Hotărârea nr. 384/2019

Hotărârea nr.384 – aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 384

din data de 26.09.2019

privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, precum și Referatul de Aprobare, înregistrate sub nr. Ad. 14663/19.09.2019, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 151/12.09.2019, privind solicitarea trecerii imobilului teren în suprafață de 404 m.p., înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, nr. cad. 100912 din domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului de investiție construcție garaje primărie;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 243/20.06.2019 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517, din C.F. nr. 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov, în administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 554, art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 301, art. 173, alin.(l), lit. „c” și alin. (4), lit. „a”, art. 294, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă trecerea imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria.

Art.2. - Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară, respectiv, în C.F. nr. 100912 Victoria, nr. cad.100912 Victoria, la “B. Partea a II-a. Proprietari și acte” - sub Nr. crt. “B3”.

Art.3. - Predarea-primirea imobilului descris la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE


Adrian- Ioan VeșteaContrasei


Secretar gener: Maria Duil


nează,

1 Județului ’ăveanu