Hotărârea nr. 375/2019

Hotărârea nr.375 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Braşov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-C1-U15 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U15


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 375

din data de 26.09.2019

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-C1-U15 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U15

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 15394 din data de 11.09.2019 întocmit de către Direcția luridică și Referatul de aprobare nr. 15394/11.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-C1 -UI5 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U15;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 15394/2.09.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-Cl-Ul5 Brașov, nr. cadastral 154191 -Cl-Ul5, la un preț de 17.700 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale înregistrată cu nr. 5058/16.07.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 6 (cu pivniță) din imobilul din mun. Brașov, str. Castelului nr. 42-44, casă monument istoric, datare 1581, poziția 208, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11352;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-l 1352, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 208, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-C1-U15 Brașov, nr. cadastral 154191 -CI-UI5.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Durpbrăveanu