Hotărârea nr. 38/2019

Hotărârea nr.38– avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic şef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.38

din data de 20.02.2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20.02.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.21006/05.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.l alin.l, art.6, art. 13 și art.22 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, Pct.B, alin.l din Anexa nr.3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1718/2004, modificat și completat, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov,

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria răveanu