Hotărârea nr. 382/2019

Hotărârea nr.382 – aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.382

din data de 26 septembrie 2019

- privind aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr.16620/18.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 16620/18.09.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget prin care se propune aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, precum și Nota la Referat, înregistrată cu nr.Ad. 16620/26.09.2019;

Luând în considerare dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l nr.6 și nr.8, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă creditele de angajament la bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă creditele de angajament la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 estimările pe anii 2020-2022, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.3-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă creditele de angajament la bugetul creditelor interne pe anul 2019 estimările pe anii 2020-2022, pe secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează,


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Anexa nr. 1Sectretar General al Județului, Maria Dumhrarveanu

AJAMENT - BUGET LOCAL AL JUDEȚULUI BRAȘOV AN 2019 Șl ESTIMĂRI 2020-2022 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Credit de angajament

Program an 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

0

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

281,614.83

284,969.83

246,439.00

257,748.00

280,624.00

- cheltuieli de personal

10

101,881.22

101,881.22

108,575.00

115,227.00

122,730.00

- cheltuieli materiale

20

66,575.07

66,575.07

39,621.00

44,299.00

56,411.00

- dobânzi

30

5,051.00

5,051.00

8,856.00

10,954.00

10,439.00

- transferuri intre unitati

51

37,169.87

37,169.87

33,139.00

34,817.00

36,715.00

- alte transferuri

55

1,577.70

1,577.70

897.00

807.00

722.00

- asistenta sociala

57

21,485.33

21,485.33

15,687.00

15,687.00

16,595.00

- alte cheltuieli

59

28,621.21

28,621.21

21,064.00

21,129.00

21,199.00

- rambursări de credit

81

19,253.43

19,253.43

18,600.00

14,828.00

15,813.00

- fond rezerva

50

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-645.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

45,668.79

45,417.89

37,348.00

37,348.00

37,348.00

- cheltuieli de personal

10

25,631.19

25,631.19

27,526.00

27,526.00

27,526.00

- cheltuieli materiale

20

8,682.20

8,682.20

5,800.00

5,800.00

5,800.00

- alte transferuri

55

80.70

80.70

22.00

22.00

22.00

- alte cheltuieli

59

11,274.70

11,274.70

4,000.00

4,000.00

4,000.00

- plăti ani prec rec an curent

85

-250.90

CAP. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5,047.08

9,047.08

3,935.00

3,935.00

3,935.00

- cheltuieli de personal

10

402.00

402.00

402.00

402.00

402.00

- cheltuieli materiale

20

49.00

49.00

47.00

47.00

47.00

- transferuri intre unitati

51

4,596.08

4,596.08

3,486.00

3,486.00

3,486.00

- fond rezerva

50

4,000.00

CAP. 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5,075.00

5,075.00

8,878.00

10,974.00

10,457.00

- cheltuieli materiale

20

24.00

24.00

22.00

20.00

18.00

- dobânzi

30

5,051.00

5,051.00

8,856.00

10,954.00

10,439.00

CAP. 60.02 APARARE - Centrul Militar Zonal

429.00

429.00

408.00

408.00

408.00

- cheltuieli materiale

20

429.00

429.00

408.00

408.00

408.00

CAP. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA - Inspectoratul pt Situații de Urqenta

366.00

366.00

356.00

356.00

356.00

- cheltuieli materiale

20

366.00

366.00

356.00

356.00

356.00

CAP. 65.02 INVATAMANT

20,549.12

20,507.92

14,239.00

14,289.00

14,339.00

- cheltuieli de personal

10

19.70

19.70

20.00

20.00

20.00

- cheltuieli materiale

20

2,522.42

2,522.42

2,014.00

2,064.00

2,114.00

- ajutoare sociale

57

18,007.00

18,007.00

12,205.00

12,205.00

12,205.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-41.20

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

16,352.00

16,310.80

10,550.00

10,550.00

10,550.00

- ajutoare sociale

57

16,352.00

16,352.00

10,550.00

10,550.00

10,550.00

- plăti ani prec rec an curent

85

-41.20

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1,000.12

1,000.12

873.00

883.00

892.00

- cheltuieli materiale

20

495.92

495.92

368.00

378.00

387.00

- ajutoare sociale

57

504.20

504.20

505.00

505.00

505.00

Centrul școlar pentru educație incluziva Fagaras

1,081.81

1,081.81

897.00

911.00

924.00

- cheltuieli materiale

20

724.61

724.61

540.00

554.00

567.00

EXPLICAȚII

COD

Credit de angajament

Program an 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

0

1

2

3

- ajutoare sociale

57

357.20

357.20

357.00

357.00

357.00

Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

296.41

296.41

276.00

279.00

282.00

- cheltuieli materiale

20

141.21

141.21

121.00

124.00

127.00

- ajutoare sociale

57

155.20

155.20

155.00

155.00

155.00

Școala profesionala speciala Codlea

1,056.64

1,056.64

1,022.00

1,035.00

1,049.00

- cheltuieli materiale

20

590.44

590.44

556.00

569.00

583.00

- ajutoare sociale

57

466.20

466.20

466.00

466.00

466.00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

428.40

428.40

402.00

407.00

413.00

- cheltuieli materiale

20

256.20

256.20

230.00

235.00

241.00

- ajutoare sociale

57

172.20

172.20

172.00

172.00

172.00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

333.74

333.74

219.00

224.00

229.00

- cheltuieli salariate

10

19.70

19.70

20.00

20.00

20.00

-cheltuieli materiale

20

314.04

314.04

199.00

204.00

209.00

CAP. 66.02 SANATATE

14,027.73

14,027.73

9,136.00

9,136.00

9,136.00

- transferuri intre unitati

51

14,027.73

14,027.73

9,136.00

9,136.00

9,136.00

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37,550.08

37,472.08

38,844.00

40,374.00

42,125.00

- cheltuieli de personal

10

5,044.70

5,044.70

5,100.00

5,152.00

5,205.00

- cheltuieli materiale

20

1,921.00

1,921.00

1,886.00

1,886.00

1,886.00

- transferuri intre unitati

51

14,690.38

14,690.38

16,514.00

17,992.00

19,690.00

- alte cheltuieli

59

15,894.00

15,894.00

15,344.00

15,344.00

15,344.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-78.00

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

30,589.38

30,511.38

31,858.00

33,336.00

35,034.00

- cheltuieli materiale

20

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

- transferuri intre unitati

51

14,690.38

14,690.38

16,514.00

17,992.00

19,690.00

- alte cheltuieli

59

15,864.00

15,864.00

15,344.00

15,344.00

15,344.00

- plăti ani prec rec an curent

85

-78.00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

6,960.70

6,960.70

6,986.00

7,038.00

7,091.00

- cheltuieli de personal

10

5,044.70

5,044.70

5,100.00

5,152.00

5,205.00

- cheltuieli materiale

20

1,886.00

1,886.00

1,886.00

1,886.00

1,886.00

- alte cheltuieli

59

30.00

30.00

CAP. 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

91,093.84

90,820.44

96,326.00

103,191.00

115,798.00

- cheltuieli de personal

10

69,144.55

69,144.55

73,950.00

80,550.00

88,000.00

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

13,162.77

13,171.00

13,171.00

17,150.00

- transferuri intre unitati

51

3,855.68

3,855.68

4,003.00

4,203.00

4,403.00

- asistenta sociala

57

3,478.33

3,478.33

3,482.00

3,482.00

4,390.00

- alte cheltuieli

59

1,452.51

1,452.51

1,720.00

1,785.00

1,855.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-273.40

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

4,645.29

4,371.89

5,003.00

5,203.00

5,403.00

- transferuri intre unitati

51

3,855.68

3,855.68

4,003.00

4,203.00

4,403.00

- alte cheltuieli

59

789.61

789.61

1,000.00

1,000.00

1,000.00

- plăti ani prec rec an curent

85

-273.40

Direcția Genereala de Asistenta si Protecția Copilului

86,448.55

86,448.55

91,323.00

97,988.00

110,395.00

- cheltuieli de personal

10

69,144.55

69,144.55

73,950.00

80,550.00

88,000.00

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

13,162.77

13,171.00

13,171.00

17,150.00

- asistenta sociala

57

3,478.33

3,478.33

3,482.00

3,482.00

4,390.00

- cheltuieli de personal

59

662.90

662.90

720.00

785.00

855.00

- cheltuieli materiale

85

0.00

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

3,178.82

3,178.82

2,203.00

2,113.00

2,028.00

- cheltuieli de personal

10

743.88

743.88

705.00

705.00

705.00

- cheltuieli materiale

20

937.94

937.94

623.00

623.00

623.00

- alte transferuri

55

1,497.00

1,497.00

875.00

785.00

700.00

Județul Brașov

1,897.00

1,897.00

875.00

785.00

700.00

- cheltuieli materiale

20

400.00

400.00

- alte transferuri

55

1,497.00

1,497.00

875.00

785.00

700.00

Serviciul Public Județean Salvamont

1,281.82

1,281.82

1,328.00

1,328.00

1,328.00

- cheltuieli de personal

10

743.88

743.88

705.00

705.00

705.00

- cheltuieli materiale

20

537.94

537.94

623.00

623.00

623.00

EXPLICAȚII

COD

Credit de angajament

Program an 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

0

1

2

3

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

1,064.00

1,064.00

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

1,064.00

1,064.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli materiale

20

1,064.00

1,064.00

CAP. 83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICICULTURA SI VANATOARE

1,005.20

1,005.20

982.00

982.00

982.00

- cheltuieli de personal

10

895.20

895.20

872.00

872.00

872.00

- cheltuieli materiale

20

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

1,005.20

1,005.20

982.00

982.00

982.00

- cheltuieli de personal

10

895.20

895.20

872.00

872.00

872.00

- cheltuieli materiale

20

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

56,271.17

56,269.67

33,784.00

34,642.00

43,712.00

- cheltuieli materiale

20

37,017.74

37,017.74

15,184.00

19,814.00

27,899.00

- rambursări de credit

81

19,253.43

19,253.43

18,600.00

14,828.00

15,813.00

- plăti ani prec rec an curent

85

-1.50

CAP. 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

289.00

289.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli materiale

20

289.00

289.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET, SÂNDOR ILDIKOAGAFIȚEI GABRIELA^/


Președinte, Adrian-loan Veștea


Sectretar General al Jjidpțului, Maria DumbrăvCREDITE DE ANGAJAMENT - BUGET LOCAL ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Credit de angajament

Program an 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

0

1

2

3

3

TOTAL CHELTUIELI

527,479.76

347,369.50

85,958.00

106,386.00

14,338.00

- transferuri de capital

51

44,543.51

44,543.51

0.00

0.00

0.00

- alte transferuri

55

2,478.00

2,478.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

301,304.46

121,250.46

81,189.00

95,015.00

3,850.00

- cheltuieli de capital

71

179,153.79

179,153.79

4,769.00

11,371.00

10,488.00

plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-56.26

0.00

0.00

0.00

BAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

3,946.41

3,946.41

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

263.97

263.97

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

3,682.44

3,682.44

0.00

0.00

0.00

CAP. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

- transferuri de capital

51

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 60.02 AP ARARE - Centrul Militar Zonal

132.50

132.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

132.50

132.50

0.00

0.00

0.00

CAP. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

57.48

57.48

0.00

0.00

0.00

Inspectoratul pt Situații de Urgenta

71

57.48

57.48

0.00

0.00

0.00

CAP. 65.02 INVATAMANT

333.60

333.60

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

333.60

333.60

0.00

0.00

0.00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

Centrul școlar pentru educație incluziva Faqaras

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

Kcoala profesionala speciala Codlea

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

CAP. 66.02 SANATATE

71,930.75

71,916.75

1,812.00

1,798.00

1,798.00

- transferuri de capital

51

43,915.95

43,915.95

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

3,313.62

3,313.62

1,798.00

1,798.00

1,798.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

24,701.18

24,687.18

14.00

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

691.16

691.16

0.00

0.00

0.00

- transferuri de capital

51

528.06

528.06

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

163.10

163.10

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

528.06

528.06

0.00

0.00

0.00

- transferuri de capital

51

528.06

528.06

0.00

0.00

0.00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

163.10

163.10

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

163.10

163.10

0.00

0.00

0.00

CAP. 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

21,761.61

12,290.35

2,748.00

2,845.00

3,822.00

- transferuri de capital

51

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

16,150.58

6,735.58

2,748.00

2,845.00

3,822.00

- cheltuieli de capital

71

5,574.03

5,574.03

0.00

0.00

0.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-56.26

0.00

0.00

0.00

Direcția Genereala de Asistenta si Protecția Copilului

12,594.89

3,844.89

2,083.00

2,845.00

3,822.00

EXPLICAȚII

COD

Credit de angajament

Program an 2019

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

0

1

2

3

3

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

10,060.73

1,310.73

2,083.00

2,845.00

3,822.00

- cheltuieli de capital

71

2,534.16

2,534.16

0.00

0.00

0.00

Județul Brașov

9,166.72

8,445.46

665.00

0.00

0.00

- transferuri de capital

51

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

6,089.85

5,424.85

665.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

3,039.87

3,039.87

0.00

0.00

0.00

- plăti ani prec rec an curent

85

0.00

-56.26

0.00

0.00

0.00

CAP. 70.02 LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

3,006.49

3,006.49

0.00

0.00

0.00

- alte transferuri

55

2,478.00

2,478.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

528.49

528.49

0.00

0.00

0.00

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

2,420.50

2,420.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

2,420.50

2,420.50

0.00

0.00

0.00

CAP. 83.02

AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

422,275.33

252,045.33

81,049.00

101,725.00

8,690.00

- cheltuieli de capital

71

162,932.03

162,932.03

2,971.00

9,573.00

8,690.00

£4.02.03.01- Drumuri si poduri

73,791.99

73,791.99

0.00

9,573.00

8,690.00

B4.02.06.- Aviație Civilă

89,140.04

89,140.04

2,971.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

259,343.30

89,113.30

78,078.00

92,152.00

0.00

CAP. 87.02 Alte Servicii publice generale

845.43

450.43

349.00

18.00

28.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

845.43

450.43

349

18

28

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELÂ


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKO


Sectretar General^ ^Județului, Maria Dumbrăveanu

CREDITE DE ANGAJAMENT - BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - AN 2019 Șl ESTIMĂRI 2020-2022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Credite de angajament

Program anual 2019

Estimări

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CHELTUIELI

594,964.74

594,931.19

649,987.00

660,065.00

686,562.00

- cheltuieli de personal

10

440,898.80

440,898.80

514,119.00

517,872.00

526,921.00

- cheltuieli materiale

20

151,078.21

151,078.21

133,007.00

139,157.00

156,277.00

- alte cheltuieli

59

2,987.73

2,987.73

2,861.00

3,036.00

3,364.00

- plăti din anii precedenti

85

0.00

-33.55

0.00

0.00

0.00

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3,610.04

3,610.04

3,500.00

3,500.00

3,500.00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

3,610.04

3,610.04

3,500.00

3,500.00

3,500.00

- cheltuieli de personal

10

3,251.34

3,251.34

3,207.00

3,207.00

3,207.00

- cheltuieli materiale

20

358.00

358.00

293.00

293.00

293.00

- alte cheltuieli

59

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

- plăti din anii precedenti

85

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

5,750.16

5,750.16

4,369.00

4,369.00

4,369.00

Direcția de Paza si Ordine

5,750.16

5,750.16

4,369.00

4,369.00

4,369.00

- cheltuieli de personal

10

4,610.87

4,610.87

3,220.00

3,220.00

3,220.00

-cheltuieli materiale

20

1,139.29

1,139.29

1,149.00

1,149.00

1,149.00

- plăti din anii precedenti

85

0.00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.47

6.47

1.00

1.00

1.00

Școala profesionala speciala Codlea

6.47

6.47

1.00

1.00

1.00

- cheltuieli materiale

20

6.47

6.47

1.00

1.00

1.00

CAP.66.10 SANATATE

565,366.86

565,333.31

620,170.00

628,570.00

653,169.00

- cheltuieli de personal

10

418,782.11

418,782.11

491,355.00

493,430.00

500,581.00

- cheltuieli materiale

20

143,680.72

143,680.72

126,037.00

132,187.00

149,307.00

- alte cheltuieli

59

2,904.03

2,904.03

2,778.00

2,953.00

3,281.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- plăti din anii precedenti

85

0.00

-33.55

0.00

0.00

0.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,608.52

2,608.52

2,630.00

2,630.00

2,630.00

- cheltuieli de personal

10

2,563.52

2,563.52

2,585.00

2,585.00

2,585.00

- cheltuieli materiale

20

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

- plăti din anii precedenti

85

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

94,425.85

94,425.85

92,600.00

94,700.00

98,900.00

- cheltuieli de personal

10

61,321.67

61,321.67

75,000.00

76,000.00

78,000.00

- cheltuieli materiale

20

32,534.18

32,534.18

17,000.00

18,000.00

20,000.00

- alte cheltuieli

59

570.00

570.00

600.00

700.00

900.00

- plăti din anii precedenti

85

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

27,606.90

27,606.90

27,176.00

27,176.00

27,176.00

- cheltuieli de personal

10

14,285.00

14,285.00

14,285.00

14,285.00

14,285.00

- cheltuieli materiale

20

13,230.90

13,230.90

12,800.00

12,800.00

12,800.00

- alte cheltuieli

59

91.00

91.00

91.00

91.00

91.00

- plăti din anii precedenti

85

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

272,277.38

272,277.38

324,500.00

329,600.00

346,200.00

- cheltuieli de personal

10

206,704.80

206,704.80

257,950.00

258,000.00

260,000.00

- cheltuieli materiale

20

64,302.58

64,302.58

65,500.00

70,500.00

85,000.00

- alte cheltuieli

59

1,270.00

1,270.00

1,050.00

1,100.00

1,200.00

- plăti din anii precedenti

85

0.00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

61,123.90

61,123.90

61,356.00

61,356.00

61,356.00

- cheltuieli de personal

10

49,476.36

49,476.36

49,956.00

49,956.00

49,956.00

- cheltuieli materiale

20

11,247.54

11,247.54

11,000.00

11,000.00

11,000.00

- alte cheltuieli

59

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

- plăti din anii precedenti

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

74,562.29

74,528.74

74,706.00

74,706.00

74,706.00

- cheltuieli de personal

10

58,088.00

58,088.00

61,088.00

61,088.00

61,088.00

- cheltuieli materiale

20

16,078.26

16,078.26

13,232.00

13,232.00

13,232.00

- alte cheltuieli

59

396.03

396.03

386.00

386.00

386.00

EXPLICAȚII

COD

Credite de angajament

Program anual 2019

Estimări

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- plăti din anii precedenti

85

-33.55

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32,762.02

32,762.02

37,202.00

38,402.00

42,201.00

- cheltuieli de personal

10

26,342.76

26,342.76

30,491.00

31,516.00

34,667.00

- cheltuieli materiale

20

6,242.26

6,242.26

6,460.00

6,610.00

7,230.00

- alte cheltuieli

59

177.00

177.00

251.00

276.00

304.00

- plăti din anii precedenti

85

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

16,284.37

16,284.37

17,888.00

19,366.00

21,064.00

- cheltuieli de personal

10

11,599.08

11,599.08

13,537.00

15,015.00

16,713.00

- cheltuieli materiale

20

4,637.29

4,637.29

4,303.00

4,303.00

4,303.00

- alte cheltuieli

59

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

8.69

8.69

8.00

8.00

8.00

- cheltuieli materiale

20

8.69

8.69

8.00

8.00

8.00

Muzeul de Arta

1,376.20

1,376.20

1,376.00

1,376.00

1,376.00

- cheltuieli de personal

10

1,038.32

1,038.32

1,038.00

1,038.00

1,038.00

- cheltuieli materiale

20

337.88

337.88

338.00

338.00

338.00

Muzeul Județean de Istorie

3,992.56

3,992.56

4,659.00

4,659.00

4,659.00

- cheltuieli de personal

10

2,806.15

2,806.15

3,559.00

3,559.00

3,559.00

- cheltuieli materiale

20

1,186.41

1,186.41

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Muzeul de Etnografie

2,474.70

2,474.70

2,903.00

3,446.00

4,125.00

- cheltuieli de personal

10

1,744.78

1,744.78

2,173.00

2,716.00

3,395.00

- cheltuieli materiale

20

729.92

729.92

730.00

730.00

730.00

Muzeul Casa Mureșenilor

1,711.11

1,711.11

1,887.00

2,212.00

2,618.00

- cheltuieli de personal

10

1,061.98

1,061.98

1,299.00

1,624.00

2,030.00

- cheltuieli materiale

20

649.13

649.13

588.00

588.00

588.00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,684.66

3,684.66

3,752.00

4,082.00

4,445.00

- cheltuieli de personal

10

3,044.45

3,044.45

3,298.00

3,628.00

3,991.00

- cheltuieli materiale

20

592.21

592.21

406.00

406.00

406.00

- alte cheltuieli

59

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

Centrul Cultural Reduta

3,036.45

3,036.45

3,303.00

3,583.00

3,833.00

- cheltuieli de personal

10

1,903.40

1,903.40

2,170.00

2,450.00

2,700.00

- cheltuieli materiale

20

1,133.05

1,133.05

1,133.00

1,133.00

1,133.00

Cap.68.10 ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3,858.95

3,858.95

4,004.00

4,204.00

4,404.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

3,858.95

3,858.95

4,004.00

4,204.00

4,404.00

- cheltuieli de personal

10

2,655.40

2,655.40

2,800.00

3,000.00

3,200.00

- cheltuieli materiale

20

1,168.55

1,168.55

1,169.00

1,169.00

1,169.00

- alte cheltuieli

59

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

87.89

87.89

55.00

55.00

55.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

87.89

87.89

55.00

55.00

55.00

- cheltuieli materiale

20

87.89

87.89

55.00

55.00

55.00CREDITE DE ANGAJAMENT - BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - AN 2019 Șl ESTIMĂRI 2020-2022

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Credite de angajament

Program anual 2019

Estimări

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CHELTUIELI

52,920.53

52,622.53

298.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

750.60

452.60

298.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

52,169.93

52,169.93

0.00

0.00

0.00

CAP. 54.10 Alte servicii publice

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

62.50

62.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

62.50

62.50

CAP. 61.10 Ordine publica si siguranța naționala

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

75.00

75.00

CAP. 66.10 SANATATE

52,217.97

51,919.97

298.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

750.60

452.60

298.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

51,467.37

51,467.37

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,776.64

1,776.64

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20.14

20.14

- cheltuieli de capital

71

1,756.50

1,756.50

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

5,418.16

5,120.16

298.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

596.00

298.00

298.00

- cheltuieli de capital

71

4,822.16

4,822.16

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

30,459.24

30,459.24

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

73.10

73.10

- cheltuieli de capital

71

30,386.14

30,386.14

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

6,743.65

6,743.65

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

51.30

51.30

- cheltuieli de capital

71

6,692.35

6,692.35

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,620.70

4,620.70

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

4,620.70

4,620.70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

3,199.58

3,199.58

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.06

10.06

- cheltuieli de capital

71

3,189.52

3,189.52

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

528.06

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

528.06

528.06

0.00

0.00

0.00

Muzeul Județean de Istorie

194.50

194.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

194.50

194.50

Muzeul de Arta

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

31.00

31.00

Muzeul Casa Mureșenilor

69.10

69.10

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

69.10

69.10

Școala Populara de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

21.00

21.00

Muzeul de Etnografie

123.00

123.00

0.00

0.00

0.00

EXPLICAȚII

COD

Credite de angajament

Program anual 2019

Estimări

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

123.00

123.00

Centrul Cultural REDUTA

89.46

89.46

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

89.46

89.46

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

37.00

37.00

DIRECTOR EXECUTIV,» AGAFIȚEI GABRIELA II


SEF SERVICIU BUGET, SÂNDORILDIKO T


DIRECTOR EXECUTIV,


AGAFIȚEI GABRIELA a


SEF SERVICIU BUGET,

SĂNDOR ILDIK6 /
CREDITE DE ANGAJAMENT - BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PE ANII - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

INDICATORI

COD INDICATOR

Credite de angajament

Program buget an 2019

Estimări

TOTAL

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CHELTUIELI

227,984.00

109,432.00

99,453.00

20,547.00

0.00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Reqională

58.01

43,552.00

35,000.00

8,552.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

184,432.00

74,432.00

90,901.00

20,547.00

0.00

CAP. 66.07 SANATATE

8,696.54

7,017.54

3,127.00

0.00

0.00

66.07.06.01 - Modernizare ,dotare si eficientizare corp S+P+7+M si corp extindere (de legatura)existent intre corpul nou si vechi al SPITALULUI Clinic de Dbstretica-Ginecologie Dr. I.A.Sbarcea Brașov -arograme din Fondul European De Dezvoltare %eaională

8,696.54

7,017.54

1,679.00

0.00

0.00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Reqională

58.01

8,696.54

7,017.54

1,679.00

0.00

0.00

66.07.06.01 - Consolidare, modernizare si creșterea eficientei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0.00

0.00

1,448.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

0.00

0.00

1,448.00

0.00

0.00

CAP. 68.07 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2,365.46

107.46

2,258.00

0.00

0.00

68.07.12 Reparații capitale, modernizare si eficientizare energetica a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,365.46

107.46

2,258.00

0.00

0.00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Reaională

58.01

2,365.46

107.46

2,258.00

0.00

0.00

CAP. 84.07-TRANSPORTURI

216,922.00

102,307.00

94,068.00

20,547.00

0.00

84.07.03.01 Drumuri și Poduri - Modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov care face legătură intre drumul național DN 12 si drumul național DN 13-format din DJ 131 KM0+000-7+856 si DJ 131B km 0+000-12+978 si Modernizare drum interjudetean DJ 104A.DJ105C si DJ 105P-format din DJ 104 A km 0+000-45+000,DJ 105C km 6+300-3+800,DJ 105P km 0+000-3+800

32,490.00

27,875.00

4,615.00

0.00

0.00

- programe din Fondul European De Dezvoltare Reqională

58.01

32,490.00

27,875.00

4,615.00

0.00

0.00

84.07.06.02 Aviație Civilă-Aeroport International Brasov-Ghimbav etapa a III

184,432.00

74,432.00

89,453.00

20,547.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

184,432.00

74,432.00

89,453.00

20,547.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIK6