Hotărârea nr. 398/2019

Hotărârea nr.398 – solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraş şi administrarea Consiliului Local Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraş, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 398 din data de 26.09.2019

privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, înregistrat sub nr. Ad. 15067/19.09.2019, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 15067/17.09.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș, a imobilului teren, înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în suprafață de 1500 m.p, în scopul construirii de case de tip familial la apelul de proiecte P.O.R. 2014 - 2020 Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, obiectiv specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale grup vulnerabil copii din cadrul Centrului de Plasament “Floarea de Colț” și Centrul de Plasament “Casa Maria”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 71/28.03.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Județului Brașov a suprafaței de 1500 m.p. în vederea realizării unor case de tip familial prin apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8 Obiectiv specific 8.3 ;

Luând în considerare adresa Primăriei Făgăraș nr. 60841/26.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15076/27.08.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform ari. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile ari. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l), lit. „c” și ale art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a”, art. 294, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș, a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov, și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în scopul construirii de case de tip familial la apelul de proiecte P.O.R. 2014-2020 Axa 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, obiectiv specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale grup vulnerabil copii din cadrul Centrului de Plasament “Floarea de Colț” și Centrul de Plasament “Casa Maria”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VeșteaContrasemnează, Secretar generalul Județului Maria Dumbrăveanu