Hotărârea nr. 387/2019

Hotărârea nr.387 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.387 din data de 26 septembrie 2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26 septembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.16006/18.09.2019, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr.ad.16006/18.09.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2019-2020;

Luând în considerare prevederile art.4, alin.(2), lit.a și b din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar ce modifică și completează Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în unitățile de învățământ special de stat și ari. 12, alin.(2) și alin.(3) lit.b) din Ordinul nr.5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE);

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.3 și nr.4, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează :

Nr crt

Unitatea de învățământ special

Nr. membri Consiliul de Administrație

Reprezentanți în Consiliul de Administrație

1

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

9

2 pers: Dragoman Aurora

Wittstock Eberhard- Wolfgang

2

Școala Profesională Specială Codlea

7

1 pers: Iacob Paul

3

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele

7

1 pers: Kădas-Iluna Andrei-Marius

4

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

7

1 pers: Lascu Iulian

5

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

7

1 pers: Mareș Ioan

6

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov (CJRAE)

9

1 pers: Sebeni-Comșa Mariana

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și reprezentanții desemnați la art. 1.


Contrasemnează,

Secretar Generăî al Județului Maria Dumnrăveanu