Hotărârea nr. 371/2019

Hotărârea nr.371 – aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de Şef secţie din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud bra sov. ro, www.j ud bra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 371

din data de 26.09.2019

- privind aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, înregistrate cu nr.ad. 15505/04.09.2019 prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.287/25.07.2019 și, respectiv, nr 163/23.04.2019 precum și de procesele verbale ale Comisiilor de concurs, înregistrate cu nr. 15148/28.08.2019, 15166/28.08.2019 ;

în conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1) lit.”a” și lit „d”, alin.(5), lit.”c”din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Recuperare neuro-psiho-motorie, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.2. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Psihiatrie I, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Psihiatrie III, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform procesului verbal întocmit de comisia de examinare.

Art.4.- Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de:

-Șef Secție Clinică Recuperare neuro-psiho-motorie din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov a doamnei conf. univ. dr. MICLĂUȘ STELIANA ROXANA, medic primar, specialitatea recuperare, medicină fizică, balneologie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani.

-Șef Secție Clinică Psihiatrie I din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov a doamnei șef lucr. dr. TEODORESCU ANDREEA medic, primar, specialitatea psihiatrie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani.

-Șef Secție Clinică Psihiatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, a domnului prof. univ. dr. IFTENI PETRU IULIAN, medic primar, specialitatea psihiatrie, urmând a încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu durata de 4 ani;

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.Contrasemenază, Secretar General,al Județului Maria Dumbrăveanu