Hotărârea nr. 399/2019

Hotărârea nr.399 – aprobarea modificării de suprafaţă de la 887 mp la 790 mp, pentru imobilul - teren înscris în CF 102759 Brașov cu nr. cad. 102759, identificat ca fiind terenul construit şi neconstruit aferent Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov și Filialei Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 399

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea modificării de suprafață de la 887 mp la 790 mp, pentru imobilul - teren înscris în CF 102759 Brașov nr. cad. 102759, identificat ca fiind terenul construit și neconstruit aferent Direcției Generale de Asistență Socială și tecția Copilului Brașov și Filialei Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. 5827/19.09.2019, privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare nr. 1113/18 iulie 2018, întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu;

Luând în considerare Referatul de aprobare înregistrat cu nr. Ad. 5827/19.09.2019, inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea modificării de suprafață de la 887 m.p., la 790 m.p. (suprafața reală ca urmare a măsurătorilor din teren), pentru imobilul - teren înscris în C.F. nr. 102759 Brașov, cu nr. cad. 102759, (proprietar fiind Județul Brașov - domeniul privat), identificat ca fiind terenul construit și neconstruit aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filialei Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov, instituții subordonate Consiliului Județean Brașov;

Ca urmare a modificării de suprafață a terenului (diferența de 97 m.p. din teren) s-a modificat și prețul imobilului, rezultând o diferență de preț achitat în plus în cuantum de 56266,35 lei (47282,65 lei + TVA 8983,70 lei), sumă care a fost restituită de către vânzătoarea S.C. Hidromecanica S.A.;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/26.04.2018 privind achiziționarea imobilului en în suprafață de 887 mp. înscris în C.F. nr. 102759 Brașov și a imobilului teren în suprafață de 1.109 m.p. cu nr. dastral 102755 Brașov, pe care sunt edificate sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 195/28.06.2018 privind însușirea procesului - verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare - cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 863 lit. “a” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1), lit. “a” și lit. ”f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l- Se aprobă proiectul actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1113/18 iulie 2018, privind aprobarea modificării de suprafață de la 887 m.p., la 790 m.p. pentru imobilul - teren înscris în C.F. nr. 102759 Brașov, cu nr. cad. 102759, (proprietar fiind Județul Brașov - domeniul privat), identificat ca fiind teren construit și neconstruit aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filialei Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Se împuternicește domnul Gabor Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să reprezinte U.A.T Județul Brașov la Biroul Notarului Public, în vederea semnării actului adițional la contractul de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 1113/18 iulie 2018, prevăzut laart.l din prezenta hotărâre.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

Contrasemnează,Secretar General/m Județului Maria Dumnraveanu