Hotărârea nr. 369/2019

Hotărârea nr.369 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 369 din data de 26.09.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 septembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 580/19.09.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019, ora 1300, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 16 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 septembrie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 6 puncte la punctul nr. 32 -„Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 26 septembrie 2019

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 septembrie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 580/19.09.2019.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează, Secretar generai al județului Maria Ddmbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR. 580 din data de 19.09.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019 ora 1300 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(l), art.179 și ale art.196 alin.(l) litb din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2019, ora 1300, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.08.2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef Secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef Secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul apei din Județul Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea ap. nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.53.

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.355/2019 privind utilizarea sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului, nr.42.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

 • 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului cu nr.cad. 100912 din CF 100912 Victoria cu suprafața de 404 mp din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Orașului Victoria și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al

S.C. Metrom Industrial Parc S.A până la finalizarea procedurii de selecție.

 • 17. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2019-2020.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament Dacia, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Sfânta Maria”, din structura Complexului de Servicii “Piatra Craiului” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Dale", din structura Complexului de Servicii Săcele, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Greierașul”, din structura Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Casa Maria”, din structura Complexului de Servicii Făgăraș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Floare de Colț”, din structura Complexului de Servicii Făgăraș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de plasament “Albina”, din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000 - 15+065”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1.500 mp, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării de suprafață de la 887 mp la 790 mp, pentru imobilul - teren înscris în CF 102759 Brașov cu nr. cad. 102759.

  32. Diverse.


  PREȘEDINTE

  ; Adrian-Ioan VeșteaContrasemnează.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Maria DumbrădeanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.09.2019

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 4. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociației Turistice “Ghizii României” București, în temeiul contractului de cooperare nr.l 159/2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizarea drumului județean DJ 102 G Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900”.

  Alexandru


Vicep ifeșiedinte indru Marian Gabor