Hotărârea nr. 39/2019

Hotărârea nr.39 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef secţie –Clinică de Obstetrică Ginecologie II


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.39

din data de 20.02.2019

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef secție -Clinică de Obstetrică Ginecologie II

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 1465/05.02.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcței de conducere vacante de Șef secție -Clinică de Obstetrică Ginecologie II;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.300/27.09.2018, HCJ Brașov nr.368/30.10.2018 precum și Procesul Verbal al Comisiei de concurs înregistrat cu nr.615/22.01.2019 prin care a fost declarat „reușit” domnul dr. Podașcă Petru Cezarino, medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie, în funcția de Șef secție - Clinică Obstetrică Ginecologie II;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcței de conducere vacante de Șef secție -Clinică de Obstetrică Ginecologie II, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2.- Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de Șef secție -Clinică de Obstetrică Ginecologie II a domnului dr. Podașcă Petru Cezarino, medic primar, specialitatea obstetrică-ginecologie, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Eh/mbrăveanu