Hotărârea nr. 376/2019

Hotărârea nr.376 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.143542-C1-U10 Braşov, nr. cadastral 143542-C1-U10

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 376

din data de 26.09.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.l43542-Cl-U10 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U10

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.20019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 14894 din data de 11.09.2019 întocmit de către Direcția hiridică și Referatul de aprobare nr. 14894/11.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean trașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, înscris în C.F. nr. 143542-C1-UI0 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U10;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform ari. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 14894/23.08.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U10 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U10, la un preț de 38.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 629/41/19.08.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, casă monument istoric, datare secolul XVI-XIX, poziția 135, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 135, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, județul Brașov, înscris în CF nr.l43542-Cl-U10 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U10.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Dumjbrăveanu