Hotărârea nr. 368/2019

Hotărârea nr. 368-privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 368

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios , prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, în dosarul nr. 2283/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov-Secția I Civilă care vizează stabilirea răspunderii civile delictuale a spitalului și a trei medici pentru malpraxis precum și acordarea unor daune morale în valoare de 500.000 euro.

Ținând cont de adresa nr. 7361/27.08 2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15101/27.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul


administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în dosarul nr. 2283/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov-Secția I Civilă

Art. 2 - Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov este responsabil pentru procedura de achiziționare a serviciilor juridice de asistență și reprezentare în dosarul nr. 2283/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov-Secția I Civilă.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

J

PREȘF.D Adrian - Ioa


jjfTE Veștea


Contrasemnează SECRETAR Maria Duntbrăveanu