Hotărârea nr. 366/2019

Hotărârea nr. 366-privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov – Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.366 din data de 29 august 2019

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 15057/27.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr.ad.15057/27.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal;

Ținând cont de adresele Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov nr. 13906/07.08.2019 și nr.13906/27.08.2019, prin care se solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit ”b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art.182 și art. 196,alin.(l),lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal.

Art. 2 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov este responsabil pentru procedura de achiziționare a serviciilor juridice de asistență și reprezentare în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Jijpdică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbr^veanu