Hotărârea nr. 383/2019

Hotărârea nr.383 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. S, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.383 din data de 26 septembrie 2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.16657/19.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 16657/19.09.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Ținând cont de Nota cu privire la Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, întocmit de către Direcția Economică/Serviciul Buget, având nr. de înregistrare ad.16657/23.09.2019;

Luând în considerare dispozițiile art.19, alin.(2) și art.49, alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l nr.6 și nr.8, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019, pe secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2019, anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul creditelor interne pe anul 2019, anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Președinte, Adrian-loan Ve


Sectretar Geneml/al Județului, Maria Dumt/răveanu

A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

284,969.83

-251.50

284,718.33

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-55,468.95

200.50

-55,268.45

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

2,040.00

-452.00

1,588.00

TOTAL CHELTUIELI

284,969.83

-251.50

284,718.33

Titlul - Cheltuieli de personal

10

101,881.22

0.00

101,881.22

Titlul - Bunuri și servicii

20

66,575.07

256.74

66,831.81

Titlul - Dobânzi

30

5,051.00

-336.26

4,714.74

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

37,169.87

301.52

37,471.39

Titlul -Ajutoare sociale

57

21,485.33

-473.50

21,011.83

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

45,417.89

-58.87

45,359.02

Titlul - Cheltuieli de personal

10

25,631.19

-58.87

25,572.32

CAP 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5,075.00

-336.26

4,738.74

jBjtlul - Dobânzi

30

5,051.00

-336.26

4,714.74

Bkp. 60.02 -APARARE NAȚIONALA

429.00

50.00

479.00

Centrul Militar Zonal

429.00

50.00

479.00

Titlul - Bunuri și servicii

20

429.00

50.00

479.00

CAP. 65.02 - INVATAMANT

20,507.92

10.00

20,517.92

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,522.42

10.00

2,532.42

65.07.04 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sacele

428.40

10.00

438.40

Titlul - Bunuri și servicii

20

256.20

10.00

266.20

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

14,027.73

272.77

14,300.50

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

14,027.73

272.77

14,300.50

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,130.55

97.27

1,227.82

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

3,177.80

175.50

3,353.30

CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

37,472.08

28.75

37,500.83

Titlul - Transferuri intre instituții publice,din care:

51

14,690.38

28.75

14,719.13

Muzeul de Arta

1,367.70

28.75

1,396.45

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

90,820.44

-452.00

90,368.44

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

21.50

13,184.27

Titlul - Ajutoare sociale

57

3,478.33

-473.50

3,004.83

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

86,448.55

-452.00

85,996.55

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

21.50

13,184.27

Titlul - Ajutoare sociale

57

3,478.33

-473.50

3,004.83

68.02.04 Asistentă acordată persoanelor în vârstă

2,797.39

0.00

2,797.39

Btlul - Bunuri și servicii

20

480.34

21.50

501.84

™iul - Ajutoare sociale

69.20

-21.50

47.70

68.02.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate

21,493.61

-302.00

21,191.61

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,179.53

150.00

4,329.53

Titlul - Ajutoare sociale

57

2,491.13

-452.00

2,039.13

68.02.06- Asistentă socială pentru familie și copii

46,787.93

-211.00

46,576.93

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,225.28

-211.00

7,014.28

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

15,369.62

61.00

15,430.62

Titlul - Bunuri si servicii

20

1,277.62

61.00

1,338.62

CAP.83.02 AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VÂNĂTOARE

1,005.20

73.46

1,078.66

83.02.03.03 Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

1,005.20

73.46

1,078.66

Titlul - Cheltuieli de personal

10

895.20

58.87

954.07

Titlul - Bunuri și servicii

20

110.00

14.59

124.59

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

56,269.67

160.65

56,430.32

Titlul - Bunuri și servicii

20

37,017.74

160.65

37,178.39

AEROPORT (84.06,02)

19,147.94

160.65

19,308.59

Titlul - Bunuri și servicii

20

7,708.34

160.65

7,868.99

DEFICIT

0.00

0.00

0.00

B| Secțiunea de dezvoltare:                                 Mii lei

*               DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

232,327.20

1,856.31

234,183.51

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

55,468.95

-200.50

55,268.45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare a fere te perioadei de programare 2014-2020****»

42.02.69

15,977.34

281.95

16,259.29

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

106,931.31

1,774.86

108,706.17

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

105,600.17

39.86

105,640.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

94,567.78

39.86

94,607.64

Fondul Social European (FSR)

48.02.02

1,331.14

1,735.00

3,066.14

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1,331.14

1,735.00

3,066.14

TOTAL CHELTUIELI

347,369.50

1,856.31

349,225.81

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

44,543.51

-70.50

44,473.01

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

121,250.46

2,098.95

123,349.41

Titlul - Cheltuieli de capital

71

179,153.79

-172.14

178,981.65

CAP. 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

3,946.41

2,042.00

5,988.41

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

263.97

2,042.00

2,305.97

Titlul - Cheltuieli de capital

71

3,682.44

0.00

3,682.44

CAP. 60.02 - APARARE NAȚIONALA

132.50

-25.00

107.50

Centrul Militar Zonal

132.50

-25.00

107.50

Mul - Cheltuieli de capital

70

132.50

-25.00

107.50

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

71,916.75

-13.55

71,903.20

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

43,915.95

-70.50

43,845.45

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,656.50

-175.50

1,481.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,110.70

105.00

4,215.70

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

24,687.18

56.95

24,744.13

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

12,290.35

0.00

12,290.35

Titlul - Cheltuieli de capital

71

5,574.03

0.00

5,574.03

Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului

3,844.89

0.00

3,844.89

Titlul - Cheltuieli de capital

71

2,534.16

0.00

2,534.16

68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate

1,827.94

0.00

1,827.94

Titlul - Cheltuieli de capital

71

1,827.94

0.00

1,827.94

CAP. 84.02 -TRANSPORTURI

252,045.33

-147.14

251,898.19

Titlul - Active nefinanciare

71

162,932.03

-147.14

162,784.89

84.02.03 - Drumuri si poduri

162,905.29

-41.00

162,864.29

Titlul - Active nefinanciare

71

73,791.99

-41.00

73,750.99

84.06.02 - Aviația Civila

89,140.04

-106.14

89,033.90

Titlul - Cheltuieli de capital

70

89,140.04

-106.14

89,033.90

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

iditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor jetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

““7

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldikd

Președinte, L,/                     Sectretar General af Județului,

Adrian-loan Veștea^J /                         Mana Dumbnveanu

/         ci

BUGETUL INSTITUȚIILORPUBUC

E Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

582,505.49

301.52

582,807.01

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24,750.66

28.75

24,779.41

Muzeul de Artă Brașov

1,367.70

28.75

1,396.45

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

11,419.21

272.77

11,691.98

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1,130.55

97.27

1,227.82

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

3,177.80

175.50

3,353.30

TOTAL CHELTUIELI

594,931.19

301.52

595,232.71

Titlul - Bunuri și servicii

20

151,078.21

2,666.46

153,744.67

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,987.73

-99.00

2,888.73

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-2,265.94

-2,265.94

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

565,333.31

272.77

565,606.08

Titlul- cheltuieli de personal

10

418,782.11

0.00

418,782.11

Titlul - Bunuri sl servicii

20

143,680.72

2,637.71

146,318.43

Titlul - Alte cheltuieli

59

2,904.03

-99.00

2,805.03

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-2,265.94

-2,265.94

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copil Brașov

94,425.85

175.50

94,601.35

Titlul - Bunuri si servicii

20

32,534.18

175.50

32,709.68

Spitalul Clinic Județean de Urqență

272,277.38

0.00

272,277.38

Titlul Bunuri și servicii

20

64,302.58

2,364.94

66,667.52

Titlul - Alte cheltuieli

59

1,270.00

-99.00

1,171.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-2,265.94

-2,265.94

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

74,528.74

97.27

74,626.01

Titlul Bunuri și servicii

20

16,078.26

97.27

16,175.53

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

16,284.37

28.75

16,313.12

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,637.29

28.75

4,666.04

Muzeul de Arta

1,376.20

28.75

1,404.95

Titlul - Bunuri si servicii

20

337.88

28.75

366.63

DEFICIT

-12,425.70

0.00

-12,425.70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

45,071.95

-70.50

45,001.45

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

23,555.95

-70.50

23,485.45

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1,230.70

105.00

1,335.70

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,656.50

-175.50

1,481.00

TOTAL CHELTUIELI

52,622.53

-70.50

52,552.03

Titlul - Active nefinanciare

71

52,169.93

-70.50

52,099.43

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

51,919.97

-70.50

51,849.47

Titlul - Active nefinanciare

71

51,467.37

-70.50

51,396.87

Spitalul Clinic de Urqenta pentru Copii Brașov

1,776.64

-175.50

1,601.14

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,756.50

-175.50

1,581.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,620.70

105.00

4,725.70

Titlul - Active nefinanciare

71

4,620.70

105.00

4,725.70

DEFICIT

-7,550.58

0.00

-7,550.58

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu

sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEJ

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikd r

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

109,432.00

-45,000.00

64,432.00

Alte operațiuni financiare

41.07

109,432.00

-45,000.00

64,432.00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

109,432.00

-45,000.00

64,432.00

TOTAL CHELTUIELI

109,432.00

-45,000.00

64,432.00

- cheltuieli de capital

71

74,432.00

-45,000.00

29,432.00

84.07- TRANSPORT

102,307.00

-45,000.00

57,307.00

-cheltuieli de capital

71

74,432.00

-45,000.00

29,432.00

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚE^

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldikâ

(p

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 4

Nr. ort.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 29.08.2019

Valoarea propusă septembrie 2019

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

222,00

222,00

0,00

CJ BRAȘOV

222,00

222,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

222,00

222,00

0,00

1

Multifuncțională - 16 buc

222,00

214,00

-8,00

2

Minicomputere NUC (Next Computing Unit) -2 buc.

0,00

8,00

8,00

Capitolul 60 TOTAL

25,00

0,00

-25,00

CENTRUL MILITAR ZONAL

25,00

0,00

-25,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

25,00

0,00

-25,00

1

Laptopuri 10 buc

25,00

0,00

-25,00

Capitolul 68 TOTAL

47,50

47,50

0,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

»

47,50

47,50

0,00

1

Centrală termica 80 kw combustibil solid lemne - CS Timiș -2 buc

45,00

0,00

-45,00

2

Centrală termica 80 kw combustibil solid cu gazeifîcare -Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus -1 buc

0,00

45,00

45,00

3

Proiect tehnic pentru montaj centrale termice combustibil solid cu gazeifîcare 80kW - Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus

2,50

0,00

-2,50

4

Proiect tehnic pentru montaj centrală termică combustibil solid cu gazeifîcare 80kW - Centrul de îngrijire si Asistenta Timișul de Sus

0,00

2,50

2,50

Capitolul 84 TOTAL

25283,58

25136,44

-147,14

CJ BRAȘOV

25.283,58

25.136,44

-147,14

B - Obiective noi

24.583,58

24.477,44

-106,14

1

Reactualizare a datelor electronice de teren și obstaculare la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav în conformitate cu cerințele Regulamentului EU 139/2014

450,00

0,00

-450,00

2

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a -

PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU 9 OBIECTE

24.133,58

24.477,44

343,86

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

700,00

659,00

-41,00

1

Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Mercheasa - Jimbor lim jud Harghita km 0+000-18+250   - expertiza

tehnică+revizuire PT+DDE+PAC

700,00

659,00

-41,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

Anexa 5

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 29.08.2019

Valoarea propusă septembrie 2019

Influențe

+/-

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

0,00

105,00

105,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

105,00

105,00

1

DALI - reabilitare parter Vulcan

0,00

50,00

50,00

2

DALI - reabilitare hidraulică apă caldă/rece Vulcan

0,00

55,00

55,00

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU

COPII

252,50

77,00

-175,50

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

252,50

77,00

-175,50

1

Proiect instalație hidranți interiori + rezervă + grup pompe, instalație detecție, instalație electrică, instalație iluminat de siguranță, instalație încălzire centrală, instalație gaze naturale, racord apă

138,00

0,00

-138,00

2

Agitator trombocite

57,50

0,00

-57,50

3

Servoscara pentru persoane cu dizabilitati

57,00

77,00

20,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare


întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

Președinte Adrian Ioan Vest;

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2019

Anexa 6

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 29.08.2019

Valoarea propusă septembrie 2019

Influențe +/•

Capitolul 84

74.432,00

29.432,00

- 45.000,00

A- Obiective în continuare

74.432,00

29.432,00

- 45.000,00

1

Aeroportul International Brașov- Ghimbav etapa a    111-a

74.432,00

29.432,00

- 45.000,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

Programul de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02

Anexa 7

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 29.08.2019

Valoarea propusă septembrie 2019

Influențe +/-

Capitolul 51

0,00

2042,00

2042,00

B - Obiective noi

0,00

2042,00

2042,00

1

îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr.422/06.09.2019 Cod SIPOCA Capitolul 66

0,00

2.042,00

2042,00

0,00

56,95

56,95

B - Obiective noi

0,00

56,95

56,95

1

îmbunătățirea serviciilor sanitare ale ambulatoriului Spitalului Clinic de psihiatrie și neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări, contract de finanțare nr. 4662/20.08.2019, cod SMIS 125703

0,00

56,95

56,95

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona