Hotărârea nr. 372/2019

Hotărârea nr.372 – aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de Şef secţie din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B~dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 372

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală înregistrate cu nr.ad. 15601/04.09.2019 prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 4 și 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 309/29.08.2019 și, respectiv, nr 162/23.04.2019, precum și de procesele verbale ale Comisiei de concurs, înregistrate cu nr.17637/2.09.2019, 17633/02.09.2019, 17626/02.09.2019 și 17475/30.08.2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1) lit.”a” și lit „d”, alin.(5), lit.”c”din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Pediatrie I, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.2. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Pediatrie II, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de_Șef Secție Pediatrie III din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.4.- Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de:

-Șef Secție Clinică Pediatrie I din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov a doamnei conf.univ.dr.FALUP-PECURARIU OANA, medic primar,specialitatea pediatrie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Șef Secție Clinică Pediatrie II din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov a doamnei șef lucr. dr. MITRICĂ MARIA, medic primar, urmând, specialitatea pediatrie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Șef Secție Clinică Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, a doamnei șef lucr. dr. VODĂ DANIELA, medic primar, specialitatea pediatrie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Contrasem nează,Secretar Genei^J al Județului Maria Dumbrăveanu