Hotărârea nr. 397/2019

Hotărârea nr.397 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000 – 15+065”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 397

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 16519/17.09.2019 inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și raportul de specialitate, înregistrat cu nr. Ad. 16519/17.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”;

Având în vedere hotărârile Consiliului județean Brașov nr. 306/25.07.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”, precum și hotărârile nr. 488/28.11.2017, nr. 210/17.07.2018, nr. 291/17.09.2018, nr. 345/30.10.2018, nr. 389/30.10.2018, nr. 3/16.01.2019, precum și Hotărârea nr. 29/29.01.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 2, lit. "a”, art.3, art.9 și art. 18 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, prevederile art.6 din H.G.R. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările și ompletările ulterioare, art. 10 și art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și ompletările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.173, alin.(l), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”, având datele de identificare în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere, în sensul Legii nr. 255/2010 și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru bunurile imobile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat.

Art.3. - Contestațiile asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

Art.4. - Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în anexă, nu se prezintă în termenele stabilite conform notificărilor primite, nu prezintă titlul valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în situația în care nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Art.5. - Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în anexă, din proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietate publică a Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, operează de drept de la data adoptării prezentei hotărâri, având în vedere că sumele aferente despăgubirilor au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 306/25.07.2019.

Art.6. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să numească prin dispoziție comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real.

Art.7. - Coridorul de expropriere format din terenurile identificate la art. 1 se înscrie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția idică/ Biroul Patrimoniu

PREȘEDINTE. Adrian-Ioan VeKf


Contrasemnează,

Secretar General o Județului Maria Dumh/t/ăveanu

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT BUNESTI DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

BUNESTI

CORCODELIOAN

-

-

101017

A

E

14.600

A/E

66

1,3

86

2

BUNESTI (VISCRI)

ENACHE IULIAN PAUL

-

-

100633

CC

I

78.501

CC/I

57

6,75

385

3

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

A

E

69.600

A/E

82

1,3

107

4

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

93

1,3

121

5

BUNESTI

SCHENKER ARPATACEANU LAURA

A2608/1

-

-

A

E

69.600

A/E

285

1,3

371

6

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

5

1,3

7

7

BUNESTI

CISMAS HORIA AUGUSTIN

A1302/2

-

101525

A

E

16.600

A/E

36

1,3

47

8

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100615

A

E

605

A/E

4

1,3

5

9

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

2

1,5

3

10

BUNESTI

PALASAN MIRCEAsi PALASAN VICTORIA

-

-

100612

A

I

2.576

A/l

66

1,5

99

11

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100610

A

I

2.579

A/l

36

1,5

54

12

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100610

A

I

2.579

A/l

32

1,5

48

13

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100606

A

E

7.043

A/E

85

1,3

111

14

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100605

A

E

3.073

A/E

20

1,3

26

15

BUNESTI

SPATARU GH. DAN

-

-

100603

A

E

3.635

A/E

74

1,3

96

16

BUNESTI

HALI V. MARIA si AVRAM V.GHEORGHE

F1312/2

0040/

1994

-

F

E

5.700

F/E

439

1,1

483

TOTAL

1382

-

2.049


Expert evaluator EPI, Ing. Barbu Viorica Membru titular AN EVAR
ANEXAI


VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT JIBERT (sat DACIA) DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

JIBERT

BORCOMAN VICTOR

A2970

-

103586

A

E

20.000

A/E

67

0,9

60

2

JIBERT

NEGRU LIVIU-VASILE si NEGRU ELENA

A2990/1

-

103151

A

E

3.200

A/E

4

0,9

4

3

JIBERT

BLAGA1. ELISABETA

A2990/4

-

-

A

E

6.000

A/E

13

0,9

12

TOTAL

84

-

76


Persoana ftzica autorizata de ANCPI


sa exfEKȚute lucra^de feadastru, geodezie si cartografie

i -3

i ’~-

i <’

A

V


IngZaharia Cosmin

ț

’i


Expert evaluator EPI, Ing. Barbu Viorica

Membru titular^NEVAR