Hotărârea nr. 381/2019

Hotărârea nr.381 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Braşov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 381

din data de 26.09.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Brașov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 16292 din data de 17.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Referatul de aprobare nr. 16292/17.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Brașov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Județean Brașov, conform ari. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 16292/13.09.2019, privind intenția de vânzare a neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr. 42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Brașov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1, la un preț de 41.800 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov înregistrată cu nr. 689/44/11.09.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Postăvarului nr. 42, casă monument istoric, datare sec. XVIII-XX, poziția 387, cod. LMI2015 BV-II-m-B-11528;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11528, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 387, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr. 42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Brașov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

Contrasemnează,Secretar generăl al județului Maria Dtmrorăveanu