «

14str. luliu Maniu nr. 6, Brațov, jud. Brașov, cod 600091

Talafon/faMi0269.417,100, amaili cffica'&doaspcbv.ro

wabaltai www.t6gaopctov.ro Cod flăcăii 9670339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • •   informează părintele/reprezentantul legal al copilului/tânărului cu privire la progresele/rezultatele înregistrate prin intermediul asistentului social;

 • •  colaborează cu ceilalți specialiști în vederea efectuării evaluărilor periodice, în vederea monitorizării evoluției copilului/tânărului;

 • •  informează conducerea Centrului cu privire la situațiile de abuz sau suspiciune de abuz, neglijare a copilului/tânărului;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și le înmânează personal și obligatoriu șefului de centru ;

 • • elaborează periodic Rapoarte de evaluare, în vederea monitorizării evoluției copilului/ tânărului, beneficiar al Centrului din care face parte în funcție de activitățile prestate;

 • •  cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului

 • • participă la diverse cursuri de formare profesională și se informează cu privire la metode noi de abordare specifice profesiei în vederea optimizării activității sale;

 • • se implică împreună cu ceilalți specialiști în elaborarea Planului Anual de Acțiune;

 • • stabilește necesarul de echipament pentru desfașurărarea activității;

 • • respectă confidențialitatea informațiilor privind beneficiarii și familia/reprezentantul lor legal;

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • •  efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • f) Instructor de educație (Cod COR 263508 )

 • • formarea și dezvoltarea abilităților de lucru cu calculatorul, cu sintetizator de voce a copilului nevăzător sau cu probleme grave de vedere;

 • • desfășoară activități cu beneficiarii, pe grupe sau individual;

 • • cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare pentru implementarea Programului Personalizat de Intervenție (P.P.I.) pentru abilitare-reabilitare, reactualizează dosarul beneficiarului;

 • • participă împreună cu ceilalți specialiști la elaborarea Planului Anual de Acțiune;

 • • asigură comunicarea cu ceilalți specialiști implicați în problematica beneficiarului;

 • • implică activ familia/reprezentantul legal și beneficiarul în formularea obiectivelor;

 • • cunoaște și respectă prevederile Legii în desfășurarea activității pentru asigurarea unor servicii de calitate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități;

 • •  cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se i ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de zi;


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tatefon/faxi 026i.417.100, omailt nffic*-&dcia«pctov.rc»

wabaltfr» www.tigtapctov.ro Cod flăcăii 9870339

COMPLEX DE SERVICn CRISTIAN


 • • întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitatea acestora (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, interesați de activitatea Centrului) prezentând în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități)

 • • la admiterea beneficiarului în Centru, se ocupă de acomodarea sa;

 • • colaborează cu ceilalți specialiști pentru a întocmi evaluarea inițială și pentru a întocmi Fișa de evaluare inițială a noului beneficiar;

 • •   colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare, cu copilul și cu părintele/ reprezentantul legal al acestuia în vederea elaborării Planului Personalizat de Intervenție (PPI), precum și la elaborarea și implementarea Programului Personalizat pentru Educație (PPE), abilitare-reabilitare și recreere-socializare a copilului/tânărului;

 • • planifică și consemnează activitățile desfășurate cu fiecare copil cu care lucrează;

 • • colaborează cu ceilalți specialiști în vederea elaborării, în mod periodic a Raportului de implementare a PPI;

 • •  informează părintele/reprezentantul legal al copilului cu privire la progresele/ rezultatele înregistrate prin intermediul asistentului social;

 • • informează conducerea Centrului cu privire la orice formă de abuz sau suspiciune de abuz, neglijare a copilului;

 • • participă Ia diverse cursuri de formare profesională și se informează cu privire la metode noi de abordare specifice profesiei în vederea optimizării activității sale;

 • • colaborează cu voluntarii și practicanții Centrului;

 • •  cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și le înmânează personal și obligatoriu șefului de centru

 • • respectă confidențialitatea informațiilor despre beneficiarii Centrului, familie/ repezentanții legali ai acestora;

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • •  efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • • cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrelor de zi pentru copiii cu dizabilități, legislația în vigoare privind protecția copilului.

 • g) Instructor de ergoterapie (Cod COR 263508)

 • •  desfășoară activități artizanale ca împletitul sau țesutul; activități de captare a atenției, de exprimare, scris, jocuri; reinvățarea gesturilor vieții zilnice; activități de tip profesional de toate tipurile etc.)

 • •  consiliază pacientul în ce privește gesturile cotidiene și amenajarea locuinței și îi nermite^ă-si^ asume handicapul sau boala râmând integrat în mediul său de viață.

 • •  desfășoară activitati specifice pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite: ludice și ex


artistică.


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081

Talafon/faxt 02tt.417.100, amaili offfco^dțtaspcbv.ro

woboltoi www.dgttpcbv^v Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • • cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • cunoaște și respectă prevederile Legii în desfășurarea activității pentru asigurarea unor servicii de calitate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități;

 • • cunoaște și respectă Manualul de Proceduri al Centrului de zi;

 • •  întâmpină cu solicitudine persoanele care vizitează Centrul, indiferent de calitatea acestora (potențiali beneficiari, voluntari, sponsori sau simpli membri ai comunității, interesați de activitatea Centrului), prezentând în măsura competenței sale, activitățile pe care le desfășoară, instrumentele de lucru și locul de desfășurare (sălile de activități);

 • • la admiterea beneficiarului în Centru, se ocupă de acomodarea sa;

 • • la admiterea beneficiarului în Centru, întocmește evaluarea inițială a acestuia și întocmește Fișa de evaluare inițială pe baza Planului de Recuperare a copilului cu dizabilități/a Planului de Servicii Personalizat și a evaluării inițiale a copilului, în colaborare cu ceilalți specialiști, elaborarează Planul Personalizat de Intervenție (PPI);

 • • planifică și elaborează programul personalizat de lucru ce vizează abilitarea/ reabilitarea, recreere-socializare, DVI pentru fiecare copil beneficiar al Centrului și colaborează cu părintele/reprezentantul legal al acestuia în vederea implementării obiectivelor și activităților programului;

 • • activitățile sunt bine planificate și consemnate în fișa individuală de lucru a copilului/tânărului;

 • • desfășoară activități cu beneficiarii pe grupe sau individual;

 • • realizează cu beneficiarii activități de ergoterapie;

 • • colaborează cu asistentul social și cu psihopedagogii în vederea planificării unui program de lucru a copilului/tânărului/grupei cu care urmează să lucreze;

 • •  când sesizează că este necesar sau la cerere, asistă copilul/tânărul în vederea parcurgerii drumului spre sala de mese, la servirea mesei, încurajând independența;

•informează părintele/reprezentantul legal al copilului/tânărului cu privire la progresele/rezultatele înregistrate prin intermediul asistentului social;

 • • informează conducerea Centrului cu privire la orice formă de abuz sau suspiciune de abuz, neglijare a copilului și notifică evenimentul în Registrul de sesizări și reclamații și în Fișa de semnalare a abuzului;

 • • participă la diverse cursuri de formare profesională și se informează cu privire la metode noi de abordare specifice profesiei în vederea optimizării activității sale;

 • • se informează cu privire la metode noi de abordare specifice profesiei în vederea optimizării activității sale;

 • • colaborează cu voluntarii și practicanții care își desfășoară activitatea în Centru;

 • •  cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a des^u^@n.

cursul lunii precedente și le înmânează personal și obligatoriu șefului de centru            direș i ia ’


*tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1 Talafon/faxi 0264.417.100, omaili office-^dțjaspchv.ro wabaltai                  Cod flocăit 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • •  completează rapoartele de reevaluare ale beneficiarilor, precum și alte evaluări solicitate, consemnând evoluția și indicațiile următoare de urmat în P.P.I;

 • • ia măsuri urgente, dictate de fiecare caz în parte pentru rezolvarea situațiilor deosebite;

 • •   manifestă interes față pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale;

 • • participă împreună cu ceilalți specialiști la elaborarea planului anual de acțiune;

 • • solicită reprezentantului legal al beneficiarului toate investigațiile de specialitate pentru a putea stabili activitățile de abilitare-reabilitare pentru fiecare beneficiar

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • • efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu

 • • cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrelor de zi pentru copiii cu dizabilități, legislația în vigoare privind protecția copilului.

 • h) Kinetoterapeut (Cod COR 226405)

 • • respectă și aplică prevederile Legii în desfășurarea activității pentru asigurarea unor servicii de calitate în centrele de zi pentru copii cu dizabilități;

 • • cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii centrului;

 • • coordonează eforturile, demersurile și activitățile de recuperare desfășurate în interesul superior al copilului;

 • • implementează obiectivul general pentru recuperare-abilitare/reabilitare, conform paragrafului respectiv din Planul Personalizat de Intervenție (P.P.I.);

 • • completează dosarul beneficiarului cu rezultatele evaluării kinetice inițiale în termen de 15 zile de la înscrierea beneficiarului în centru și a reevaluărilor trimestriale/ semestriale/ori de câte ori este nevoie;

 • • efectuează procedurile de specialitate pentru beneficiarii care frecventează Centrul, consemnând activitățile zilnice în documentul corespunzător;

 • •  întocmește programul de abilitare/reabilitare pentru fiecare beneficiar în parte, pe grupe de afecțiuni și pe grupe de vârstă;

 • • întocmește programul PPI/programul individualizat de intervenție, care va conține obiectivele, activitățile și serviciile oferite pentru activitatea de gimnastică-kinetoterapie pentru fiecare beneficiar care necesită procedura

 • • consemnează în dosarul beneficiarului rezultatele evaluării inițiale și a reevaluărilor semestriale/ trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie), adaptând programul de recuperare în funcție de evoluția beneficiarului;

• stabilește timpul de lucru și procedurile de gimnastică medicală, kinetoterapie pentru fiecare beneficiar în parte, conform indicațiilor medicului de specialitate;

• utilizează cu maximă eficiență aparatura din dotare;

• utilizează tehnici, exerciții, conform indicațiilor medicale, pentru prevenirea sau recup£fate^<x

/X 1

unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; Zirecția (JENERALĂ 7> y Dg ASISTENTĂ jS"


str. luiiu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Talafon/faxi0268.417.100, omaih offic*&«dcfc-**pcbv.ro webaltai www.iiff3apcbv.ro Cod fiscali SB7033O

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • •  realizează activități de recuperare, reabilitare prin programe de exerciții fizice pentru dezvoltarea musculaturii, motricității fine și grosiere (alergat pe banda, folosirea stepper-ului, folosirea mingiilor sonore și a saltelei etc.), ținând cont de recomadările medicului fizioterapeut;

 • • asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • • instruiește colaboratorii pentru continuarea exercițiilor ușoare, în timpul terapiei prin joc a copilului;

 • •  cunoaște și respectă Normele Interne de Funcționare (NIF), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Metodologia de Organizare și Funcționare (MOF) ale Centrului, Codul etic al D.G.A.S.P.C. Brașov și al Centrului, Codul drepturilor beneficiarului și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • •  cunoaște și respectă legislația în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, precum și în domeniul Situațiilor de Urgență și participă la instructajul periodic;

 • • se implică în elaborarea Planului Anual de Acțiune;

 • • stabilește necesarul de echipament necesar desfășurării activității;

 • • respectă confidențialitatea informațiilor privind beneficiarii și a reprezentantului legal;

 • • efectuează programarea și prezența zilnică a beneficiarilor Centrului;

 • • întocmește toate documentele necesare;

 • • colaborează cu toți angajații Centrului, D.G.A.S.P.C., reprezentanții legali ai beneficiarilor;

 • • în lipsa colegului de serviciu, preia atribuțiile și răspunderile acestuia (instructorul de ergoterapie);

 • • răspunde și se implică activ în recuperarea beneficiarilor Centrului în funcție de afecțiunea copilului, stadiul în care se găsește;

 • • cunoaște și aplică procedurile specifice pe standardele de funcționare a Centrelor de zi pentru copiii cu dizabilități, legislația în domeniul protecției copilului;

 • • cunoaște și se implică activ în ducerea la îndeplinire a misiunii Centrului;

 • • manifestă interes pentru perfecționarea în mod continuu a activității și pregătirii profesionale;

 • • păstrează confidențialitatea oricăror date despre beneficiarii Centrului, nefumizând nici un fel de informații despre aceștia, fără aprobarea șefului de centru;

 • • asigură implementarea și cerințele documentației, precum și menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat în propria activitate;

 • •  efectuează controlul intern ulterior după fiecare operațiune efectuată conform atribuțiilor de serviciu;

 • • întocmește lunar (până în data de 5 ale lunii) un raport cu activitățile pe care le-a desfășurat în cursul lunii precedente și îl înmânează personal și obligatoriu șefului de centru ;

 • • îndeplinește orice altă sarcină trasată de șeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile legale.


str. Ivliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

TalafonrtaMi 026t.417.100, amaili offica&dcjaspcbv.ra

wabalta* www.ctgMpctov.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICn CRISTIAN

ART. 11

PERSONAL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

Personalul administrativ - contabil este comun /complex și asigură activitățile auxiliare serviciului social, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, aprovizionare, mentenanță, achiziții, transport.

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare în Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”și este alcătuit din:

 • a) inspector de specialitate S I (cod COR 242203)

 • b) referent M IA (cod COR 331309) - contabil

 • c) muncitor calificat G III (cod COR 331309)

 • d) paznic G (cod COR 962907)

 • e) șofer G I (cod COR 832201)

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • a) inspector de specialitate (Cod COR 242203) supraveghează permanent activitatea desfășurată de către personalul administrativ; urmărește și verifică lucrările de întreținere și reparații din Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” ;

asigură materialele necesare întreținerii și funcționării Centrului;

se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală colectivă (apă caldă, căldură, săpun, hârtie igienică) ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor cuprinși în unitate);

gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele primite în Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”;

întocmește pentru fiecare beneficiar, fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite

asigură permanent buna funcționare a stingătoarelor de incendiu ale Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” ;

la începutul schimbului va controla toate încăperile Centrului, verificând vizual dacă totul este în regulă și nu s-au produs stricăciuni;

este obligat a lua legătura cu muncitorul din schimbul de noapte, pentru a verifica dacă s-au produs stricăciuni sau au dispărut obiecte de inventar, mijloace fixe sau orice bun din Centru;

dacă constată orice neregulă, trebuie să solicite celor de serviciu un referat prin care să arate cauza care a dus la neregula constatată, prezentând mai departe acest referat șefului de Complex;

întocmește foaia de parcurs pentru conducătorul auto al Centrului verificând dacă mașina se află în stare de funcționare și dacă este aprovizionată cu combustibil;

verifică dacă conducătorul auto este odihnit, nu se află sub influența băuturilo dacă este apt pentru a conduce autovehicolul;

20
str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009-1

Toiafon/favt 0264.417.100y omaHi cfffca^dQaspcbv.ro wabsltai www.tl9a1pctov.ro Cod fiscali 9970339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIANîntocmește contracte de sponsorizare;

planifică precis activitatea oamenilor din subordine: îngrijitori, mecanic, paznic;

face comenzi către furnizorii cu care avem contracte, în urma consultării cu magazionerul, șeful biroului contabilitate și șeful de Centru;

este răspunzător de ordinea și curățenia din Centru, urmărind ca în orice moment Centrul să arate curat, bine întreținut și în permanență primitor;

întocmește referate de necesitate care vor fi supuse aprobării șefului de complex și apoi vor fi trimise la D.G.A.S.P.C. Bv. pentru aprobările de rigoare;

răspunde de încadrarea în cotele de benzină alocate, astfel, va semnala șefului de complex orice depășire a acestora;

este obligat să întocmească N.I.R. pentru orice bun intrat direct în gestiunea sa, să opereze în fișele de evidența obiectelor de inventar aflate în folosință cât și în fișele mijloacelor fixe, la rubricile intrări sau restituiri. Atenție! Acest lucru se face în ziua în care are loc operațiunea;

controlează periodic dacă obiectele de inventar aflate în folosință sau mijloacele fixe de pe teren care sunt date în subgestiuni se află faptic la locul lor. Orice mutare a lor dintr-un loc în altul se va evidenția și în listele de inventar care se află pe locuri de folosință;

întocmește bonuri de consum pentru materiale și obiecte de birotică, cât și bonuri de consum când se solicită scoaterea din magazie a unor obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte sau produse ca: detergenți, săpun.

controlează calitatea tuturor lucrărilor care se efectuează în Centru, semnalând șefului de complex pentru orice neregulă;

controlează personalul din subordine pe întreg parcursul programului, putând controla și prin sondaj la anumite ore, modul în care acesta își desfășoară activitatea și cum respectă programul de lucru. Are obligația de a controla și a semnala orice persoană din subordine care se prezintă la serviciu obosită sau în stare de ebrietate. în cazul constatării acestor abateri se va întocmi un raport care va fi prezentat șefului de Centru, care va proceda conform regulamentului de ordine interioară;

întocmește lunar pontajele persoanelor angajate în cadrul complexului, în baza graficelor de lucru confruntate cu condica de prezență, la sfârșitul lunii, pe care le primește de la administrator sau de la persoana desemnată de conducerea complexului, cu atribuții în în acest sens, calculează orele lucrate sambata, duminica și în sărbătorile legale, le înaintează șefului de centru pentru semnare și, în final, le înaintează Serviciului Contabilitate -Salarizare din cadrul DGASPC Brașov; tine evidența, împreună cu contabilul, a concediilor de odihnă și speciale, consemnează pe cererile de concediu ale angajaților aceasta evidență înainte de a fi date la aprobare, către șeful de complex;

aprovizionează centrul cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ și activităților de timp liber a copiilor ocrotiți în complex; asigurarea cu aparatură, mijloace de transport, alimente, combustibili, lub^j și altele, potrivit cerințelor și fondurilor de care dispune unitatea; asigură păstrarea și justa folosire a tuturor bunurilor instituției;

<$>\\ DIRECȚIA

„ GENERALĂ 7Ț'

2 D? ASISTENȚA <*>

SOCIALĂ


21*tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091

T«lafon/faMi 0268.417.100, atnaih cffic«K&doa«pcbv.ria

w*bslt»i www.dgaapctov.ro Ced fiscali 9970339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

asigură curățenia, încălzirea și iluminatul imobilelor Centrului;

se îngrijește în permanență de asigurarea condițiilor necesare aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală și colectivă, ținând seama de numărul, vârsta și sexul copiilor aflați în centru;

asigură repararea clădirilor și a inventarului instituției;

repartizează pe gestiuni bunurile instituției și controlează sistematic felul în care sunt păstrate și folosite acestea;

ia măsuri pentru asigurarea pazei și a securității instituției, precum si aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

pregătește și asigură operațiile de inventariere anuală și curentă a bunurilor instituției; face propuneri de casare a obiectelor de inventar;

desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice; utilizează corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, îl înapoiază sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, instalațiilor tehnice; utilizează corect aceste dispozitive;

comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

aduce la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

oferă relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

 • b) referent MIA Cod (Cod COR 331309) realizează evidența operativ-contabilă, întocmește și operează documentele specifice, conform legislației în vigoare și normelor interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;            ^4

întocmește periodic balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuți^bu^^g^t Centrului de zi, înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative416^i^QiIÂ

’ko Șl PROTECȚIA copilului .


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001 Tolafon/favt 02U.417.100, omaili 6fflc*<&dț>aspcbv.ro wabaltoi wwvMtgaopctov.ro Cod fiscali 9B7O339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” , le arhivează și păstrează corespunzător;

 • •  efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” , conform normelor și prevederilor legale;

 • •  efectuează operațiile contabile și organizează evidența contabilă sintetică și analitică pentru Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”;

 • •  respectă programul de lucru stabilit;

 • •  întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • •  întocmește documentele contabile cu respectarea formelor și regulilor în vigoare

 • •  înregistrează aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

 • •  înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • •  înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, căsuțe, precum și darea în folosință a acestora

 • •  înregistrează facturile de utilități;

 • •  înregistrează sponsorizările (, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe);

 • •  înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF-urilor;

 • •  arhivează, păstrează și urmărește clasarea documentelor contabile conform legislației în vigoare;

 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept privind echipamentul, cazarmamentul precum și alocația zilnică de hrană informând lunar șeful de complex de cele constatate iar în nota de fundamentare întocmită de administrator, cu privire la baremele stabilite prin lege pentru beneficiarii din centre, va menționa, de fiecare dată, cât s-a consumat și cât mai este disponibil pentru fiecare barem în parte;

 • •  întocmește ordonanțările și borderourile de predare a facturilor și ordonanțărilor;

 • •  răspunde pentru modificările pe care le solicită direct în programul de contabilitate și semnează (nume, prenume, semnătură) pentru efectuarea acestor servicii;Răspunde de componența fiecărui sold final al conturilor contabile cu care lucrează, prezentând la fiecare sfârșit de trimestru, în scris, componența acestora, propunând măsuri de diminuare sau majorare a acestora;

 • •  respectă termenele transmise de Serviciul Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov cu privire la întocmirea situațiilor financiare și răspunde pentru neîntocmirea la timp a acestora;

 • •  transmite în scris Serviciului Contabilitate - Salarizare din cadrul DGASPC Brașov perioada în care lipsește din complex - CO, recuperare, învoire, concediu fără plată și telefonic sau prin mail perioada de concediu medical, în vederea preluării atribuțiilor de către alt contabil din sistem;

 • •  efectuează lunar confruntări cu gestionarul / administratorul;

 • •  întocmește lunar balanța de verificare;

23str. tullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Talafon/faa: 02Bt.417.100, ornai!: offica'^ci^aspcbv-ro

webalta: www.dgaapctov.ro Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • •  urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au drept beneficiarii, verificând periodic registrul scadențar;

 • •  îndeplinește orice sarcină trasată de conducerea D.G.A.S.P.C. Brașov, Directorul economic, Șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, Șeful serviciului financiar, Șeful de centru;

 • •  pune la dispoziția organelor de control toate documentele financiar-contabile solicitate;

 • •  întocmește propunerile de buget pentru anul următor.

 • c) muncitor calificat (Cod COR 331309)

 • •  verifică și răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice, de alimentare și sanitare ale Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, cu respectarea normelor de Protecția Muncii, Sănătate și Securitate în muncă, aflate în vigoare;

 • •  constată și intervine în efectuarea reparațiilor curente necesare, conform competențelor, pentru remedierea defecțiunilor constatate;

 • •  Aplică cunoștințe și competențe specifice în domenii privind construirea și întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea de unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de întreținere, intervenție / reparare minoră a clădirilor, mobilierului, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat întreținerea spațiilor verzi, activități gospodărești etc.

 • •  Efectuează lucrările manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

 • •  Efectuează sarcinile ce-i revin după o înțelegere deplină a tuturor etapelor intervenției, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

 • •  Efectuează lucrări de întreținere, reparații la instalațiile din unitate în condiții de siguranță,conform normelor specifice de lucru;

 • •  Remediază defecțiuni mecanice, hidraulice și ale instalațiilor de distribuție a agentului termic;

 • •  înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform normelor de Securitate și Sănătate în Muncă și se asigură în cazul lucrului la înălțime;

 • •  Efectuează operațiuni de sudură, tăiere, dacă are pregătire în domeniu, după obținerea Permisului de Lucru cu Foc;

 • •  Monitorizează și întreține sistemele de distribuție a apei menajere;

 • •  Verifică spațiile de lucru precum și spațiile de cazare ale beneficiarilor, în vederea depistării eventualelor defecțiuni;

• Respectă dozajul tehnic al produselor folosite la lucrările efectuate;

• Execută lucrări de reparații și întreținere la mobilier, instalații, clădiri, lucrări de amenajare a


spațiilor din incinta complexului, pază și supraveghere a unității;

Ajută la aprovizionare, deplasarea materialelor/legume-fructe de la locul de bucătărie, atunci când este nevoie;

24


GENERALA Z DȘASISTENȚ LO XO Ș, PROTECȚIA


ASISTENȚĂ SOCIALA


COPILULUIstr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Talafon/faxt 0299.417.100 amalli 6fHc«<£d&a&pcbv.rit» webalt») www.tig»»țict>v.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


 • •  Aduce la cunoștința șefului orice stricăciune constatată și ia măsuri de remediere cât mai urgente;

 • •  Ajută la transportarea beneficiartilor în instituție sau în afara instituției atunci când situația o impune din diverse motive.

 • d) paznic (Cod COR 962907)

 • > asigură paza și securitatea clădirilor completând următoarele registre:

Registru predare-primire serviciu de pază;

Registru de evenimente;

Registru intrare-ieșire auto;

Registru intrare -ieșire persoane;

 • > efectuează controlul tuturor spațiilor care aparțin Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”;

 • > verifică intrarea/ieșirea beneficiarilor/vizitatorilor în/din Centru.

 • e) șofer (Cod COR 832201)

 • >  Asigură transportul de alimente preambalate, materiale și tot ceea ce este necesar aprovizionării componentelor din cadrul complexului numai cu documente care atestă destinația, denumirea produselor și cantitatea;

 • >  Asigură transportul beneficiarilor la spital și de la spital, medicul de familie, etc.;

 • >  Nu are voie să transporte persoane străine care nu aparțin complexului sau D.G.A.S.P.C Brașov;

 • >  înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a automobilului și nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului, anunțând imediat șeful de complex/înlocuitorul acestuia și administratorul complexului;

 • >  Folosește cu responsabilitate bonurile valorice pentru aprovizionarea cu combustibil și completează zilnic corect foile de parcurs după care le predă administratorului complexului;

 • >  Respectă cu strictețe itinerariul fixat de șeful de complex/înlocuitorul acestuia la plecarea în cursă;

 • >  Asigură transportul specialiștilor în anchete sociale sau orice altă locație se impune în funcție de nevoile beneficiarilor, în contextul altor activități/deplasări ce țin de organizarea eficientă a complexului;

 • >  întocmește și înaintează către administratorul complexului referate de necesitate, în funcție de problemele tehnice constatate la autoturismul din dotare (revizie tehnică sau ITP);

> Evaluează zilnic starea tehnică a autoturismului;

> Răspunde de integritatea autoturismului din dotare;

 • >  Participă la activitățile de încărcare/descărcare a diferitelor produse;

 • >  Respectă legislația auto în vigoare, precum și normele în domeniu;

 • >  Respectă programul de lucru stabilit și nu părăsește locul de muncă nejustificat;

>

Se va prezenta la serviciu la ora fixată în program, în ținută corespunzătoare, odihnit, fără a fi


consumat băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene și nici în timpul serviciului;

 • >  Cunoaște și respectă prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publi

 • >  Are obligația ca pe toată durata efectuării transportului să asigure existr. iuliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, cod 500001

Tolafon/faxi 0269.417.100, ornalh offica'.&dțiaspctov.râi wabalto»                  Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

autovehiculului a documentelor impuse de categoria de transport rutierefectuată și de prevederile legale în vigoare, respectiv :

acte personale (permis auto, atestat șofer, asigurare medicală, vizite medicale, aviz psihologic, carte de identitate);

acte pentru autovehicul (foaie de parcurs, certificat de înmatriculare, asigurare auto, ITP valabilă, delegație pentru sine și respectiv pentru alte persoane transportate, un tabel în cazul transportului de beneficiari);

 • >  Efectuează constant și corect întreținerea zilnică a autoturismului, asigurându-i un aspect agreabil și curat;

 • >  Este direct răspunzător de deteriorarea sau dispariția oricăror accesorii primite în dotare;

 • >  Conduce autoturismul în modul cel mai economic posibil, pentru a avea un consum minim de combustibil;

 • >  Participă la operațiuni de încărcare și descărcare a autoturismului astfel încât încărcătura să fie repartizată uniform;

 • >  Comunică imediat șefului de complex/înlocuitorului acestuia și administratorului telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care a fost implicat.

 • >  Colaborează cu întreg personalul complexului indiferent de nivelul ierarhic

 • >  Răspunde personal de integritatea mijlocului de transport pe care îl are în primire;

 • >  Răspunde de integritatea persoanelor transportate precum și de mărfurile transportate;

 • >  întreține și exploatează mijlocul de transport în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în cartea tehnică, informează și se implică în efectuarea la timp a reviziilor.

 • >  asigură, în condiții de maximă siguranță, transportul beneficiarilor și personalului Centrul, conform planificării activităților.

ART. 12

DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI “RAZĂ DE LUMINĂ”

 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă între Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau

alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un

limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • •  de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • •  de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;


  protecția

  IRECȚIA <0 ENERAlA Z DS/ASlSTEN O SOCIAL
str. luliu Maniu nr. 6, Brațav, jud. Brațov, cod 500091

Tolafon/faxs0269.417.100, omailt offtc*<fe<jga«pcbv.ro wabaitai www.ttga*pctov,ro Cod fiscali 9370339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

 • •  de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • •  de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane, decât cele în privința cărora le este permis prin procedurile interne și fișa postului;

 • •  de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • •  de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • •  de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul DGASPC Brașov;

 • •  de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabiliul cu protecția datelor, desemnat la nivelul DGASPC Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații DGASPC Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind sănătatea și securitatea în muncă:

 • •  participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • •  cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • •  utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • •  informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • •  răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind regulamentele/procedurile de lucru:

 • •  respectă toate regulamentele (R.O.F., N.I.F., M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivel de Centru.

 • (5) Privind serviciul de permanență:
str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Taiafon/faxt 026t.417.100, omaili effio'^dțja*j»cbv.r<»

wabsltoi www.t4wpcbv.ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • • să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante;

 • • să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor stupefiante la începerea sau

în timpul programului de lucru;

 • • să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

FINANȚAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • (2) Finanțarea cheltuielilor Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al județului;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări;

djfonduri externe rambursabile și nerambursabile;

Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament, după cum urmează:

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Anexa 3 - Procedura de admitere

Anexa 4 - Procedura de încetarea a serviciilor

Director General Adjunct, Mihai Septimiu Priboi


Avizat,

Serviciul Juridic ContenciosAvizat,

Serviciul Managementul Resurse Umane / Raluca Hașu

Șef Centru,

Irina Dumă


Atr. luliu Manlu nr. 6, Brațov, jud. Brațov, cod 600091

Tatafon/faxs 02St.417.100, amail! affîce'&cigjar.pc.bv.ru wabsltm w*rw.tfgMspebv.r» Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN

ANEXAI

Cadrul legal de organizare și funcționare

Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” funcționează în baza:

 • 1. Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;

 • 5. Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8.  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  Hotărârea de Guvern nr.476/03.07.2019, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 , privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;


Atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Talofon/faMi 0268.417.100, omaili off«c*»f§daa»s.p«xbv,ro

wobollot www.cig»»f>cbv.ro Cod flăcăii SB70339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


IO. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)


Director General Adjunct,

Mihai Septimiu Priboi


Avizat.


Avizat.

Serviciul Juridic Contencios

Șef Centru,

Irina Dumăatr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 600001

Totofon/favi 0268-417.100, omaili offica^'daanpcbv.ru wabaltai www.dgttfKb1.r0 Cod flăcăii 9870339

COMPLEX DE SERVICII CRISTIAN


ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(l) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 este următoarea:

 • a) Personal de conducere:

șef Centru - l post; (deservește întregul Complex de servicii)

 • b) Personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate- 11 posturi:

 • - psiholog practicant S ( cod COR 263411) - l

 • - asistent social practicant S ( cod COR 263501) - 1

 • - psihopedagog principal S (cod COR 263412) - 4

 • - educator principal S (cod COR 253203) - 1

 • - instructor educație principal M (cod COR 263508) - 2

 • - instructor de ergoterapie principal M (cod COR 223003) - 1

 • - kinetoterapeut debutant S (cod COR 226405) - 1

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 11 (deservește întregul Complex de Servicii “Cristian”).

 • - referent M IA (cod COR 331309) - 1

 • - inspector de specialitate S I (cod COR 242203) - 1

 • - muncitor calificat G III (cod COR 331309) - 5

 • - șofer GI (cod COR 832201) - 3

-paznic G (cod COR 962907) -1 (2) Raportul angajat beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. Raportul angajat beneficar este de 1/2.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului BrașovProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CR1STIAN” Centrul de 23 pentru Copii cu Dizabilitfiți „Razi de Lumină” Cod: P.0.150-01


Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia-Nr. de ex. -

Pagina 1 din 24 Exemplar nr. 1


Aprobat

Director General

Gîrbacea Julieta Aurelia


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND ADMITEREA BENEFICIARILORCOD; P.0.150-01


Avizat

Președinte Comisia de MonitorizareVerificat

Secretariat Tehnic CM

Elaborat Șef centru Irina DumăProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu DizabilitAți „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scop

3

4.

Domeniu de aplicare

4

5.

Documente de referință

5

6.

Definiții și abrevieri

5

7.

Descrierea procedurii

5-15

8.

Responsabilități

15-16

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

17-24

10.

Anexa 1 - Cerere de admitere

17

11.

Anexa 2 - Dispoziție de admitere

18

12.

Anexa 3 - Contract de furnizare servicii

21-24

13.

Anexa 4 - Registru dispoziții intrări-ieșiri

19

14.

Anexa 5 - Registru evidență beneficiari

20

V


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

 • 1. Scopul procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

  • 1.1. Prezenta procedură stabilește procesul de admitere al beneficiarilor în centru.

  • 1.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

  • 1.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

  • 1.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducător, în luarea deciziei.

 • 2. Domeniul de aplicare a procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

  • 2.1. Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”este o unitate de asistență socială, fără personalitate juridică, care asigură servicii de îngrijire/supraveghere a stării de sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, educație, recreere-socializare, consiliere/intervenție psihologică pentru copii dar și sprijin/in formare și consiliere psiho-socială pentru părinți/reprezentant legal al copilului.

   3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate


   SREN ISO 9000:2015

   SREN ISO 9001:2015

   SREN ISO 14001:2015


Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Legislație primară:

 • - Legea 448/2006 Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • - Ordinul 27/2019 Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.

Legislație secundară

-Ordinul 600/2018:pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităților publice.

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

 • 4.1. Definiții ale termenilorProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S."CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitftți „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedura documentată

Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaționale, editate pe suport hârtie și/sau electronic.

2.

Procedura de sistem

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul D.GA.S.P.C. Brașov, aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor.

3.

Procedura operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

4.

Ediție a unei proceduri

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

5.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

6.

Activitate procedurată

»•

Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu DizabilitAți „Razi de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 5 din 24


Exemplar nr. 1


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

PO

Procedura operațională

3.

E

Elaborare

4.

V

Verificare

5.

A

Aprobare

6.

Ap-

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

8.

D.G.A.S.P.C. Brașov ■'

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

CS

Casa Soarelui

12.

CR

Centru de Recuperare

13.

SCS

Sef Complex de Servicii

14.

AS

Asistent social

15.

EM

Echipa multidisciplinară

5.Descrierea procedurii de sistem

5.1. Generalități

Prezenta procedură de admitere precizează următoarele aspecte: grupul țintă la care se face referință, actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului dacă este

cazul.


Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.

Grupul țintăProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităti «Rază de Lumină" Cod: P.O.150-01

Ediția I Nr, de ex. 1

Revizia-Nr■deex■-

Pagina 6 din 24 Exemplar nr. 1


Copii cu dizabilitati din județul Brașov, cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani, care prezintă afecțiuni de vedere și/sau asociate (retard, afecțiuni genetice, etc.) posesori de Certificat de încadrare în grad de handicap în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.

Potențialii beneficiari pot fi :

-din familia naturală,

 • - proveniți din asistență matemală

 • - plasament familial

cu condiția să prezinte certificat de încadrare îh grad de handicap eliberat de comisia de specialitate, si alte documente conforme cu legislația în vigoare.

Criterii de eligibilitate

Copii cu dizabilitati din județul Brașov, cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani, care prezintă afecțiuni de vedere și/sau asociate (retard, afecțiuni genetice, etc.) încadrați în grad de handicap.

 • 5.2. Documente utilizate

Cerere

Dispoziție

Dosar beneficiar

Registru de evidenta beneficiari.

 • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

-Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de către Comisia de Monitorizare (CM) SCIM (în cazul PS) sau de către șeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO);

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - Procedură documentată (de sistem/operațională): elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces:elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate:este completat de către Secretariatul Tehnic al CM;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de către șeful de serviciu/ birou/ complex/ centru;

 • - Formular de analiză procedurăxompletat în cadrul CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO;

 • - Lista de difuzare.

 • 5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină" Cod: P.0.150-01

Ediția 1 Nr. de ex. 1

Revizia-^Jr.deex■-

Pagina 7 din 24 Exemplar nr. I


-Referat privind necesitatea elaborării procedării documentate: este întocmit de către CM, SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeiul de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO), se specifică activitățile/ procesele derulate pentru care este necesară întocmirea unei proceduri documentate, responsabilii propuși în vederea elaborării procedurii. Referatul este înregistrat la Registratura D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobat de către Directorul General;

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov care conțir responsabilii pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare);

 • - Procedura de sistem/operațională: elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este actualizat de către Secretariatul Tehnic (STCM) al CM, conține denumirea și codul procedurii, serviciul/biroul/complexul/centrul care a elaborat și care aplică;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/complex/centru și semnat de către angajații din subordine care au atribuții legate de activitatea respectivă;

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM, înainte de avizarea acesteia de către Președintele CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO, ori de câte ori se modifică PS/PO (o nouă revizie sau o nouă ediție);

 • - Lista de difuzare: este semnată de reprezentanții tuturor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (în cazul PS) și de reprezentanții structurilor care aplică PO sau alții (după caz).

 • 5.2.3. Circuitul documentelor


întocmire dosar(toate actele desbrise)


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor CS.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția 1

Nr. deex. 1 Revizia-

Nr. deex. -

Pagina 8 din 24

Exemplar nr. 1


Înscriere Registru de evidenta beneficiari

 • 5.3. Resurse necesare

 • 5.3.1. Resurse materiale

Logistica Mobilier;

- PC, acces ia baza de date, rețea, imprimanta, linie telefonica; i - rechizite curente;

 • 5.3.2. Resurse umane

Structura organizatorica, numărul de posturi și categoriile de personal angajat ai Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” se aprobă de către Consiliul Județean Brașov. Selecția personalului este realizată.de către Serviciul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii).

5.4. Modul de lucru

 • 5.4.1. Etapele procesului de admitere si documentele necesare

Persoanele cu dizabilități din grupul țintă și care întrunesc criteriile de eligibilitate, pot solicita personal sau prin reprezentantul legal/părinți admiterea în centru pentru a fi inclus în programul și activitățile desfășurate în centru.

Aceste persoane, pot solicita personal sau prin reprezentant legal/părinți admiterea în centru. Solîcitanții serviciilor sunt admiși în Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”în limita locurilor disponibile) pe baza unui dosar, ce trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • •      Cerere de intrare tip (se oferă și se completează la sediul centrului);

 • •      Copie după actele de identitate (certificat de naștere a beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali, buletin/carte de identitatea beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali);

 • •     Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor cu Handicap Brașov (copie);,

 • •      Hotarirea Comisiei de evalauare si inadrare a adultiior intr-un grad de handicap.

 • •     Contractul cu familia de la SEC Brașov (copie);


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S."CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabiiitâți „Rază de Lumină'’ Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia*

Nr. de ex. * Pagina 9 din 24 Exemplar nr. 1


 • •     Planul de recuperare de la SEC Brașov (copie)

 • •     Adeverința de la medicul de familie ca nu este contact de boli contagioase.

 • •     Documente medicale conform solicitării medicului(ex analize medicale curențe HLG,VSH,glicemie,TGO,TGP,calcemie,examen de urina,exudat faringian,coprocultuța ,ex.coproparazitologic»AgHBS,Test HIV.IDR la PPD 2U,copie după alte documente medicale care atesta afecțiunile cronice)

Dosarele complete sunt depuse de către soliritant/reprezentanții legali ai acestuia la sediul centrului, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00.

Cererea de admitere este intocmita la centru de către reprezentantul legal/beneficiar este avizata de către șeful de complex si ianintate spre aprobare către conducerea DGASPC.În urma aprobării de către Directorul General al DGASPC Brașov a Cererii de Intrare formulată de beneficiar/părinte/reprezentant legal și înregistrată la Registratura DGASPC Brașov, se completează! o Dispoziție de Intrare în cadrul centru de către asistentul social al centrului cu aprobarea scrisă a Șefului de Complex și înregistrată laRegistratura DGASPC Brașov, pentru a fi ulterior avizată de către Directorul Generai al DGASPC Brașov. Decizia de admitere a beneficiarului în centru aparține Directorului General din cadrul DGASPC Brașov prin avizarea respectivei Dispoziții de Intrare.

în urma aprobării de către conducerea DGASPC Brașov a admiterii în centru <a beneficiarului, Centrul încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii.

Contractul de Furnizare Servicii se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia. Servirile oferite de centru sunt gratuite.

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrului, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnic^.

Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, câte una penthi fiecare parte, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului au, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Modelul contrariului de furnizare servicii și contractele încheiate cu beneficiarii sujnt disponibile la sediul centrului.

împreună cu Contractul de Furnizare Servicii, centrul încheie și un Contract de Confidențialitate, care se redactează în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parțe, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului au, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Admiterea beneficiarului este inscrisa in Registrul de evidenta beneficiari al centrului. Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului este compus din:

 • a). Dosarul medical, care conține:


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilit&ți „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia -Nr.deex, •

Pagina 10 din 24 Exemplar nr. 1


 • - acte medicale recente după analize medicale recente (original sau copie): examen de laborator (coproculturi, coproparazitologic, exudat faringian-VDRL, test HlV.etc conform solicitării medicului

 • - Avizul de intrare in colectivitate ca nu sufera/contact de boli infecto-contagioase.

 • -  recomandare de la medicul specialist în recuperare pentru procedurile de recuperare/reabilitare ce pot fi efectuate în cadrul centrului conform particularităților sale fizice și psihice, grad de handicap, vârstă.

Notă: ulterior, aici sunt atașate Fișele de Evaluare Inițială întocmite de fiecare specialist Fișele de Evaluare Periodice (întocmite de toată echipa multidisciplinară în urme reevaluării trimestriale) și alte documente medicale actualizate.

 • b) Dosarul social, care conține:

 • - cererea de intrare semnată de beneficiar, înregistrată corespunzător, avizata de Șeful de Complex și aprobata de Directorul General al DGASPC Brașov;

 • - Dispoziția de Intrare în centru întocmită de asistentul social al centrului, înregistrată corespunzător, avizata de Șeful de Complex și aprobata de Directorul General al DGASPC Brașov;

 • -  copie a cârtii de identitate /certificatul de naștere a beneficiarului și a părinților/reprezentanților legali ai acestuia.

 • - contractul de furnizare servicii, semnat de părți, în original;

- copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

 • - copie după contractul cu familia încheiat la SEC Brașov;

 • - copie după planul de recuperare eliberat la SEC Brașov,

 • - copie după Ancheta Socială disponibilă la sediul SEC Brașov

Notă: ulterior, aici sunt atașate Planul Individualizat de Intervenție (inițial și planurile revizuite trimestrial). Raportul anual de Implementare al P.LL, Adeverințe eliberatej^ beneficiarului de către centru, Note de discuție, alte documente cu privire la situației socială actualizată.

Ulterior completării dosarului cu documentele menționate anterior, se stabilește un program de recuperare/reabilitare cu beneficiarul/părinții/reprezentantul legal, pe zile și intervale orare.

5.4.2 Condițiile încetării acordării serviciului

în situația în care din diverse motive serviciile furnizate de centru către beneficiari nu mai pot continua, condițiile încetării acestora pot fi: alConditii obiective de încetare a furnizării serviciilor:

 • - scopul contractului a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de 23 pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. deex.-


Pagina 11 (fin 24

Exemplar nr. 1


 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și famiiia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării serviciilor în mod obiectiv,

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

 • - forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

blConditii dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:

- perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune în

pericol siguranța celorlalți,

nerespectarea regulamentelor centrului ,a contractului de furnizare servicii referitoare la furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, j medicală și economică a beneficiarului; colaborarea neadecvata cu personalul Complexului Servicii „Cristian”- C.Z. Rază de Lumină în scopul îndeplinirii prevederilor contractului ;orice modificare intervenită hi legătură cu situația personală; să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului

 • - de ex. declararea bolilor contagioase.

Centrul (asistentul social/responsabilul de caz ) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații intocmind Nota de discuție.

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai mult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

Șeful de centru/asistentul social încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii. Anterior semnării contractului, asistentul social/șeful de centru explică beneficiarului /reprezentantului legal prevederile din contractul de furnizare servicii.

 • 5.4.3. Contractul de Furnizare Servicii - se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia. Conținutul si modelul acestui contract este prezentat in

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de DGASPC , în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.Contractul de furnizare servicii este redactat în trei exemplare originale, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia iar Un exemplar se gaseste la

Servicile oferite de centru sunt gratuite.


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rjază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 12 din 24 Exemplar nr. 1


 • 5.4.4. Drepturile si obligațiile pârtilor.

Ca urmare a admiterii beneficiarului in cadrul centrului, atât angajații centrului dar și beneficiarii au atât drepturi dar ți obligații.

 • 5.4.4.I. Drepturi;

 • 5.4.4. L1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Zi pentru Copil cu Dizabilități „Rază de Lumină”

 • a. să solicite informații despre situația socială, de familie, medicală , educație, integrarea si participarea sociala a beneficiarului.

 • b.  să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/reprezentanții legali ai beneficiarului

 • c. să stabilească serviciile, activitatile si obiectivele de lucru cu beneficiarul

 • d. să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat

 • e. să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul/in afara centrului cu sau fără informare mass-media

 • f. să furnizeze date cu caracter personal despre beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens,cu avizul DGASPC.

 • 5.4.4. J.2.Drepturile beneficiarului și/sau a părintelui/reprezentantului legal:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

 • b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire 1 situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;

 • g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • j) sa fie protejat împotriva torturii si tratamentelor crudejnumane sau degradante

Notă:în situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a qfecțiunii de care suferă, informarea și comunicarea se realizează prin intermediul


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia-Nr.deex. -Pagina 13 din 24 Exemplar nr. 1


părintelui/reprezentantului legal al beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea in cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

 • 5.4.4.2.1. Echipa multldisclplinară din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”

se obligă:

 • a. Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și familiei/reprezentantului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate.

 • b. Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a beneficiarului, în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii de servicii și autoritățile locale.

 • c. Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor, precum și cele privind condițiile care trebuie îndeplinite a le obține;

d; Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite- atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

e. Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

fi Să asigure securitatea, integritatea fizica și psihică a beneficiarului.

 • g. Să asigure calitatea serviciilor prestate către beneficiari.

 • 5.4.4.2.2. *) Părintele / reprezentantul legal se obligă:

 • a) Să asigure participarea beneficiarului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” desemnate în planurile anexate;

 • b) Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților,

 • c) Să respecte programarea,programul centrului;

 • d) Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali,

 • e) Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului:

 • - certificatul de încadrare în grad de handicap

 • - PIS ,.PIRIS

 • - documente de identitate benefîciar/reprezentant legal

 • - documente medicale de specialitate (N.PL, cardiologie, endocrinologie, medic de recuperare etc), actualizate anual si ori de cate ori le solicita medicul centrului, evaluări psihologice


Procedura operaționali privind Admiterea Beneficiarilor CS."CR1STIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumini” Cod: P.0.150<01

Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia -Nr.deex."

Pagina 14 din 24 Exemplar nr. 1


- analize medicale uzuale HLG, ex. de urina .exudat faringian , ex M.F.O.P/ coprocultura, I.D.R.la P.P.D .2 U/Rx pulmonar, Ag. Hbs, Ac Hvc, etc in funcție de afecțiune și alte analize care sunt solicitate de medicul centrului / cu ocazia diferitelor epidemii.

 • f)  Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i revin pentru acasă din programele respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile diferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.).

 • g) Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale D.G.A.S.P.C Brașov, ale Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” (reguli de comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului.

 • h) Să colaboreze cu personalul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract.

 • i)  Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului.

 • j)  Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

 • k) Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului -ex.declararea bolilor contagioase.

 • l)  Să prezinte avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie, la revenirea în centru după o absență de 3 zile consecutive.

 • m) Să respecte programul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”în intervalul orar 08.00- 16.00.

*) Obligațiile părintelui / reprezentantului legal și ale beneficiarului se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

 • 6. Responsabilități

Responsabilii sunt stabiliți, pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov. Când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, aceasta cuprinde, atât toți membrii grupului sau ai comisiei, cât și persoana care verifică procedura. Se specifică: numele și prenumele, fUncția, data și semnătura.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabilul/responabilii desemnați cu elaborarea procedurii, la verificare de către șeful/șefii de structuri sau de către alte persoane desemnate prin actul de decizie internă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov și, în ceea ce privește respectarea conformității cu structura minimală a procedurii documentate, de către Secretariatul Tehnic al CM, la avizare de către Președintele CM și se aprobă de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcfia Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov

Procedura operaționala privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu DizabîlitSți „Rază de Lumină” Cod: P.O. 150-01

Edifia 1

Nr. de ex. 1

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 15 din 24

Exemplar nr. 1
torul


Secretariatul Tehnic al CM, la avizare de către Președintele CM și se aprobă de către Direc General al D.G.A.S.P.C. Brașov.

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

4

Beneficiar Reprezentant legal

Sef Centru

Asisten t social

DGA

DG

M

DSP

0

1

2

4

5

6

1.

întocmire Cerere de admitere

E

2.

Aprobare Cerere de admitere

Av

A

3.

întocmire Dispoziție de admitere

Av

E

4.

Aprobare Dispoziție de admitere

A

5.

întocmire Dosar personal beneficiar

Ap

6.

Registru evidenta beneficiari

E,Ap

7.

4

 • 7. Anexe, înregistrări, arhivări


  Nr. anexă

  Denumirea anexei

  Elaborator

  Aprobă

  Număr de exemplare

  Difuzare

  Arhivare

  A eleir

  te ente

  Loc

  Perioadă

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Cerere de admitere

  SCS

  DGA

  1

  CSC

  ArtrivaDGASPC

  ConfN.A.

  FO

  2.

  Dispoziție de admitere

  SCS ..

  DGA

  1

  CSC

  ArhivaDGASPC

  ConfN.A.

  FO

  3.

  Dosar beneficiar

  SCS

  1

  CSC

  ArhivaDGASPC

  ConfN.A.

  4.

  Registru evidenta beneficiari

  SCS

  1

  CSC

  ArhivaDGASPC

  ConfN.A.

  RO !

-#


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CR1STIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină’* Cod: P.O.150-01

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 16 din 24 Exemplar nr. 1


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod:F-PO-01.01

Nr................./.

Aprobat, Director General Adjunct, Cerere de admitere

Subsemnatul/a, ....................................................................................... domiciliat/ă

în................................... posesor al

CI/BI, seria.............nr................... eliberat de................................. la data de..........................

părintele/reprezentantul legal al copilului/tânărului.............................................................................

.............................................................................................născut/ă la data de....................................., vă rog să aprobați înscrierea acestuia la activitățile din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”.

Menționez că este diagnosticat/ă cu.............................................................................................

și posedă Certificat de încadrare în grad de handicap/Certificat de orientare școlară și profesională ..............................nr. .-r.............. din data........................., cu termenul de valabilitate....................... eliberat de către.......................................................................................................................................

Vă mulțumesc!

I

Semnătura:

Data:                                                                      Șef Complex,Procedura operaționala privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumina” Cod: P.0.150-01

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -Nr. deex. -

Pagina 17 din 24

Exemplar nr. 1


I

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod:F-PO-0l.02

Aprobat,

Director General Adjțmct,

Dispoziție de admitere.............................

Prin prezenta se dispune înscrierea la activitățile din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”.

, a copilului/tânărului ................................................................................... născut(ă) la dată de

A

........................m


...............................având CNP,


•>


cu diagnosticul.........................................................................................................................................

si posedă Certificat de încadrare în grad de handicap............................nr............................ din data de

........................... ... cu termenul de valabilitate ............................ eliberat de ^ătre ...........................................................................................................începând cu data de.............

Șef Complex,

întocmit. Asistent socialProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRIST1AN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O. 150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia-

Nr. de ex. -

Pagina 18 din 24 Exemplar nr. I


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod.R-PO-01.01

!                                 Registru dispoziții intrări-ieșiri

4.

i Nr.

Dispoziție

Dată Dispoziție

Numele și prenumele

Data intrării în

Data nașteri

Domiciliu

CH/ CEOS

Nr. și dată Dispoziție de

Motivul ieșirii din

beneficiarului

evidență

ieșire din evidență

evidențăProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S."CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O. 150-01

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 1$ din 24

Exemplar nr. 1


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod:R-PO-OI.

D2

Registru evidență beneficiari

Nr. Crt.

Numele și prenumele beneficiarului

Data nașterii/

CNP

Data intrării în evidență

Data ieșirii din evidență

Data reintrării

Nr. Cerere de admitere


Procedura operaționala privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dîzabilit&ți „Raza de Lumina” Cod: P.O. 150-01

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod:F-PQ-01.03

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII

încheiat astăzi,.............................

între

Doamna,..........................................................................în calitate de coordonator personal specialitate

al Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” din cadrul Complexului de Servicii Cristian - D.G.A.S.P.C. Brașov,

Și

Doamna/Domnul............................................................................în  calitate de părinte/reprezentant

legal al beneficiarului/ei (numele și prenumele).................................................................................

................................................. născut/ă la data de.......................... în.......................... domiciliat/ă în......................................................... pentru care Comisia pentru

Compartimentul Evaluare Complexă Copii/ a decis încadrarea în grad de handicap ............................................. cu certificat de încadrare nr..................... din ............................... cu valabilitate.................................. I

1.Scopul contractului:

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în:

□ Planul de Recuperare;

a Programul Personalizat de Intervenție.

 • 2. Drepturile și Obligațiile părților:

  • 2.1. Drepturi:

   • 2.1.1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”

 • a) Să solicite informații despre situația socială, de familie și medicală a beneficiarului;

20Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitfiți „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 21 din 24 Exemplar nr. 1


 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

0


Să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/ reprezentantul legal ai beneficiarului;

Să stabilească obiective și activități de lucru cu beneficiarul;

Să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat;

Să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul centrului cu sau fără informare masș-media;

Să furnizeze date cu caracter personal despre beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens (D.G.A.S.P.C. Brașov, DSS, SPAS), doar cu avizul conduceți! D.G.A.S.P.C. Brașov.                                                                  I

Drepturile beneficiarului și/sau a părintelui/reprezentantului legal:

Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

Să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

Să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

Să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de lumizare servicii;                     |

Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și ! primite;

Să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

Să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

Să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

2.1.2.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e) 0

 • g)

 • h)

 • i)


Notă: în situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a afecțiunii de care sufocă, informarea și comunicarea se realizează prin intermediul părintelui/reprezentantului legal al beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea în cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

2.2. Obligații:

 • 2.2.1. Echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” se obligă:

a)

b)


Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și familiei/reprezentantului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate;

Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a copilului, în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii de servicii și autoritățile locale;

Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină" Cod: P.0.150-01


c)


d)


e)


Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor;

Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite, excepție făcând următoarele situații:

* atunci când dispozițiile legale o prevăd bl mod expres;

 • -  când este pusă în pericol viața beneficiarului sau a familiei;

 • -  pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială sau juridică de a-și da consimțământul;

Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

Să asigure securitatea, integritatea fizică și psihică al beneficiarului;

Să asigure calitatea serviciilor prestate către beneficiari.


0

g)

2.2.2. Beneficiarul și/sau părintele/reprezentantul legal se obligă: a)


b) o)

 • d)

 • e)

 • f)


g)


h)


Să asigure participarea beneficirului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” desemnate în planurile anexate; Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților; Să respecte programarea;

Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali;

Să anunțe dacă absentează cel târziu până la ora 8:10;

Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului: copie după actele de identitate a beneficiarului și a părinților/reprezentantului legal sentință civilă/hotărâre privind măsura de protecție specială, după caz certificat de încadrare în grad de handicap planul de recuperare certificat medical certificat de orientare școlară și profesională adeverință de la medicul de familie că nu prezintă boli conta șioase recomandare de la medicul specialist în recuperare documente medicale care atestă afecțiunile beneficiarului analize medicale uzuale

Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i evin pentru acasă din programele respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile d ferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.);

Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale D.G.A.S.P.C Brașov, ale Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” (reguli deProcedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S.’*CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

i)


j)


k)

 • l)


comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului;

Să colaboreze cu personalul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” In scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract;

Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală economică a beneficiarului;

Să participe ia procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgen


dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului - ex. declararea bolilor contagioase;

m) Să prezinte pentru copil avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie, la revenirea în centru;

 • n) Să respecte programul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” în intervalul orar 08:00 -16:00.

 • 3. Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie pe perioada de implementare a planurilor anexate.

 • 4. încetarea contractului:

Constituie motiv de încetare de drept a prezentului contract următoarele:

 • a) acordul părților privind încetarea contractului consemnat în scris;

 • b) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau de către părinți/reprezentantul legal;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale și părinții/ reprezentantul

legal al acestuia a regulamentelor (după 3 atenționări scrise ale centrului către familie);

 • e) neprezentarea nemotivată timp de 3 luni consecutiv de la activitățile de recuperare;

 • f) forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

S. Clauze finale:

 • 5.1. Orice modificare adusă prezentului contract se face în baza acordului ambelor părți, printr-un act adițional la contract.

 • 5.2. în caz de nerespectare, din motive obiective, a celor stipulate în prezentul contract, se va reevalua situația creată și se vor stabili, de comun acord, noile măsuri care se impun (de ex. reducerea dimensiunilor planurilor actuale, găsirea de soluții alternative, sprijin suplimentar etc.).


Procedura operațională privind Admiterea Beneficiarilor C.S."CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilit&ți „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-01

Revizia-Nr■deex.-

Pagina 24 din 24 Exemplar nr. 1


 • 5.3. în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate, contractul va fi considerat reziliat, cu condiția notificării prealabile a celeilalte părți.

 • 5.4. Planul de Recuperare și Programul Personalizat de Intervenție constituie anexe și părți integrante ale prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Funcția/Calitatea

Numele și Prenumele

Data

Semnătura

Șef centru

Părintele/ Reprezentantul legal al beneficiarului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistență Socială șiProcedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Ediția I Nr, de ex. 1

Revizia -Nr.deex. -

Pagina ldin 19 Exemplar nr. 1


Aprobat Directe erai


Aurelia J

' PROCEDURA OPERAȚIONALĂ


PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR BENEFICIARILOR

COD: P.0.150-02

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare


Verificat


Secretariat Tehnic CM


Elaborat Șef centru Irina Dumă

Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O.150-02

Nr. de ex. -Pagina 2din 19 Exemplar nr. 1


Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

1.

Pagina de gardă

1

2.

Cuprins

2

3.

Scop

3

4.

Domeniu de aplicare

3

5.

Documente de referință

4

6.

Definiții și abrevieri

4

7.

Descrierea procedurii

5-13

8.

Responsabilități

14

9.

Anexe, înregistrări, arhivări

15-18

10.

Anexa 1 - Nota de discuție

17

11.

Anexa 2 - Dispoziție ieșire

18

12.

Anexa 3 - PV închidere dosar

18

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabil ități „Rază de Lumină” Cod: P.0.1504)2


Nr. de ex. -Pagina 3din 19 Exemplar nr. 1


1. Scopul procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

Procedura are ca^scop asigurarea unei structuri unitare pentru inițierea, elaborarea, avizarea, aprobarea, revizia și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale) din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov.


2. Domeniul de aplicare a procedurii privind elaborarea și difuzarea procedurilor documentate (de sistem/operaționale)

Procedura este aplicată de către toate structurile din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea elaborării procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale.


3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate


SREN ISO 9000:2015 vocabular.

SREN ISO 9001:2015 SREN ISO 14001:2015


Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.


Legislație primară:

 • - Legea 448/2006 Protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • - Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • - Ordinul 27/2019 Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu

dizabilitati.


Legislație secundară

-Ordinul 600/2018:pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităților publice.

- Hotărârea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Nr. de ex. -Pagina 4din 19 Exemplar nr. 1


4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedura operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

2.

Ediție a unei proceduri

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

3.

Admiterea beneficiarului

Reprezintă acțiunea care stabilește condițiile si criteriile care pot soluționa nevoile beneficiarilor prin activitatile/serviciile derulate de centru.

4.

Centru de zi /recuperare.

Este un serviciu specializat care asigură îngrijire,pro grame specializate de recuperare abilitarea /reabilitare,program educațional, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta,recreere-socializare,integrare sociala pentru copii cu afecțiuni neuropsihomotorii si/sau alte afecțiuni, activitati de sprijin si consiliere pentru familie /reprezentantul legal al acestora.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PS

Procedura de sistem

2.

PO

Procedura operațională

3.

E

Elaborare

4.

V

Verificare

5.

A

Aprobare


Procedura operaționali privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumini” Cod: P.0.150-02

Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia-

Nr. de ex. -Pagina 5din 19 Exemplar nr. 1


6.

Ap.

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

8.

D.G.A.S.P.C. Brașov

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

CS

Casa Soarelui

12.

CR

Centru de Recuperare

13.

SCS

Sef Complex de Servicii

14.

AS

Asistent social

15.

EM

Echipa multidiscipiinară

5.Descrierca procedurii de sistem

 • 5.1. Generalități

Beneficiarii primesc serviciile centrului de zi pe perioada pe care o doresc, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura privind încetarea acordării serviciilor.

încetarea serviciilor poate avea loc prin decizia beneficiarului/reprezentantului legal,prin decizia conducerii centrului sau bilateral astfel:

a)Cauze obiecțivg.deîn^țare a fumfrfrii șmfcHton

 • - scopul contractului de furnizare servicii a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,

 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului de Zi sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și familia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării serviciilor în mod obiectiv,

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

• forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

blCauze dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:


Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRIST1AN*’ Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Raza de Lumină" Cod: P.0.150-02

Ediția 1

Nr.deex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 6din 19 Exemplar nr. 1


- perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune în pericol siguranța celorlalți,

 • - nerespectarea regulamentelor centrului ,a contractului de furnizare servicii referitoare la furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului; colaborarea cu personalul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”în scopul îndeplinirii prevederilor contractului orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește stareade sănătate a beneficiarului - de ex. declararea bolilor contagioase.Centrul (asistentul social) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații intocmind Nota de discuție.

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai mult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

Centrul se asigură că reprezentanții legali/beneficiarii cunosc condițiile/situațiile în care încetează acordarea serviciilor. In acest sens Centrul informează beneficiarii/reprez legal asupra condițiilor/situațiilor de încetare a serviciilor încă de la admiterea în centru, stipulând aceste aspecte în contractul de furnizare servicii si afîsind la avizierul centrului Manualul de proceduri.

în vederea încetării furnizării serviciilor, se formulează o cerere scrisă în acest sens de către beneficiar/părinți/reprezentant legal ai motivul obiectiv pentru care se solicită încetarea, sau, după caz, echipa multidisciplinară întocmește un referat privind situația socio-medicală a beneficiarului și motivele obiective care stau la baza propunerii de încetare a serviciilor.

In situația in care beneficiarul absentează 3 luni nemotivat asistentul social al centrului demareaza activitatea de intocmirea documentelor pentru incetarea serviviilor acordate de centru.

încetarea furnizării serviciilor oferite de Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” se face numai în baza Dispoziției de Ieșire întocmită de către asistentul social al centrului, avizata de Șeful de Complex, înregistrată la Registratura DGASPC


Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor GS."CRIST1AN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 7din 19 Exemplar nr. 1


Brașov și aprobata de Directorul Generai al DGASPC Brașov. Decizia de încetare a furnizării serviciilor aparține Directorului General al DGASPC Brașov, în baza respectivei Dispoziții de Ieșire.

La încetarea furnizării serviciilor, echipa multidisciplinară a Centrului de Recuperare întocmește pentru fiecare beneficiar un Protocol de Ieșire/Foale de Ieșire din atenția Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Brașov și un Proces Verbal de încheiere al Dosarului, ambele aprobate de către Șeful de Complex.Asistentul social al complexului va consemna data ieșirii din evidenta centrului in Registrul evidenta beneficiari.

Dosarul beneficiarului va cuprinde pe lingă alte documentefevaluarea inițiala si evaluările periodice,planul personalizat de intervenție,documentele personale de identitate,alte documente întocmite de către echipa multidisciplinara)si aceste documente si este arhivat de asistentul social al complexului.

 • S.2. Documente utilizate

Dispoziție de Ieșire Protocol de Ieșlre/Foaie de Ieșire Proces Verbal de încheiere al Dosarului,

 • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • - Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de către Comisia de Monitorizare (CM) SCIM (în cazul PS) sau de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO);

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • - Procedură documentată (de sistem/operațională): elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este completat de către Secretariatul Tehnic al CM;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșeful de serviciu/ birou/ complex/ centru;

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitfiți „Rază de Lumină** Cod: P.0.150-02

Ediția!

Nr.deex. 1 Revizia -

Nr.deex.-Pagina 8din 19

Exemplar nr. 1


 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO;

 • - Lista de difuzare.

 • 5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

-Referat privind necesitatea elaborării procedurii documentate: este întocmit de cătreCM SCIM (în cazul PS) sau de cătreșefiil de serviciu/ birou/ complex/ centru (în cazul PO), se specifică activitățile/ procesele derulate pentru care este necesară întocmirea unei proceduri documentate, responsabilii propuși în vederea elaborării procedurii. Referatul este înregistrat la Registratura D.G.A.S.P.C. Brașov și aprobat de către Directorul General;

 • - Decizie internă: act aprobat de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Brașov care conține responsabilii pentru fiecare-operațiune (elaborare, verificare, aprobare);

 • - Procedura de sistem/operațională: elaborată de către responsabilii desemnați;

 • - Diagrama de proces: elaborată de către responsabilii desemnați - este anexă a PS/PO;

 • - Registru proceduri documentate: este actualizat de către Secretariatul Tehnic (STCM) al CM, conține denumirea și codul procedurii, serviciul/biroul/complexul/centrul care a elaborat și care aplică;

 • - Proces verbal de prelucrare a procedurii documentate: este întocmit de cătreșefiil de serviciu/ birou/complex/centru și semnat de către angajații din subordine care au atribuții legate de activitatea respectivă;

 • - Formular de analiză procedură: completat în cadrul CM, înainte de avizarea acesteia de către Președintele CM;

 • - Formular evidență modificări: completat de inițiatorul PS/PO, ori de câte ori se modifică PS/PO (o nouă revizie sau o nouă ediție);

 • - Lista de difuzare: este semnată de reprezentanții tuturor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (în cazul PS) și de reprezentanții structurile»' care aplică PO sau alții (după caz).

5.23. Circuitul documentelor


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedura operațională

Ediția I

Direcția Generală de Asistență Socială și

privind încetarea serviciilor

Nr. de ex. 1

beneficiarilor

Revizia -

C.S.”CRISTIAN"

Nr. de ex. *

mmv

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Pagina 9din 19

Exemplar nr. 1

Protecția Copilului Brașov

 • 5.3. Resurse necesare J

 • 5.3.1. Resurse materiale

jLogișțigfi

 • -   Mobilier;

 • -   PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică; rechizite curente;

5.3 J. Resurse umane

Se aplică întregului personal din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov (serviciu/birou/compartiment/complex de servicii/centru).

 • 5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii).

 • 5.4. Modul de lucru

 • 5.4.1. Etapele procesului de admitere si documentele necesare

5.4.2 Condițiile încetării acordării serviciului

în situația în care din diverse motive serviciile furnizate de centru către beneficiari nu mai pot continua, condițiile încetării acestora pot fi:


Procedura operațională privind Încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CR1STIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază deLumină” Cod: P.0.150-02

Ediția I

Nr, dc ex. 1 Revizia-

Nr. de ex. -Pagina lOdin 19 Exemplar nr. 1


aiConditii obiective de încetare a furnizării serviciilor;

 • - scopul contractului a fost atins,

 • - beneficiarul este orientat către o instituție de specialitate,

 • - beneficiarul are în mod predominant afecțiuni asociate din cauza cărora nu se poate adapta programului Centrului sau îi cauzează apariția de complicații,

 • - beneficiarul sau/și familia/reprezentantul legal al acestuia solicită întreruperea furnizării

serviciilor în mod obiectiv,

 • - beneficiarul își schimbă domiciliul.

 • - forța majoră, așa cum este definită de lege, dacă este invocată în prealabil.

Conditii dependente de atitudinea beneficiarului care duc la încetarea furnizării serviciilor:

 • - perturbarea activității celorlalți beneficiari prin comportament inadecvat care poate pune

în pericol siguranța celorlalți,

 • - nerespectarea regulamentelor centrului , a contractului de furnizare servicii referitoare la furnizarea de informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială, medicală și economică a beneficiarului; colaborarea neadecvata cu personalul Complexului Servicii „Cristian”- Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” în scopul îndeplinirii prevederilor contractului ; orice modificare intervenită în legătură cu situația personală; să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului

 • - de ex. declararea bolilor contagioase.

Centrul (asistentul social/responsabilul de caz) va atenționa reprezentantul legal al beneficiarului despre aceste situații intocmind Nota dedisentie.

 • - după o perioadă de absență prelungită (mai mult de 3 luni consecutiv) și nemotivată.

Șeful de centru/asistentul social încheie cu beneficiarii un Contract de Furnizare Servicii. Anterior semnării contractului, asistentul social/șeful de centru explică beneficiarului /reprezentantului legal prevederile din contractul de furnizare servicii.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedura operațională

Ediția I

Direcția Generală de Asistență Socială ți

privind încetarea serviciilor

Nr. de ex. 1

beneficiarilor

Revizia-

C.S.”CR1STIAN”

Nr. de ex. -

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Pagina lldin 19

Exemplar nr. 1

Protecția Copilului Brașov

 • 5.4.3. Contractul de Furnizare Servicii

- se încheie între centru și beneficiar sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de DGASPC, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Contractul de furnizare servicii este redactat în trei exemplare originale, respectiv un exemplar se adaugă la dosarul social întocmit la centru și un exemplar se înmânează beneficiarului sau, după caz, părinții/reprezentantul legal al acestuia.

Servicile oferite de centru sunt gratuite.

 • 5.4.4. Drepturile si obligațiile pârtilor.

Ca urmare a admiterii beneficiarului in cadrul centrului, atât angajații centrului dar și beneficiarii au atât drepturi dar ți obligații.

 • 5.4.4.I. Drepturi:

 • 5.4.4. L1. Drepturile echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizhbilități „Rază de Lumină”

 • a. să solicite informații despre situația socială, de femilie, medicală , educație, integrarea si participarea sociala a beneficiarului.

 • b. să realizeze evaluarea și reevaluarea nevoilor beneficiarului împreună cu părinții/reprezentanții legali ai beneficiarului

 • c. să stabilească serviciile, activitatile si obiectivele de lucru cu beneficiarul

 • d. să stabilescă un program de lucru pentru beneficiar și pentru personalul angajat

 • e. să organizeze evenimente cultural-artistice în cadrul/in afara centrului cu sau fără informate mass-media

 • f. să furnizeze date cu caracter personal despre beneficiari către instituții autorizate care solicită informații în acest sens, cu avizul DGASPC .

5.4.4J.2.Drepturile beneficiarului și/sau a părintelui/reprezentantului legal:


Procedura operațională privind Încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.0.150-02

Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia-N^de«c:2>_>—_ Pagina 12din 19 Exemplar nr. 1


 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare;

 • b) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;

 • c) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;

 • d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;

 • e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • f) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizate și primite;

 • g) să li se garanteze demnitatea și intimitatea;

 • h) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare;

 • i) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

 • j) sa fie protejat împotriva torturii si tratamentelor crude, inumane sau degradante

Notă:în situația în care beneficiarul nu are discernământ ca urmare a afecțiunii de care suferă, informarea și comunicarea se realizează prin intermediul părintelui/reprezentantului legal al beneficiarului, acestuia din urmă solicitându-i-se opinia și participarea în cu privire la serviciile pe care beneficiarul le primește în cadrul serviciului, în interesul primordial al beneficiarului.

 • S.4.4.2, Obligațiile părților:

 • 5.4.4.2.L Echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”

se obligă:

 • a. Să asigure și să faciliteze accesul beneficiarului și familiei/reprezentantului legal la serviciile prevăzute în planurile anexate.

 • b. Să reevalueze periodic și să ajusteze planurile anexate, în raport cu situația actuală a beneficiarului, în parteneriat cu familia, beneficiarul, furnizorii de servicii și autoritățile locale.

 • c. Să comunice în termen accesibil și la solicitare, informații privind drepturile fundamentale ale beneficiarilor, precum și cele privind condițiile care trebuie îndeplinite a le obține;

 • d. Să asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite

 • - atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

 • - când este pusă în pericol viața beneficiarului sau a familiei;


Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină" Cod: P.0.150-02

Nr. de ex. -Pagina 13din 19 Exemplar nr. 1


- pentru protecția vieții, integrității fizice sau a sănătății persoanei în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială sau juridică de a-și da consimțământul;

 • e. Să asigure continuitatea serviciilor furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate.

 • f. Să asigure securitatea, integritatea fizica și psihică a beneficiarului.

 • g. Să asigure calitatea serviciilor prestate către beneficiari.

 • 5.4.4.2.2. *) Părintele/reprezentantul legal se obligă:

 • a)     Să asigure participarea beneficiarului la activitățile prevăzute a fi desfășurate în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”desemnate în planurile anexate;

 • b)     Să-l pregătească pe beneficiar pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților,

 • c)     Să respecte programarea,programul centrului;

 • d)   Să participe la programele pentru părinți/reprezentanți legali,

 • e)     Să prezinte toate actele solicitate la dosarul beneficiarului:

 • - certificatul de încadrare în grad de handicap

-PIS „PIRIS

 • - documente de identitate beneficiar/reprezentant legal

 • - documente medicale de specialitate (N.PI., cardiologie, endocrinologie, medic de recuperare etc), actualizate anual si ori de cate ori le solicita medicul centrului, evaluări psihologice

 • - analize medicale uzuale HLG, ex. de urina ,exudat faringian , ex M.F.O.P/ coprocultura, I.DR.la PPD 2 U/Rx pulmonar, Ag. Hbs, Ac Hvc, etc in funcție de afecțiune și alte analize care sunt solicitate de medicul centrului / cu ocazia diferitelor epidemii.

 • f) Să învețe și să preia efectuarea corectă a activităților ce-i revin pentru acasă din

programele respective (exerciții, activități, modalitățile și tehnicile diferite prezentate de către echipa pluridisciplinară, etc.).

 • g)    Să respecte pe deplin regulamentele de funcționare și de ordine internă ale D.G.A.S.P.C Brașov, ale Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” (reguli de comportament, program, persoanele de contact, procedurile centrului, etc.), afișate la avizierul centrului.

 • h)    Să colaboreze cu personalul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVProcedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină*’ Cod: P.0.150-02

Nr. de ex. -Pagina 14din 19 Exemplar nr. 1


 • i) Să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea, situația familială, socială,

medicală și economică a beneficiarului.

 • j) Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale când este cazul;

 • k)     Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația personală, să anunțe de urgență dacă a apărut ceva diferit în ceea ce privește starea de sănătate a beneficiarului - ex.declararea bolilor contagioase.


 • l) Să prezinte avizul epidemiologie de intrare în colectivitate emis de medicul de familie,

la revenirea în centru după o absență de 3 zâle consecutive.

 • m)    Să respecte programul Complexului de Servicii „Cristian” în intervalul orar 08.00-16.00, pentru Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”

*) Obligațiile părintelui / reprezentantului legal și ale beneficiarului se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

6. Responsabilități

Nr. ort.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

Beneficiar Reprezentant legal

Sef Centru

Asiste nt social

DGA

DG

MCSP

0

1

2

4

5

6

1.

întocmire Cerere de admitere

E

2.

Aprobare Cerere de admitere

Av

A

3.

Întocmire Dispoziție de admitere

Av

E

4.

Aprobare Dispoziție de admitere

A

5.

Întocmire Dosar personal beneficiar

Ap

6.

Registru evidenta beneficiari

E,Ap

7.

7. Anexe, înregistrări, arhivăr

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Arhivare

Alte elemente

Difuzare

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

s

6

7

8

1.

Caere de admitere

CSC

DGA

1

CSC

ArhivaDGASPC

ConfN.A.

FO


Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN" Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O.47-03

Nr. de ex. -Pagina 15din 19 Exemplar nr. I


2.

Dispoziție de admitere

CSC

DGA

l

CSC

AritivaDGASPC

ConfN.A.

FO

3.

Dosar beneficiar

CSC

I

CSC!

ArhivaDGASPC

ConfN.A.

4.

Registru evidenta beneficiari

CSC

l

CSC

ArhivaDGASPC

ConfN.A.

RO

Cod:F-PO-02.01

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Notă de discuție

Efectuată la data...................

 • A. Numele și prenumele beneficiarului/ei: ............!..........................................................

Părinții/Reprezentantul legal:........................................................................................

 • B. Sinteza discuțiilor purtate cu persoanele contactate/Aspecte pozitive și negative identificate în context j

socio-familial/Obiective formulate.......................................................................CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generala de Asistență Socială șiProcedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRIST1AN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O.47-03


Nr. de ex. -Pagina I6din 19 Exemplar nr. 1 • C. Propuneri:..........................................................................................................

.....................................................................♦....................................................

Șef complex,

întocmit,

Asistent social,Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.-CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină” Cod: P.O.47-03

Nr. de ex. -Pagina 17din 19 Exemplar nr. I


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod: F-PO-02.02

Aprobat, Director General Adjunct, Dispoziție de ieșire...............................

Prin prezenta se^ dispune revocarea dispoziției nr......................................................del

admitere la activitățile din cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină”! acopilului/tânărului ......... ,1

născut(ă) la data de ......................., în ................................... având

CNP............................................... începând cu data de .............................. ca urmare a

Șef Complex,

Întocmit,

Asistent social


Procedura operațională privind încetarea serviciilor beneficiarilor C.S.”CRISTIAN” Centrul de Zi pentru Copii cu DizabilitAți „Rază de Lumină" Cod: P.O.47-03

Nr. de ex. -Pagina I8din 19 Exemplar nr. I


CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „RAZĂ DE LUMINĂ”

Cod:F-PO-02.03

PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE AL DOSARULUI

Acesta este dosarul beneficiarului/(ei)...............................................................

care a ieșit din evidența Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Rază de Lumină" , în data de ..................................... dosarul având următoarea componență: acte de identitate,

documente sociale, medicale și documente specifice Centrului de Recuperare.

Acest dosar conține...................file.

Data

întocmit,

Asistent social,