Hotărârea nr. 37/2019

Hotărârea nr.37– actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.37

din data de 20 februarie 2019

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL I + Buget Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.2160/07.02.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.449/26.10.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr.42/28.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu devizele revizuite în urma modificărilor legislative prin majorarea salarială în domeniul construcțiilor precum și a majorării prețurilor unor materiale de construcții la nivelul anului 2019 pentru investiția „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900”;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.f din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Anexei nr.l privind obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara- Stațiunea Sâmbăta, Km 0+000-9+900” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 449/26.10.2017.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Humorăveanu

ANEXA NR.l


Secretar,

Maria DuifibrăveanuOBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900 " format din :

Tronson 1 „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" finanțat din bugetul C.J. Brașov

Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900" finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1).

Amplasamentul:

Drumul județean DJ 102G este situat pe teritoriul administrativ al localităților: Orașul Victoria, satul Viștișoara (comuna Viștea), Comuna Drăguș, Stațiunea Climaterică Sâmbăta, în intravilan și extravilan.

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:

S.C. Multimal Serv S.R.L.

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900" va fi constituită din:

-Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" cu o valoare de 3.768.890,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 3.544.780,00 lei inclusiv TVA.

-Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900"cu o valoare de 44.297.220,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 40.657.610,00 lei inclusiv TVA.

TOTAL: Obiectiv de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900" -48.066.110,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 44.202.390,00 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei:

-Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900":

  • - Anul 2019: 942.222,50 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

  • - Anul 2020: 2.826.667,50 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900''

  • - Anul 2019: 11.074.305,00 lei inclusiv TVA - finanțat PNDL 1 (Bugetul de stat)

- Anul 2020: 33.222.915,00 lei inclusiv TVA - finanțat PNDL 1 + buget C.J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 9,900 km

Lățimea totală a platformei: 8,00m

Lățime parte carosabilă: 6,00 m cu două benzi de circulație de 3,00 m fiecare

Lățime acostamente: 2 x 0,75m, la care se agaugă 2 x 0,25 benzi de încadrare consolidate, în urma realizării auditului de siguranță rutieră însușit de proiectant.

Panta transversală a părții carosabile: 2,5%

Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

II. Surse de finanțare

-Tronson 1: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900'' în valoare de 3.768.890,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov.

-Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900' în valoare de 44.297.220,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1) astfel:

12.941.250,00 lei inclusiv TVA - fianțare PNDL 1 (Bugetul de stat)

31.355.970,00 lei inclusiv TVA - finanțare buget propriu C.J. Brașov__________________________

TOTAL - Obiectiv de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900' : 48.066.110,00 lei inclusiv TVA din care:

12.941.250,00 lei inclusiv TVA - fianțare PNDL 1 (Bugetul de stat)

35.124.860,00 lei inclusiv TVA - finanțare buget propriu C.J. Brașov