Hotărârea nr. 380/2019

Hotărârea nr.380 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.380 din data de 26 septembrie 2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26 septembrie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 14396/11.09.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Contracte și Referatul de aprobare nr.ad. 14396/11.09.2019 inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului;

Luând în considerare adresele nr.5307/13.08.2019 și 5502/23.08.2019, transmise de către Comuna Șinca prin care se solicită sprijin financiar pentru lucrările de reparații în vederea repunerii în funcțiune a conductei de alimentare cu apă a comunei Șinca și pentru lucrările de reparații la drumul forestier de acces Strâmba, avariat/distrus pe anumite tronsoane; adresa nr.4509/21.08.2019, transmisă de Comuna Vama Buzăului prin care se solicită sprijin financiar pentru lucrări de reparații în vederea înlăturării pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Procesul-verbal nr.4888/24.07.2019 al Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.698/24.07.2019 și de Procesul-verbal nr.3327/13.06.2019 al Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.572/11.06.2019, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase în comuna Șinca și în comuna Vama Buzăulu;,

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173, alin.(l), lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și de dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se modifică art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului, astfel:

Art.l - „Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei comunei Șinca pentru unele lucrări de înlăturare a efetelor calamităților naturale din comună, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov și majorarea "Transferurilor din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extramă dificultate”.

Art.II - Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului, astfel:

Art.2 - „Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei comunei Vama Buzăului pentru unele lucrări de înlăturare a efetelor calamităților naturale din comună, prin diminuarea fondului de rezervă al Județului Brașov și majorarea "Transferurilor din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extramă dificultate”.

Art.111 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului, rămân neschimbate.

Art.IV - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

ContrasemSecretar Genei Maria DuiWl


tează,

|1 al Județului

•ăveanu