Hotărârea nr. 367/2019

Hotărârea nr. 367-privind reluarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 367

din data de 29.08.2019

privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 15016 din data de 27.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 15016 din data de 27.08.2019 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune spre aprobare reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 224/30.05.2019 privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, precum și adresa nr. 15016/26.08.2019 a Comisiei de selecție constituită prin această hotărâre;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 180/23.04.2019 privind propunerea candidatului la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție;

Ținând cont de propunerea formulată în cadrul ședinței ordinare de dl. consilier județean Kadas Huna Andrei Marius;

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (4), ale art. 64a4 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale art. 4 alin. (4), art. 8, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înătreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, demarată prin art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 224/30.05.2019.

Art.2. - Se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, după cum urmează:

  • - dl. Lucian Pascu, consilier, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

  • - dna. Gabriela Belu, consilier, Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare;

  • - dna. Mariana Bucur, consilier, Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate.

Art.3. - Comisia de selecție constituită la art. 2 va avea ca atribuții derularea întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă, în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în condițiile H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice. „

j'Z^dețean-asigțiră aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

3

Art.4. - Președintele Consiliuluj^

Direcția Juridică.                           ,P Adrian


Contrasem nează, SECRETAR Maria D,dmbrăveanu