Hotărârea nr. 373/2019

Hotărârea nr.373 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de şef secție – Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 373

din data de 26.09.2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 15218 din data de 5.09.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. id. 15218/5.09.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție -Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr.17213/28.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin.(l) lit. „a”și“d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Dnmbrăveanu