Hotărârea nr. 378/2019

Hotărârea nr.378 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Braşov, nr. cadastral top. 5010/III

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra so v. ro, www.j ud brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 378

din data de 26.09.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Brașov, nr. cadastral top. 5010/III

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 16072 din data de 13.09.2019 întocmit de către Direcția uridică și Referatul de aprobare nr. 16072/13.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Brașov, nr. cadastral top. 5010/III;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 16072/11.09.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Brașov, nr. cadastral top. 5010/III, la un preț de 42.500 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov înregistrată cu nr. 661/43/6.09.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 3 din imobilul din mun. Brașov, str. Castelului nr. 53, casă monument istoric, datare sec. XVIII, poziția 209, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11353;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11353, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 209, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Brașov, nr. cadastral top. 5010/III.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE

Adrian- Io,


eștea


Contrasemnează,


Secretar genenu/al județului Maria Dumbrăveanu