Hotărârea nr. 364/2019

Hotărârea nr. 364-privind aprobarea prelungirii suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, până la sfârşitul anului 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.364

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea prelungirii suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, până la sfârșitul anului 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală înregistrate cu nr.ad.l 1100/22.08.2019 prin care se propune aprobarea prelungirii suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, până la sfârșitul anului 2020;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.98/30.03.2016 și 346/31.07.2017 precum și de avizul Ministerului Sănătății, înregistrat cu nr. 11100/19.08.2019:

Având în vedere dispozițiile art. 16 lit.”b” din Anexa la H.G.R. nr.56/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în baza prevederilor art. 22 alin.(2) și (4), art.51 și art.69 din Anexa la OMS nr.870/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (8), lit.”a”, art. 173 alin.(l), lit.”a” și lit.”d”, alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, până la sfârșitul anului 2020.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.98/30.03.2016, se modifică în mod corespunzător iar Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.346/31.07.2017, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


Contrasemnează, SECREȚAR Maria Dumijbrăveanu