Hotărârea nr. 365/2019

Hotărârea nr.365-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 365 din data de 29.08.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 15011 din data de 26.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 15011 din data de 27.08.2019 întocmit de către Direcția drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 205/28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” și nr. 271/11.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Luând în considerare adresa nr. 799/26.08.2019 a S.C. IPTANA S.A. de recalculare a costurilor, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15011/26.08.2019, precum și avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Brașov nr. 51/26.08.2019;

Având în vedere dispozițiile ari. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, art.173 alin. (1) lit. “b” și alin. 3 lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație”- Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 205/28.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 271/11.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian-$man Veștea                      Contrasemnează,

/                           SECRETAR

Maria i/umbrăveanu

ANEXA NR. 1SECRETARMaria Dumbră


OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

“DRUM TEHNOLOGIC PERIMETRAL ȘI ACCESE LA ECHIPAMENTELE DE RADIONAVIGAȚIE - AEROPORT INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV ”

Amplasamentul: Ghimbav, str. Hermann Oberth f.n.

Titularul investiției: Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov

Sursa de finanțare:

Bugetul C.J. Brașov

Indicatorii tehnico — economici ai investiției

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 9.557.400 lei, fără TVA

1. Drum perimetral

7.100 x 5 m = 35.500 mp

35.500 mp x 152 lei/mp =

2. Platformă încrucișare

26 buc +4 (spor de lățime la PT)= 30 buc.

30 buc x 25 m x 7,5 m = 5.625 mp

5.625 mp x 152 lei/mp =

3. Drum fir director

2 x 360 m x 5 m = 3.600 mp

3.600 mp x 152 lei/mp =

4. Drum acces ILS

3.100 mp x 152 lei/mp =

5. Platformă beton la ILS

2 buc x 600 m = 1.200 mp

1.200 mp x 350 lei/mp =

5.396.000 lei


855.000 lei

  • 547.200 lei

  • 471.200 lei

420.000 lei


6. Drum acces în banda pistei pentru evenimente

200 m x 5 m = 1.000 mp

1.000 mp x 152 lei/mp =

152.000 lei

7. Joncțiune

140 m x 7,5 m = 1.050 mp (structură acostament pistă)

1.050 mp x 350 lei/mp =

367.500 lei

-Guri de scurgere: 4 buc x 3.500 lei/buc =

14.000 lei

-Racordări guri de scurgere la canalizare

4 buc x 10 m x 220 lei/m =

8.800 lei

8. Podețe

3 buc DN 500 (beton)

56 ml x 700 lei/m =

39.200 lei

9. Rețea descărcare în canalizarea existentă

Tub PAFSIN Dn 500 mm

350 m x 920 lei/m (inclusiv terasamente sprijiniri)= 322.000 lei

5 cămine Dn 500 x 5.700 lei/buc =

28.500 lei

10. Șanț pereat cu dale la drumul perimetral

7200 ml x 130 lei/ml =

936.000 lei

TOTAL GENERAL 9.557.400 lei