Hotărârea nr. 377/2019

Hotărârea nr.377 – aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 377 din data de 26.09.2019

privind aprobarea cotizației anuale a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 16193 din data de 12.09.2019 întocmit de către ~'recția Management Proiecte și Referatul de aprobare nr. 16194/12.09.2019 inițiat de către :epreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea cotizației către Asociația de dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 65/3.02.2016 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, începând cu anul 2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârile nr. 15/21.05.2013 și nr. 53/27.04.2018 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 11 lit. “b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, actualizat prevederile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “m” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Jn temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cotizația anuală a Județului Brașov către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru, la nivelul de 0,25 lei/locuitor al Municipiului Brașov, raportat la numărul de locuitori evidențiat de Direcția Județeană de Statistică Brașov la data de 1 ianuarie a anului pentru care se datorează cotizația.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.