Hotărârea nr. 362/2019

Hotărârea nr. 362-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www. j ud brasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 362

din data de 29.08.2019

 • - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

 • - Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 14497 din data de 19.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 14497 din data de 19.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan ” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 14497/14.08.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 38/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin.

 • (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 10 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 19 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Io an Veșt

Veștea


Contrasemnează.

SECRXÎAR


Maria D


raveanu


str. lullu Manlu rw. 6, flrațav, jud. Brațov, cod SOOO&1

Talafon/faxi 02St.417.100, amaUi

wsbsltat www.dfttpebv.ro Cad flsaalf #87033®

COMPLEX DE SERVICn SĂCELE

Aprobat prin H.C.J. Brașov nr................/


Secretar,

MARIA DUMlflkĂVEANU

REGULAMENT
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Casa de Tip Familial “PETER PAN”
din cadrul Complexului de Servicii Săcele în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT,

Colegiul Director prin Hotărârea nr.


■tr. lullu Manlu nr. 8. Brașov, Jud. Brașov, cod 600091 Tatafon/TaMi 02SI.417,10C, omallt cffimsțwjsjaiMptfav.r».» w»b*lt*f t*trw.dir«a^*e>vuv Cod fiscali 0970339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

Art. 1

Definiție:

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

Casa de Tip Familial “Peter Pan”, în continuare C.T.F. ”Peter Pan”/C.T.F., din cadrul Complexului de Servicii Săcele, în continuare C.S. Săcele, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr............./..................... în vederea asigurării funcționării acestuia cu

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciilor oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Complexului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor/reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2

Identificarea serviciului social:

 • (1) Serviciul social Casa de Tip Familial “Peter Pan”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa 1).

 • (2) C.T.F “Peter Pan”, funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, conform Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Serviciul social C.T.F ”Peter Pan” se află în curs de licențiere.

 • (4) Casa de Tip Familial “Peter Pan”, din cadrul Complexului de Servicii Săcele, își desfășoară activitatea la adresa: str. Bisericii nr. 220A, loc. Lunca Câlnicului, județul Brașov, conform prevederilor legale, cu o capacitate de 10 de locuri.

ART, 3

Scopul serviciului social:

 • (1) Scopul serviciului social C.T.F. „Peter Pan”, este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

 • (2) C.T.F. „Peter Pan”, este serviciul de tip rezidențial prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului.

 • (3) Serviciul social C.T.F. „Peter Pan”, are o misiune și obiective clare. Misiunea privește, în principal asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și activități de pregătire pentru viața z^urependrajă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională. & gsZIrIeâ

1“ DE ASISTENTĂ V>!|   ,

*tr. lullu Maniu nr. ®, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tatafon/faai            1OC, amallt ofn<s*<$«Jfip>Kp<;bv.ro

watoaHat                  Cad flaeali 9*7*339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

 • (1)  Serviciul social C.T.F. “Peter Pan“ funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.T.F. “Peter Pan“ funcționează în cadrul Complexului de Servicii Săcele (C.S. Săcele/C.S.) din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F. “Peter Pan“, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.T.F. “Peter Pan“, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

 • (1) Serviciul social C.T.F. “Peter Pan“ se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în domeniu la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.T.F. “Peter respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

  Pan“ sunt:


  • a)

  • b)


  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)


protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; deschiderea către comunitate;

asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont,^vârsta

și de gradul său de maturitate;                                                 1

țțoiRtCȚA

II ~ GENERALA^ h" deasisW


-p\\ y \>


str. lultu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOO91 Talafon/faxi 02Si.417.10â, omaiil

wabsltoi wvnv.tfga»țic*v.r9 Cad flăcăii 9B70339

COMPLEX DE SERVICII SACELE

 • g)  ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • h)  facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • j)   asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • k)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;

 • l)   încurajarea inițiativelor individuale ale copilului și a implicării active a acestuia în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n)  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o)  primordialitatea responsabilității copilului, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p)  colaborarea C.T.F. “Peter Pan“ cu serviciul public de asistență socială;

 • q)  prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

 • r)   educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

 • s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

 • t)   responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

 • u)  reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale:

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.T.F. "Peter Pan" sunt: copiii și tinerii aflați în situații de dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, care au domiciliul sau au fost găsiți/părăsiți pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, în urma stabilirii măsurii plasamentului în sistem rezidențial, conform legislației în vigoare.

 • (2) Condițiile de admitere în sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.T.F. "Peter Pan" se va face conform măsurii stabilite de către

Comisia pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul părinților, sau de către Instanța de Judecată, la cererea D.G.A.S.P.C., atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unui^duițre părinți, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP) al minor^^^V^^

 • b) documentele necesare admiterii în C.T.^’,P(^^^^^' Ițhnt actele de identitate ale minorului și familiei acestuia, actele sn^cfifi<|^^SțuHii măsurii de protecție în

str. lullu Manlu ne. 9, Brațov, jud. Brațov, cod SOOO91 Talefon/faxi 0389.417.100, amallt «zfft n    țjfa k pcliv. r«

wabaltat w<wiv.d^aap«*k'./v C«d fiscali 9970339

COMPLEX DE SERVICII SACELE

sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c) criteriile de eligibilitate:

 • > copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul

drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

 • > copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija

părinților din motive neimputabile acestora;

 • > copilul abuzat sau neglijat;

 • > copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal sau cu copilul după împlinirea vârstei de 18 ani.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C./Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu plasamentul familial/plasament în alt SR sau alt județ;

 • c) la decesul beneficiarului.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.T.F. "Peter Pan" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

  sg^fjlg^i responsabilităților lor în inșulțad c^brivire la toate deciziile

  A


 • i) să fie informați, ei și părinții lor, asupra di calitate de beneficiari ai C.T.F. și să fiezfc care îi privesc;

 • j) să-și desfășoare viața într-un mediu fizic                 funcțional și intim;


*tr. (uliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tdafontfaxi 0200.417.100, otnaili cffk.^ip^bv.ro wabaltot www.lgttpchfM Cod fiscali 9970339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)  să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de C.T.F. sau la care li se facilitează accesul;

 • o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul C.T.F. și misiunea acestuia;

 • p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • r)  să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • s) să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • t)  să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.T.F.;

 • u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

 • z)  să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru C.T.F., împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de C.T.F.;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în C.T.F. și să-și paotă exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal, ff) să aibă acces la infirmații cu privire la reproducere și planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educație al beneficiarului;

gg) de a primi răspuns la solicitările exprimate.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în C.T.F. "Peter Pan" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,

medicală și economică;                       P T c


... . .

 • b) să participle la evaluarea serviciilor sociale rf^rfntg^


 • c) să participe în raport cu vârsta, situațiafâle               etc., la procesul de

furnizare a serviciilor sociale;             \\o

*/str. (uliu Manlu nr. 6, Brațav, Jud. Brașov, cod SODO91

T«lafon/faxi 02H.H7.100, •*n«Ui ofnc.wțkjgp*Hp«;bv.r«» webalter www.ttgaapciov^o Cod fiscali 9970339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

 • d) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a familiei din care provine beneficiarul, conform condițiilor stabilite în sentința judecătorească;

 • e) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • f)  să respecte prevederile prezentului Regulament.

ART. 7

Activități și funcții:

 • (l) Principalele funcții ale serviciului social C.T.F. "Peter Pan" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduire pe perioadă determinată;

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de C.T.F., în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.T.F. "Peter Pan"

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > stimulare cognitivă pentru adaptare socială;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > încurajarea obținerii contractelor de muncă de s^^ffp^te 16 ani);atr. ImIIu Manlw nr. •, Brațov, Jud. Brațev, eod S00091 T«*«fon/f>xi 0999.417.100, •mailt «rfnu«>p<jtfMKpcbv.rn wabaltat                  Cad flăcăii 9970339

COMPLEX DE SERVICII SACELE

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > rapoarte de reevaluare trimestriale;

 • > elaborarea de chestionare privind satisfacția beneficiarului în cadrul C.T.F. "Peter Pan" formularea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, și monitorizarea acestora;

 • > formarea continuă a personalului.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • >  copiii din C.T.F. "Peter Pan" participă activ la stabilirea meniurilor și la preparerea efectivă a acestora, aceștia beneficiază de o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste și normelor în vigoare, C.T.F. dispunând de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea hranei;

 • >  serviciul pentru protecția copilului de tip rezidențial asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, precum și bani de buzunar, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând individualitatea și nevoile specifice ale fiecărui copil. Beneficiarii din C.T.F. sunt încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală și sunt sprijiniți în îndeplinirea acestor preferințe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, aceștia implicându-se direct atunci când se achiziționează produsele respective;

 • > C.T.F. "Peter Pan” este amenajată și mobilată adecvat nevoilor copiilor rezidenți. ca număr, distribuție pe sexe, vârstă, tradiții etnice și culturale etc. Beneficiarii sunt implicați activ în organizarea spațiului de locuit în funcție de preferințele personale.

 • >  personalul C.T.F. se implică activ în dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătirea reintegrării sau integrării familiale, acesta fiind reprezentat de psiholog, asistent social, asistent medical, instructori educație și educatori.

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:
 • (1) Serviciul social C.T.F. ”Peter Pan” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărârea nr. 253/20.06.2019 a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul C.T.F. ”Peter Pan” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență;

 • c) personal administrativ, gospodărire, îi

 • d) voluntari.>tr. luliu Manii* nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Totofon/faxi O2SI.417.1DQ, omaUi cffia*^;sanp<,Uv.ro wabalta*                  Cod flacall 9970339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ART. 9

Personalul de conducere:

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Centru (pentru întregul Complex de Servicii);

 • (2) Atribuțiile șefului de Centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește și verifică raportul anual de activitate;

 • f)  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de Servicii Săcele;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Săcele în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de

Servicii Săcele și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l)  reprezintă Complexul de Servicii Săcele în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile puțjlicg^cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în jus^^,°^eV\

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentfecu^H^J^ul^iblic de asistență

socială de la nivelul primăriei și de la nivel                alțfe!; instituții publice

WO ȘtPROTECJ** ^1/

*tr. lullu Manta nr. S. Brașov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Talafenffaxi                omatli «rtTia«4pdua<ipcbv.ro

wobaltoc worw'.d|rMpe*r^* Cod Șacali OT7I1M

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

p) îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare

q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (2) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (3) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.


 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART, 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar;

(1) Personalul de specialitate al C.S. format din: a. psiholog practicant S

 • b. asistent social principal S

 • c. asistent social specialist S

 • d. asistent medical PL


Săcele, care deservește C.T.F. „Peter Pan” este

-cod COR 263411

-cod COR 263501

-cod COR 263501

-cod COR 325901


 • e. instructor de educație M

 • f. educator principal S

 • g. educator S

 • h. părinte social G


-cod COR 531203

 • - cod COR 263508

 • - cod COR 263508

-cod COR 531202


(2) Atribuțiile personalului de specialitate din cadrul CS Săcele, care deservește C.T.F.„Peter Pan”:

a)


 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)

 • i)

 • j)


asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc.;


sesizează conducerii C.S. situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.; semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov; întocmește și verifică rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;promovează interesul superior al copiilor;

respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la benefici^ihG.S. Săcele și își desfășoară activitatea respectând codul deontologic al pro^sieț^c ! l     v

abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-o formulă de politețe preferată de aceștia;

9
atr. laliu Manlu nr. St ttrațov, jud. Brașov, cod SOOOB1 TalafoiWraxi 02*4.417.1 DG, amailt c'fHca^Baapcbv.n» wabaltat                  Cad flăcăii OS7S33S

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate

 • l)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate:

 • a) psihologul practicant S cod COR 263411

 • > consiliază și evaluează psihologic, periodic/de câte ori este nevoie, beneficiarii CTF ”Peter Pan”

 • > asigură ori de câte ori este nevoie consilierea părinților sau a persoanelor importante pentru copil;

 • > însoțește ori de câte ori este nevoie asistentul social pentru evaluarea situațiilor familiilor (anchete sociale);

 • > elaborează și implementează PIS pentru dezvoltare reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental;

 • > face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația psihosocială a copiilor;

 • > asigură consilierea copiilor în funcție de nevoile și gradul de dezvoltare a acestora;

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) - pe care le semnalează șefului de Centru;

 • > colaborează cu personalul didactic din școala unde sunt înscriși copiii, cu medicul instituției, cu asistentul social, cu părinții acestuia, pentru găsirea mijloacelor de educație adecvate acestora și pentru păstrarea stării de sănătate;

 • > se deplaseză la școală sau la grădiniță pentru a lua date despre evoluția și comportamentul copiilor, dacă este cazul;

 • > stabilește, împreună cu asistentul social din Complex, cele mai adecvate măsuri educative pentru dezvoltarea intelectuală, morală și socială a copiilor și pentru rezolvarea devierilor de conduită.

 • b) asistent social specialist cod COR 263501

 • > preia copilul de la managerul de caz și îl prezintă celorlalți beneficiari și personalului Complexului;

 • > îi aduce acestuia la cunoștință drepturile și obligațiile;

 • > e membru al echipei pluridisciplinare și participă la întocmirea PIS-ului pentru menținerea legăturii cu familia;

 • > efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul;

 • > face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația socială a copiilor și propune întruniri ale echipei ori de cate ori este necesar;

este responsabil de caz pentru beneficiarii din cadrul Complexului; reevaluează periodic (conform legislației în vigoare) sau ori de câte ori este cazul situația copilului și a familiei naturale/extinse a acestuia;


în calitate de responsabil de caz întocmește dosarul pentru prezentarea în C.P.C. sau în instanță (după caz), colaborând cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

sesizează șeful de Centru și poliția, în situația în care unul din beneficiarii Complexului fuge din unitate, luând toate măsurile necesare pentru găsirea acestuia;

menține legătura cu unitățile școlare frecventate de beneficiari și lunar discută cu cadrele didactice despre șituația școlară a acestora;

completează/consemnează în dosarul copiilor toate vizitele/discuțiile avute atât cu aceștia cât și cu părinții ori alte persoane importante pentru ei;

colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) pe care le semnalează șefului de Centru;

acționează pentru înregistrarea nașterii copiilor, solicită extrase de naștere, obține acte de identitate (pe care le păstrează);

întocmește rapoarte la solicitarea D.G.A.S.P.C. Brașov sau din alte județe, Poliție, Primării etc., cu informarea prealabilă a șefului de Centru;

consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite);

înaintează șefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări, PIP, PIS, etc.) spre avizare;

informează familia și copilul despre conținutul documentelor referitoare la ei, în măsura în care acest lucru nu prejudiciază procesul de evaluare;

informează șeful de Centru cu privire la orice situație sau suspiciune de abuz, neglijare, intimidare;

programează vizitele, contactele cu familia ale copilului, de comun acord cu aceștia, în măsura în care este posibil (vizitele neanunțate vor fi realizate în condiții specifice impuse de caz, cu acordul șefului ierarhic, pentru motive temeinice);

întocmește lista persoanelor importante, a celor ce pot da relații, prin consultarea copilului/familiei;

după întocmirea evaluărilor, le prezintă spre avizare șefului ierarhic și, în termen de trei zile de la întocmire, îl transmite tuturor celor interesați (copil -după caz, familie, membrii echipei multidiscipinare, alte persoane cu atribuții); facilitează întâlnirile echipei pluridisciplinare - ședințele de-caz -r, periodic (cel puțin o dată pe săptămână), asigurând participarea și altor profeșigjxiști a căror


str. loliu Manlu nr. ®, Brașov, Jud. Brașev, cod SOOOS1

Tdldfon/faxi 0294.417.104, «nuiHi <rfn<toQd0M|»ci»v.ro wabaltat                 Cod fiscali M7S33O

COMPLEX DE SERVICII SACELE

prezență are relevanță, după ce, în prealabil, a solicitat șefului ierarhic aprobarea pentru intervenția suplimentară a acestora (aparținând altor servicii sau instituții);

 • > asigură conlucrarea cu alte servicii/instituții, solicitând încheierea contractelor de colaborare;

 • > urmărește, verifică modul de aplicare al prevederilor din PIP/PIS;

 • > asigură fluxul de informații în echipă, în exteriorul ei (către alți profeșioniști implicați), către familie și copil - după caz.

 • c) asistent medical principal cod COR 325901

> monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor și se implică direct în rezolvarea problemelor de ordin medical al beneficiarilor din cadrul C.S. Săcele;

 • > îndeplinește prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • > realizează controlul periodic al beneficiarilor: cântărire, termometrizare, înregistrarea pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice; calculează indicii ponderali și caloriile pentru fiecare copil și consemnează aceste date într-o fișă specială;

 • > urmărește cu atenție dezvoltarea somato-motorie a beneficiarilor și starea sănătății lor;

 • > ajută medicul la efectuarea examenului medical al copiilor și semnalează acestuia orice semn de boală sau orice alt eveniment posibil;

 • > aplică tratamentul prescris de medic și administrează medicamentele conform prescripțiilor medicale;

 • > participă la activitatea organizată a perioadei de veghe;

 • > realizează controlul igienico-sanitar al alimentelor;

 • > însoțește beneficiarii la examenele medicale efectuate în afara complexului (examene efectuate de către medicul de familie sau de către un alt specialist);

 • > realizează demersurile de intemare/extemare a beneficiarilor din Complex;

 • > realizează sterilizarea instrumentelor la locul de muncă, după normele în vigoare;

 • > supraveghează permanent, din punct de vedere medical, beneficiarii internați în

complex;

 • > gestionează corespunzător medicamentele de care dispune;

 • > calculează caloriile pentru meniul de a doua zi, împreună cu personalul;

 • > controlează modul cum se face curățenia în Complex, aducând la cunoștință

șefului de Centru dacă din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe; are obligația, împreună cu asistentul social al complexului și njanagerul de caz ca, în primele 3-5 zile de la internarea copilului, să intț^n pbseșia fișei medicale de la medicul de familie al acestuia.             // ?'            •;

 • d) instructor de educație M - cod COR 531203                     \ o         ’

«tr. lullu Manlu nr. ®, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOO01 Totofon?VaM> 0299.917.104^ «nafli

wvbsJtof wvrwAfoaopoOvj^» Cod floeati 0*7*330

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • > consemnează în jurnalul individual al copilului date semnificative din viața acestuia, evoluția, aptitudinile și interesele sale în scopul remedierii devierilor de comportament dacă este cazul;

 • > implementează obiectivul general pentru educația formală și informală conform paragrafului respectiv din Planul Individual de Protecție, denumit în continuare P.I.P.

 • > este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

 • > predă banii de nevoi personale/fonduri financiare copiilor, ține evidența acestora, urmărește și îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare și însoțește copiii la achiziționarea produselor, cu respectarea deciziilor luate de copii in cadrul „Consiliului copiilor”;

 • > prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare a instituției și conținutul Ghidului Beneficiarului;

 • > menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil și consemnează conținutul discuțiilor purtate cu cadrele didactice;

 • > elaborează și implementează Planul de Intervenție Specifică (P.I.S.) pentru fiecare beneficiar;

 • > evaluează periodic beneficiarii și întocmește Rapoartele de Monitorizare a Implementării P.I.S.;

 • >  organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între copii/tineri;

 • >  organizează activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

 • > participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică copiii/tinerii în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

 • > supraveghează prezența în unitate a copiilor și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

 • >  ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți: cu părinții, cu copiii din instituție și din unitatea de învățământ frecventată, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

 • > încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

 • > participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redacteaz^fraportul de tură în

caietul unic;                                               ,/'5J

■tr. latiu Manlu nr. •, Brațov, juC. Brașov, cod SOOO91 Tolcfon/faxi 0306.417.100, omaBi etnca^Jfdtfcspcbv.ro wcbcftot                 Cod Oocati M79339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • > respectă, în interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații parentale de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancționare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere și comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, confidențialitate și încredere reciprocă;

 • > respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;

 • > abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii și favoritisme; trebuie să știe să-și controleze emoțiile în fața copilului; să observe, să recunoască și să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze și să ofere recompense copilului; să știe cum să formeze la copil simțul responsabilității, de asumare a consecințelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale și nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relația cu copilul și cum să le facă acceptate de către acesta;

 • >  se implică împreună cu restul personalului în activități zilnice de efectuare a curățeniei în C.T.F.;

 • > aduce la cunoștința conducerii SR orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor/tinerilor din instituție;

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală (trezirea copiilor, starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru școală, asigurarea gustărilor, etc.);

 • >  implică copiii, în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

 • > ajută copiii la spălat și îmbrăcat, în funcție de vârstă și nevoile lor, ajutându-i în formarea deprinderilor de a se spăla și îmbrăca;

 • >  efectuează înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de starea vremii, acestea se vor desfășura în curte sau în interiorul SR; supraveghează și ajută copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat;

 • > efectuează periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

 • > verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului când se face și programul administrativ, dar se vor face și controale de rutină ori de câte ori este nevoie;

 • > supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

 • >  supraveghează copiii în desfășurarea activităților de tecreere (vizite, jocuri în aer liber, vizionare de filme educative, interzicând programele violente sau indecente);


*tr. (uliu Manlw nr. 6, Brațav, Jud. Brașov, cod 600001 Tolofon/fam O2t4.417.1DG, otnatti «rf!lu«^d<£os(»cbv.ro wobollet wvtw.4goapctv.ro Cod Aoealg M7I334

COMPLEX DE SERVICD SĂCELE


 • > asigură și menține curățenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie și alte spații comune folosite de către beneficiari;

 • >  supraveghează beneficiarii, participând activ la programul zilnic de îngrijire al acestora, la formarea deprinderilor de bază;

 • > are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influență negativă asupra procesului de socializare a copiilor.

 • e) educator principal S - cod COR 263508

 • > elaborează și implementează planul anual/lunar/săptămânal/zilnic de educație, funcție de capacitatea individuală a fiecărui beneficiar;

 • > menține permanent legătura și participă la întâlnirile organizate de unitatea de învățământ a copilului;

 • > elaborează și implementează Planul de Intervenție Specific pentru fiecare beneficiar;

 • > sprijină copiii în toate acțiunile școlare și educative;

 • > urmărește dezvoltarea capacităților, a competențelor dobândite de copii în sistem formal prin intermediul temelor pentru acasă sau în situații de învățare similare create special, percum și cele dezvoltate și exprimate în educația non-formală și în cea informală;

 • > colaborează cu instructorii de educație și psihologul pentru elaborarea strategiei de educație pentru fiecare copil (educație formală, non-formală, informală, valori, finalitate educație, precum și particularitățile copilului);

 • > evaluează periodic beneficiarii și întocmește Rapoartele de Monitorizare a Implementării P.I.S.;

 • > organizează activitățile educative, culturale la nivelul C.P., activitățile de petrecere a timpului liber;

 • > ajută și sprijină copiii în crearea deprinderilor de viață independentă, în funcție de vârsta acestora și de abilitățile lor;

 • > participă și cooperează cu membrii echipei pluridisciplinare pentru realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele de intervenție individualizate;

 • > completeză și actualizează permanent Jurnalul Copilului.

 • f) părinte social- cod COR 531202

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală (trezirea copiilor, starea de igienă, ajutor acordat la îmbrăcare, pregătirea rechizitelor, a manualelor pentru școală, asigurarea gustărilor, etc.);

 • > implică copiii, în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

 • >  solicită/oferă informații cu privire la starea generală a copiilor și a cazurilor problemă;

 • > efectuează înviorarea de dimineață prin intermediul exercițiilor fizice; în funcție de starea vremii, acestea se vor desfășura îpz ciirteu#au.âffcinteriorul

*tr. luliu Manlu rw. B, Brațov, lud. Brașov, cod KOOOS1

Telafon/Tam Otti.417.10C, «malta «fnaatȘdffMfrcbv.n» w»balt*t                 C«d ftaeali M7B339

COMPLEX DE SERVICT SÂCELE

 • > supravegheză și ajută copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat;

 • >  desfășoară activități de educație informală și non-formală, în limitele competenței;

 • > supraveghează și ajută la efectuarea temelor, în limitele competenței;

 • > însoțește copiii pe traseul școală/grădiniță-căsuță și invers, precum și pe traseul către alte activități extra-școlare;

 • > comunică în scris conducerii Complexului problemele apărute pe linie instructiv-educativă și disciplinară, iar administratorului, problemele organizatorice sau gospodărești, după caz;

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sănătate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

 • > efectuează periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

 • > colaborează cu administratorul pentru programul administrativ zilnic (curățenie în curte, holuri, dormitoare, băi, sală de activități, activități în sala de mese, la bucătărie, spălătorie, etc.);

 • > supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

 • >  supraveghează copiii în desfășurarea activităților de recreere, interzicând programele violente sau indecente;

 • > asigură și menține curățenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie și alte spații comune folosite de către beneficiari;

 • >  efectuează curățenia generală în living, holuri, grupuri sanitare, curte, etc. pe perioada desfășurării serviciului pe tura de noapte;

 • >  are o atitudine afectivă față de copii, evitând discuțiile neprincipiale și orice contact fizic nenecesar cu aceștia sau cu colegii, pentru a evita orice influență negativă asupra procesului de socializare a copiilor;

 • > ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente, de a evita producerea exploziilor, intoxicațiilor sau alte pagube materiale sau să pericliteze sănătatea sau viața copiilor;

 • > ridică împreună cu administratorul alimentele pentru pregătirea meniului zilei următoare, conform listei de alimente;

 • > pregătește masa conform meniului prestabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, cantitative și calitative;

 • >  asigură efectuarea curățeniei în bucătărie și în încăperea în care se servesc

mesele, cu respectarea standardelor igienico-sanitare;              ;

 • > folosește echipamentul de lucru și de protecție din dotare. aflate permanent în

perfectă stare de curățenie;                             fo

*tr. luliu Maniu nr. ®, Brașov, jud. Brașov, coci SOOO91 Tolofo*wram 02*4.417.100, omalb «mco<CKl0a«pcUv.ro weboltoi                 Cod flăcăii M79339

COMPLEX DE SERVICII SACELE


> efectuează la termenele stabilite analizele și controlul medical, impuse de reglementările legale în vigoare.

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare din C.T.F. "Peter Pan" și este alcătuit din:

 • a. economist S II - cod COR 263102 - 1 post

 • b. administrator MI- cod COR 515104-1 post

 • c. muncitor calificat G III - cod COR 7549 - lpost

 • d. șofer GI - cod COR 832201 - 1 post

 • (2) Atribuțiile specifice ale personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • a) economistul cod COR 263102

 • > verifică orice document supus înregistrării în Contabilitate și transmiterii D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > ține evidența contabilă a bunurilor înregistrate pe Complex, întocmește și verifică documentele contabile;

 • > transmite lunar balanța de verificare și contul de execuție bugetar anual și trimestrial;

 • > întocmește și verifică planurile de venituri și cheltuieli bugetare precum și orice alte situații financiar-contabile solicitate;

 • > înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte etc.;

 • > înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații);

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre precum și darea în folosință a acestora;

 • >  înregistrează și verifică facturile de utilități;

 • > înregistrează și verifică sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • > înregistrează și verifică alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF;

 • > întocmește și verifică evidența stocurilor de obiecte de inventar;

 • > păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe;

 • > urmărește respectarea baremelor și informează șeful de complex de cele

constatate;                                                        ,i J 7   -

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul complexului și

le înregistrează;                                                         ,


*tr. ImUu Manlu nr. fl, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 TalefoA/faxB 0266^17.106, amaB« ofnca^dBaapebv.ro w»b»lt*i                 Cad flăcăii M70339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

 • > vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente;

 • > ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • > întocmește și verifică planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare precum și orice alte lucrări de planificare financiară la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • > urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei judicioase utilizări a creditelor bugetare alocate, informând periodic șeful de complex în vederea luării de măsuri operative pentru a asigura realizarea sarcinilor planificate

 • b) administratorul cod COR 515104

 • > administrează și gestionează bunurile C.S. Săcele;

 • > este gestionarul întregului patrimoniu, controlând periodic existența bunurilor și ținând evidența acestora;

 • > răspunde de administrarea și buna funcționare a mijloacelor fixe din dotarea Complexului, întocmind și operând în registrul de inventar al mijloacelor fixe;

 • >  se îngrijește de aprovizionarea complexului cu alimente, utilaje, aparatură, mobilier, materiale de întreținere și reparații, echipament și cazarmament necesare bunei desfășurări a activității complexului;

 • > întocmește și verifică proiectele de angajament legal, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C. Brașov spre aprobare, ținând legătura cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. implicate în rezolvarea acestor probleme;

 • > întocmește și verifică fișele de subgestiune pentru personal cu obiectele aflate în gestiunea centrelor și inventarul cazarmamentului beneficiarilor;

 • > înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte, etc.;

 • > înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații);

 • > înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

 • > înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum și darea în folosință a acestora;

 • > periodic efectuează controlul întregului complex, pentru a depista eventualele defecțiuni și, aducându-le la cunoștința șefului de complex, ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora;

 • > întocmește documentația necesară efectuării igienizărilor și reparațiilor curente;

 • > urmărește, din punct de vedere cantitativ și calitativ, respectarea contractelor

încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov cu furnizorii de servicii și bunuri, verificând încadrarea de către furnizor în cantitățile, calitatea și prețurile stabilite prin contract, aducând la cunoștința șefului de complex neregulile sau neconcordanțele (putând refuza mărfurile care nu corespund calitativ, cantitativ sau ca preț);                                            ■      ..... ‘ • > urmărește calitatea lucrărilor efectuate în regie proprie, precum și cantitatea de materiale folosite și calitatea lucrărilor efectuate prin contract;

 • > urmărește modul de reparare și de îngrijire a echipamentului și cazarmamentului;

 • > întocmește planul de pază și securitate a clădirilor, luând măsuri necesare privind prevenirea incendiilor, controlează modul de îndeplinire a sarcinilor în aceste domenii, întocmind totodată și documentația necesară pe care o propune spre avizare D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește și verifică (împreună cu contabilul Complexului) necesarul anual al Complexului;

 • > întocmește, împreună cu personalul de la bucătărie, meniul zilnic al beneficiarilor, pe baza stocului de alimente, întocmind în acest scop lista zilnică de alimente;

 • > întocmește și verifică documentația necesară obținerii diverselor autorizații necesare pentru desfășurarea activității complexului;

 • > înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

 • > înregistrează alimentarea și consumul de combustibil și ține evidența BCF;

 • > întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar împreună cu contabilul;

 • > păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe, etc.;

 • > urmărește respectarea baremelor și informează șeful de Centru de cele constatate;

 • >  ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • > ridică drepturile bănești ale beneficiarilor minori din cadrul C.S. Săcele și le înmânează pe bază de proces verbal persoanelor desemnate cu gestionarea acestora.

 • c) muncitorul calificat cod COR 7549

 • > deservește întregul Complex;

 • > asigură reparațiile curente din cadrul Complexului;

 • > efectuează lucrări de igienizare în locațiile Complexului;

 • >  se implică în activități, reparații curente, descărcarea/așezarea/tăierea materialului lemnos din cadrul Complexului;

 • > verifică centralele termice din cadrul Complexului;

 • > verifică buna funcționare a instalațiilor și aparatelor din dotarea Complexului;

 • > sprijină personalul angajat al Complexului în activitățile întreprinse privind întreținerea Complexului;

 • > îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, respectând normele de protecție ă rpuricii și normele


*tr. latliu Manlu nr. 0, Brașov, Jud. Brașov, cod SOOO01

Taiafon/f*M>                amaMi »iTieaO<2tfaaf»«t*v.ro

watosltat MMWtfijrMpeBK/v Cad flăcăii M70330

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

 • >  ia în primire atribuțiile privind centralele termice, instalația, faptic și scriptic pe bază de proces verbal în care consemnează constatările făcute;

 • > verifică armăturile cazanului, tabloul de comandă și întreaga instalație, iar în cazul în care constată nereguli le menționează în registru și anunță șeful de Centru;

 • > remediază defecțiunile care apar la instalație numai atunci când aceasta nu este sub presiune;

 • > urmărește funcționarea instalației și înscrie în registru toți parametrii;

 • > trebuie să respecte cu strictețe programul de funcționare al cazanului stabilit de către conducerea Complexului;

 • > în timpul serviciului îi este interzis să părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului de Centru, lăsând nesupravegheată centrala termică atât timp cât aceasta este în stare de funcționare;

 • >  este interzisă blocarea căilor de acces în centrala termică și depozitarea de materiale explozive sau incendiare;

 • >  urmărește funcționarea instalațiilor în permanență și înscrie în registru toți parametrii;

 • >  anunță defecțiunile pe linie ierarhică în timp util în ceea ce privește centralele termice din cadrul Complexului;

 • > duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • d) șoferul cod COR 832201

 • > conduce autoturismul din dotarea Compexului;

 • > confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic;

 • >  respectă itinerarul stabilit;

 • > păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în cadrul Complexului, în condiții de maximă siguranță;

 • > răspunde de buna funcționare și întreținere a autoturismului, executând orice reparație care intră în competența sa;

 • > anunță administratorul și șeful de Centru despre orice defecțiune apărută la autoturismul din dotare;

 • > întocmește referate de necesitate pe care le înaintează administratorului, în ceea ce privește necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism;

 • >  la terminarea cursei, predă administratorului foaia de parcurs și delegațiile completate și ștampilate;

 • > gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite;

 • > participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare în condiții de securitate;

 • > duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;


str. lullu Manlu nr. 8, Brașov, jod. Brașov, cod SOOOB1

Tolafon/faxt              omaHi «H’ncoQduaspcbv.ro

wabaltof M'trw.dfrMptfBt'.m Cad flăcăii 987*339

COMPLEX DE SERVICII SÂCELE

ART. 12

Descrierea responsabilităților generale, ce revin tuturor angajaților serviciului social C.T.F. “Peter Pan”:

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal

contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ^^persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.           ' :  .........

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:                                  s


atr. lailu Mamiu nr. «, Brașov, jud. Brașov, cod KOOO91 Totafon^am 02Ct.417.10C, omaMi «fnea^d^apciMr.ro wobaltet                  Cod fiscala BB79339

COMPLEX DE SERVICn SÂCELE


 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Săcele.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

Finanțarea C.T.F. ”Peter Pan":
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov, are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către C.T.F. " Peter Pan", cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor C.T.F. “Peter Pan”se asigură, de către D.G.A.S.P.C. Brașov în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul de stat;

 • b) bugetul local al județului Brașov;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în

conformitate cu legislația în vigoare.*tr. t«liu Mani» nr. •, Urațov, Jud. Brașov, cod SOOOS1

Tolafondaiu              omaHt «fntt*CMi^Npcbv.ro

wabaltat Mav«r^pa^eO»wv Cod Uaeali MTB13B

COMPLEX DE SERVICD SĂCELE

Anexele l - 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament după cum urmează:

Anexa l - Cadrul legal de organizare și funcționare;

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social;

Anexa 3 - Procedura operațională de admitere a copiilor în serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială (COD: PO-138);

Anexa 4 - Procedura operațională de încetare a serviciilor de protecție a copilului în serviciile de tip rezidențial (COD: PO-139);

Anexa 5 - procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, pentru serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială (COD: PO-140);

Anexa 6 - Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în serviciile sociale de tip rezidențial (COD: PO-141).


r
Șef Centru,         /j

Stoianovici Rodica d /

V


Manager de caz,

Aurora Gafițescu


»tr. Itillu Mania nr. S« Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOB1 Tolafon/Taxt 02Sf.417.100, antaUi ofT*c»^;dg>3%p£:bv.ro wabaltet                  Cod fiscali 9870339

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ANEXAI

Cadrul legal de organizare și funcționare:
 • 1. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/05.07.2005 de înființare a CTF ”Peter Pan”

 • 2. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 116/28.03.2019 CTF ”Peter Pan” a fost preluat în structura Complexului de Servicii Săcele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 3. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019 - privind aprobarea Statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

 • 4.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

 • 5. Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • 7. Ordin nr. 21/2004, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Ordin nr. 14 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 • 9. Ordin nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • 10. Ordin nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de pregătire si sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

 • 11. Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind

managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • 12. Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului/septembrie 1990;

 • 13. Lege nr 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul servi?;

modificările ulterioare;                                                    Isocial^ cu direcția

- GEWEHALA •Z OEASISTENȚA </>'i <° sociau

14. Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea^eg^.Ș^*iteîdr-•tr. lullu Manta nr. 6, Brașov, Juri. Brațov, cod 600001

Tdofcm/fM*             omaBt cfncofed0Mpct»Vrrci

wobaltoc w*rw.df»»(>ci»v.ro Cod flocăit aoro390


COMPLEX DE SERVICIISACELE


 • 14. Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • 15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Director General Adj.,

Priboi Mihai Septimiu


Avizat,

Șef Serviciu M.C.C. Rezidențial

Moraru GabrielaAvizat,

Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane

Hașu Raluca


Avizat,

Serviciul Jurnd ic Contencios
Manager de caz

Gafițescu Aurora

Btr. ImIIu Maalu nr. •* Brașov, Jud. Brașov, cod SOOOO1 Tolofoo/ht» 0900^017.100^ omatli offic.#ț<lB**pcbw.ris wobatta* www.9o9ooo0v^o Cod tloeat» B*?*39B

COMPLEX DE SERVICII SĂCELE

ANEXA 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(l) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social C.T.F. "Peter Pan", aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019, are următoarea componență:

 • a) Personal de conducere (pentru Complexul de Servicii Săcele): l post

- Șef Centru II S - l post

 • b) Personal de specialitate, de îngrijire si asistență și personal auxiliar: 14 posturi

 • -  psiholog practicant S, cod COR 263411

 • -  asistent social principal S, cod COR 263501

 • -  asistent social specialist, cod COR 263501 asistent medical PL, cod COR 325901 instructor de educație M, cod COR 531203

 • -  educator principal S, cod COR 263508 educator S, cod COR 263508

 • -  părinte social G, cod COR 531202

  • - 2 post

  -1 post

  -1 post

  • - 2 posturi

  • - 5 posturi

  • - 1 post

  • - 1 post

  -1 post


 • c) Personalul cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservește întreg

Complexul de Servicii Săcele - 4 posturi

 • - economist SII, cod COR 263102        - 1 post

 • - administrator M I, cod COR 515104      - 1 post

 • - șofer GI, cod COR 832201              - 1 post

 • - muncitor calificat G III, cod COR 7549    - 1 post

  Avizat,


  Șef Serviciu M.C.C. Rezidențial

  Moraru Gabfiela

  71


  Avizat, Serviciul Juridii


  o!


  tencios
  Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane


  Hașu Raluca

  w

  Șef C^iftru,

  Stoianovici Rodica


Manager de caz,

Aurora Gafițescu


Cod: P.0.138


Aprobat Directorneral Gîrb aceaJuiietâ Aurelia


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
DE ADMITERE A COPIILOR ÎN SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

COD: PO -138

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai- Septimiu^

Verificat

Secretariat tehnic CMElaborat

Lăcătușu Mirela

Șef C.S. „Măgura” CodleaNumărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-10

6.

Responsabilități

11

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

12

Anexa 1 - Circuitul documentelor

13

Anexa 2 - Proces verbal predare/primire dosar

14

Anexa 3 - Proces verbal predare/primire copil

15

Anexa 4 - Proces verbal întâlnire echipă pluridisciplinară

16-18

Anexa 5 - Decizie desemnare persoană de referință

19

Anexa 6 - Program de acomodare

20

Anexa 7 - Lista de difuzare

21

SOCIALĂ

/ COPfLUnji


1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de admitere a copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, (centre de plasament și case de tip familial) aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • •  Codul Civil

 • •  Legea nr. 272/2004 (r 1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • •  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

 • •  Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • •  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •   Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • •  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • •   Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • •  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției


  direcția
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
 • 4.1. Definiții ale termenilor


  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru    viața    independentă,    precum    și    pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

DG

Director General

9.

DGAPC

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

SR

Serviciu de tip rezidențial

14

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

15

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

16

RED

Raport de evaluare detaliată

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

CTF

Casă de tip familial

20

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

AMP

Asistent matemal profesionist


5. Descrierea procedurii operaționale
5.1. Generalități

Prin prezenta procedură se stabilește metodologia de lucru și responsabilitățile privind admiterea copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi (case de tip familial și centre de plasament).

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor
 • > Dosarul copilului, în original: poate fi primit de la Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial sau de la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

 • > Proces verbal de predare - primire a dosarului: întocmit de MC din cadrul SMCCR sau din cadrul SMCAF

 • > Proces verbal de predare-primire copil: încheiat între MC și șeful SR

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: document elaborat de către MC

> Programul de acomodare: întocmit de persoana de referință


 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: întocmită de către specialistul din cadrul BIRU

 • > Hotărâre: emisă de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov

 • > Sentința Civilă: emisă de către instanță

 • > Delegare de atribuții: elaborată de către șef SMCCR

 • > Contract cu familia: încheiat între MC și părintele/reprezentantul legal al copilului (șeful SR/Directorul General al DGASPC BV)

 • > Contract cu beneficiarul: încheiat între MC și beneficiar

 • > Registrul de numere interne SR: elaborează și actualizează șeful SR

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate
 • > Dosarul copilului: conține în mod obligatoriu următoarele documente: dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau sentința civilă a instanței privind instituirea măsurii de protecție; copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia; copii ale actelor de stare civilă ale părinților; documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; planul de acomodare a copilului; planul individualizat de protecție al copilului; fișa de evaluare socială a copilului; fișa de evaluare medicală a copilului; fișa de evaluare psihologică a copilului; fișa de evaluare educațională a copilului; rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială; raportul de evaluare detaliată, redactat de MC; rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit; contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani;

 • > Proces verbal de predare-primire a dosarului.se întocmește în două exemplare, cu ocazia predării dosarului copilului de către MC din cadrul SMCCR/SMCAF la RC din cadrul SR;

 • > Proces verbal de predare-primire copil: întocmit în două exemplare, semnat între MC și șeful SR/RC, cu ocazia predării copilului la admiterea în centru. Se predau și actele/bunurile personale a copilului (CN, CI, pașaport, etc.). Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: este elaborat de către MC, cu ocazia admiterii copilului în SR. Este semnat de persoanele participante la întâlnire. Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;


 • > Programul de acomodare: este întocmit de persoana de referință și cuprinde informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru; problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate; gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru (copii și personal); data la care încetează aplicarea programului respectiv.

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: este întocmită de către specialistul din cadrul BIRU, în 3 exemplare, și aprobată de Directorul DGASPC Brașov. Prin acest document se dispune preluarea copilului în regim de urgență la un SR. Un exemplar se depune la dosarul copilului, 1 exemplar se transmite la SR, 1 exemplar la Serviciul Juridic Contencios;

 • > Hotărâre: Comisia pentru Protecția Copilul Brașov prin acest document dispune: 1) instituirea/înlocuirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului dacă există acordul ambiilor părinți; 2) menținerea măsurilor de protecție specială pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească; 3) accesul la contul copilului în care s-a acumulat alocația de stat pe perioada plasamentului

 • > Sentința Civilă: documentul prin care instanța dispune instituirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului;

 • > Delegare de atribuții: se deleagă parțial atribuțiile MC către RC din SRD în cazul copiilor cu plasament;

 • > Contract cu familia: se încheie între MC și părinți/reprezentantul legal al copilului (Șeful SR/Directorul General al DGASPC BV), un exemplar este predat părinților. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

 • > Contract cu beneficiarul: se încheie între MC și beneficiar, în două exemplare. Un exemplar se atașează la dosar, iar celălalt se predă beneficiarului. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica

mobilier


PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Admiterea se face la propunerea managerului de caz din cadrul Serviciului Managementul de Caz Rezidențial/Serviciului Management de Caz Alternative Familiale, desemnat de către Directorul General Adjunct al D.G.A.S.P.C. Brașov. MC ține cont de interesul superior al copilului atunci când propune măsura de protecție specială la un SR și se asigură că nu este posibilă reintegrarea familială/plasament familial/plasament la AMP. La stabilirea plasamentului la un SR, MC are în vedere următoarele aspecte: vârsta și sexul copilului, menținerea împreună a fraților, identificarea unui CTF și în lipsa acestuia a unui CP cât mai aproape de domiciliul părinților/rudelor pentru facilitarea exercitării de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta, misiunea și locurile disponibile în SR. Managerul de caz consultă șeful SR înainte de a înainta propunererea de admitere în SR.

Măsura de protecție specială a plasamentului la centru se instituie de către Comisia pentru Protecția Copilului Brașov în situația în care există acordul ambilor părinți sau de către instanță, atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza evaluării de către echipa pluridisciplinară, conform prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sau în urma emiterii Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC, până la înlocuirea măsurii de protecție de către instanță.

După emiterea Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC/Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C, managerul de caz predă șefului SR/RC, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, copilul și dosarul acestuia, împreună cu actele de stare civilă în original ale copilului (dacă există) și lucrurile sale personale.

Dosarul personal al fiecărui copil conține obligatoriu următoarele documente:

 • a. dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov, privind instituirea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau a instanței; __

 • b. copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia;

 • c. copii ale actelor de stare civilă ale părinților;

 • d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;

 • e. planul de acomodare a copilului;

 • f. planul individualizat de protecție al copilului;

 • g. fișa de evaluare socială a copilului;

 • h. fișa de evaluare medicală a copilului;

 • i. fișa de evaluare psihologică a copilului;

 • j. fișa de evaluare educațională a copilului;

 • k. raportul de evaluare detaliată

 • l. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;

 • m. rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • n. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.

 • o. alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în centru.

în cazul copilului cu dizabilități sau orientare școlară admis în centre rezidențiale pentru copii cu dizabilități, dosarul conține și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap emis de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov, anexă la hotărâre, cu ocazia încadrării copilului într-un grad de handicap și/sau certificatul de orientare școlară și profesională (CEOS) emis de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov cu ocazia orientării copilului către școală specială/curriculum adaptat.

Odată ce s-a instituit măsura de protecție, cazul fiecărui beneficiar este instrumentat de către echipa pluridisciplinară din cadrul SR, compusă din: șef centru/complex, asistent social, responsabil de caz, psiholog, asistent medical, instructor de educație/educator. Managerul de caz face parte din echipa pluridisciplinară și continuă coordonarea și instrumentarea cazului în colaborare cu echipa de specialiști din SR.

Managerul de caz întocmește Procesul-Verbal al întâlnirii Echipei Multidisciplinare la admiterea copilului în SR, cu ocazia admiterii copilului în SR. Acesta este semnat de persoanele participante la întâlnire și se înregistrează în Registrul de numere interne SR.

SR deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor familiei materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite. Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, serviciile și facilitățile oferite. Fiecărui copil i se prezintă informațiile clar, într-un limbaj adecvat

și cu mijloace accesibile acestora, ținând cont de gradul de maturitate al fiecăruia. Este prezentată misiunea SR, serviciile oferite, drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în SR. Imaginea copiilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al copiilor care au discernământ (după ce le-au fost oferite explicații prealabile) sau, după caz, cu acordul părinților/reprezentanților legali.

La admiterea copilului în SR, șeful SR organizează o întâlnire cu echipa pluridisciplinară și desemnează persoana de referință pentru copilul în cauză, ținând cont de particularitățile acestuia. Echipa pluridisciplinară întocmește pentru fiecare copil un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului (vârstă, status psiho-somatic, personalitate și temperament, nivel de educație, etc.), cu o durată de minim două săptămâni.

în programul de acomodare se consemnează de către persoana de referință, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de SR (copii și personal), data la care încetează aplicarea programului respectiv.

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți, persoane de atașament și schimbarea mediului în care a trăit până la admiterea în SR.

Șeful Serviciului Management de Caz Copii Rezidențial întocmește actul de delegare parțială a atribuțiilor de la managerul de caz la responsabilul de caz din SR.

Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.

După ieșirea copiilor din SR, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special amenajat cu această destinație, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la cerere.

SR constituie o bază de date referitoare la copiii aflați în îngrijire pe suport de hârtie și electronic. Accesul personalului SR la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia, și doar la datele pentru care i s-a aprobat accesul. Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul DG și avizul DPO responsabil, date în scris. Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 11 din 21

Exemplar nr. 1


6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul/acțiunea/ope rațiunea)

MC

SSR

SSMCCR

EM

DGA

DG

0

1

2

3

4

5

6

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

E

Ap

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

E

Ap

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

E

Ap

E

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Ap

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Ap

E

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la 2 două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

E

Ap

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

E

Ap

10.

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

E

Ap

1

7^ D'RECîu^gL,

y


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exempl are

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

6

7

8

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-12

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-02

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

MC + Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o săptămână de la admiterei copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

ȘefSMCCR

DGA

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

10

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 13 din 21


Anexa 1


Circuitul documentelor

Emitere DRU/SC/HOT. CPC

PV predare copil + PV predare dosar

PV întâlnire echipă la admiterea copilului

Decizie desemnare persoană de referință

Program de acomodare

Evaluare la 1 săptămână de la admitere

!

Evaluare la 2 ^ăptămâni de la admitere

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

Contract cu familia/reprezentantul legal

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 aniANEXA 2


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


*tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faxt 0268.417.100^ ««naili

wabalto:                  Cod fiscal: 9870339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

Nr............./.

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi.............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii dosarului minorului...........................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Predat

Numele.....................................

Semnătura................................


Primit

Numele.................................

Semnătura.............................Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 15 din 21

ANEXA 3

Nr................./............................

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A COPILULUI

încheiat azi,............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii minorului............................................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Părinții copilului sunt:

Mama.....................................................................Tata................................................................................

Domiciliul......................................................................................................................................................

Motivul predării..............................................................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

Predat

Numele.....................................

Semnătura................................


Primit

Numele.................................

Semnătura.............................IȚAANEXA 4


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali țl Protecția Copilului Brațov


•tr. tuliu Manii! nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/faw 0268.417.100^ amaflt offica^dgaspebv.ro wabatta www.dg88pcbv.ro Cod flacal: 9B70339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

PROCES-VERBAL

ÎNTÂLNIREA ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE LA ADMITEREA COPILULUI ÎN SERVICIUL REZIDENȚIAL

Data...............................................................................................................................................................

Numele și prenumele copilului:....................................................................................................................

Prezentarea situației copilului pe scurt:........................................................................................................


Obiective propuse

Persoana responsabilă

Desemnarea persoanei de referință:..............................................................................................................


Membrii echipei:...........................................................................................................................................

Manager de caz


Șef Centru/ Șef ComplexANEXA 5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială țl Protecția Copilului Brașov


*tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolafon/faxt0288.417.100, om»U< otne*g«isja%pcbv.ro

wabaltot www.fyitfKbv.n Cod fiscali 9970339

Nr:............../

DECIZIE DE DESEMNARE A PERSOANEI DE REFERINȚĂ PENTRU COPILUL:...................................................

Prin prezenta, se desemnează, în urma întâlnirii echipei pluridisciplinare, ca persoană de referință doamna ......................................- angajată în cadrul Complexului de Servicii

................- Centrul de Plasament............................, în funcția de educator.

Aceasta decizie s-a emis ținând cont de criteriile precizate în Ordinul nr. 25/2019.

Șef C.P/Șef Complex,

Semnătura persoanei de referință......................................

Data:

ANEXA 6

întocmit,


PROGRAM DE ACOMODARE

Detalii despre copil:

Nume:

Nume cu care copilul dorește să fie apelat: Data nașterii:

A^O^ă:

Gen:

Religie:

Etnie:

Nevoi culturale/lingvistice:-

Dizabilități:

1. Numele specialistului din SR care răspunde de acest program :

2. Numele specialiștilor externi și detalii de contact: -

Data plasamentului:

OBIECTIVE

1

ACTIVITĂȚI

PERSOANy CARE

RĂSPUND1

Cunoașterea de către copil a regulilor i -

acomodarea la persoana de referință -

șef de centru

din SR

persoana

prezentarea colegilor și a locului din cameră-

referința

-

prezentarea centrului și a regulilor din centru (programul) -

persoana

prezentarea ghidului beneficiarului-

referință asistent social

asistent social

Exprimarea sentimentelor reale cu -

implicarea în activitățile de grup - in funcție de obiectivele

persoana <

privire la noua situație în care este

trasate pe ariile de dezvoltare-

referință

copilul

1

discuții particulare cu copilul-

psiholog

Identificarea opțiunii copilului cu -privire la persoana de referință

Discuții particulare cu copilul-

șef centru

Avizat,

ȘefCP/CS


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 21 din 21

Exemplar nr. 1

ANEXA 7

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 138

Prezenta procedură este disponibilă la adresele:

http.7/serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de

Servicii „Măgura”

Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director General Adjunct Protecția Copilului

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE A COPILULUI ÎN SERVICIILE DE TIP REZIDENȚIAL

Cod: P.O.139

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi


Verificat

Secretariat tehnic CM


Elaborat

Burulean Gabriela, șefC.S. Tărlungenj*

Dogaru Cerasela, șefC.S. FăgărașNumărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8-9

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

9

Anexa 1 - Circuitul documentelor

10

Anexa 2 - Proces verbal de ieșire/transfer din SR

11

Anexa 3 - Registru pentru ieșiri

12

Anexa 4 - Raport de monitorizare post - integrare

13-14

Anexa 5 - Lista de difuzare

15


1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

Codul Civil

 • -  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • -  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • -  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului


 • -  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • -  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • -  Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt

  Abrevierea

  Termenul abreviat

  1.

  P.O.

  Procedura operațională

  2.

  E

  Elaborare

  3.

  V

  Verificare

  4.

  A

  Aprobare

  5.

  Ap.

  Aplicare

  6.

  Ah.

  Arhivare

  7.

  D.G.A.S.P.C

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov                                              .

  4  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  In sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru     viața     independentă,     precum     și     pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2. Abrevieri ale termenilor

8.

DG

Director General

9.

DGA

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

CPRU

Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” Codlea

14

SR

Serviciu de tip rezidențial

15

S.SR

Șef Serviciu de tip rezidențial

16

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial/OPA

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

RCP

Responsabil de caz prevenire din cadrul primăriei

20

CTF

Casă de tip familial

21

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

TMFBV

Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

5. Descrierea procedurii operaționale
5.1. Generalitați

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei.

5.2. Documente utilizate
 • > Planul Individualizat de Protecție (P.I.P.): document întocmit de MC în colaborare cu echipa pluridisciplinară.

 • > Notă de chemare: document întocmit de MC sau RC pentru înștiințarea și chemarea familiei la sediul SR pentru discuții și întâlnire cu copilul.

 • > Notă de discuție: document întocmit de MC sau oricare din membrii echipei pluridisciplinare care intră în legătură cu membrii familiei sau persoane față de care beneficiarul a dezvoltat relații de atașament.

 • > Raport de anchetă socială/Raport de vizită: document întocmit de MC/RC sau asistentul social din cadrul Primăriei de domiciliu.


Cod: P.0.139


 • > P.I.S. privind menținerea legăturii cu familia/persoane de atașament: document întocmit de RC, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. pentru educație/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. recreere, socializare și petrecerea timpului liber: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. sănătate: document întocmit de personalul medical, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. dezvoltare/reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental: document întocmit de psiholog, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de implementare P.I.S.: document întocmit de RC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de reevaluare a situației copilului: document întocmit de MC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului/familiei și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport de consiliere psihologică: document întocmit de psiholog, conține date și informații referitoare la pregătirea copilului și părinților pentru ieșirea beneficiarului din sistemul de protecție.

 • > Proces-verbal de predare primire a copilului: document întocmit de MC sau RC la predarea copilului și documentelor acestuia către familie.

 • > Raport de monitorizare post reintegrare: document întocmit de MC sau serviciul public de asistență socială de la domiciliul sau, după caz, de la reședința părinților.

 • > Registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în SR: document în care se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor.

 • > Notă de informare SPAS la ieșirea copilului din centru: document întocmit de MC

 • 5.2.2. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

- mobilier;

1

dmecjh?

oii

Copilului „ •••


 • - PC, acces la baza de date, rețea, internet, imprimantă multifuncțională, linie telefonică;

 • - rechizite curente;

 • - autoturism (asigurare transport)


5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii)

 • 5.4. Modul de lucru

Demersurile pentru ieșirea copilului din cadrul SR

Demersurile pentru ieșirea copilului din SR încep încă de la admiterea copilului, prin implementarea PIP.

Implementarea PIP intră în responsabilitatea membrilor echipei pluridisciplinare (șef centru/complex, manager de caz, asistent social, psiholog, asistent medical, educator).

Managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei naturale în vederea reintegrării familiale. Dacă nu este posibilă reintegrarea familială, managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei extinse sau a unei persoane/familii pentru instituire de plasament familial.

In cazul în care nu s-au identificat variantele menționate, pentru copiii care se apropie de vârsta de 18 ani, se propune ca finalitate PIP inserția socio-profesională.

Pe toată durata rezidenței copilului în SR, asistentul social și psihologul facilitează întâlniri cât mai frecvente între familie și copil sau între copil și alte persoane importante pentru el, în vederea menținerii legăturii cu acesta, astfel încât acesta să dezvolte un sentiment de continuitate.

Pregătirea copilului pentru ieșirea din cadrul SR.

întrucât instituționalizarea beneficiarilor într-un SR este o măsură temporară, până la remedierea elementelor care au dus la instituirea plasamentul la SR, copilul este pregătit permanent, chiar de la admiterea sa în SR, pentru momentul părăsirii serviciului rezidențial, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse în PIP și, ulterior, detaliate în PIS de către personalul specializat din cadrul SR.

De asemenea, pregătirea familiei privind ieșirea copilului din SR se face încă din momentul admiterii copilului în SR prin informarea că această măsură de protecție are un caracter temporar și va fi revocată în momentul în care condițiile care au dus la instituirea ei s-au modificat.

Ieșirea copilului din cadrul SR se face pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței civile a instanței.Cod: P.0.139


Raportul trimestrial întocmit de către MC înainte de părăsirea centrului de către beneficiar conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului, raportul făcând parte din dosarul beneficiarului.

Părăsirea serviciului în condiții de securitate

Șeful SR se asigură că părăsirea CR/CTF de către copii se realizează în condiții de securitate. MC și RC organizează și pregătesc părăsirea SR de către beneficiari: se asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie, au însoțitor, etc.

Șeful SR sau persoana desemnată de acesta, precum și MC, cunosc și consemnează în scris modalitatea de transport și/sau condițiile în care copilul părăsește SR, precum și locul în care va merge copilul (domiciliul/rezidența acestuia).

SR deține un registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul respectiv, în care șeful SR sau persoana desemnată de acesta consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și numărul și data documentului prin care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența copilul.

Completarea registrului se face în cel mult 24 de ore de la momentul părăsirii SR de către beneficiar, iar documentul de informare a serviciului public de asistență socială se întocmește de MC și se transmite cu confirmare de primire cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior momentului părăsirii SR. MC are obligația verificării respectării termenelor menționate anterior.

Monitorizarea post reintegrare

Monitorizarea post integrare este realizată de MC și de către serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților, pe o perioadă de minimum 6 luni. Prin procesul de monitorizare se urmărește evoluția dezvoltării și integrării copilului, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile față de copilul reintegrat în familie.

Rapoartele lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile, sunt anexate la dosarul copilului.

MC va anunța SSMCCR și DGA, deîndată, despre situațiile în care persoana responsabilă din cadrul serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților nu își îndeplinește la timp obligațiile cu privire la efectuarea și transmiterea lunară a rapoartelor de monitorizare.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

MC

S.SR

EM

SR

S.SMCCR

0

1

2

3

7

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din SR a copilului

Ap

E

2.

Registru pentru ieșiri

Ap

E

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

E

Ap


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din SR a copilului

EM

SSR

SR

SR

Conform NA

FO-

2.

Registru pentru ieșiri

SR

SSR

SR

SR

Conform NA

RO-

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

MC

S.SMCCR

SR

SR

Conform NA

FO-
Anexa 1


Circuitul documentelorP.I.S.

privind dezvoltarea deprinderilor deviață independentă


P.I.S.

privind menținere legăturii cu familia și persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașamentChemare

Notă întâlnire_______Notă discuție


Raport de reevaluare trimestială

Raport de consiliere psihologică

I

Proces -Verbal

l

Registru evidență ieșiri

l

Raport monitorizare post reintegrare

ioAnexa 2


PROCES VERBAL DE IEȘIRE/TRANSFER DIN SR

A COPILULUI

încheiat azi...............................între dl./d-na.............................................................. în

calitate de...................................................în cadrul......................................................................


și dl./d-na...............................................................în calitate de....................................................

în cadrul......................................................................... cu ocazia predării- primirii minorului

...................................................................................născut la data de......................................în ..............................................................................................................................................având

CNP


la................................................................................


Motivul predării ...............................................................................................................


Se predau următoarele documente pentru copil:

>

>

>

>

>

Predat

Primit

Numele...........................................

Semnătură......................................


Numele...............

Semnătură...........

REGISTRU PENTRU IEȘIRI


Anexa 3


NR. CRT.

Data

Nume și prenume beneficiar

Destinatar

Condițiile în care s-a părăsit Centru

ObservațiiAnexa 4

RAPORT DE MONITORIZARE POST- REINTEGRARE

Data:...................................................................................................................

Durata întâlnirii:.......................................................................................................

Persoane participante :

Scopul:

Conținutul:

Observații:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și

Procedura operațională privind încetarea serviciilor de protecție a copilului în serviciile de tip rezidențial

Ediția I Nr. de ex. 1

Protecția Copilului Brașov

Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 14 din 15

Cod: P.0.139

Exemplar nr. 1

Concluzii:.............................................................................................................


Recomandări

TermenMăsuri.................................................................................................................


Data viitoarei vizite:.....................................................

Semnături participanți:

ANEXA 5

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 139

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PCCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BrașovProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 1 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. ■ 140


Aprobat DireCtoțGeneral Gîrbâcea Jhlieta
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ȘI SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ, PENTRU SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

COD: PO ■ 140

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019


Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai-^
jptimiu


Verificat

Secretariat Tehnic CM


Elaborat

Burulean Gabriela, șefC.S. Tărlungem

Dogaru Cerasela, șefC.S. Făgăraș

Chioreanu Eleonora, șefC.P. „ Casa Ioana" Rupea' /(Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Nr. de ex. -Pagina 2 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scopul

3

2.

Domeniul de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

3-5

5.

Descrierea procedurii

5-9

6.

Responsabilități

9-10

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

10-11

Anexa 1 - Diagrama de proces

12

Anexa 2 - Fișa de semnalare

13

Anexa 3 - Documentul de informare a beneficiarilor

14

Anexa 4 - Raportul de consiliere

15

Anexa 5 - Registrul de sesizări

16

Anexa 6 - Lista de difuzare

17
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 3 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004


- Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațion

4.1. Definiții ale termenilor
direcția

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care termenul

1.

Procedura operațională

Descrie un proces sau o activitate care se desfaș^^d^ piiVClfil

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 4 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov. Are aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare aunor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

4.

Activitate procedurată

Proces major sau activitate semnificativă pentu care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.

5.

Semnalare

înștiințare efectuată în vederea declanșării unei cercetări cu privire la o anumită problemă

6.

Abuz

Orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

7.

Neglijență

Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

_

3.

V

Verificare

/'XZ '''COPILULUI */'

----—A.       ------Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 5 din 17 Exemplar nr. 1Cod: P.O. -140

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

Inf.

Informare

8.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

s.cs

Șef Complex de Servicii

12.

cs

Complex de Servicii

13.

PS

Personal de specialitate

14.

RC

Responsabil de caz

15.

MC

Manager de Caz

16.

BEN

Beneficiar

17.

CTF

Casă de Tip Familial

18.

CR

Centru Rezidențial


5. Descrierea procedurii operaționale
5.1. Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei, la semnalarea cazurilor și la identificarea posibilelor situații generatoare de forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor.

5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

>

>

>

>

>


Documentul privind informarea beneficiarului

Registrul privind instruirea personalului

Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării

Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor

Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit

Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare


5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate


> Documentul privind informarea beneficiarilor: este un formul de personalul desemnat din CR/CTF la momentul intrării


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 6 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

rezidențial cu privire la informarea beneficiarului referitor la existența și prevederile PO-140, și care se va regăsi la dosarul beneficiarului.

 • > Registrul privind instruirea personalului: este un formular-tip care se completează de către persoana desemnată în acest sens de către SCS, în care se consemnează sesiunile de informare și pregătire a personalului cu privire la: cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților din serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

 • > Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării: este un formular-tip care se completează de personalul CR/CTF și care conține numele persoanei care semnalează, date generale despre victimă, tipul de abuz suspectat și o descriere scurtă a situației;

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de psihologul CR/CTF la finalizarea procesului de consiliere a copiilor care au fost abuzați, intimidați sau discriminați;

 • > Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit: documentul care conține informații cu privire la sprijinul psihologic și consilierea oferită beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante. Acest raport se redactează trimestrial.

 • > Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate: este un formular-tip care se completează de SCS sau de persoana desemnată în acest sens de către SCS, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse. Registrul este disponibil la sediul centrului (CR/CTF).

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistică

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este an nominalizați pentru CR/CTF respectiv.


^managerilor de caz
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex, -Pagina 7 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii.

 • 5.4. Modul de lucru


 • I. Informarea beneficiarilor cu privire la PO-140:

în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul intrării beneficiarului în CR/CTF, personalul desemnat de către SCS, în prezența MC, va aduce la cunoștința acestuia existența prezentei proceduri operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

Pentru beneficiarii aflați deja în CR/CTF la momentul aprobării prezentei proceduri, în termen de 10 zile lucrătoare de la diseminarea prevederilor acesteia către angajații CR/CTF, personalul desemnat de către SCS, în prezența MC, le va aduce la cunoștință existența procedurii operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului pentru fiecare beneficiar în parte, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

 • II. Informarea personalului cu privire la PO-140:

în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea PO-140 către SCS, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia, SCS are obligația de disemina prevederile prezentei proceduri către angajații CR/CTF și de a nominaliza persoana/persoanele care vor avea obligația aducerii la cunoștința beneficiarilor a existenței PO și a prevederilor ei, precum și persoana/persoanele care vor avea obligația completării Registrului privind instruirea personalului.

SCS decide dacă pesoana/persoanele nominalizate pentru cele două acțiuni sunt diferite sau sunt aceleași. în termen de 5 zile de la nominalizare, SCS va completa în mod corespunzător fișele de post ale acestor persoane.

 • III. Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor

SCS și personalul CR/CTF ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent și/sau degradant asupra beneficiarilor. Se au în vedere atât formele de abuz, cât și orice formă de neglijare sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de către personalul centrului, alți copii, membrii de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în contact.

Copiilor li se asigură un mediu de viață protejat, orice susm^gș^au acuzație privind un abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijente sau degrad^t^, fiind %aluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu prevederilOegâ^^M^jiWoare.


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 8 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

Identificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violentă asupra copilului

în scopul prevenirii riscului și pentru identificarea rapidă și corectă a cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, personalul CR/CTF va monitoriza toate activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului.


De asemenea, personalul CR/CTF va încuraja și va sprijini beneficiarii pentru a comunica orice formă de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante, la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate.

Pentru a sprijini beneficiarii să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, personalul desemnat de SCS va organiza periodic sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. Informarea beneficiarilor se va menționa într-un process verbal ce va conține tema informării și materiale folosite în sesiune, dacă este cazul, data informării, numele și semnătura persoanei care a realizat informarea, numele și semnătura beneficiarilor informați.

SCS și MC au obligația de a organiza periodic, cel puțin o dată pe semestru, sesiuni de instruire a personalului propriu cu privire la recunoașterea și prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor. Personalul este instruit sau i se facilitează accesul la cursuri de formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în comunitate, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii fără nici un fel de discriminare, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii, modalitățile optime de a comunica cu beneficiarii..

în acest scop, SCS și MC pot solicita sprijinul angajaților DGASPC Brașov cu expertiză pe domeniul abuzului, neglijării, exploatării, eticii profesionale, comunicării.

Totodată, SCS se asigură că personalul CR/CTF cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află. în acest sens se organizează sesiuni de intruire a personalului privind

Semnalarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului

Personalul CR/CTF aplică prevederile legale cu privire la semnalarea oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență.

Persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a completa în cel mult 2 ore de la luarea la cunoștință despre caz a Fișei de semnalare obligatorie, pe care o va comunica deîndată SCS sau înlocuitorului acestuia. SCS sau înlocuitorul acestuia va înainta Fișa de semnalare către DGA șLM^fiît&men de cel mult 12 ore- A                                                                               _ direcția

în situația unor cazuri extreme de grave (viol,                        tentativă de

răpire/sechestrare), persoana care a identificat un caz de abuz sau neglu^^^r^^uspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a anunța deîndată SCS s^^lii^^^^LF-adestuia și să


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 9 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

semnaleze cazul la 112, cerând sprijinul Poliției și Salvării. în aceste situații, SCS are obligația de a anunța deîndată DGA.

în situația în care, ulterior semnalării unui caz de abuz, neglijență sau violență asupra unui beneficiar, ca urmare a cercetărilor efectuate și/sau a ședințelor de consiliere, se constată că gradul de gravitate al cazului este mai mare decât s-a stabilit inițial, SCS sau înlocuitorul acestuia anunță deîndată (maxim 2 ore) DGA și MC, pentru luarea măsurilor legale ce se impun: sesizare organe de cercetare penală, comisie de disciplină etc.


Toate cazurile semnalate vor fi menționate de către SCS sau de persoana desemnată în acest sens de către SCS în Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință.

SCS sau persoana desemnată în acest sens de către SCS monitorizează situația cazurilor de abuz sau neglijare semnalate și are permanent evidența privind numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului centrului; numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția organelor de cercetare penală.

Sesizări cu privire la eventuale forme de abuz, neglijare sau tratament degradant identificate pot fi depuse inclusiv de beneficiari, care au posibilitatea de a completa la rândul lor Fișe de semnalare obligatorie. Modul și termenele în care acestea sunt aduse la cunoștința SCS, DGA și MC sunt aceleași ca în cazul Fișelor completate de personalul CR/CTF.


Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violentă asupra copilului

CR/CTF asigură, prin specialiștii săi, sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați. în situația copiilor abuzați, neglijați, exploatați sau care au fost supuși oricărei forme de violență, se facilitează accesul la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.

Centrul asigură înregistrarea și arhivarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență identificate, precum și copia răspunsurilor formulate se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare. Asistentul social răspunde de corecta arhivare a acestora.

6. Responsabilități

Nr. ort.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

S.CS

RC

PS

BEN

0

1

itT

3

4

1.

Organizarea de sesiuni de informare beneficiari privind dreptul de a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate

E i

direcția

J generala ! deasisten.    sociala

□ atPROTEC

coPiLULd

-f>\\

°

IA V'

1

Ap.Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -_____

Pagina 10 din 17

Exemplar nr. 1Cod: P.O. -140

2.

Organizarea de sesiuni de informare personal privind cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

E

Ap.

3.

Fișă de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz: Serviciul social încurajează și sprijină copiii să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care intră în contact, atît în cadrul serviciului social cît și în afara acestuia.

V

E

E

Raport de consiliere al beneficiarilor

E, Ap

Rapoarte trimestriale_privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență:

E

4.

Verificarea și înregistrarea pe loc în Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, cu dată și număr.

V

Ap

5.

Informarea specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. despre situațiile semnalate

E

6.

Analizarea conținutul sesizărilor caz de abuz, neglijență sau discriminare identificate

V

E

Ap.

Ap.

7.

Arhivarea și păstrarea sesizărilor/reclamațiilor

V

E


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr.

anex ă

Denumirea anexei

Elaborato r

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Document privind informarea beneficiarilor:

COMP

SCOMP

1

COMP

COM? d

O* ’

\\o    :

-------r

%

*Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 11 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

2

Registrul privind instruirea personalului

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform NA

3

-Raport consiliere al beneficiarii

COMP

SCOMP

-

COMP

COMP

Conform NA

4

-Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.

COMP

SCOMP

-

COMP

COMP

Conform NA

5

-Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform

NA

6

Fisa de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform NA

7

Adrese oficiale transmise către instituțiile competente

COMP

SCOMP

1/2

COMP

COMP

Conform NA

8

Dosar arhivare sesizari/reclamatii

COMP

S COMP

1

COMP

COMP

Conform


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 12 din 17


Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 1


Circuitul documentelor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 13 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

Anexa 2

Nr........../.............................

Către,

D.G.A.S.P.C. Brașov

SESIZARE PRIVIND SUSPICIUNEA SAU SITUAȚIA DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ

Prin prezenta vă informăm că în cadrul..............................................................................s-a

semnalat o situație de abuz, neglijare, explatare sau formă de volență la data de.........................................

Drept urmare vă rugăm să ne sprijiniți cu luarea măsurilor de remediere, în regim de urgență, prin semnalarea cazului către organismele/instituțiile competente.

1. Date generale despre copil

Nume, Prenume...........................................................................

CNP........................................................

Data Nașterii................................................

Nume, Prenume mamă.....................................................................

Nume, Prenume tată.........................................................................

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul........................................................................

Menționăm că situația de abuz/neglijență sesizată este următoarea:

Alte informații relevante:

Numele și funcție persoanei care a completat fișa

Semnătura........................................................................................

Data și ora completării................................

Coordonate (tel., fax, e-mail).......................................

Asistent social,Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 14 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140
Anexa 3

Documentul privind informarea beneficiarilor asupra procedurii


Proces-verbal încheiat azi............................cu ocazia prelucrării Procedurii privind

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență.

Persoana care a prelucrat

Persoana informatăProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Cod: P.O. -140

Nr............/....................

(din Registrul intern CR/CTF)


Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 15 din 17 Exemplar nr. 1


Anexa 4


AVIZAT Șef centru/complex (nume și prenume)


RAPORT DE CONSILIERE

Efectuată la data de...........................................................................................................................

Numele și prenumele beneficiarului.................................................................................................

Obiective formulate:


întocmit:


Beneficiar,Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 16 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 5


Registru de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare

Nr.

Crt.

Nume, prenume minor implicat

CNP / Data Nașterii

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul

Tipul de abuz /neglijență

Instituțiile sesizate

Măsurile întreprinse

Nume, prenume, persoana care a completat

1

2

3

4

5

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Cod: P.O. -140


LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 17 din 17

Exemplar nr. 1


Anexa 6


Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana”Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director General

Adjunct PC

-----7^

UIKECriA
Aprobat, Director General Gîrbacea


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR AFLAȚI CU MĂSURĂ DE PLASAMENT ÎN SERVICIILE SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL

COD: PO -141

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,Președinte Comisia de Moni

Priboi Mihai-Septimi

Verificat, Secretariat Tehnic CM


Elaborat,

Diac Nicolae Adrian

Șef C.S. Brădet

Procedura operațională privind

Ediția I

controlul comportamentului

Nr. de ex. 1

copiilor aflați cu măsură de

Revizia -

plasament în serviciile sociale de tip

Nr. de ex. -

rezidențial

Pagina 2 din 12

Cod: P.0.141

Exemplar nr. 1


Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

8

Anexa 1 - Circuitul documentelor

9

Anexa 2 - Registru informare/instruire continuă personal

10

Anexa 3 - Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

11

Anexa 4 - Lista de difuzare

121. Scopul procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015


Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului


Legislație primară

- Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004


Legislație secundară
 • -  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • -  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • -  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice


4, Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura privind Controlul comportamentului copiilor

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

  4.

  Controlul comportamentului copiilor

  Prezenta procedură se aplică pentru a stabili controlul comportamentului copiilor care beneficiază de măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial și este folosită de către toți membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optimă și eficientă a tuturor aspectelor legate de caz, în interesul superior al copilului.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

MC

Manager de Caz

9.

SR

Serviciu de tip rezidențial

10.

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

11.

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

12.

PIP

Plan individualizat de protecție

13.

EM

Echipa multidisciplinară


5. Descrierea procedurii operaționale
5.1. Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei

5.2. Documente utilizate
 • -  Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului.

 • -  Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este elaborat de către SSR Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante este elaborată de către persoana autorizată să efectueze înregistrările.


5.2.2. Conținutul și rolul documentelor difuzate

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este un document în care se consemnează instruirea personalului cu privire la condițiile, regulile și limitele ce trebuie respectate de personalul centrului. Acest registru are rolul de a asigura evidența sesiunilor de instruire a personalului privind controlul comportamentului copiilor.

- în fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor sunt înregistrate măsurile restrictive aplicate în urma comportamentelor deviante. Rolul documentului este acela de a asigura evidența cazurilor de devianță.

5.2.3 Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.5.3 Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Metode si materiale utilizate

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, cablu TV rechizite curente (caiete, creioane colorate, dosare, cărți, planșe, etc.) jocuri, jucării, articole sportive etc

observația, informarea, explicația, susținerea, îndrumarea, demonstrația și conversația.


5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Prezenta procedura vizează încurajarea copiilor/tinerilor și sprijinirea acestora să-și formeze o conduită socială acceptabilă și, atunci când au un comportament inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism;

Personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri material, fiind interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale. Măsurile se aplică doar pentu oprirea comportamentelor deviante.

Personalul este instruit cu privire la metodele de abordare, comunicare și controlul comportamentului copiilor, în funcție de dizabilitate, vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora. Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

Principalele activități desfășurate:

 • -  relațiile personalului cu copiii și/sau tinerii au o bază optimă, răspunzând normelor de conduită, morală și profesională;

 • -   personalul cunoaște istoricul comportamental și particularitățile de vârstă ale fiecărui copil/tânăr și este pregătit pentru abordarea individualizată, adecvată a relațiilor cu copiii cu/fară dizabilități, în concordanță cu nevoile speciale ale acestora, de comunicare, sprijin afectiv, îndrumare și control al comportamentului; • -   în cadrul centrului sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi:

 • a) pedeapsa corporală;

 • b) deprivare de apă, hrană sau somn;

 • c) penalități financiare;

 • d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu este efectuată

de personal medico-sanitar;

 • e) confiscarea echipamentelor și obiectelor personale ale copilului;

 • f) privarea de medicație sau tratament medical;


 • g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;

 • h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;

 • i) orice restricționare a contractului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens,

conform legii.

 • j) abuzul fizic și emoțional.

 • -   personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

 • -   în urma luării măsurilor restrictive, copilul va beneficia de intervenție și/sau consiliere psihologică în funcție de gradul de maturitate, dizabilitate și vârstă.

Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Nr. crt.

Etapele

Intrările de informații

Acțiuni

Persoana responsabilă

Instrumente/ metode utilizate

Ieșirile de rezultate

De la cine?

Ce?

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

SR

Instruire și formare

Aplicare

RC

Verificare registru

2.

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

SR

Consemnarea cazului

Aplicare

RC

Atașare la dosarul personal al beneficiarului

5.5. Valorificarea rezultatelor activității

Valorificarea rezultatelor activității este reprezentată de cunoașterea istoricului comportamental și particularitățile beneficiarilor pentru sprijinirea acestora să-și formeze o conduită social, de


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Procedura operațională privind

Ediția I

Direcția Generală de Asistență Socială și

controlul comportamentului

Nr. de ex. 1

Protecția Copilului Brașov

copiilor aflați cu măsură de

Revizia -

plasament în serviciile sociale de tip

Nr. de ex. -

rezidențial

Pagina 8 din 12

iSi

Cod: P.0.141

Exemplar nr. 1

autonomie personală adecvată, iar atunci când au un comportament deviant, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism în vederea îmbunătățirii calității umane.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

RC

S.SR

SR

STCM

CM

PCM

DG

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

Ap

2.

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Ap


1. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborat or

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

RC

1

SR

SR

Conf. NA

2.

Fișă de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

RC

1

SR

SR

Conf. NA


ANEXAIANEXA2

CENTRUL DE PLASAMENT/COMPLEXUL DE SERVICII

Cod :

Registru privind informarea/instruirea și formarea continuă a personalului

Nr.

Numele și

Denumire

Data

Persoana

cri.

prenumele

curs/sesiune de

responsabilă

angajatului

instruire

Organizație/ Coordonator


ANEXA 3

COD:

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Numele copilului:..................................................................................................


Data:.....................................

Ora și locul incidentului:.........................................................................................

Măsurile luate:.....................................................................................................

Numele membrilor personalului care au acționat:............................................................

Numele altor persoane martore la incident:...................................................................

Consecințe ale măsurilor luate:........................................................................................

Semnătura persoanei autorizate:................................................................................


ANEXA 4

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 141

Prezenta procedură este disponibilă la adresele:

http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul

DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana”Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PC