Hotărârea nr. 393/2019

Hotărârea nr.393 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Floare de Colț” din structura Complexului de Servicii Făgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 393

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Floare de Colț” din structura Complexului de Servicii Făgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 16267 din data de 18.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 16267 din data de 18.09.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și jncționare a serviciului social Centrul de plasament “Floare de Colț” din structura Complexului de Servicii ăgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 67011/12.09.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 30/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor ociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin. 2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Floare de Colț” din structura Complexului de Servicii Făgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 40 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 10 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDI^iTE

Adrian- Ii


eș’


Contrasemnează,


Secretar genehtă al județului Maria DmnbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială țl Protecția Copilului Brașov

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5000B1

Tolafon/faxi0258.417.100, •maili

websltet www.dg8apcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

COMPLEX DE SERVICII FĂGĂRAȘ


>1»


aa»?n4«wifwa«wre tiwlftstf

SOSOQWOMCSV


Aprobat cf. HOT. C.J. Brașov Nr........../,REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Plasament „Floare de Colț”” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș

AVIZAT

Colegiul Director prin

Hotărârea nr.           C A cCC/fj

•tr. Iwliu Mnnlu nr. •» BrațoVi Jud. Brașov, cod 500081 Telofon/fcMi                emaili

wabtlta» www,dg*»pabv.r« Cod flooali 8870330

Omnplcxttl de Servicii FrtRârn>

ART.l

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

Centrul de Plasament „Floare de Colț”, în continuare, C.P. „Floare de Colț”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov Nr...................................., întocmit în vederea asigurării

funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare, la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legal i/convenționali, vizitatori.

ART.2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de Plasament „Floare de Colț, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) 2) Serviciul social funcționează în baza Deciziei de Acordare a Licenței de Funcționare nr. 3050 din data de 31.03.2017.

 • (3) Centrul de Plasament „Floare de Colț” funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (4) Centrul de Plasament „Floare de Colț”, funcționează la adresa - str Combinatului Nr.l, mun. Făgăraș jud.Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 40 locuri.

ART. 3.

Scopul serviciului social

 • (1) Scopul serviciului social C.P. „Floare de Colț” este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

 • (2) Serviciul social C.P. „Floare de Colț” are o misiune și obiective clare. Misiunea privește, în principal asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

■tr. luliu Manlu nr. 9, Brașov, Jud. Brașov, cod 5OOOS1 Talofon/faxi O26B.417.1OO, amalli www.dgtK'tpcbv.ro Cod flsoalr 9970339

Complexul de Servicii FAgArnț

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de C.P. „Floare de Colț” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale.

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (l)Serviciul social C.P. „Floare de Colț” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.P. „Floare de Colț” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. nr.170/01.06.2006 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Făgăraș din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.P. „Floare de Colț”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.P. „Floare de Colț” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social C.P. „Floare de Colț” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.P. „Floare de Colț” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

  e)


asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

DIRECȚlA/'^jV, & GENERAI» >\\

țiSOGIALĂ O ) J» PROTECȚIA copilului * //

atr. Iwliu M«nl«i nr. 8, Brațov, jud. Brașov, cod 500091 T«i»fort/faxi O28B.417. 1OO, •malli wabaitai                  Cod fiac«l< 9870339

Complexul de Servicii FdgAra.ț

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținându-se cont, după caz, de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea C.P. „Floare de Colț” cu Serviciul Public de Asistență Socială:

 • q) prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

 • r)  educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

 • s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

 • t)  responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

 • u)  reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.P. „Floare de Colț” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale aflați în situații de dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, care au domiciliul sau au fost găsiți/părăsiți pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, în urma stabilirii măsurii plasamentului în sistem rezidențial, conform legislației în vigoare.

(2) Condițiile/documentele de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.P. „Floare de Colț” se va face conform măsurii stabilite de către

Comisia pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul sau de către Instanța de Judecată, la cererea D.G.A.S.P.C., atunci

3«tr. luliu Manlu nr. 6, Brayovi jud. Brașov, cod SOOO91 Talefon/faxi 0281,417.100, amaili o'fflee--<^eîg}a»pctav.rc» wobsitoi www.dBaapcbv.ro Cod fiscali 9870330

ttsMra a* r-mn a9«m«rt

ISO 9C0i/»O«400l


Complexul de Servicii Fâgărnț

acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP) al minorului;

 • b) documentele necesare admiterii în C.P. „Floare de Colț” sunt actele de identitate ale minorului și familiei acestuia, actele specifice instituirii măsurii de protecție în sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c) criteriile de eligibilitate:

 • > copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

 • > copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;

 • > copilul abuzat sau neglijat;

 • >  copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal sau cu copilul după împlinirea vârstei de 18 ani.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C./Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu plasamentul familial/plasament în alt SR sau alt județ;

 • c) la decesul beneficiarului.

 • (4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.P. „Floare de Colț” au următoarele drepturi:

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)


să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de

exercițiu;


să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;


direcția


■tr. luliu Maniu nr. S, Brayov, jud. Brașov, ooct 500091 T«ia»for>/f«xi 03188,41^.100^ •malli


wabaitai www.dgttspcbv.ro Cod fiscal* 9870339

Complexul de Servicii Fâgăraș

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

 • i)  să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai Centrului și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)  să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)  să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de Centru sau la care li se facilitează accesul;

 • o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul Centrului și misiunea acestuia;

 • p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • r)  să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • s)  să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • t)  să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul Centrului.;

 • u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze eficient, sub îndrumarea persoanei de referință, resursele financiare

 • z)  să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru Centru, împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

ce) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de Centru;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în Centru și să-și poată exprima liber opiniile în

legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.

OIRECTU, >

■p\

Oi


SENERÂLy^

Dl j^SlSTEj/ȚÂ

A

E2S2S?H5ffC5£322I22SS

RM&S£uEuiZ3XXS3Hi


str. lullu Maniu nr. ®, Brațov, jud. Brașov, cod SOOOS1

Tel»fon/fax( 0288.417. 1OO, emaili

SCWrn <S*- rnano9«<M>««

iSQgQpyWȚWti


wabsitei ►vtvkv.tffi’wapchv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Sci-vicii Fâgăraș

ff) de a avea acces la informații cu privire la reproducere și planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educație a beneficiarului;

gg) de a primi răspuns la solicitările exprimate,

 • (5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.P, „Floare de Colț” au următoarele obligații:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • c) să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

 • (l) Principalele funcții ale serviciului social C.P. „Floare de Colț” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduire pe perioadă determinată;

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de Centru, în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.P. „Floare de Colț”;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate.                                      ____

etr. luliu Manlu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOS1 T«l»fon/faxt O2BS.4ir.1OO, emaili wetoeite» tvtviv.fl'flraspchv.ro Cod fiseolt 9870339

Stefcsm «* rrxn><ig4m«rS tso       Moar


Complexul de Servicii Făgăraș

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > stimulare cognitivă pentru adaptare socială;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > încurajarea obținerii contractelor de muncă de sezon (peste 16 ani);

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > monitorizarea planurilor de intervenție stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

 • > oferirea de servicii specializate prin intermediul specialiștilor (personal de educație, psiholog, asistent social, asistent medical, etc.) D.G.A.S.P.C. Brașov sau ai altor instituții, după caz.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • > consilierea beneficiarilor cu privire la importanța și valoarea banilor;

 • > formarea deprinderilor de administrare a banilor în viața de zi cu zi, precum și de planificare a veniturilor corespunzător propriilor nevoi și obiective;

 • > atragerea de sponsori;

 • > cursuri anuale de perfecționare a personalului.

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social C.P. „Floare de Colț”; funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social C.P. „Floare de Colț”; este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

 • d) voluntari.

1 '

\\o <îilS?IALA

COPILULUI *7/

•tr. luliu Manlu r»r. 8, Brașov, Jud. Braițov» cod 500091

Telafon/faxi 0268.417,100, «molii offico.sjtiywspcbv.ro w*t>*lt*i tvww.dgffpcbv.ro Cod fi*e»ls 9870339

Complexul de Servicii FAgAm.ț

ART.9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Centru (pentru Complexul de Servicii Făgăraș).

 • (2) Atribuțiile ale șefului de complex sunt:

 • a)   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b)   elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c)   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d)   colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e)  întocmește raportul anual de activitate;

 • f)   asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de Servicii Făgăraș;

 • g)  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h)  desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Făgăraș în comunitate;

 • i)   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de Servicii Făgăraș și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k)  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l)  reprezintă Complexul de Servicii Făgăraș în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

*tr. luliu M*r*iu nr. 9, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Talefon/faxi O28a.41T.1OO, amalli

«eum <J* nww»ni»M

ISO WOl/tSO 140CICod flăcăii 9870339

Complexul de Servicii FăgArnț

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n)  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar

 • p)  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • q)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de șef de centru se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare.

ART.10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență Personal de specialitate auxiliar;

 • (1) Personalul de specialitate din cadrul C.P. „Floare de Colț” este format din:

 • a) psiholog practicant S - cod COR 263411;

 • b) asistent social practicant S- cod COR263501;

 • c) educator principal S - cod COR 263508;

 • d) educator S - cod COR 263508

 • e) educator SSD - cod COR 263508

 • f) educator principal PL - cod COR 263508

 • g) educator principal M - cod COR 263508

 • h) psihopedagog principal S - cod COR 263412;

 • i) părinte social G - cod COR 531202;

 • j) asistent medical principal PL - cod COR 325901 ;

 • k) medic S-cod COR 221101;

 • l) instructor de educație M - cod COR 531203

 • (2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate din C.S. Făgăraș, care deservește C.P. „Floare de Colț”:


»tr. luliu Manlu nr. Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOS1 Telefon/faxi 0266,417. IO O, •malli wabsltei www.dgatpcbv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Fdgârnș

 • a)  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b)  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc.;

 • c)  sesizează conducerii C.S. situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;

 • d)  semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f)  participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;

 • i)  respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.S. Făgăraș și își desfășoară activitatea respectând codul deontologic al profesiei;

 • j)  abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • l)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate:

 • a) psiholog-cod COR 263411

 • • realizează evaluarea psihologică inițială a copiilor admiși în C.P.„Floare de Colț”;

 • • realizează evaluarea psihologică periodică a copiilor din centru, cel puțin o dată pe an, și completează fișa psihologică a acestora ;

 • •  întocmește P.I.S. pentru fiecare beneficiar în parte, stabilind obiective și activități concrete pentru o dezvoltare psiho-emoțională echilibrată;

 • • desfășoară ședințe de psihoterapie individuală și de grup cu beneficiarii (consiliere vocațională, ludoterapie, art-terapie, ergoterapie, etc), întocmind documentele aferente;

 • • desfășoară ședințe de consiliere cu familiile beneficiarilor sau cu alte persoane de atașament;

 • • colaborează cu educatorii, școala, cu asistentul social, în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • • respectă codul deontologic al psihologului;


 • b) asistent social cod COR 263501

•tr« twtfu Mcrniu nr. 6( Brațovt Jud. Bra^ovt cod 500091 Talefon/faxi O2S8.417.1OO, «maiil offteeȘtt^r>-ip<.:hv.ro w*b»lt*i kVMr*v.<yj(7«r»/wj&^.ro Cod fiaeah 9870339

Complexul de Servicii Fdgâraț

 • • elaborează documente specifice (PIS, reevaluări, monitorizări, statistici, etc) și asigură realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele de intervenție individualizate;

 • • preia copilul, la admiterea acestuia în Centru, elaborează documentele specifice necesare, informează și diseminează legislația în vigoare cu privire la drepturile și responsabilitățile acestuia;

 • • acționează cu prioritate în vederea reintegrării familiale a copiilor sau pentru găsirea altor alternativelor menționate în PIP, în interesul superior al copilului;

 • • întreprinde demersuri pentru eliberarea actelor de identitate ale copiilor și păstrarea acestora conform legislației în vigoare ;

 • • realizează ședințe de consiliere socială cu părinții sau rudele copilului, până la gradul 4, în vederea menținerii legăturii cu familia și a reintegrării/plasament familial;

 • • face parte din echipa pluridisciplinară a centrului și participă la luarea deciziilor în acest cadru ;

 • c) educator cod COR 263508

 • • elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal de educație, în funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

 • • elaborează și implementează Planul de Intervenție Specific și Rapoartele de Implementării pentru fiecare beneficiar și alte documente specific;

 • • participă la întâlnirile organizate de unitatea de învățământ a copilului, în vederea susținerii traseului educațional;

 • • colaborează cu psihologul și asistentul social pentru elaborarea programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • •  identifică metode de dezvoltare a capacităților și competențelor copiilor, în sistem formal prin intermediul temelor de școală sau în situații de învățare similare, create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și informală;

 • • organizează activitățile educative, culturale la nivelul C.P.„Floare de Colț”, activitățile de petrecere a timpului liber;

 • • face parte din echipa pluridisciplinară a centrului și participă la luarea deciziilor în acest cadru ;


  d)


psihopedagog - cod COR 263412

• se informează din dosarele copiilor asupra motivelor care au dus la instituționalizare și evaluează inițial nivelul achizițiilor și cunoștințelor dobândite de copil până la momentul instituționalizării;                          '


11

str. lulfu Manlu nr. S, Brașov* |utt« Brașov, cod 500091 Talafon/fax« 0268,417,100, «molii

o» nOBOO»»»*»’»

ISO 900»/tSO>l4COlw«t»*lt«> >vkv»v.</jGr«»*x»<5'Ov’.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Fftgărnț

 • • colaborează cu echipa pluridisciplinară, părinții și rudele copiilor pentru găsirea mijoacelor adecvate educației copilului;

 • • colaborează cu psihologul unității în vederea stabilirii unor modalități comune de acțiune în cazul beneficiarilor cu tulburări de comportament, urmărindu-se înlăturarea cauzelor care au determinat aceste stări;

 • • formează, dezvoltă și consolidează deprinderile de învățare și de viață independentă ale beneficiarilor ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale ale fiecăruia;

 • • pe baza nevoilor identificate la fiecare copil în parte, întocmește programe de intervenție specifică (P.S.I.) abilitare/reabilitare care cuprind obiectivele de urmărit și activitățile aferente acestora;

 • • desfășoară ședințe de ludoterapie, artterapie, terapie ocupațională, etc.;

 • e) părinte social cod COR 531202

 • • efectuează și menține în permanență curățenia și igienizarea spațiilor din Centrul de Plasament Floare de Colț Făgăraș;

 • • implică, în funcție de vârstă și de discernământ, beneficiarul, la realizarea curățeniei în dormitor și la alte activități gospodărești;

 • • participă, împreună cu educatorii, la formarea deprinderilor de igienă personală și igienă a spațiului de locuit a tuturor beneficiarilor în funcție de gradul de înțelegere;

 • • supraveghează cu responsabilitate copiii pe timpul nopții.

 • f) asistent medical cod COR 325910

 • • evaluează și monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor din C.P.„Floare de Colț”, la admitere, periodic și ori de cate ori este nevoie, conform procedurilor legale aflate în vigoare;

 • • administrează medicamentele și tratamentul prescris de către medicul de familie/specialist sau transmite personalului de serviciu indicațiile pentru administrarea acestora, atunci când nu se află în unitate și asigură izolarea copiilor cu boli contagioase;

 • • cunoaște și execută procedurile standard în situații de prim ajutor (urgență);

 • • asigură păstrarea în condiții de siguranță a medicamentelor, materialelor sanitare și de prim-ajutor ale C.P.„Floare de Colț”, le gestionează corespunzător și consemnează fluxul acestora în evidențele operative specifice ;

 • • acționează profilactic pentru menținerea stării de sănătate optime a beneficiarilor și a prevenirii îmbolnăvirilor;


 • • verifică și asigură menținerea condițiilor igienico-sanitare din

C.P.„Floare de Colț”;

12

str. lulfu Meniu r»r. 9, Brațov, ju<t. Brașov, cod 5OOOS1

Talafon/faxi O26B.417.1OO, «amelli

wabsltai                   Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Fâgârnș

 • •  participă la întocmirea meniului zilnic, împreună cu personalul de specialitate aferent, urmărind să se asigure necesarul zilnic de calorii și aportul de vitamine și minerale pentru beneficiari, conform prevederilor legale în vigoare și a dorințelor exprimate ale copiilor;

 • g) medic - cod COR 221101

 • • identifică problemele de sănătate ale copiilor și ia măsurile specifice care se impun;

 • • urmărește starea generala de sănătate a beneficiarilor prin controale medicale periodice sau ori de cate ori este nevoie;

 • • întocmește dosarul cu acte medicale ale fiecărui copil;

 • • întocmește P.I.S. (proiect de intervenție specifica) - pentru sănătate care să cuprindă: îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate, igienă și îngrijire personală; evaluări periodice; tratamente diverse inclusiv de specialitate și tratamente stomatologice; nutriție și dietă, exerciții si odihna;

 • • colaborează cu psihologul și educatorii unității în vederea stabilirii unor modalități comune de acțiune în cazul copiilor cu tulburări de comportament, urmărindu-se înlăturarea cauzelor care au determinat aceste stări;

 • • verifică și îndrumă realizarea igienei personale a copiilor și igienizarea spatiilor de locuit.

 • h) instructor de educație - cod COR 531203

 • • elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal de educație, în funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

 • • elaborează și implementează Planul de Intervenție Specific și Rapoartele de Implementării pentru fiecare beneficiar și alte documente specific;

 • • participă la întâlnirile organizate de unitatea de învățământ a copilului, în vederea susținerii traseului educațional;

 • • colaborează cu psihologul și asistentul social pentru elaborarea programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • •  identifică metode de dezvoltare a capacităților și competențelor copiilor, în sistem formal prin intermediul temelor de școală sau în situații de învățare similare, create special, precum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și informală;

 • • organizează activitățile educative, culturale la nivelul C.P.„Casa Maria”, activitățile de petrecere a timpului liber;

 • • face parte din echipa pluridisciplinară a centrului și participă la luarea deciziilor în acest cadru ;

13

etr. luliu Manlu nr. 8, Brașov, jud. Brașov, ood SOOOS1 Twlefon/faxi 0X08.417.100, *m«lli oft 5 <3 o’s'șȘet s $«» s p c: i» v. ro w*k»el*»t *wvw.<1sr*tsț>cl!*v.ro Cod fiscal* 9870339

Complexul rJe Servicii FAgArnț

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social : aprovizionare, mentenanță, achiziții etc și este format din :

 • a) inspector de specialitate SI- cod COR 242203;

 • b) economist S II cod COR 263102;

 • c) magaziner M cod COR 432102;

 • e) șofer G I - COD cor 832201;

 • f) muncitor calificat G III - cod COR 7549;

 • a) inspectorului de specialitate - cod COR 242203

 • • elaborează graficul de lucru pentru toți angajații Complexului;

 • • participă la revizuirea procedurilor specifice Complexului de Servicii Făgăraș în conformitate cu legislația în vigoare;

 • • participă la elaborarea Norme de înființare și Funcționare(N.I.F.), ROF, și alte documente specifice complexului, etc.;

 • • participă la elaborarea Planului Instituțional împreună cu echipa desemnată de Șeful de Complex/Șeful de Centru;

 • • întocmește împreună cu Șeful de Complex/Șeful de Centru și administratorul proiectul de buget și planul de investiții anual;

 • • participă la elaborarea meniurilor împreună cu echipa desemnată de Șeful de Complex/Șeful de Centru;

 • • poate face parte din Comisiile de Inventariere a bunurilor Complexului de Servicii;

 • •  stabilește necesarul de materiale și produse ce vor fi folosite în desfășurarea activităților educative și extracurriculare ale beneficiarilor;

 • • elaborează planul anual general de activitate a personalului de educație în colaborare cu Șeful SR;

 • • înlocuiește Șeful de Complex/Șeful de Centru în absența acestuia;

 • b) economist - cod COR 263102

 • • întocmește note contabile și le contabilizează;

 • • întocmește lunar și trimestrial balanțe de verificare și contul de execuție și le transmite Serviciului Contabilitate - Buget din cadrul DGASPC Brașov;

 • • întocmește împreună cu administratorul și șeful de centru, propunerile de buget pentru anul în curs și le transmite în termenele indicate;

 • • participă la inventarierea patrimoniului;

 • • întocmește toate documentele prevăzute a fi realizate conform circuitului documentelor aprobate de directorul executiv;

•tr. lutlu M«miu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOS1 Telafon/faxi 0268.417". 1OO, emalli webaltai www.dga»pcbv,ro Cod fiscali 0870338

i$O WOl/ii-O 14001


Complexul de Servicii Fftgăr»*ș

 • • înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative, le prelucrează

și asigură păstrarea informațiilor documentelor contabile;

 • • verifică corectitudinea și modul de întocmire, contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • • întocmește lunar balanța de verificare analitică a stocurilor pe care le confruntă lunar cu balanța sintetică;

 • • răspunde de întocmirea și înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative;

 • • răspunde de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate precum și păstrarea acestora pe suporturi magnetice;

 • c) magaziner - cod COR 432102

 • • asigură păstrarea în condiții optime, conform normelor în vigoare a echipamentului, încălțămintei, cazarmamentului, materialelor igienico-sanitare, obiectelor de inventar, a rechizitelor și a alimentelor din gestiunea sa;

 • • primește și eliberează alimentele, materialele care se păstrează în magazie, țînând evidența lor separat, pe sortimente și prețuri, în conformitate cu legislația în vigoare (în baza unor documente -facturi, procese verbale, fișe de magazie, etc.);

 • • controlează din punct de vedere calitativ și cantitativ produsele alimentare și nealimentare primite în gestiune și verifica/înregistrează documentele însoțitoare;

 • • întocmește recepțiile în maxim 24 de ore de la primirea mărfurilor și bonurile de consum la ieșirea lor din gestiune;

 • • participă la întocmirea meniurilor zilnice;

 • d) muncitor calificat ( spălătorie) cod COR 7549

 • •  sortează, spală, dezinfectează, usucă (în funcție de materiale), lenjeria de pat, corp si imbracamintea copiilor din CP Floare de Colț;

 • • are obligația de a solicita și de a pregăti materialele necesare pentru desfășurarea activităților propuse;

 • • are obligația să respecte indicațiile producătorului în ceea ce privește condițiile de spălare și întreținere (în caz de spălare manuală sau condiții de temperatură sau calitate de detergent).

 • e) muncitor calificat (întreținere) cod COR 7549

 • •  executa lucrări de întreținere si reparații curente (zugrăveli, tencuieli, reparații, la instalațile sanitare, etc);

 • •  la intrarea in serviciul va verifica toate instalațiile, anunțând orice neregulă la șeful de complex sau administrator ;


//?? DIRECȚIA y<0\\ COlERALĂr DEUfesTE^ȚĂ Șl ffR&TECȚIA : CSPĂULUI „/Z


•tr. lullu Manlu nr. ®, Brașov, Juct. Brașov, cod 500091 T«l*fen/Va»xi 0269.417.1OO, «maiti

»viv»v,rfg«»pc*v.ro Cod ftaowls 9870339

Complexul de Servicii FAgArnș

 • • răspunde de intreținerea instalațiilor de alimentare cu apă, intreținerea si menținerea in funcțiune a instalaților sanitare de colectare si de scurgere a apei menajere, de monitorizarea gradului de umplere a fosei septice, de buna funcționare a centralelor termice ;

 • • exploatează rațional obiectele cu care își desfășoară activitatea fără a le sustrage sau înstrăina altor persoane;

 • f) șofer cod COR 832201

 • •  are obligația de a asigura transportul copiilor (la spital, școala, excursii, concursuri, domiciliu), de a asigura transportul pentru aprovizionarea unității cu diverse materiale ( echipament, medicamente, etc.), de a asigura transportul pentru efectuarea anchetelor sociale ( la domiciliul părinților sau rudelor) si pentru deplasări la sediul D.G.A.S.P.C. sau la alte instituții, în interes de serviciu ;

 • •  are obligația de a lua toate măsurile ce se impun pentru a preveni producerea de accidente rutiere sau de altă natură;

 • •  înregistrează consumul de carburant și lubrifianți conform normelor, în documentele specifice;

 • •  păstrează, în permanentă, în stare perfectă de funcționare și curățenie mijloacele de transport din parcul auto.

ART.12

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajațiilor serviciului social C.P. “Floare de Colț”

(1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

> de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare

stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;


> de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind prot^i^^^i^^ cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu; fi


16

»tr. lullu Matniu nr. ®, Brațov, ]m<1. Brașov, cod 500091

T*l»fon/f«x(                «maiii oftic

wabaitai                   Cod fl*ea»l« 9870339

Complexul de Servicii FâgârHț

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

»tr. luHu Martin nr« ®» Brașov, Jnd. Brașov, cod 500091 T*l*fort/f«x« 0268.41’T'.'IOO, amaili offko.Myaspcbv.ro wabsltai *v*v*v,cfgit»ț»ct»v.ro Cod fl*o«la 9870339

Complexul de Servicii FftgArnț

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Făgăraș.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

Finanțarea centrului

 • (1)   în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Centrul de Plasament „Floare de Colț”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • (2)   Finanțarea cheltuielilor C.P „Floare de Colț” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;

 • > fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Anexele 1 - 6 sunt parte integrantă din cuprinsul prezentului R.O.F. după cum urmează:

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare.

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru Centru.

Anexa 3 - Procedura operațională de admitere a copiilor în serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Cod: P.O. 138.


atr. lultu Muniu nr. S, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Twlefon/fext 0268.417,100, •malli

wabaltai                   Cod fiscali 0870339

Complexul <ic Sci-vicii Fâgârnș


Anexa 4 - Procedura operațională privind încetarea serviciilor de protecție a copilului în serviciile de tip rezidențial - Cod: P.O. 139.

Anexa 5 - Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, pentru serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Cod: P.O. 140.

Anexa 6 - Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în serviciile sociale de tip rezidențial - Cod: P.O. I4l.


Director General Adjunct.

Priboi Mihai Septimiu

Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru GabrielaȘef Serviciul Managementul Resurselor Umane
Manager de caz S.M.C.C.R,

Răducanu Beatrice*tr. luliu M«niu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500081 Tolafon/fax! 0268.417.100, omaih wabaltot www.4gaapcbv.ro Cod flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII FĂGĂRAȘ

.• fcwllteti

83$OOTOHCS1


ANEXA 1

Cadrul legal de organizare și funcționare:

 • 1.    Centrul de Plasament „Floare de Colț", funcționează în baza Hotărârii nr. 15/24.08.2000 prin care se face transferul patrimoniului si personalului Școlii Speciale Făgăraș din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brașov la Consiliul Județean Brașov și reorganizarea acesteia în unitate de protecție specială a copilului

 • 2.    Hotărârea CJ nr. 157/14.09.2001 prin care se aprobă schimbarea denumirii unităților din sistemul DGASPC Brașov, astfel Școala Specială Făgăraș se transformă în Centrul de Plasament „Floare de Colț”

 • 3.    Hotărârea nr. 170/01.06.2006 prin care se aprobă înființarea de complexe de servicii prin reorganizarea centrelor de plasament - Centrul de Plasament „Floare de Colț” a fost inclusă în Complexul de Servicii Făgăraș

 • 4.   Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a rganigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală, de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 5.    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

 • 6.   Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

 • 7.   Hotărârea Guvernului nr 268/2007 privind aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 448/2006

 • 8.   Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului

 • 9.    Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • 10.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • 11.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului

 • 12.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentăstr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolefon/Taxi 0281.417.100^ email! offÎGăw^gaĂiicbv.ro

wabalta www.dg4iapcbv.ro Cod fiscali 9B70339


COMPLEX DE SERVICII FĂGĂRAȘ
 • 13.   Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

 • 14.  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • 15.  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale

 • 16.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • 17.  Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului ( UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Direcției 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor);

 • 18.  Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

 • 19.   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare


Direct          al,

Gîrbacca         jreliaDirector General Adjunct.

Priboi Mfhai Septimiu


Avizat,


Avizat,


Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela


Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios


Șef Complex,

Dbsaru CeraselaManager de Caz,

Răducanu BeatriceOK-Jutuanjwwa


9I


str. Iuliu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 5000B1 TelefonZfaxi 0268.417.100^ •malli ofticwydyaspcbv.ia webaltm www.4g8apcbv,ro Cod fiscali 9B70339

COMPLEX DE SERVICII FĂGĂRAȘ


JiihTKHfrwKarrMfli i silfitcM

IS3MQ1/BOKOI


ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

 • (1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul de Plasament „Floare de Colț” , aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 au următoarea componență:

 • (2)

 • a) personal de conducere (pentru Complexul de Servicii Făgăraș): 1 posturi

- Șef Centru - 1 post

 • b)    personal de specialitate, de îngrijire si asistență și personal auxiliar: 33 posturi

psiholog practicant S - cod COR 263411 - 1 post asistent social practicant S- cod COR263501 - 1 post educator principal S - cod COR 263508 - 5 posturi

educator S - cod COR 263508 - 2 posturi educator SSD - cod COR 263508 - 1 post educator principal PL - cod COR 263508 - 2 posturi

 • -  educator principal M - cod COR 263508 - 1 post psihopedagog principal S - cod COR 263412 - 1 post părinte social G - cod COR 531202 - 7 posturi

asistent medical principal PL - cod COR 325901 - 4 posturi medic S - cod COR 221101 - 1 post instructor de educație principal M - cod COR 531203 - 2 posturi instructor de educație M - cod COR 5312013 -5 posturi

 • c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 7 posturi

economist S II - cod COR - 263102 -1 post; inspector de specialitate - cod COR 242203 - 1 post

 • -  magaziner M - cod COR - 432102 - 1 post; muncitor calificat G III - cod COR - 7549 - 3 posturi;

șofer G 1 - cod COR - 832201 - 1 post.


DIKECfl/,

NERA

SISTE


stn lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500001 Talafontfax: 0268.417.100, omalli oHiG4KG-dgaspcbv.ro wabsltai www,dg*8pcbv,ro Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII FĂGĂRAȘ


(3) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de 1:12.


Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriel^.


Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor UmaneAvizat,

Serviciul Juridic Contencios


Șef Complex,


ru Cerasela
Manager de caz,

Răducanu BeatriceCod: P.O.138


Ediția 1

Nr, de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex, -

Pagina 1 din 21

Exemplar nr. 1


AN6*A 3


Aprobat

Director Seneral

Gîr b ac e a J țmet a’:Ău re 1 i a


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

DE ADMITERE A COPIILOR ÎN SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ


COD: PO ■ 138

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019


Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare Priboi Mihai- Septimiu,-Verificat

Secretariat tehnic CM


Elaborat


Lăcătușu Mirela

Șef C.S. „Măgura” CodleaCod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 2 din 21 Exemplar nr. 1


Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-10

6.

Responsabilități

11

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

12

Anexa 1 — Circuitul documentelor

13

Anexa 2 - Proces verbal predare/primire dosar

14

Anexa 3 - Proces verbal predare/primire copil

15

Anexa 4 — Proces verbal întâlnire echipă pluridisciplinară

16-18

Anexa 5 - Decizie desemnare persoană de referință

19

Anexa 6 - Program de acomodare

20

Anexa 7 - Lista de difuzare

21

1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de admitere a copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, (centre de plasament și case de tip familial) aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • •  Codul Civil

 • •  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • •  Legea nr. 273/2004. republicată, privind regimul juridic al adopției

 • •  Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • •  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • •  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • •  Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • •  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  3.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru    viața    independentă,    precum    și    pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

DG

Director General

9.

DGAPC

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

SR

Serviciu de tip rezidențial

14

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

15

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

16

RED

Raport de evaluare detaliată

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

CTF

Casă de tip familial

20

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

AMP

Asistent matemal profesionist

5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Prin prezenta procedură se stabilește metodologia de lucru și responsabilitățile privind admiterea copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi (case de tip familial și centre de plasament).

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Dosarul copilului, în original: poate fi primit de la Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial sau de la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

 • > Proces verbal de predare - primire a dosarului: întocmit de MC din cadrul SMCCR sau din cadrul SMCAF

 • > Proces verbal de predare-primire copil: încheiat între MC și șeful SR

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: document elaborat de către MC

 • > Programul de acomodare: întocmit de persoana de referință

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 6 din 21

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: întocmită de către specialistul din cadrul BIRU

 • > Hotărâre: emisă de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov

 • > Sentința Civilă: emisă de către instanță

 • > Delegare de atribuții: elaborată de către șef SMCCR

 • > Contract cu familia: încheiat între MC și părintele/reprezentantul legal al copilului (șeful SR/Directorul General al DGASPC BV)

 • > Contract cu beneficiarul: încheiat între MC și beneficiar

 • > Registrul de numere interne SR: elaborează și actualizează șeful SR

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

 • > Dosarul copilului: conține în mod obligatoriu următoarele documente: dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgență sau. după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau sentința civilă a instanței privind instituirea măsurii de protecție; copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia; copii ale actelor de stare civilă ale părinților; documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; planul de acomodare a copilului; planul individualizat de protecție al copilului; fișa de evaluare socială a copilului; fișa de evaluare medicală a copilului: fișa de evaluare psihologică a copilului: fișa de evaluare educațională a copilului: rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială; raportul de evaluare detaliată, redactat de MC; rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit; contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani;

 • > Proces verbal de predare-primire a dosarului.se întocmește în două exemplare, cu ocazia predării dosarului copilului de către MC din cadrul SMCCR/SMCAF la RC din cadrul SR;

 • > Proces verbal de predare-primire copil: întocmit în două exemplare, semnat între MC și șeful SR/RC, cu ocazia predării copilului la admiterea în centru. Se predau și actele/bunurile personale a copilului (CN, CI, pașaport, etc.). Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: este elaborat de către MC, cu ocazia admiterii copilului în SR. Este semnat de persoanele participante la întâlnire. Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;

 • > Programul de acomodare: este întocmit de persoana de referință și cuprinde informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru; problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate; gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru (copii și personal); data la care încetează aplicarea programului respectiv.

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: este întocmită de către specialistul din cadrul BIRU. în 3 exemplare, și aprobată de Directorul DGASPC Brașov. Prin acest document se dispune preluarea copilului în regim de urgență la un SR. Un exemplar se depune la dosarul copilului. 1 exemplar se transmite la SR. 1 exemplar la Serviciul Juridic Contencios;

 • > Hotărâre: Comisia pentru Protecția Copilul Brașov prin acest document dispune: 1) instituirea/înlocuirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului dacă există acordul ambiilor părinți; 2) menținerea măsurilor de protecție specială pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească; 3) accesul la contul copilului în care s-a acumulat alocația de stat pe perioada plasamentului

 • > Sentința Civilă: documentul prin care instanța dispune instituirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului;

 • > Delegare de atribuții: se deleagă parțial atribuțiile MC către RC din SRD în cazul copiilor cu plasament:

r Contract cu familia: se încheie între MC și părinți reprezentantul legal al copilului (Șeful SR/Directorul General al DGASPC BV). un exemplar este predat părinților. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

 • > Contract cu beneficiarul: se încheie între MC și beneficiar, în două exemplare. Un exemplar se atașează la dosar, iar celălalt se predă beneficiarului. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica

mobilier

PC, acces Ia baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial. în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Admiterea se face la propunerea managerului de caz din cadrul Serviciului Managementul de Caz Rezidențial/Serviciului Management de Caz Alternative Familiale, desemnat de către Directorul General Adjunct al D.G.A.S.P.C. Brașov. MC ține cont de interesul superior al copilului atunci când propune măsura de protecție specială la un SR și se asigură că nu este posibilă reintegrarea familială/plasament familial/plasament la AMP. La stabilirea plasamentului Ia un SR. MC are în vedere următoarele aspecte: vârsta și sexul copilului, menținerea împreună a fraților, identificarea unui CTF și în lipsa acestuia a unui CP cât mai aproape de domiciliul părinților- rudelor pentru facilitarea exercitării de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta, misiunea și locurile disponibile în SR. Managerul de caz consultă șeful SR înainte de a înainta propunererea de admitere în SR.

Măsura de protecție specială a plasamentului la centru se instituie de către Comisia pentru Protecția Copilului Brașov în situația în care există acordul ambilor părinți sau de către instanță, atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza evaluării de către echipa pluridisciplinară, conform prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sau în urma emiterii Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC, până la înlocuirea măsurii de protecție de către instanță.

După emiterea Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC/Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C, managerul de caz predă șefului SR/RC, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, copilul și dosarul acestuia, împreună cu actele de stare civilă în original ale copilului (dacă există) și lucrurile sale personale.

Dosarul personal al fiecărui copil conține obligatoriu următoarele documente:

 • a. dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov, privind instituirea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau a instanței;

 • b. copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia;

 • c. copii ale actelor de stare civilă ale părinților;

 • d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;

 • e. planul de acomodare a copilului;

 • f. planul individualizat de protecție al copilului;

 • g. fișa de evaluare socială a copilului;

 • h. fișa de evaluare medicală a copilului:

 • i. fișa de evaluare psihologică a copilului;

 • j. fișa de evaluare educațională a copilului:

 • k. raportul de evaluare detaliată

 • l. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;

 • m. rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • n. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.

 • o. alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în centru.

în cazul copilului cu dizabilități sau orientare școlară admis în centre rezidențiale pentru copii cu dizabilități. dosarul conține și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap emis de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov, anexă la hotărâre, cu ocazia încadrării copilului într-un grad de handicap și/sau certificatul de orientare școlară și profesională (CEOS) emis de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov cu ocazia orientării copilului către școală specială/curriculum adaptat.

Odată ce s-a instituit măsura de protecție, cazul fiecărui beneficiar este instrumentat de către echipa pluridisciplinară din cadrul SR, compusă din: șef centru/complex, asistent social, responsabil de caz, psiholog, asistent medical, instructor de educație/educator. Managerul de caz face parte din echipa pluridisciplinară și continuă coordonarea și instrumentarea cazului în colaborare cu echipa de specialiști din SR.

Managerul de caz întocmește Procesul-Verbal al întâlnirii Echipei Multidisciplinare la admiterea copilului în SR, cu ocazia admiterii copilului în SR. Acesta este semnat de persoanele participante la întâlnire și se înregistrează în Registrul de numere interne SR.

SR deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor familiei materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite. Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, serviciile și facilitățile oferite. Fiecărui copil i se prezintă informațiile clar, într-un limbaj adecvat

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -

Pagina 10 din 21

Exemplar nr. 1 și cu mijloace accesibile acestora, ținând cont de gradul de maturitate al fiecăruia. Este prezentată misiunea SR, serviciile oferite, drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în SR. Imaginea copiilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al copiilor care au discernământ (după ce le-au fost oferite explicații prealabile) sau, după caz, cu acordul părinților/'reprezentanților legali.

La admiterea copilului în SR, șeful SR organizează o întâlnire cu echipa pluridisciplinară și desemnează persoana de referință pentru copilul în cauză, ținând cont de particularitățile acestuia. Echipa pluridisciplinară întocmește pentru fiecare copil un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului (vârstă, status psiho-somatic. personalitate și temperament, nivel de educație, etc.). cu o durată de minim două săptămâni.

In programul de acomodare se consemnează de către persoana de referință, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de SR (copii și personal), data la care încetează aplicarea programului respectiv.

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți, persoane de atașament și schimbarea mediului în care a trăit până la admiterea în SR.

Șeful Serviciului Management de Caz Copii Rezidențial întocmește actul de delegare parțială a atribuțiilor de la managerul de caz la responsabilul de caz din SR.

Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete,'dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.

După ieșirea copiilor din SR. dosarele personale ale copiilor sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special amenajat cu această destinație, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la cerere.

SR constituie o bază de date referitoare la copiii aflați în îngrijire pe suport de hârtie și electronic. Accesul personalului SR la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia, și doar la datele pentru care i s-a aprobat accesul. Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul DG și avizul DPO responsabil, date în scris. Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 11 din 21 Exemplar nr. 1

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

MC

SSR

SSMCCR

EM

DGA

DG

0

1

2

3

4

5

6

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

E

Ap

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

E

Ap 1

■>

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

E

Ap

E

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului înSR

Ap

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Ap

E

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la 2 două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

E

Ap

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

E

Ap

10.

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

E

Ap


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 12 din 21 Exemplar nr. 1

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exempl are

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

6

7

8

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-12

Proces verbal de predare -primire dosar

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-02

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

MC + Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

i 8.

i

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

ȘefSMCCR

DGA

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

10

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 13 din 21 Exemplar nr. 1


Anexa 1


Circuitul documentelor

Emitere DRU/SC/HOT. CPC

PV predare copil - PV predare dosar

PV întâlnire echipă la admiterea copilului

Decizie desemnare persoană de referință

Program de acomodare

Evaluare la 1 săptămână de la admitere

Evaluare la 2 săptămâni de la admitere

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

Contract cu familia/reprezentantul legal

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 aniCod: P.O. 138


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 14 din 21

Exemplar nr. 1

ANEXA 2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului Brașov

»tr. lulîu Maalu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod BOOOB1 Talafon.Yax! 0268.417.100, amaBt oPicfrJc'caspeb'J.ro webalta: wvrw.dga»pcbY,ro Cod fiscal: 9S70339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial


Nr............./.........................

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii dosarului minorului...........................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Predat

Numele.....................................

Semnătura................................

Primit

Numele.................................

Semnătura.............................


Cod: P.0.138


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 15 din 21

Exemplar nr. 1

ANEXA 3

Nr................./............................

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A COPILULUI

încheiat azi.............................între dl d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii minorului............................................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Părinții copilului sunt:

Mama.....................................................................Tata................................................................................

Domiciliul......................................................................................................................................................

Motivul predării..............................................................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

Predat                                                           Primit

Numele..................................... Numele................

Semnătura................................ Semnătura............


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 16 din 21 Exemplar nr. 1

ANEXA 4


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. luliu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Taiafon/fax! 0268.417.100, amatl! cfUca^dgaspcov.r.^ waballat wvew.dgaspcbv.ro Cod flăcăi: 9870339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

PROCES-VERB AL

ÎNTÂLNIREA ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE LA ADMITEREA COPILULUI ÎN SERVICIUL REZIDENȚIAL

Data...............................................................................................................................................................

Numele și prenumele copilului:....................................................................................................................

Prezentarea situației copilului pe scurt:........................................................................................................

Obiective propuse

Persoana responsabilă


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 18 din 21 Exemplar nr. 1

Desemnarea persoanei de referință:..............................................................................................................

Membrii echipei:...........................................................................................................................................

Manager de caz


Șef Centru/ Șef Complex


ANEXA 5CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


»tr. luliu Manta nr. 6, Braoțcv, jud. Brașov, cod 500091

Tot*fonJf»jn 0388-817.100, «maH: ofrtc*£c5»%pcbv.ro

webslfot www.fyatpcbv.ro Cod fiscali 9970339

Nr:............../

DECIZIE DE DESEMNARE A PERSOANEI DE REFERINȚĂ PENTRU COPILUL:...................................................

Prin prezenta, se desemnează, în urma întâlnirii echipei pluridisciplinare, ca persoană de referință doamna ......................................- angajată în cadrul Complexului de Servicii

................- Centru! de Plasament.............................în funcția de educator.

Aceasta decizie s-a emis ținând cont de criteriile precizate în Ordinul nr. 25'2019.

Șef C.P/Șef Complex,

Semnătura persoanei de referință......................................

Data:


ANEXA 6

Detalii despre copil:

Nume:

Nume cu care copilul dorește să fie apelat:

I lașterii:

- ă:


PROGRAM DE ACOMODARE__________________

Gen:

Religie:

Etnie:

Nevoi culturale/Iingvistice:-

Dizabilități:

1. Numele specialistului din SR care răspunde de acest program :

2. Numele specialiștilor externi și detalii de contact: -

întocmit,


Data plasamentului:___________

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

PERSOANA CARE

RĂSPUND]

Cunoașterea de către copil a regulilor -

acomodarea la persoana de referință -

șef de centru

din SR

persoana

-

prezentarea colegilor și a locului din cameră-

referința

-

prezentarea centrului și a regulilor din centru (programul) -

persoana

prezentarea ghidului beneficiarului-

referință asistent social

asistent social

Exprimarea sentimentelor reale

cu -

implicarea în activitățile de grup - in funcție de obiectivele

persoana (

privire la noua situație în care

este

trasate pe ariile de dezvoltare-

referință

copilul

-

discuții particulare cu copilul-

psiholog

Identificarea opțiunii copilului privire la persoana de referință

cu -

Discuții particulare cu copilul-

șef centru

Avizat,

ȘefCP/CS

ANEXA 7

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 138

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http:V86.125.107.lOâ^OOO/sites/iso'default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii

PO

Semnătura

1-

Complexul de

Servicii „Măgura’’

Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

Complexul de

Servicii ..Piatra

Craiului”

6.

Complexul de

Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament ,,Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz

Copii Rezidențial

11.

Director General

Adjunct Protecția

Copilului

Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia •Nr. de ex. •

Pagina 1 din 15

Aprobat

Director General /

Gîrbacea Julfetă Aw^lia

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE A COPILULUI ÎN SERVICIILE DE TIP REZIDENȚIAL

Cod: P.0.139

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi îvȚîhai Sepțkfiiu

Verificat

Secretariat tehnic CM


Elaborat

Burulean Gabriela, șef C.S, Tărlungenf

Dogaru Cerasela, șef C.S, Făgăraș

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

n

Domeniu de aplicare

n

3

n

3.

Documente de referință

n

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8-9

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

9

Anexa 1 - Circuitul documentelor

10

Anexa 2 - Proces verbal de ieșire transfer din SR

Anexa 3 - Registru pentru ieșiri

12

Anexa 4 - Raport de monitorizare post - integrare

13-14

Anexa 5 - Lista de difuzare

15

1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • -  Codul Civil

 • -  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • -  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

Ordinul nr. 288 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • -  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • -  Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • -  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției

4. Definiții $i abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3. Revizia în cadrul unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, jdupă caz. a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea'asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată. la găzduire. îngrijire, abilitare reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru     viața     independentă.     precum     și    pentru

  integrarea'reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

n J.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -Pagina 5 din 15 Exemplar nr. 1

8.

DG

Director General

9.

DGA

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

CPRU

Centrul de Primire în Regim de Urgență ..Domino" Codlea

14

_

SR

Serviciu de tip rezidențial

15

S.SR

Șef Serviciu de tip rezidențial

16

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial/OPA

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

RCP

Responsabil de caz prevenire din cadrul primăriei

20

CTF

Casă de tip familial

21

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

TMF BV

Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

5. Descrierea procedurii operaționale

 • 5.1.Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei.

5.2. Documente utilizate

 • > Planul Individualizat de Protecție (P.I.P.): document întocmit de MC în colaborare cu echipa pluridisciplinară.

 • > Notă de chemare: document întocmit de MC sau RC pentru înștiințarea și chemarea familiei la sediul SR pentru discuții și întâlnire cu copilul.

 • > Notă de discuție: document întocmit de MC sau oricare din membrii echipei pluridisciplinare care intră în legătură cu membrii familiei sau persoane față de care beneficiarul a dezvoltat relații de atașament.

 • > Raport de anchetă socială/Raport de vizită: document întocmit de MC/RC sau asistentul social din cadrul Primăriei de domiciliu.

 • > P.I.S. privind menținerea legăturii cu familia/persoane de atașament: document întocmit de RC, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. pentru educație/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. recreere, socializare și petrecerea timpului liber: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. sănătate: document întocmit de personalul medical, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

'r P.I.S. dezvoltare/reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental: document întocmit de psiholog, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de implementare P.I.S.: document întocmit de RC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de reevaluare a situației copilului: document întocmit de MC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului/familiei și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport de consiliere psihologică: document întocmit de psiholog, conține date și informații referitoare la pregătirea copilului și părinților pentru ieșirea beneficiarului din sistemul de protecție.

r Proces-verbal de predare primire a copilului: document întocmit de MC sau RC la predarea copilului și documentelor acestuia către familie.

 • > Raport de monitorizare post reintegrare: document întocmit de MC sau serviciul public de asistență socială de la domiciliul sau, după caz, de la reședința părinților.

 • > Registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în SR: document în care se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor.

 • > Notă de informare SPAS la ieșirea copilului din centru: document întocmit de MC

5.2.2. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

- mobilier;

 • - PC, acces la baza de date, rețea, internet, imprimantă multifuncțională, linie telefonică;

 • - rechizite curente;

 • - autoturism (asigurare transport)

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii)

 • 5.4. Modul de lucru

Demersurile pentru ieșirea copilului din cadrul SR

Demersurile pentru ieșirea copilului din SR încep încă de la admiterea copilului, prin implementarea PIP.

Implementarea PIP intră în responsabilitatea membrilor echipei pluridisciplinare (șef centru/complex, manager de caz, asistent social, psiholog, asistent medical, educator).

Managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei naturale în vederea reintegrării familiale. Dacă nu este posibilă reintegrarea familială, managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei extinse sau a unei persoane/familii pentru instituire de plasament familial.

In cazul în care nu s-au identificat variantele menționate, pentru copiii care se apropie de vârsta de 18 ani. se propune ca finalitate PIP inserția socio-profesională.

Pe toată durata rezidenței copilului în SR, asistentul social și psihologul facilitează întâlniri cât mai frecvente între familie și copil sau între copil și alte persoane importante pentru el, în vederea menținerii legăturii cu acesta, astfel încât acesta să dezvolte un sentiment de continuitate.

Pregătirea copilului pentru ieșirea din cadrul SR.

întrucât instituționalizarea beneficiarilor într-un SR este o măsură temporară, până la remedierea elementelor care au dus la instituirea plasamentul la SR, copilul este pregătit permanent, chiar de la admiterea sa în SR, pentru momentul părăsirii serviciului rezidențial, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse în PIP și, ulterior, detaliate în PIS de către personalul specializat din cadrul SR.

De asemenea, pregătirea familiei privind ieșirea copilului din SR se face încă din momentul admiterii copilului în SR prin informarea că această măsură de protecție are un caracter temporar și va fi revocată în momentul în care condițiile care au dus la instituirea ei s-au modificat.

Ieșirea copilului din cadrul SR se face pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței civile a instanței.

Raportul trimestrial întocmit de către MC înainte de părăsirea centrului de către beneficiar conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului, raportul făcând parte din dosarul beneficiarului.

Părăsirea serviciului în condiții de securitate

Șeful SR se asigură că părăsirea CR/CTF de către copii se realizează în condiții de securitate. MC și RC organizează și pregătesc părăsirea SR de către beneficiari: se asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie, au însoțitor, etc.

Șeful SR sau persoana desemnată de acesta, precum și MC. cunosc și consemnează în scris modalitatea de transport și/sau condițiile în care copilul părăsește SR. precum și locul în care va merge copilul (domiciliul.'rezidența acestuia).

SR deține un registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul respectiv, în care șeful SR sau persoana desemnată de acesta consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și numărul și data documentului prin care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența copilul.

Completarea registrului se face în cel mult 24 de ore de la momentul părăsirii SR de către beneficiar, iar documentul de informare a serviciului public de asistență socială se întocmește de MC și se transmite cu confirmare de primire cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior momentului părăsirii SR. MC are obligația verificării respectării termenelor menționate anterior.

Monitorizarea post reintegrare

Monitorizarea post integrare este realizată de MC și de către serviciul public de asistență socială de la domiciliul reședința părinților, pe o perioadă de minimum 6 luni. Prin procesul de monitorizare se urmărește evoluția dezvoltării și integrării copilului, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile față de copilul reintegrat în familie.

Rapoartele lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile, sunt anexate la dosarul copilului.

MC va anunța SSMCCR și DGA, deîndată, despre situațiile în care persoana responsabilă din cadrul serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților nu își îndeplinește la timp obligațiile cu privire la efectuarea și transmiterea lunară a rapoartelor de monitorizare.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

MC

S.SR

EM

SR

S.SMCCR

0

1

2

3

7

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din SR a copilului

Ap

E

2.

Registru pentru ieșiri

Ap

E

_

Raport monitorizare post-reintegrare

E

Ap

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.

Denumirea

Elaborator

Aprobă

Număr de

Difuzare

Arhivare

Alte

anexă

anexei

exemplare

Loc

Perioadă

elemente

0

1

2

3

4

3

6

7

8

1.

Proces verbal de ieșire'transfer din SR a copilului

EM

SSR

SR

SR

Conform

NA

FO-

2.

Registru pentru ieșiri

SR

SSR

SR

SR

Conform NA

RO-

Raport monitorizare post-re integrare

MC

S.SMCCR

SR

SR

Conform NA

FO-


Anexa 1


Circuitul documentelorNotă întâlnire

[


Notă discuție

___________________________f          *


Raport de reevaluare trimestială

Raport de consiliere psihologică

Proces -Verbal

I

Registru evidență ieșiri

Raport monitorizare post reintegrare


Anexa 2


PROCES VERB AL DE IEȘIRE/TRANSFER DIN SR A COPILULUI

încheiat azi...............................între dl./d-na.............................................................. în

calitate de...................................................în cadrul......................................................................

și dl./d-na...............................................................în calitate de....................................................

in cadrul......................................................................... cu ocazia predării- primirii minorului

...................................................................................născut la data de......................................în

..............................................................................................................................................având

CNP..............................................................la................................................................................

Motivul predării ...............................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

>

Predat

Primit

Numele...........................................

Semnătură......................................


Numele..................................................

Semnătură...............................................

Anexa 3

REGISTRU PENTRU IEȘIRI

NR.

CRT.

Data

Nume și prenume beneficiar

Destinatar

Condițiile în care s-a părăsit Centru

Observații

i

i                                                                                                                                                                                                        j

Anexa 4

RAPORT DE MONITORIZARE POST- REINTEGRARE

Data:...................................................................................................................

Durata întâlnirii:.......................................................................................................

Persoane participante :

Scopul:

Conținutul:

Observații:


Concluzii:.............................................................................................................

Recomandări

Termen


Măsuri.................................................................................................................

Data viitoarei vizite:.....................................................

Semnături participanți:

ANEXA 5

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 139

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Cri.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii

PO

Semnătura

1.

Complexul de

Servicii ..Măgura"

Codlea

2.

Complexul de

Servicii Făgăraș

3.

Complexul de

Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de

Servicii ..Piatra

Craiului"

6.    Complexul de

Servicii Brădet

/ .

Centrul de

Plasament ..Sf.

Stelian

8.

Centrul de

Plasament ..Casa

Ioana” Rupea

9.

Centrul de

Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz

Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PC

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr, de ex. 1 Revizia ■

Nr, de ex. -Pagina 1 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. • 140Aprab.at

Directoy General Gîrb’âcea Julieta

/,. ■

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ȘI SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ, PENTRU SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

COD: PO ■ 140

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,                 /

Președinte Comisia de Monitorizare Priboi Mihai| Sțeptimhy

\

Verificat

Secretariat Tehnic CM


ElaboratChiorcanu Eleonora. șef C.P. „ Casa Ioana " PupeiProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 2 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scopul

n

3

n

Domeniul de aplicare

J

V

Documente de referință

o

4.

Definiții și abrevieri

3-5

5.

Descrierea procedurii

5-9

6.

Responsabilități

9-10

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

10-11

Anexa 1 - Diagrama de proces

12

Anexa 2 - Fișa de semnalare

13

Anexa 3 - Documentul de informare a beneficiarilor

14

Anexa 4 - Raportul de consiliere

15

Anexa 5 - Registrul de sesizări

16

.Anexa 6 - Lista de difuzare

1~


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 3 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

- Codul Civil

Legea nr. 272 '2004 (rl 1 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273 2004. republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131 2014 privind modificarea Legii 272 2004

Legea nr. 57,2016 privind modificarea și completarea Legii 273- 2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Nr. de ex. -Pagina 4 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov. Are aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare aunor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

4.

Activitate procedurată

Proces major sau activitate semnificativă pentu care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.

5.

Semnalare

înștiințare efectuată în vederea declanșării unei cercetări cu privire la o anumită problemă

6.

Abuz

Orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

7.

Neglijență

Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are


responsabilitatea creșterii. îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

VerificareProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 5 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

Inf.

Informare

8.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

S.CS

Șef Complex de Servicii

12.

CS

Complex de Servicii

13.

PS

Personal de specialitate

14.

RC

Responsabil de caz

15.

MC

Manager de Caz

16.

BEN

Beneficiar

17.

CTF

Casă de Tip Familial

18.

CR

Centru Rezidențial

5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau'și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei, la semnalarea cazurilor și la identificarea posibilelor situații generatoare de forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor.

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Documentul privind informarea beneficiarului

 • > Registrul privind instruirea personalului

 • > Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor

 • >  Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit

 • > Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

> Documentul privind informarea beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de personalul desemnat din CR'CTF la momentul intrării beneficiarului în centrul


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violența pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 6 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

rezidențial cu privire la informarea beneficiarului referitor la existența și prevederile PO-140. și care se va regăsi la dosarul beneficiarului.

 • > Registrul privind instruirea personalului: este un formular-tip care se completează de către persoana desemnată în acest sens de către SCS, în care se consemnează sesiunile de informare și pregătire a personalului cu privire la: cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților din serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

 • > Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării: este un formular-tip care se completează de personalul CRCTF și care conține numele persoanei care semnalează, date generale despre victimă, tipul de abuz suspectat și o descriere scurtă a situației;

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de psihologul CR/CTF la finalizarea procesului de consiliere a copiilor care au fost abuzați, intimidați sau discriminați;

 • > Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit: documentul care conține informații cu privire la sprijinul psihologic și consilierea oferită beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante. Acest raport se redactează trimestrial.

 • > Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate: este un formular-tip care se completează de SCS sau de persoana desemnată in acest sens de către SCS. în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și. după caz. măsurile întreprinse. Registrul este disponibil la sediul centrului (CR/CTF).

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistică

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 7 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii.

 • 5.4, Modul de lucru

 • I. Informarea beneficiarilor cu privire la PO-140:

în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul intrării beneficiarului în CR/CTF. personalul desemnat de către SCS. în prezența MC, va aduce la cunoștința acestuia existența prezentei proceduri operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

Pentru beneficiarii aflați deja în CR/CTF la momentul aprobării prezentei proceduri, în termen de 10 zile lucrătoare de la diseminarea prevederilor acesteia către angajații CR/CTF, personalul desemnat de către SCS, în prezența MC, le va aduce la cunoștință existența procedurii operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului pentru fiecare beneficiar în parte, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

 • II. Informarea personalului cu privire la PO-140:

în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea PO-140 către SCS, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia. SCS are obligația de disemina prevederile prezentei proceduri către angajații CR'CTF și de a nominaliza persoana'persoanele care vor avea obligația aducerii la cunoștința beneficiarilor a existenței PO și a prevederilor ei, precum și persoanazpersoanele care vor avea obligația completării Registrului privind instruirea personalului.

SCS decide dacă pesoana/persoanele nominalizate pentru cele două acțiuni sunt diferite sau sunt aceleași. în termen de 5 zile de la nominalizare, SCS va completa în mod corespunzător fișele de post ale acestor persoane.

 • III. Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor

SCS și personalul CR/CTF ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent și/sau degradant asupra beneficiarilor. Se au în vedere atât formele de abuz, cât și orice formă de neglijare sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de către personalul centrului, alți copii, membrii de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în contact.

Copiilor li se asigură un mediu de viață protejat, orice suspiciune sau acuzație privind un abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijente sau degradante, fiind soluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 8 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Identificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului

In scopul prevenirii riscului și pentru identificarea rapidă și corectă a cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, personalul CR/CTF va monitoriza toate activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului.

De asemenea, personalul CR/CTF va încuraja și va sprijini beneficiarii pentru a comunica orice formă de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante, la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate.

Pentru a sprijini beneficiarii să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, personalul desemnat de SCS va organiza periodic sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. Informarea beneficiarilor se va menționa într-un process verbal ce va conține tema informării și materiale folosite în sesiune, dacă este cazul, data informării, numele și semnătura persoanei care a realizat informarea, numele și semnătura beneficiarilor informați.

SCS și MC au obligația de a organiza periodic, cel puțin o dată pe semestru, sesiuni de instruire a personalului propriu cu privire la recunoașterea și prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor. Personalul este instruit sau i se facilitează accesul la cursuri de formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării acri virărilor din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în comunitate, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii fără nici un fel de discriminare, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii, modalitățile optime de a comunica cu beneficiarii..

în acest scop, SCS și MC pot solicita sprijinul angajaților DGASPC Brașov cu expertiză pe domeniul abuzului, neglijării, exploatării, eticii profesionale, comunicării.

Totodată, SCS se asigură că personalul CR/CTF cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află. în acest sens se organizează sesiuni de intruire a personalului privind

Semnalarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului

Personalul CR/CTF aplică prevederile legale cu privire la semnalarea oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență.

Persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a completa în cel mult 2 ore de la luarea la cunoștință despre caz a Fișei de semnalare obligatorie, pe care o va comunica deîndată SCS sau înlocuitorului acestuia. SCS sau înlocuitorul acestuia va înainta Fișa de semnalare către DGA și MC în termen de cel mult 12 ore.

în situația unor cazuri extreme de grave (viol, tentativă de viol, tentativă de răpire/sechestrare), persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a anunța deîndată SCS sau înlocuitorul acestuia și să


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr, de ex. -Pagina 9 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

semnaleze cazul la 112, cerând sprijinul Poliției și Salvării. în aceste situații, SCS are obligația de a anunța deîndată DGA.

în situația în care, ulterior semnalării unui caz de abuz, neglijență sau violență asupra unui beneficiar, ca urmare a cercetărilor efectuate și/sau a ședințelor de consiliere, se constată că gradul de gravitate al cazului este mai mare decât s-a stabilit inițial, SCS sau înlocuitorul acestuia anunță deîndată (maxim 2 ore) DGA și MC, pentru luarea măsurilor legale ce se impun: sesizare organe de cercetare penală, comisie de disciplină etc.

Toate cazurile semnalate vor fi menționate de către SCS sau de persoana desemnată în acest sens de către SCS în Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință.

SCS sau persoana desemnată în acest sens de către SCS monitorizează situația cazurilor de abuz sau neglijare semnalate și are permanent evidența privind numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului centrului; numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția organelor de cercetare penală.

Sesizări cu privire la eventuale forme de abuz, neglijare sau tratament degradant identificate pot fi depuse inclusiv de beneficiari, care au posibilitatea de a completa la rândul lor Fișe de semnalare obligatorie. Modul și termenele în care acestea sunt aduse la cunoștința SCS. DGA și MC sunt aceleași ca în cazul Fișelor completate de personalul CR/CTF.

Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului

CR/CTF asigură, prin specialiștii săi. sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați. In situația copiilor abuzați, neglijați, exploatați sau care au fost supuși oricărei forme de violență, se facilitează accesul la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.

Centrul asigură înregistrarea și arhivarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență identificate, precum și copia răspunsurilor formulate se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare. Asistentul social răspunde de corecta arhivare a acestora.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

s.cs

RC

PS

BEN

0

1

2

3

4

1.

Organizarea de sesiuni de informare beneficiari privind dreptul de a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate

E

Ap.

_


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 10 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

2.

Organizarea de sesiuni de informare personal privind cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

E

Ap.

ș,

Fișă de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz: Serviciul social încurajează și sprijină copiii să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care intră în contact, atît în cadrul serviciului social cît și în afara acestuia.

V

E

E

Raport de consiliere al beneficiarilor

E, Ap

Rapoarte trimestriale_privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență:

E

4.

Verificarea și înregistrarea pe loc în Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, cu dată și număr.

V

Ap

|5.

Informarea specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. despre situațiile semnalate

E

i

6.

Analizarea conținutul sesizărilor caz de abuz, neglijență sau discriminare identificate

V

E

Ap.

Ap.

7.

Arhivarea și păstrarea sesizărilor/reclamațiilor

V

E

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anex ă

Denumirea anexei

Elaborato r

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

i

!

Document privind informarea beneficiarilor:

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform

NA


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -_____

Pagina 11 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

2

Registrul privind instruirea personalului

COMP

S COMP

1

COMP

COMP

Conform NA

3

-Raport consiliere al beneficiarii

COMP

S COMP

-

COMP

COMP

Conform NA

4

-Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.

COMP

SCOMP

-

COMP

COMP

Conform NA

5

-Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare

COMP

S COMP

1

COMP

COMP

Conform

NA

6

Fisa de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform NA

7

Adrese oficiale transmise către instituțiile competente

COMP

SCOMP

1/2

COMP

COMP

Conform NA

8

Dosar arhivare sesizări/reclamatii

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform

NA

-


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 12 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 1Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare


_______________________v________

Raport de consiliere cu beneficiarii-Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 13 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 2

Nr........../.............................

Către,

D.G.A.S.P.C. Brașov

SESIZARE PRIVIND SUSPICIUNEA SAU SITUAȚIA DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORNIÂ DE VIOLENȚĂ

Prin prezenta vă informăm că în cadrul..............................................................................s-a

semnalat o situație de abuz, neglijare, explatare sau formă de volență la data de.........................................

Drept urmare vă rugăm să ne sprijiniți cu luarea măsurilor de remediere, în regim de urgență, prin semnalarea cazului către organismele/instituțiile competente.

1. Date generale despre copil

Nume, Prenume...........................................................................

CNP........................................................

Data Nașterii................................................

Nume. Prenume mamă.....................................................................

Nume. Prenume tată.........................................................................

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul........................................................................

Menționăm că situația de abuz neglijență sesizată este următoarea:

Alte informații relevante:

Numele și funcție persoanei care a completat fișa

Semnătura........................................................................................

Data și ora completării................................

Coordonate (tel., fax, e-mail).......................................

Asistent social,

Șef centru,
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 14 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 3


Documentul privind informarea beneficiarilor asupra procedurii

Proces-verbal încheiat azi............................cu ocazia prelucrării Procedurii privind

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență.

Persoana care a prelucrat

Persoana informatăProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 15 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 4


Nr............/....................

(din Registrul intern CR/CTF)

AVIZAT

Șef centru/complex (nume și prenume)

RAPORT DE CONSILIERE

Efectuată la data de...........................................................................................................................

Numele și prenumele beneficiarului.................................................................................................

Obiective formulate:

întocmit:


Beneficiar,


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 16 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 5


Registru de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare

Nr.

Cri.

Nume, prenume minor implicat

CNP /

Data

Nașterii

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul

Tipul de abuz ''neglijență

Instituțiile

sesizate

Măsurile întreprinse

Nume, prenume, persoana care a completat

1

2

' 4

i

> 5


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 17 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 6

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://'serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http: 86.125.107.106:8000zsites iso default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de

Servicii „Măgura”

Codlea

2.

Complexul de

Servicii Făgăraș

3.

Complexul de

Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de

Servicii Săcele

Complexul de

Servicii ..Piatra

Craiului"

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de

Plasament „Casa Ioana”Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii

Rezidențial

i n.

i_______________________________________

Director General

Adjunct PC

Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflațl cu măsură de


Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia •plasament în serviciile sociale de tip Nr. de ex. -


rezidențial


Pagina 1 din 12


Exemplar nr. 1


Aprobat,


Director .General ^Gnfe'acea

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR AFLAȚI CU MĂSURĂ DE PLASAMENT ÎN SERVICIILE SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL

COD: PO -141

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,


Președinte Comisia de Moni

Priboi Mihai-Septimi

Verificat,

Secretariat Tehnic CMElaborat,

Diac Nicolae Adrian

Șef C.S. Brădet

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

-)

Domeniu de aplicare

■*>

Documente de referință

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

8

Anexa 1- Circuitul documentelor

9Procedura operațională privind

Ediția I

controlul comportamentului

Nr. de ex. 1

copiilor aflați cu măsură de

Revizia -

plasament în serviciile sociale de tip

Nr. de ex. -

rezidențial

Pagina 2 din 12

Cod: P.0.141

Exemplar nr. 1


Anexa 2 - Registru informare instruire continuă personal              10

Anexa 3 - Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Anexa 4 - Lista de difuzare                                        12

1. Scopul procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familiali, fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015

Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

- Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (r 1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273 2004. republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 1312014 privind modificarea Legii 272 2004

Legea nr. 57 2016 privind modificarea și completarea Legii 273 2004

Legislație secundară

 • -  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • -  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice


4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.


  Termenul


  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul


  Procedura privind Controlul comportamentului copiilor


  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vedereaj realizării activității, cu privire la aspectul procesual.|


  2. Ediție a unei proceduri operaționale


  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.


  Revizia în cadrul unei ediții


  4.


  Controlul comportamentului copiilor


  Managerul de caz


  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții aprocedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. Prezenta procedură se aplică pentru a stabili controlul comportamentului copiilor care beneficiază de măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial și este folosită de către toți membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optimă și eficientă a tuturor aspectelor legate de caz, în interesul superior al copilului.__________________________________

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

n

J.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7-

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

MC

Manager de Caz

9.

SR

Serviciu de tip rezidențial

10.

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

11.

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

12.

PIP

Plan individualizat de protecție

13.

EM

Echipa multidisciplinară

5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei

5.2. Documente utilizate

 • -  Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului.

 • -  Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

- Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este elaborat de către SSR Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante este elaborată de către persoana autorizată să efectueze înregistrările.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor difuzate

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este un document în care se consemnează instruirea personalului cu privire la condițiile, regulile și limitele ce trebuie respectate de personalul centrului. Acest registru are rolul de a asigura evidența sesiunilor de instruire a personalului privind controlul comportamentului copiilor.

- în fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor sunt înregistrate măsurile restrictive aplicate în urma comportamentelor deviante. Rolul documentului este acela de a asigura evidența cazurilor de devianță.

5.2.3 Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia -


Pagina 6 din 12

Exemplar nr. 1

5.3 Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Metode și materiale utilizate

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, cablu TV rechizite curente (caiete, creioane colorate, dosare, cărți, planșe, etc.) jocuri, jucării, articole sportive etc

observația, informarea, explicația, susținerea, îndrumarea, demonstrația și conversația.

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Prezenta procedura vizează încurajarea copiilor tinerilor și sprijinirea acestora să-și formeze o conduită socială acceptabilă și. atunci când au un comportament inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism;

Personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri material, fiind interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale. Măsurile se aplică doar pentu oprirea comportamentelor deviante.

Personalul este instruit cu privire la metodele de abordare, comunicare și controlul comportamentului copiilor, în funcție de dizabilitate, vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora. Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

Principalele activități desfășurate:

relațiile personalului cu copiii și/sau tinerii au o bază optimă, răspunzând normelor de conduită, morală și profesională;

- personalul cunoaște istoricul comportamental și particularitățile de vârstă ale fiecărui copil/tânăr și este pregătit pentru abordarea individualizată, adecvată a relațiilor cu copiii cu/fără dizabilități, în concordanță cu nevoile speciale ale acestora, de comunicare, sprijin afectiv, îndrumare și control al comportamentului;


în cadrul centrului sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi:

 • a) pedeapsa corporală;

 • b) deprivare de apă, hrană sau somn;

 • c) penalități financiare;

 • d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu este efectuată

de personal medico-sanitar;

 • e) confiscarea echipamentelor și obiectelor personale ale copilului;

 • f) privarea de medicație sau tratament medical;

 • g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup:

 • h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil:

 • i) orice restricționare a contractului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens.

conform legii.

 • j) abuzul fizic și emoțional.

personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

în urma luării măsurilor restrictive, copilul va beneficia de intervenție și/sau consiliere psihologică în funcție de gradul de maturitate, dizabilitate și vârstă.

Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Intrările de informații
Etapele

De la cine?

Ce?

Registru privind

1. : instruirea și formarea ! continuă a personalului

SR

Instruire și formare

Aplicare

RC

Verificare registru

; Fișa specială de

i       evidentă a

1 ’

2. ! comportamentelor deviante ale beneficiarilor

SR

Consemnarea cazului

Aplicare

RC

Atașare la dosarul personal al beneficiarului


5.5. Valorificarea rezultatelor activității

Valorificarea rezultatelor activității este reprezentată de cunoașterea istoricului comportamental și particularitățile beneficiarilor pentru sprijinirea acestora să-și formeze o conduită social, de


autonomie personală adecvată, iar atunci când au un comportament deviant, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism în vederea îmbunătățirii calității umane.

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

RC

i

S.SR

SR

STCM

CM

PCM

DG

I                         °

1

! 2

3

4

5

6

7

l Registru privind instruirea și

1.       formarea continuă a

; ! 1

1

Ap                      :

personalului

Fișa specială de evidență a

 • 2. comportamentelor deviante ale ■ Ap i          beneficiarilor          j

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborat

or

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Registru privind instruirea și

RC

1

SR

SR

Conf. NA

formarea continuă a personalului

Fișă de evidență a

0 comportamentelor deviante ale , beneficiarilor              i          |

1       ' SR

i

SR

Conf. NA

i

Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de


Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia -plasament în serviciile sociale de tip Nr. de ex. -


rezidențial


Pagina 9 din 12


Exemplar nr. 1


ANEXAI


Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

ANEXA 2

CENTRUL DE PLASAMENT/COMPLEXUL DE SERVICII

Cod :

Registru privind informarea/instruirea și formarea continuă a personalului

Nr.

Numele și

Denumire

Data

Persoana

crt.

prenumele

curs'sesiune de

responsabilă

angajatului

instruire

Organizație/ Coordonator

ANEXA 3

COD:

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Numele copilului:..................................................................................................

Data:.....................................

Ora și locul incidentului: .........................................................................................

Măsurile luate:.....................................................................................................

Numele membrilor personalului care au acționat:............................................................

Numele altor persoane martore la incident:...................................................................

Consecințe ale măsurilor luate: ........................................................................................

Semnătura persoanei autorizate:................................................................................


ANEXA 4


LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 141

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Servicii Brădet

Centrul de


Nr.

Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

Complexul de

Servicii ..Măgura"

Codlea

2.

Complexul de

Servicii Făgăraș

n J.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de

Servicii ..Piatra

Craiului"

0. Complexul de

Plasament ..Sf.

; Stelian

8.

Centrul de

Plasament ,.Casa

Ioana” Rupea

9.

Centrul de

Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz

Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PC