Hotărârea nr. 361/2019

Hotărârea nr. 361-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 361

din data de 29.08.2019

 • - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

 • - Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 14497 din data de 20.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 14497 din data de 20.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 14497/14.08.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 31/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin.

 • (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 49 locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian-4oan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu*tr. luliu Mani» nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Tolafon/faxx 0268.417.100, amaili webaJtot kww.c^.M/icjbt'jv Cod flăcăii 9B70339

Complexul de Servicii Brădet


Aprobat prin H.C.J. Brașov nr...../.


Președinwe, ADRIAN IOA


VEȘTEAREGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Plasament “GHIOCELUL” din cadrul Complexului de Servicii Brădet în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT,

Colegiul Director prin Hotărârea nr.             -*tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500061 Tolofon/faxi 02M.417.100, omafli offico^dgta&pcbv.ro wobaltai www.dffttpcbvjv Cod fiscali 9070339

Complexul de Servicii Brâdet

 • (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social al

Centrul de Plasament „Ghiocelul”, în continuare C.P.„Ghiocelul” sau C.P., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.............................., în vederea asigurării funcționării C.P. cu

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații C.P. „Ghiocelul” și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART.2

Identificarea serviciului social

 • (1) Serviciul social C.P. „Ghiocelul”, este înființat și administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa l).

 • (2) Centrul funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov conform regulamentului de ordine interioară, care are la bază regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Serviciul social se află în curs de licențiere.

 • (4) Centrul de Plasament„Ghiocelul”, își desfășoară activitatea la adresa - str. Barajului nr. 84, Municipiul Săcele, jud. Brașov, cod serviciu social 8790 CR-C-l funcționează conform prevederilor legale, cu o capacitate de 49 locuri.

ART.3

Scopul serviciului social

 • (1) Scopul serviciului social C.P. „Ghiocelul” este de a asigura activități menite să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

 • (2) Serviciul social C.P. „Ghiocelul” are o misiune și obiective clare. Misiunea privește în principal, asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor sociale oferite de C.P. „Ghiocelul” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aelstenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov


str. ItiiJu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brațov, cod 500091 Talafon/faxi 028i.417.100, amafli cffic*$<igaspcbv.ro wabaltat www.dgnf>cbv.ro Cod fiscali OBT0339

Complexul de Servicii Brădet

ART.4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(l)Serviciul social C.P. „Ghiocelul” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2) Serviciul social C.P. „Ghiocelul” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.252/20.06.2019 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Brădet din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.P. „Ghiocelul”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social C.P. „Ghiocelul” în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale, în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social C.P. „Ghiocelul” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, în alte acte legislative internaționale în domeniu la care a aderat România, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul C.P „Ghiocelul ” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținându-se cont, după caz, de vârsta și gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;
»tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/faxi 02Si.417.100y emaNi offic*£dgaspcbv.rc wabsltai \>vww.cig9»ț>cbv.re Cod fiscali 0570330

Complexul de Servicii Brădet

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea C.P „Ghiocelul” cu Serviciul Public de Asistență Socială:

 • q) prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

 • r)  educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

 • s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

 • t)  responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

 • u)  reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.P. „Ghiocelul” sunt copiii și tinerii cu dizabilități și cerințe educative speciale aflați în situații de dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, care au domiciliul sau au fost găsiți/părăsiți pe raza administrativ-teritorială a județului Brașov, în urma stabilirii măsurii plasamentului în sistem rezidențial, conform legislației în vigoare.

 • (2) Condițiile/documentele de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) admiterea în C.P. „Ghiocelul” se va face conform măsurii stabilite de către Comisia pentru Protecția Copilului, în situația în care există acordul părinților, sau de către Instanța de Judecată, la cererea D.G.A.S.P.C., atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza Planului Individualizat de Protecție (PIP)

  al minorului;

•tr. lullu Maniu nr. 6, Br«țav, jud. Brațov, cod 500091

Tetefon/faxi028i.417.100, emaHi offica^-dffaBpcbv.ro

wabaltai                  Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • b) documentele necesare admiterii în C.P. „Ghiocelul” sunt actele de identitate ale minorului și familiei acestuia, actele specifice instituirii măsurii de protecție în sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c)  criteriile de eligibilitate:

 • >  copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorești morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

 • > copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;

 • > copilul abuzat sau neglijat;

 • >  copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal sau cu copilul după împlinirea vârstei de 18 ani.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor sociale:

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C./Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu plasamentul familial/plasament în alt SR sau alt județ;

 • c)  la decesul beneficiarului.

 • (4) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.P. „Ghiocelul” au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv Ia luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane

cu dizabilități;                                                            > < G ? ?;


*tr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/fa>u 0289.417,1 OO» amaili cfflca^dg^ispcbv.ro wabaltat www.dgatficbv^ Cod fiscali 9S70339

Complexul de Servicii Brâdet

 • i)  să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai C.P. și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)  să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;

 • l)  să gândească și să acționeze autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

 • m) să fie informați cu privire la starea lor de sănătate;

 • n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de C.P. sau la care li se facilitează accesul;

 • o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul C.P. și misiunea acestuia;

 • p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

 • q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

 • r)  să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

 • s)  să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

 • t)  să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul C.T.F.;

 • u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

 • z)  să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru C.P., împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de C.P.;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în C.P. și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

ff) de a avea acces la informaQii cu privire la reproducere Di planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educaDie a beneficiarului;

gg) de a primi răspuns la solicitările exprimate.

 • (5) Beneficiarii serviciilor sociale furnizate în C.P. „GhioceluF’au următoarele obligații:


*tr. iutiu Maniu nr. 6, Br*țov, jud. Brașov, cod 500001 Tolafon/faxi O28t.417.1QQ, omoHi officw^-dgai&pcbv.ro wabaltai www.tigaapcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • c)  să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART.7

Activități și funcții

 • (1) Principalele funcții ale serviciului social C.P. „Ghiocelul” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduire pe perioadă determinată;

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de C.P., în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în C.P. „Ghiocelul”;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:*tr. luliu Matilu nr. 6, Brațav, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxi0269.417,100, «maili ol¥ic*^d9aspcbv.ro

w«b»it»t w*fw.dga»f>ctov.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > încurajarea obținerii contractelor de muncă de sezon (peste 16 ani);

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • > elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • > realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • > monitorizarea planurilor de intervenție stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

 • > oferirea de servicii specializate prin intermediul specialiștilor (personal de educație, psiholog, asistent social, asistent medical, etc.) D.G.A.S.P.C. Brașov sau ai altor instituții, după caz.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • > consilierea beneficiarilor cu privire la importanța și valoarea banilor;

 • > formarea deprinderilor de administrare a banilor în viața de zi cu zi, precum și de planificare a veniturilor corespunzător propriilor nevoi și obiective;

 • > atragerea de sponsori;

 • > cursuri anuale de perfecționare a personalului.

ART.8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social C.P. „Ghiocelul” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2) Structura de personal din cadrul serviciului social C.P. „Ghiocelul” este compusă din:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar;

 • c) personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

 • d) voluntari.

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către șeful de Centru (pentru Complexul de Servicii Brădet).

 • (2) Atribuțiile ale șefului de Centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul C.S. și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;
•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/faxa028^417,100^ emaili offlca«&dgaspcl>v.ro

wabaltat www.dgaaț»cbv.ro Cod fiscali 9570339

Complexul de Servicii Brădet

 • b)   elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea C.S., stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c)  colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • d)  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Complexului de Servicii Brădet;

 • e)  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f)   desfășoară activități pentru promovarea imaginii Complexului de Servicii Brădet în comunitate;

 • g)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Complexului de Servicii Brădet și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • h)   reprezintă Complexul de Servicii Brădet în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • i)  întocmește raportul anual de activitate

 • j)  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • l)   asigură încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii;

 • m) analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul CP;

 • n) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • o)  asigură instruirea personalului din subordine pe linie de P.S.L și S.S.M., în conformitate cu reglementările legale;

 • p)  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) fundamentează anual proiectul bugetului propriu al serviciului și răspunde de întocmirea execuției bugetare a serviciului social;

 • r)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de șef de Centru se ocupă prin concurs, în condițiile legii.              ' \   ?


str. luliu M*nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Talafon/faxi 0281.417,100, «mafii cffica'gdga&pcbv.ro wcbdtoi www.ttffa»pcbv.ro Cod fiscali 0BTO339

Complexul de Servicii Brădet

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de complex se face respectând prevederile legale în vigoare.

Art. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate auxiliar;

(1) Personalul de specialitate al C.S. Brădet, care deservește C.P. "Ghiocelul” este format din:

 • a)  asistent medical PL - cod COR: 325901

 • b)  asistent medical principal PL - cod COR: 325901

 • c)  asistent social specialist S - cod COR: 263501

 • d)  instructor de educație principal M -cod COR531203

 • e)  instructor de educație M -cod COR531203

 • f)  părinte social G - cod COR 531202

 • g)  psihopedagog S-cod COR 263412

 • h)  psihopedagog principal S- cod COR 263412

 • i)  medic primar S - cod COR: 221107

 • j)  îngrijitoare G-cod COR 531101

 • k)  psiholog practicant S - cod COR 263411

 • l)  educator principal S - cod COR 235203

(2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate din C.S. Brădet, care deservește C.P.

"Ghiocelul”:

 • a)  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b)  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc.;

 • c)  sesizează conducerii C.S. situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;

 • d)  semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f)  participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;                       .^'V'oe; s ?str. luliu Manlu nr. 6, Brațav, jud. Brașov, cod 600081 Telafon/faxi 0299.417.1OO, smaHi ofTica^dțțBiLpcbv.ro w«b*lt»i www.igttftcbvjv Cod fiscali 0670330

Complexul de Servicii Brădet

 • i)  respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii C.S. Brădet și își desfășoară activitatea respectând codul deontologic al profesiei;

 • j)  abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • l)  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate sunt:

a) asistent social - cod COR 263501

 • > realizează anchete sociale ;

 • > asigură coordonarea activităților legate de elaborarea și implementarea tuturor Programelor de Intervenție Specifică (P.I.S.) pentru toți beneficiarii C.P.;

 • > participă și asistă la admiterea copiilor în Centru și elaborează documentele specifice necesare;

 • > informează copilul cu privire la drepturi și obligații, regulamentul C.P., Ghidul Beneficiarului și desemnarea unei persoane de referință;

 • > întocmește și actualizează dosarele beneficiarilor;

 • > asigură menținerea legăturii cu familia biologică și/sau extinsă și cu persoanele importante pentru copil;

 • > acționează cu prioritate pentru reintegrarea copiilor in familie sau pentru găsirea alternativelor de tip familial (plasament familial sau adopție), în interesul superior al copilului;

 • > reevaluează periodic sau la nevoie condițiile care au stat la baza instituirii măsurii de protecție pentru fiecare beneficiar, în parte;

 • > participă și cooperează cu membrii echipei pluridisciplinare pentru elaborarea documentelor specifice și se asigură de realizarea obiectivelor propuse în planurile/programele de intervenție individualizate;

 • > întocmește diferite situații/statistici solicitate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > colaborează cu instructorii de educație, școala, psihologul, în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare copil în parte;

 • > colaborează cu personalul D.G.A.S.P.C. Brașov ori de câte ori este nevoie.

b) psihopedagog - cod COR: 263412

 • > evaluează/reevaluează continuu situația psiho-socială a beneficiarilor;

 • > își îndeplinește atribuțiile în cadrul echipei pluridisciplinare,

 • > realizează evaluarea psihosocială a beneficiarilor;

 • > întocmește fișe personale pentru fiecare copil, care trebuie să cuprindă: anamneza, nivel de dezvoltare, profil de personalitate, nevoi speciale, plan de ipțppyenție;

•tr. lutiu Maniu nr. 6, Brașov, jtad. Brașov, cod 500091

Talafonrfaxt OMi.417.1QO, emaSi <jffioig-cifiiaipcijv.ro wabsltai www.dgatpcbv^v Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • > coordonează, elaborează și aplică în colaborare cu compartimentele medico-sanitar, asistență socială și educativ programele de recuperare individuală a copiilor din C.P.;

 • > promovează interesul superior al copilului prin protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale copilului cu nevoi speciale;

 • > respectă deontologia profesională;

 • > colaborează cu serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și alte instituții;

 • > participă la formele de perfecționare profesională organizate în cadrul D.G.A.S.P.C.Brașov și în afara acestuia;

 • > cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a SR;

 • > stabilește cu ceilalți specialiști planul de reintegrare a copilului/tânărului;

 • > realizează consiliere individuală și de grup cu copiii;

 • > coordonează, elaborează și aplică în colaborare cu compartimentele medico-sanitar, asistență socială și educativ programele de recuperare individuală a copiilor din CS;

 • > consilierea personalului educativ și administrativ pentru adoptarea atitudinii adecvate față de copiii cu nevoi speciale, probleme comportamentale și psiho-emoționale conform strategiei terapeutice a psihologului;

 • > asigură condiții optime de examinare, consiliere, terapie (cabinet psihologic), și acces limitat la informațiile obținute în relația cu copiii;

 • > contribuie la crearea unui mediu de viață stimulativ și sigur;

 • > cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a SR.

 • > realizează evaluări psihologice ale copiilor/ beneficiarilor pentru identificarea și definirea problemelor/nevoilor/dificultăților cu care se confruntă, transmite informații și documente către managerul de caz în vederea întocmirii rapoartelor de reevaluare, rapoartelor de evaluare detaliată, etc.

 • > participă la activitățile de terapie ocupațională și de socializare și, în echipă, la evaluarea deprinderilor de viață independentă ale copiilor/ beneficiarilor din centru.

 • > îndrumă studenții practicanți/ voluntarii care desfășoară activitatea practică/ voluntară în cadrul centrului.

 • > identifică opinia copilului (reacția psiho-afectivă, verbală, etc.) referitoare la informațiile menționate anterior și furnizează acestuia, explicații referitoare la consecințele eventuale ale punerii în aplicare a opiniei sale, precum și a aplicării proiectului propus.

 • > se informează permanent, participă activ la întâlnirile de perfecționare organizate la DGASPC Brașov, conferințe, întâlniri de lucru (cu acordul conducerii) și activitatea acestuia este supervizată de către șeful centrului și managerul de caz din DGASPC Brașov.

 • > Aduce la cunoștința conducerii instituției orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor din centru.

*tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 TdafonTfaxi 028l.417.1QO, amaili offica^-dgmspclyv.ro wabaltat www.t8gatpcbv.ro Cod fiscali 9970339

Complexul de Servicii Brădet


c)


Sprijină managerul de caz în întocmirea și reevaluarea documentației referitoare la

familii


de Plasament /familii AMP.

instructor de educație - cod COR531203

 • > monitorizează situația școlară a beneficiarului;

 • >  participă, împreună cu copiii, la acțiuni administrative în C.P.;

 • > cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.P.;

 • >  în acord cu beneficiarii și educatorii, programează și realizează activitățile de educație non-formală;

 • >  contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională prin activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber;

 • >  întocmește planurile de activități lunare;

 • > încurajează dezvoltarea relațiilor pozitive cu mediul social;

 • > prin comunicare verbală și nonverbală, evaluări pozitive și activități de socializare, contribuie la progresul afectiv al beneficiarilor;

 • > prelucrează datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > în acord cu beneficiarii și educatorii, programează și realizează activitățile de educație non-formală;

 • >  informează imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabiliul cu protecția datelor, desemnat la nivelul DGASPC Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

  d)


părinte social - cod COR: 531202

 • > formează deprinderi de igienă, igienă alimentară și alimentație sănătoasă, conform standardelor minime de calitate;

 • > asigură beneficiarilor un climat adecvat și semnalează personalului medical copiii cu probleme de sănătate sau tulburări neuro-psihice;

 • > consemnează în Procesul verbal de predare-primire a schimbului toate evenimentele deosebite;

 • > nu părăsește dormitoarele repartizate decât in situații speciale, după anunțarea prealabilă a colegilor;

 • > supraveghează și implică beneficiarii în menținerea curățeniei în dormitoare și grupurile sanitare;

 • > controlează copiii să nu posede produse periculoase, inflamabile;•tr. iutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001 Tolafon/faxi 028t.417.10D, omalit cfnco^dfyasjpcbv.ro wobaltoi                 Cod fiscali OS70339

Complexul de Servicii Brădet

 • > se informează și informează la începerea/terminarea schimbului despre starea generală a copiilor, prin completarea Procesului-verbal de predare-primire a schimbului;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea centrului de orice defecțiune constatată;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță de îndată Pompierii, Salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor.

 • > răspunde de accidentele provocate copiilor și de către copii din neglijență, neatenție sau lipsă de supraveghere.

 • e) îngrijitor-cod COR 532104

 • >  realizează activități zilnice de igienă, igienă alimentară și alimentație sănătoasă conform standardelor minime de calitate;

 • >  asigură beneficiarilor un climat adecvat și semnalează personalului medical copiii cu probleme de sănătate sau tulburări neuro-psihice;

 • >  consemnează în Procesul verbal de predare-primire a schimbului toate evenimentele deosebite;

 • >  nu părăsește dormitoarele repartizate decât in situații speciale, după anunțarea prealabilă a colegilor;

 • >  răspunde de igiena personală a copiilor;

 • >  supraveghează și implică beneficiarii în menținerea curățeniei în dormitoare și grupurile sanitare;

 • >  controlează copiii să nu posede produse periculoase, inflamabile;

 • >  se informează și informează la începerea/terminarea schimbului despre starea generală a copiilor, prin completarea Procesului-verbal de predare-primire a schimbului;

 • >  răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • >  anunță conducerea centrului de orice defecțiune constatată;

 • >  în caz de incendiu sau alte accidente nedorite anunță de îndată Pompierii, Salvarea și conducerea centrului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor.

 • >  răspunde de accidentele provocate copiilor și de către copii din neglijență, neatenție sau lipsă de supraveghere.

 • f) asistent medical - cod COR 325901

 • > evaluează și monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor din C.P. periodic și/sau la nevoie, conform procedurilor legale aflate în vigoare;

 • > participă și asistă la admiterea/preluarea copiilor în Centru și/sau ori de cate ori se

întorc din învoiri/deplasări/tabere, etc;                                __________

 • > efectuează controlul medical zilnic, urmărind starea de sănătaleja copiilor, luând măsuri de tratare sau trimitere a acestora la cabinetele de specialîtate, dâcă este căzui;

*tr. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talefon/faxi0281.417.100^ wnafii offica^dgai&pcbv.ro w« bal tai                   Cod fiscali 9BT0339

Complexul de Servicii Brădet

 • > administrează medicamentele și tratamentul prescris de către medicul de familie/specialist sau transmite personalului de serviciu indicațiile pentru administrarea acestora, atunci când nu se află în unitate și asigură izolarea copiilor cu boli contagioase;

 • > cunoaște și execută procedurile standard în situații de prim ajutor (urgență);

 • > asigură păstrarea în condiții de siguranță a medicamentelor, materialelor sanitare și de prim-ajutor ale C.P., le gestionează corespunzător și consemnează fluxul acestora în evidențele operative specifice;

 • > colaborează cu medicul de familie și personalul de specialitate din unități sanitare/spitale și cabinete școlare, cu privire la starea de sănătate a copiilor;

 • > acționează profilactic pentru menținerea stării de sănătate optime a beneficiarilor și a prevenirii îmbolnăvirilor;

 • > asigură respectarea normelor de igienă în C.P. și propune măsuri de îmbunătățire a acestora;

 • >  asigură educația igienico-sanitară a beneficiarilor;

 • >  verifică și asigură menținerea condițiilor igienico-sanitare din toate spațiile C.P.;

 • > participă la întocmirea meniului zilnic din C.P., împreună cu personalul de specialitate aferent, urmărind să se asigure necesarul zilnic de calorii și aportul de vitamine și minerale pentru beneficiari, conform prevederilor legale în vigoare și a dorințelor exprimate ale copiilor.

 • g) medic primar - cod COR 221107

 • > răspunde și se implică active în educația medical și igienico -sanitară;

 • > răspunde de medicamentația administrată;

 • > coordonează și răspunde de întreaga activitate în cadrul cabinetului medical și a personalului medical din centru;

 • > examinează beneficiarii în vedereav examenului medical de bilanț, pentru depistarea precoce a diverselor afecțiuni;

 • > selecționează din punct de vedere medical beneficiarii cu probleme, starea lor de sănătate în vederea orientării lor școlar- profesionale;

 • > examinează beneficiarii care pleacă în tabere, competiții sportive, semnează fișele medicale;

 • > evaluează beneficiarii ce urmează să fie supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postvaccinale;

 • > eliberează adeverințe medicale pentru activitățile de educație fizică unde este cazul;

 • > efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacanță școlară;

 • > verifică starea de sănătate a personalului din blocul alimentar în y^dereaprevenirii


Bir. lullu Maniu nr. 6, Brațav, jod. Brașov, cod 500001

T«l«fon/faxi0281.417.100, amaili 0fHco4gdgaBpcbv.ro

w«bBltot                 Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brâdet

toxinfecțiilor alimentare;

 • > calculează și menționează zilnic pe listele alimentare valoarea calorică a meniului;

 • > verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări al Ministerului Sănătății și Familiei;

 • > constată abaterile de la normele de igienă și anti epidemic, informând șeful de centru despre abaterile înregistrate, precum și Autoritatea de Sănătate Publice;

 • > acordă primul ajutor copiilor din centru;

 • > examinează, izolează,tratează și supraveghează din punct de vedere medical, de toți copii bolnavi, izolați în infirmeria centrului;

 • > păstrează confidențialitatea datelor despre beneficiarii din centru, fără a furniza informații unor terți, fara aprobarea și șefului de centru;

 • > face parte din echipa pluridisciplinară a centrului.

 • h) educator - cod COR: 263508

 • > monitorizează situația școlară a beneficiarului;

 • > răspunde și se implică activ în educația școlară, extrașcolară a copiilor din grupă (un număr de 3-6 copii) în funcție de dezvoltare intelectuală;

 • > cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.P.;

 • >  stabilește cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare planul de reintegrare a copilului/tânărului;

 • >  contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională prin activități de recreere, socializare, petrecere a timpului liber;

 • > întocmește planurile de activități lunare;

 • > încurajează dezvoltarea relațiilor pozitive cu mediul social;

 • > întocmește împreună cu psihologul un plan de acțiune atunci când situația beneficiarilor impune activități specifice de socializare;.

 • > contribuie la progresul afectiv al beneficiarilor prin comunicare verbală și nonverbală, evaluări pozitive și activități de socializare,;

 • > prelucrează datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale DGASPC Brașov;

 • > păstreză confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > participă la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor,•tr. tutlu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5ODOB1

Tolafon/faxi 026i.417.10Q, «naHi cffica^dgtaspcbv.ro wabaltai www,tfga»f9cHv.ro Cod fiscali 9870339

Complexul de Servicii Brădet

 • >  informează imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabiliul cu protecția datelor, desemnat la nivelul DGASPC Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

 • i) psiholog - cod COR 263411

 • >  evaluează/reevaluează continuu situația psiho-socială a beneficiarilor;

 • >  elaborează Programul Personalizat de Consiliere (P.P.C.);

 • >  întocmește fișe personale pentru fiecare copil, care trebuie să cuprindă: anamneză, nivel de dezvoltare, profil de personalitate, nevoi speciale, plan de intervenție;

 • >  coordonează, elaborează și aplică în colaborare cu compartimentele medico-sanitar, asistență socială și educativ programele de recuperare individuală a copiilor din C.P.;

 • >  întocmește P.I.S. pentru fiecare beneficiar în parte, stabilind obiective și activități concrete pentru o dezvoltare psiho-emoțională echilibrată;

 • >  consiliază personalul educativ și administrativ pentru adoptarea atitudinii adecvate față de copiii cu nevoi speciale, probleme comportamentale și psiho-emoționale, conform strategiei terapeutice a psihologului;

 • >  promovează interesul superior al copilului prin protejarea și promovarea drepturilor fundamentale ale copilului cu nevoi speciale;

 • >  asigură servicii de consiliere cu copiii aflați în situație de inadaptare școlară și socială pentru reeducarea proceselor afectate, îmbunătățirea autocunoașterii și optimizarea dezvoltării personale;

 • >  are obligația de a păstra relații civilizate cu părinții copiilor, de înțelegere a situației copiilor și de intervenție corespunzătoare, în vederea recuperării acestora;

 • >  respectă deontologia profesională;

 • >  colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridiciplinare;

 • >  colaborează cu serviciile D.G.A.S.P.C. și alte instituții;

 • >  participă la formele de perfecționare profesională organizate în cadrul D.G.A.S.P.C. și în afara acesteia;

 • >  cunoaște și aplică procedurile specifice standardelor de funcționare a C.P.;

 • >  pregătește împreună cu echipa pluridisciplinară reintegrarea, schimbarea măsurii de protecție, integrarea socio-profesională a copilului/tânărului.

Personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire

(l) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare C.P. „Ghiocelul” și este alcătuit din:

 • a) administrator M I - cod COR: 515104

 • b) economist S I-cod COR: 263102


atr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolofon/faxf 026t.417.10Q, omaHi offica^-dflnspcbv.ro waboltoi www.figa9ftcltv.ro Cod flacoh 0570339

Complexul de Servicii Brădet

 • c) magaziner M - cod COR: 432102

 • d) muncitor calificat G III - cod COR: 7549

 • e) șofer G I - cod COR: 832201

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, a) administrator - cod COR: 515104


 • > gestionează, administrează și răspunde de întregul patrimoniu al C.S. Brădet;

 • > se îngrijește de aprovizionarea cu toate materialele necesare bunei funcționări a activităților din SR;

 • > asigură păstrarea și folosirea economicoasă a bunurilor complexului;

 • > organizează activitatea din compartimentele subordonate;

 • > supraveghează lucrările de reparații curente și investiții din complex;

 • > se preocupă de păstrarea bunurilor mobile și imobile din complex;

 • > repartizează pe locurile de muncă obiectele de inventar si mijloacele fixe, controlând periodic modul cum acestea sunt îngrijite și păstrate;

 • >  ia măsuri de asigurare a pazei și securității întregului patrimoniu;

 • > ia măsuri de prevenire a incendiilor;

 • > verifică instruirea de P.M. și P.S.I. efectuată de persoana desemnată să se ocupe de această sarcină;

 • > desemnează formarea comisiilor de inventariere și de recepție a mărfurilor;

 • > verifică perioada de folosință a echipamentelor beneficiarilor și personalului;

 • > participă la întocmirea listei zilnice de alimente, după care o prezintă spre aprobare șefului de complex și contabilității cu o zi înainte de eliberarea alimentelor din magazie;

 • >  controlează zilnic calitatea mâncărurilor și repectarea rețetarului;

 • > vizează eliberarea materialelor consumabile și este responsabil de folosirea judicioasă a acestora;

 • >  asigură condiții favorabile pentru realizarea inventarierii anuale;

 • >  ia măsuri pentru prevenirea accidentării beneficiarilor, a incendiilor sau a altor pagube colaterale care ar putea periclita integritatea beneficiarilor sau a personalului;

 • > eliberează, controlează și evidențiază datele înscrise în foile de parcurs prezentate de conducătorul auto;

 • > urmărește și respectă prevederile din contractele cu furnizorii, precum și cantitatea, calitatea și prețul produselor achiziționate;

 • > verifică oferta de preț în vederea achiziționării materialelor și produselor și declară pe propria răspundere avantajele achizițiilor făcute;

 • > întocmește pentru fiecare beneficiar fișele de evidență pentru materialele consumabile și obiectele de inventar primite (îmbrăcăminte, î$pălțămihfe,. etc.).atr. tuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001


•tr. tuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tolafon/fa>u 02Si.417.100, smaHi offlc«H&dg$aBpcbv.ro wabaltat www.dgatpcbv^v Cod fiscali 0070330

Complexul de Servicii Brădet

b) economist - cod COR: 263102

 • >  verifică orice document supus înregistrării în Contabilitate și transmiterii D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > întocmește și verifică balanțele analitice și sintetice, precum și contul de execuție bugetară a C.S., înregistrează cronologic și sistematic documentele justificative ale C.S., le arhivează și păstrează corespunzător;

 • >  efectuează periodic verificări cantitativ-valorice ale bunurilor existente în C.S., conform normelor și prevederilor legale;

 • > întocmește și verifică propunerile de buget pentru anul următor;

 • > întocmește și verifică planurile de venituri și cheltuieli bugetare, planul de venituri și cheltuieli extrabugetare, planul de casă, precum și orice alte lucrări de planificare financiară, la termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • >  urmărește executarea integrală a bugetului, în scopul unei utilizări judicioase a creditelor bugetare alocate, informând periodic conducerea în vederea luării de măsuri operative pentru realizarea sarcinilor planificate;

 • > primește și execută formele de poprire, asigură ducerea la îndeplinire a titlurilor executorii;

 • > organizează evidența contractelor încheiate și urmărește executarea lor;

 • >  organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruiește și controlează periodic personalul unității care gestionează bunuri;

 • > întocmește și verifică dările de seamă contabile și pe cele statistice, privind plata salariilor;

 • > întocmește, clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare, etc.;

 • > verifică corectitudinea și modul de întocmire, centralizează și contabilizează bonurile de consum și listele de alimente;

 • >  întocmește lunar, până la data de 15 ale lunii, balanța de verificare analitică la ct. 001; 600, pe care o confruntă cu balanța sintetică;

 • > urmărește respectarea baremelor elaborate de organele în drept, privind echipamentele și cazarmamentul la care au dreptul copiii, verificând periodic registrul scadențar;

 • > verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul unității;

 • > face parte din comisia de casare;

 • > vizează calculul foilor de alimentație zilnică și a alimentelor eliberate de la magazie pentru pregătirea hranei copiilor;

 • > examinează și face propuneri în vederea cheltuirii raționale a alocațiilor de hrană;

 • > verifică periodic registrul de evidență a meselor servite la cantină^ ; . ce»tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Talafon/faxt 0263.417.100, amaili offica^dgoispcbv.ro webaltai www.tya4pc6v.fv Cod fiscali 0570330

Complexul de Servicii Brădet


 • > se ocupă de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația care reglementează activitatea financiar - contabilă a unității (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni etc.);

 • > răspunde de respectarea normelor contabile și controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum și de păstrarea acestora pe suport magnetic;

 • > îndeplinește orice sarcină trasată de directorul economic, șeful serviciului contabilitate-buget din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, șeful serviciului financiar, șeful de complex.;

 • > fundamentează anual proiectul bugetului propriu al serviciului și răspunde de întocmirea execuției bugetare a serviciului social;

 • c) magaziner - cod COR: 432102

 • > întocmește documentele de recepție a bunurilor ce-i intră în gestiune;

 • > întocmește documentele de consum ale bunurilor ce-i ies din gestiune, pe baza aprobărilor date de conducerea complexului;

 • > solicită șefului de complex asigurarea asistenței tehnice pentru bunurile ale căror caracteristici necesită acest lucru;

 • > verifică toate bunurile ca acestea să fie în termen și se îngrijește de rularea stocurilor, astfel încât să se realizeze o administrare corespunzătoare;

 • >  păstrează bunurile pe care le are în gestiune, în condițiile cerute de prescripțiile tehnice și în condiții igienico-sanitare corespunzătoare;

 • >  asigură o bună întreținere a utilajelor, aparatelor și instrumentelor din dotare, anunțând, în scris, organul ierarhic superior despre orice defecțiune apărută;

 • >  urmărește asigurarea pazei și securității depozitelor, anunțând organele abilitate la apariția oricăror nereguli;

 • > ține evidența zilnică a bunurilor din locurile de depozitare;

 • > predă la timp toate actele către contabilitatea instituției;

 • >  se ocupă de situația combustibililor și carburanților;

 • > efectuează lunar confruntări cu contabilul instituției;

 • > comunică șefului de complex și administratorului plusurile/minusurile de gestiune, cazurile de alterare, defecțiune, sustragere;

 • > întocmește zilnic bonurile de consum;

 • >  urmărește contractul de achiziții pe fiecare furnizor și fiecare produs în parte, solicită toate actele necesare pentru recepția bunurilor de la furnizori;

 • > în situația stocurilor mari solicită aprobare de la conducerea instituției, pentru transferul acestora în alte centre;

 • > întocmește bonurile de restitutire a materialelor neconsumate.

 • d) muncitor calificat - fochist pentru cazane cu abur și de apă fierbinte - cod COR: 7549

 • > verifică și realizează reparațiile la centralele din cadrul Complexului; ;.'


*tr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Talafon/faxs026t.417.100, «mafii offica^dga&pcbv.ro

wabaltat www.tiga*ț»ctov.r9 Cod fiscali 0070330

Complexul de Servicii Brădet

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • >  se asigură că instalațiile electrice și aparatura sunt intacte;

 • > anunță conducerea complexului de orice defecțiune constatată;

 • > în caz de incendiu sau alte accidente nedorite, întrerupe alimentarea cu energie electrică, anunță Pompierii, Salvarea și conducerea complexului și ajută la evacuarea copiilor și a bunurilor;

 • > se pregătește corespunzător pentru verificările anuale efectuate de ISCIR Brașov;

 • > anunță administratorului orice viciu de funcționare al centralelor termice;

 • > respectă cu strictețe regimul de exploatare al centralelor termice;

 • > consemnează, zilnic, consumurile de material lemnos;

 • >  la intrarea/ieșirea din schimb notează parametrii de funcționare în caietul de evidență;

 • > nu permite accesul persoanelor străine în incinta centralelor;

 • > în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică la centrala cu combustibil solid, pornește în cel mai scurt timp generatorul electric, verifică periodic funcționarea și alimentarea cu combustibil și ulei a generatoarelor. în cazul nefuncționării generatorului electric evacuează de urgență combustibilul cu care au fost alimentate centralele termice.

 • > nu blochează căile de acces în camerele centralelor;

 • > nu depozitează material lemnos în camerele centralelor termice;

 • > în timpul funcționării, supraveghează centralele termice;

 • > stochează materialul lemnos în mod corespunzător, pentru a evita alimentarea centralelor cu material ce prezintă umiditate ridicată și pentru evitarea accidentelor;

 • > îndepărtează zăpada pe aleile de acces spre centralele termice și magaziile de depozitare a materialului lemnos.

 • e) muncitor calificat - bucătărie - cod COR: 7549

 • > întocmește lista de meniuri împreună cu asistentul medical și administratorul;

 • > preluarea alimentelor se va face pe bază de semnătură, iar din acel moment răspunde atât de materia primă, cât și de produsul finit;

 • > urmărește recepționarea alimentelor necesare preparării hranei provenite din magazie, pentru a corespunde cantitativ și calitativ (să nu aibă termenul de valabilitate expirat);

 • >  la prepararea hranei se are în vedere respectarea rețetarului și a fișei calorice, având obligația să sesizeze orice inadvertență privind numărul minim de calorii/copil/zi;

 • > în incinta bucătăriei nu au voie persoane care nu lucrează în acel loc de muncă;

 • > este interzisă pătrunderea în bucătărie fără halat alb. Personalul care participă la prepararea hranei trebuie să aibă carnet de sănătate cu analizele la zi, iar igiena corporală trebuie să fie unul din criteriile de bază pentru a lucra în bucătărie (spălat,


•tr. luliu Maniu r»r. 6t Brașov, jud. Brațov, cod 500091 Talafon/faxi0289,417.100, amaltt «fHca^dgaspcbv.ro webaltai www.dgaapcbv.rt> Cod fiscali 9BT0339

Complexul de Servicii Brădet

unghii tăiate, păr spălat și cu batic sau cu bonetă pe cap, etc.);

 • > este interzis a se introduce alimente din exteriorul centrului, singurele alimente din care se prepară hrana fiind cele scoase din magazie;

 • >  este interzis a fi primiți copiii care prezintă probleme de sănătate și nu au voie să intre în contact cu mâncarea;

 • > bucătăria va sta de regulă închisă și numai persoanele autorizate au voie să intre (șef centru, administrator, magaziner, medic, asistent medical);

 • >  realizează spălarea și sterilizarea vaselor;

 • >  evacuează în permanență gunoiul din sala de pregătire a alimentelor și din sala de mese, servește hrana copiilor, respectând programul de masă.

 • f) muncitor calificat tâmplar - cod COR: 7549

 • >  efectuează lucrări de reparații, montaj ale mobilierului;

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea complexului de orice defecțiune constatată;

 • > colaborează cu ceilalți muncitori la remedierea altor defecțiuni decât cele ale mobilierului;

 • >  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • >  supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • >  execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • >  verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > răspunde de curățenia în incinta curții complexului, astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare;

 • >  colaborează cu educatorul și îi solicită acestuia copiii care sunt trecuți de serviciu în graficul de activitate - sectorul curte;

 • > răspunde de evacuarea deșeurilor menajere în ziua în care acestea trebuie ridicate de către mașina de salubritate.

 • g) muncitor calificat zidar/zugrav - cod COR: 7549

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • > efectuează lucrări de reparații, montaj pavimente;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea complexului despre orice defecțiune constatată;

 • > colaborează cu ceilalți muncitori pentru remedierea altor defecțiuni;

 • >  execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;•tr. luliu Mania nr. 6, Brațav, jud. Brațov, cod 500001

T«l«fon/fa»0299.417.100, «tnaiii omca^dgaispcbv.ro w«bslt*i w*rw.cigatț>ebv.ro Cod fiscali 9B70339

Complexul de Servicii Brădet

 • >  supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • >  execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • >  verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > răspunde de curățenia din curtea centrului, astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare.

 • h) muncitor calificat neclasificat - cod COR: 7549

 • > depistează și remediază defecțiunile apărute;

 • >  efectuează lucrări de reparații;

 • > răspunde de bunurile mobile și imobile din dotare;

 • > anunță conducerea complexului de orice defecțiune constatată;

 • > colaborează cu ceilalți muncitori la remedierea altor defecțiuni;

 • > execută toate lucrările de reparație și întreținere din cadrul instituției;

 • > supraveghează și menține integritatea patrimoniului instituției, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

 • > răspunde de obiectele de inventar pe care le are în folosință;

 • > supraveghează și participă la orice reparație de la centrala termică;

 • >  execută în atelier orice lucrare de reparație sau amenajare necesară instituției;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută;

 • > verifică și răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • > răspunde de curățenia din curtea complexului astfel încât aceasta să arate în permanență îngrijită și primitoare.

 • i) șofer - cod COR: 832201

 • > conduce autoturismul Complexului;

 • > asigură, în condiții de maximă siguranță, transportul beneficiarilor și personalului C.S., conform planificării activităților

 • > răspunde de integritatea fizică a persoanelor transportate;

 • > utilizează responsabil și asigură funcționarea optimă a autoturismului din dotare, la parametrii tehnici corespunzători;

 • >  respectă cu strictețe regulile de circulație și răspunde de consecințele neaplicării lor;

 • > ține evidența consumului de carburanți și lubrifianți, conform normelor, în documentele specifice;

 • > păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare;

 • > completează foaia de parcurs pentru fiecare cursă, conform normelor în vigoare;

 • > se îngrijește ca dotarea autovehiculelor să fie în conformitate cu prevederile legale.

  ART.12
•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Talefon/faxi 02Si.417.1OO, omaili cfnca&dgaspcbv.ro webaltai wvtrw.dgaaftcbva^ Cod fiscali 0870339

Complexul de Servicii Brădet

Descrierea responsabilităților generale ce revin tuturor angajaților din cadrul serviciului social C.S. „Brădet ”

 • (1)  Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2)  Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor

cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social;

 • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

 • > de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

  23
•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolcfon/faia 02St.417.100, MnaHi offic*^rigaspcbv.ro w«b»lt»i wwvM/ga»pcbv.r9 Cod fiscali 0870339

Complexul de Servicii Brădet

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • >  informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul C.S. Brădet.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

Art. 13

Finanțarea Centrului

 • (1)   în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Brașov are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale de către Centrul de Plasament „Ghiocelul”, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile;

 • (2)   Finanțarea cheltuielilor C.P. „Ghiocelul” se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • > bugetul de stat;

 • > bugetul local al județului Brașov;

 • > donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice, din țară și/sau străinătate;*tr. tuliu M«nlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talafon/fax! 02Si.417.100, omaNi cfflca^dgpispcbv.ro wabaltot vwvvf.tiga»țtcbv.ro Cod fiscali 0870339

Complexul de Servicii Brădet

> fonduri externe rambursabile și/sau nerambursabile, alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Anexele 1 - 6 sunt parte integrantă din cuprinsul prezentului R.O.F. după cum urmează:

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru C.P. “Ghiocelul”

Anexa 3 - Procedura operațională de admitere a copiilor în serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială - Cod: P.O. 138

Anexa 4 - Procedura operațională privind încetarea serviciilor de protecție a copilului în serviciile de tip rezidențial - Cod: P.O. 139

Anexa 5 - Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, pentru serviciile sociale destinate copiilor din sistemul de protecție specială-Cod: P.O. 140

Anexa 6 - Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în serviciile sociale de tip rezidențial - Cod: P.O. 141
25

»tr. luliu       nr. 9, Brașov, Jud. Brațe*, eod SOOOO1

T«t»fon/f«Mi 0268,417-100, «mafii otfic*£dOa*l>cbv.ro

wabaltai vwrw.d0»*t>ci»v.r'O Cod ftaeate 9B7O339

Complexul de Servicii Brădet

Anexa 1

Cadrul legal de organizare și funcționare:

 • 1. Serviciul social C.P. "Ghiocelul” funcționează în baza:

 • a) Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 225/22.05.2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru D.G.A.S.P.C Brașov, neavând personalitate juridică

 • b) Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474/20.12.2018, privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru D.G.A.S.P.C Brașov

 • 2. Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare

 • 3. Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 4. Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, republicată

 • 5. Hotărâre de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea și metodologia de funcționare, a C.P.C. (publicată în MO partea I, nr. 596/25.07.2017)

 • 6. Ordinul 21/2004 privind aprobarea SMO privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial (publicat în MO partea I nr. 222/15.03.2004)

 • 7. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • 8. Legea Sănătății Mintale și a Protecției Persoanelor cu Tulburări Psihice nr. 487/11.07.2002 republicată

 • 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz în domeniul protecției copilului (publicat în MO partea 1, nr.539/16.06.2006)

 • 10. Ordinul 14/2007 pentru aprobarea SMO privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (publicat în MO partea 1 nr. 352/28.02.2007)

 • 11. Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • 12. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

 • 13. Hotărâre de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • 14. Hotărâre de Guvern nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale

 • 15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecDia datelor)

 • 16. Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale


 • 17. Hotărâre de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Director General,

Gîrbacea Julieta AureliaAvizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela / .Avizat,

Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane Hașu Raluca

Șef Centru,

Diac Nicolae-Adrian

Avizat,


•tr. ImIIm Meniu nr. 0, ■< «țov, Jud. Brațov, cod 600001 T«lef<»n/feMi tnSS.417.1OH, MTtwHi c»*flc*4l?dfla»0c6v.ra> w»b*lt*i                  Cod flecalt ®07033O

Complexul de Servicii Brâdet

Anexa 2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal:

(1) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul de Plasament” Ghiocelul”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474 din .10.2018 este următoarea:

 • a) Personal de conducere (pentru Complexul de Servicii „Brădet”) - 2 posturi

 • > Șef Centru S II - 1 post

 • > Coordonator de specialitate S II -1 post

 • b) Personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar - 43 posturi:

 • >  Psihopedagog S cod COR 263412 - 2 posturi

 • >  Psihopedagog principal S cod COR 263412- 1 post

 • >  Medic primar S cod COR 221107- 1 post

 • >  Asistent social specialist S cod COR: 263501- 2 posturi

 • >  Instructor de educație principal M cod COR531203-2 posturi

 • >  Instructor de educație M cod COR531203- 13 posturi

 • >  Părinte social G cod COR 531202 - 8 posturi

 • >  Asistent medical principal PL cod COR 325901 - 3 posturi

 • >  Asistent medical PL cod COR 325901 - 4 posturi

 • >  îngrijitoare G cod COR 531101 - 2 posturi

 • >  Psiholog practicant S - cod COR 263411 - 2 posturi

 • >  Educator principal S - cod COR 235203 - 3 posturi

 • c) Personal cu funcții administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire - 22 posturi:

 • >  Administrator M I cod COR 515104-1 post

 • >  Economist S I cod COR 263102 - 1 post

 • >  Magaziner M cod COR 432201 - 2 posturi

 • >  Muncitor calificat G III cod COR 7549- 16 posturi

 • >  Șofer G I cod COR 832201- 2 posturi
•tr. luliu Manlv nr. •, a«țov, Ju<f. Brașov, cod SOOO61

T«l«fon/faxt 0264.417.1 OO^ emalls «fnc*4&«ia**spctov.ra wabaltM                 Cod fiscali 9B7B339

Complexul de Servicii Brâdet

(2) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de 1:12.

Avizat,

Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial


Moraru Gabriela Z1 M

r


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios

Procedura operațională de admitere a copiilor în serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Cod: P.0.138

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 1 din 21 Exemplar nr. 1


Aprobat Directorneral Gîrbacea Julietâ Aurelia

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

DE ADMITERE A COPIILOR ÎN SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

COD: PO ■ 138

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019


Verificat Secretariat tehnic CM


Elaborat

Lăcătușu Mirela

ȘefC.S. „Măgura” Codlea

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-10

6.

Responsabilități

11

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

12

Anexa 1 - Circuitul documentelor

13

Anexa 2 - Proces verbal predare/primire dosar

14

Anexa 3 - Proces verbal predare/primire copil

15

Anexa 4 - Proces verbal întâlnire echipă pluridisciplinară

16-18

Anexa 5 - Decizie desemnare persoană de referință

19

Anexa 6 - Program de acomodare

20

Anexa 7 - Lista de difuzare

21

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 3 din 21

1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de admitere a copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, (centre de plasament și case de tip familial) aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • •  Codul Civil

 • •  Legea nr. 272/2004 (r 1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • •  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

 • •  Legea nr. 131 /2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • •  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •   Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • •  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • •   Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • •  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru    viața    independentă,    precum    și    pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

DG

Director General

9.

DGAPC

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

SR

Serviciu de tip rezidențial

14

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

15

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

16

RED

Raport de evaluare detaliată

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

CTF

Casă de tip familial

20

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

AMP

Asistent matemal profesionist

5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Prin prezenta procedură se stabilește metodologia de lucru și responsabilitățile privind admiterea copiilor în serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi (case de tip familial și centre de plasament).

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Dosarul copilului, în original: poate fi primit de la Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial sau de la Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

 • > Proces verbal de predare - primire a dosarului: întocmit de MC din cadrul SMCCR sau din cadrul SMCAF

 • > Proces verbal de predare-primire copil: încheiat între MC și șeful SR

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR:

document elaborat de către MC                                                • •

 • > Programul de acomodare: întocmit de persoana de referință              /

ȚA

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: întocmită de către specialistul din cadrul BIRU

 • > Hotărâre: emisă de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov

 • > Sentința Civilă: emisă de către instanță

 • > Delegare de atribuții: elaborată de către șef SMCCR

 • >  Contract cu familia: încheiat între MC și părintele/reprezentantul legal al copilului (șeful SR/Directorul General al DGASPC BV)

 • > Contract cu beneficiarul: încheiat între MC și beneficiar

 • > Registrul de numere interne SR: elaborează și actualizează șeful SR

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

 • > Dosarul copilului: conține în mod obligatoriu următoarele documente: dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau sentința civilă a instanței privind instituirea măsurii de protecție; copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia; copii ale actelor de stare civilă ale părinților; documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; planul de acomodare a copilului; planul individualizat de protecție al copilului; fișa de evaluare socială a copilului; fișa de evaluare medicală a copilului; fișa de evaluare psihologică a copilului; fișa de evaluare educațională a copilului; rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială; raportul de evaluare detaliată, redactat de MC; rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit; contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani;

 • > Proces verbal de predare-primire a dosarului.se întocmește în două exemplare, cu ocazia predării dosarului copilului de către MC din cadrul SMCCR/SMCAF la RC din cadrul SR;

 • > Proces verbal de predare-primire copil: întocmit în două exemplare, semnat între MC și șeful SR/RC, cu ocazia predării copilului la admiterea în centru. Se predau și actele/bunurile personale a copilului (CN, CI, pașaport, etc.). Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: este elaborat de către MC, cu ocazia admiterii copilului în SR. Este semnat de persoanele participante la întâlnire. Se înregistrează în Registrul de numere interne SR; x ” -


 • > Programul de acomodare: este întocmit de persoana de referință și cuprinde informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru; problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate; gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru (copii și personal); data la care încetează aplicarea programului respectiv.

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: este întocmită de către specialistul din cadrul BIRU, în 3 exemplare, și aprobată de Directorul DGASPC Brașov. Prin acest document se dispune preluarea copilului în regim de urgență la un SR. Un exemplar se depune la dosarul copilului, 1 exemplar se transmite la SR, 1 exemplar la Serviciul Juridic Contencios;

 • > Hotărâre: Comisia pentru Protecția Copilul Brașov prin acest document dispune: 1) instituirea/înlocuirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului dacă există acordul ambiilor părinți; 2) menținerea măsurilor de protecție specială pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească; 3) accesul la contul copilului în care s-a acumulat alocația de stat pe perioada plasamentului

 • > Sentința Civilă: documentul prin care instanța dispune instituirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului;

 • > Delegare de atribuții: se deleagă parțial atribuțiile MC către RC din SRD în cazul copiilor cu plasament;

 • > Contract cu familia: se încheie între MC și părinți/reprezentantul legal al copilului (Șeful SR/Directorul General al DGASPC BV), un exemplar este predat părinților. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

 • > Contract cu beneficiarul: se încheie între MC și beneficiar, în două exemplare. Un exemplar se atașează la dosar, iar celălalt se predă beneficiarului. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale


Logistica

mobilierPC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Admiterea se face la propunerea managerului de caz din cadrul Serviciului Managementul de Caz Rezidențial/Serviciului Management de Caz Alternative Familiale, desemnat de către Directorul General Adjunct al D.G.A.S.P.C. Brașov. MC ține cont de interesul superior al copilului atunci când propune măsura de protecție specială la un SR și se asigură că nu este posibilă reintegrarea familială/plasament familial/plasament la AMP. La stabilirea plasamentului la un SR, MC are în vedere următoarele aspecte: vârsta și sexul copilului, menținerea împreună a fraților, identificarea unui CTF și în lipsa acestuia a unui CP cât mai aproape de domiciliul părinților/rudelor pentru facilitarea exercitării de către părinți a dreptului de a vizita copilul și de a menține legătura cu acesta, misiunea și locurile disponibile în SR. Managerul de caz consultă șeful SR înainte de a înainta propunererea de admitere în SR.

Măsura de protecție specială a plasamentului la centru se instituie de către Comisia pentru Protecția Copilului Brașov în situația în care există acordul ambilor părinți sau de către instanță, atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre părinți, în baza evaluării de către echipa pluridisciplinară, conform prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sau în urma emiterii Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC, până la înlocuirea măsurii de protecție de către instanță.

După emiterea Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC/Sentinței Civile/Hotărârii C.P.C, managerul de caz predă șefului SR/RC, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, copilul și dosarul acestuia, împreună cu actele de stare civilă în original ale copilului (dacă există) și lucrurile sale personale.

Dosarul personal al fiecărui copil conține obligatoriu următoarele documente:

 • a. dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov, privind, instituirea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau a instanței:

 • b. copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia;

 • c. copii ale actelor de stare civilă ale părinților;

 • d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;

 • e. planul de acomodare a copilului;

 • f. planul individualizat de protecție al copilului;

 • g. fișa de evaluare socială a copilului;

 • h. fișa de evaluare medicală a copilului;

 • i. fișa de evaluare psihologică a copilului;

 • j. fișa de evaluare educațională a copilului;

 • k. raportul de evaluare detaliată

 • l. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;

 • m. rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • n. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.

 • o. alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în centru.

în cazul copilului cu dizabilități sau orientare școlară admis în centre rezidențiale pentru copii cu dizabilități, dosarul conține și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap emis de către Comisia pentru Protecția Copilul Brașov, anexă la hotărâre, cu ocazia încadrării copilului într-un grad de handicap și/sau certificatul de orientare școlară și profesională (CEOS) emis de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov cu ocazia orientării copilului către școală specială/curriculum adaptat.

Odată ce s-a instituit măsura de protecție, cazul fiecărui beneficiar este instrumentat de către echipa pluridisciplinară din cadrul SR, compusă din: șef centru/complex, asistent social, responsabil de caz, psiholog, asistent medical, instructor de educație/educator. Managerul de caz face parte din echipa pluridisciplinară și continuă coordonarea și instrumentarea cazului în colaborare cu echipa de specialiști din SR.

Managerul de caz întocmește Procesul-Verbal al întâlnirii Echipei Multidisciplinare la admiterea copilului în SR, cu ocazia admiterii copilului în SR. Acesta este semnat de persoanele participante la întâlnire și se înregistrează în Registrul de numere interne SR.

SR deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor familiei materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite. Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă estejs-aZufT serviciile și facilitățile oferite. Fiecărui copil i se prezintă informațiile clar, într-un limbaj'adecvat


Cod: P.O. 138


Exemplar nr. 1


și cu mijloace accesibile acestora, ținând cont de gradul de maturitate al fiecăruia. Este prezentată misiunea SR, serviciile oferite, drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în SR. Imaginea copiilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al copiilor care au discernământ (după ce le-au fost oferite explicații prealabile) sau, după caz, cu acordul părinților/reprezentanților legali.

La admiterea copilului în SR, șeful SR organizează o întâlnire cu echipa pluridisciplinară și desemnează persoana de referință pentru copilul în cauză, ținând cont de particularitățile acestuia. Echipa pluridisciplinară întocmește pentru fiecare copil un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului (vârstă, status psiho-somatic, personalitate și temperament, nivel de educație, etc.), cu o durată de minim două săptămâni.

în programul de acomodare se consemnează de către persoana de referință, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de SR (copii și personal), data la care încetează aplicarea programului respectiv.

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți, persoane de atașament și schimbarea mediului în care a trăit până la admiterea în SR.

Șeful Serviciului Management de Caz Copii Rezidențial întocmește actul de delegare parțială a atribuțiilor de la managerul de caz la responsabilul de caz din SR.

Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.

După ieșirea copiilor din SR, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special amenajat cu această destinație, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la cerere.

SR constituie o bază de date referitoare la copiii aflați în îngrijire pe suport de hârtie și electronic. Accesul personalului SR la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia, și doar la datele pentru care i s-a aprobat accesul. Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul DG și avizul DPO responsabil, date în scris. Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.


Cod: P.O. 138


Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 11 din 21 Exemplar nr. 1


6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

MC

SSR

SSMCCR

EM

DGA

DG

0

1

2

3

4

5

6

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

E

Ap

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

E

Ap

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

E

Ap

E

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului înSR ’

Ap

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Ap

E

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la 2 două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

E

Ap

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

E

Ap

10.

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

E

Ap


Cod: P.O. 138


Exemplar nr. 1


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exempl are

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

6

7

8

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-12

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-02

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

MC + Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o săptămână de la admitere? copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

ȘefSMCCR

DGA

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

10

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-


Cod: P.O. 138


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 13 din 21

Exemplar nr. 1


Anexa 1


Circuitul documentelor

Emitere DRU/SC/HOT. CPC

PV predare copil + PV predare dosar

PV întâlnire echipă la admiterea copilului

Decizie desemnare persoană de referință

Program de acomodare

Evaluare la 1 săptămână de la admitere

Evaluare la 2^ăptămâni de la admitere

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

Contract cu familia/reprezentantul legal

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -Pagina 14 din 21 Exemplar nr. 1

ANEXA 2


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistenți Sociali șl Protecția Copilului Brașov


Ktr. (uliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Tatafon/faxi 0288.417.100* amaiti ofticând yaspcbv.ro wabattm vwnff.4paapcbv.ro Cod fiscali BB70339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

Nr............./.

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi.............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii dosarului minorului...........................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Predat                                                           Primit

Numele..................................... Numele................

Semnătura................................ Semnătura............


Cod: P.O. 138


ANEXA 3

Nr................./............................

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A COPILULUI

încheiat azi,............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii minorului............................................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Părinții copilului sunt:

Mama.....................................................................Tata................................................................................

Domiciliul......................................................................................................................................................

Motivul predării..............................................................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

Predat

Numele.....................................

Semnătura................................


Primit


Numele.................................

Semnătura.............................
Cod: P.O. 138


ANEXA 4CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generali de Asistenți Sociali țl Protecția Copilului Brațov

str. Itiliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOO91

Talafon/faw 0263.417.100, ocnaHt oflica^dgaspcbv.ro wsbsttst wvrw.dg**ț>cbv.re Cod fiscali 9870339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial


PROCES-VERBAL

ÎNTÂLNIREA ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE LA ADMITEREA COPILULUI ÎN SERVICIUL REZIDENȚIAL

Data...............................................................................................................................................................

Numele și prenumele copilului:....................................................................................................................

Prezentarea situației copilului pe scurt:........................................................................................................


Obiective propuse

Persoana responsabilă

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Cod: P.O. 138


Nr. de ex. -

Pagina 18 din 21

Exemplar nr. 1

Desemnarea persoanei de referință:..............................................................................................................

Membrii echipei:...........................................................................................................................................

Manager de caz


Șef Centru/ Șef Complex
Cod: P.O. 138Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 19 din 21

ANEXA 5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

Totsfon/faxt02BI.417.10d, amalh 0fftcsgd5ja-spc.bv.ro

wsbsltot www.4gitpcbv.ro Cod fiscali 9070330

Nr:............../

DECIZIE DE DESEMNARE A PERSOANEI DE REFERINȚĂ PENTRU COPILUL:...................................................

Prin prezenta, se desemnează, în urma întâlnirii echipei pluridisciplinare, ca persoană de referință doamna ......................................- angajată în cadrul Complexului de Servicii

................- Centrul de Plasament............................, în funcția de educator.

Aceasta decizie s-a emis ținând cont de criteriile precizate în Ordinul nr. 25/2019.

Șef C.P/Șef Complex,

Semnătura persoanei de referință......................................

Data:Cod: P.O. 138


Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 20 din 21 Exemplar nr. 1


ANEXA 6


Detalii despre copil:

Nume:

Nume cu care copilul dorește să fie apelat: I lașterii:

Z ă:


PROGRAM DE ACOMODARE______________________

Gen:

Religie:

Etnie:

Nevoi culturale/lingvistice:

Dizabilități:


1. Numele specialistului din SR care răspunde de acest program :


2. Numele specialiștilor externi și detalii de contact: -


Data plasamentului:

OBIECTIVE


ACTIVITĂȚI


PERSOAN?


CARE RĂSPUND]


Cunoașterea de către copil a regulilor din SR


acomodarea la persoana de referință -

prezentarea colegilor și a locului din cameră-

prezentarea centrului și a regulilor din centru (programul) -prezentarea ghidului beneficiarului-


șef de centru persoana referința

persoana referință asistent social


asistent social


Exprimarea sentimentelor reale cu -privire la noua situație în care este copilul

Identificarea opțiunii copilului cu -privire la persoana de referință


implicarea în activitățile de grup - in funcție de obiectivele persoana ( trasate pe ariile de dezvoltare-                                referință

discuții particulare cu copilul-

__       ________ _________ psiholog Discuții particulare cu copilul-                                șef centru


Avizat,

ȘefCP/CS


întocmit,Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 21 din 21

ANEXA 7

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 138

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului"

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director General

Adjunct Protecția

Copilului


Cod: P.0.139


Ediția I Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 1 din 15 Exemplar nr. 1


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE A COPILULUI ÎN SERVICIILE DE TIP REZIDENȚIAL

Cod: P.0.139

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare


Priboi

Verificat Secretariat tehnic CM


Elaborat


Burulean Gabriela, șef C.S. Tărlungeni

Dogaru Cerasela, șef C.S. Făgăraș

Cod: P.0.139

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8-9

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

9

Anexa 1 - Circuitul documentelor

10

Anexa 2 - Proces verbal de ieșire/transfer din SR

11

Anexa 3 - Registru pentru ieșiri

12

Anexa 4 - Raport de monitorizare post - integrare

13-14

Anexa 5 - Lista de difuzare

15
Cod: P.0.139


1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale


Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului


 • -  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • -  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • -  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • -  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției


Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -


Pagina 4 din 15

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune fumizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru     viața     independentă,     precum     și     pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

D.G.A.S.P.C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului___. Brașov                                                    ;

4

Cod: P.0.139

8.

DG

Director General

9.

DGA

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

CPRU

Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino” Codlea

14

SR

Serviciu de tip rezidențial

15

S.SR

Șef Serviciu de tip rezidențial

16

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial/OPA

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

RCP

Responsabil de caz prevenire din cadrul primăriei

20

CTF

Casă de tip familial

21

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

TMF BV

Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov5. Descrierea procedurii operaționale

5.1 .Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru stabilirea modalității de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul serviciilor de tip rezidențial.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei.

5.2. Documente utilizate

 • > Planul Individualizat de Protecție (P.I.P.): document întocmit de MC în colaborare cu echipa pluridisciplinară.

 • > Notă de chemare: document întocmit de MC sau RC pentru înștiințarea și chemarea familiei la sediul SR pentru discuții și întâlnire cu copilul.

 • > Notă de discuție: document întocmit de MC sau oricare din membrii echipei pluridisciplinare care intră în legătură cu membrii familiei sau persoane față de care beneficiarul a dezvoltat relații de atașament.

 • > Raport de anchetă socială/Raport de vizită: document întocmit de MC/RC sau asistentul social din cadrul Primăriei de domiciliu.


  Cod: P.0.139


 • > P.I.S. privind menținerea legăturii cu familia/persoane de atașament: document întocmit de RC, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. pentru educație/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. recreere, socializare și petrecerea timpului liber: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. sănătate: document întocmit de personalul medical, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. dezvoltare/reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental: document întocmit de psiholog, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de implementare P.I.S.: document întocmit de RC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de reevaluare a situației copilului: document întocmit de MC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului/familiei și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport de consiliere psihologică: document întocmit de psiholog, conține date și informații referitoare la pregătirea copilului și părinților pentru ieșirea beneficiarului din sistemul de protecție.

 • > Proces-verbal de predare primire a copilului: document întocmit de MC sau RC la predarea copilului și documentelor acestuia către familie.

 • > Raport de monitorizare post reintegrare: document întocmit de MC sau serviciul public de asistență socială de la domiciliul sau, după caz, de la reședința părinților.

 • > Registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în SR: document în care se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor.

 • > Notă de informare SPAS la ieșirea copilului din centru: document întocmit de MC

 • 5.2.2. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare


5.3.1. Resurse materiale

- mobilier;

6

Cod: P.0.139


 • - PC, acces la baza de date, rețea, internet, imprimantă multifuncțională, linie telefonică;

 • - rechizite curente;

 • - autoturism (asigurare transport)

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii)

 • 5.4. Modul de lucru

Demersurile pentru ieșirea copilului din cadrul SR

Demersurile pentru ieșirea copilului din SR încep încă de la admiterea copilului, prin implementarea PIP.

Implementarea PIP intră în responsabilitatea membrilor echipei pluridisciplinare (șef centru/complex, manager de caz, asistent social, psiholog, asistent medical, educator).

Managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei naturale în vederea reintegrării familiale. Dacă nu este posibilă reintegrarea familială, managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei extinse sau a unei persoane/familii pentru instituire de plasament familial.

în cazul în care nu s-au identificat variantele menționate, pentru copiii care se apropie de vârsta de 18 ani, se propune ca finalitate PIP inserția socio-profesională.

Pe toată durata rezidenței copilului în SR, asistentul social și psihologul facilitează întâlniri cât mai frecvente între familie și copil sau între copil și alte persoane importante pentru el, în vederea menținerii legăturii cu acesta, astfel încât acesta să dezvolte un sentiment de continuitate.

Pregătirea copilului pentru ieșirea din cadrul SR.

întrucât instituționalizarea beneficiarilor într-un SR este o măsură temporară, până la remedierea elementelor care au dus la instituirea plasamentul la SR, copilul este pregătit permanent, chiar de la admiterea sa în SR, pentru momentul părăsirii serviciului rezidențial, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse în PIP și, ulterior, detaliate în PIS de către personalul specializat din cadrul SR.

De asemenea, pregătirea familiei privind ieșirea copilului din SR se face încă din momentul admiterii copilului în SR prin informarea că această măsură de protecție are un caracter temporar și va fi revocată în momentul în care condițiile care au dus la instituirea ei s-au modificat.

Ieșirea copilului din cadrul SR se face pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței civile a instanței.                                                                              J'1


Cod: P.0.139


Raportul trimestrial întocmit de către MC înainte de părăsirea centrului de către beneficiar conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului, raportul făcând parte din dosarul beneficiarului.

Părăsirea serviciului în condiții de securitate

Șeful SR se asigură că părăsirea CR/CTF de către copii se realizează în condiții de securitate. MC și RC organizează și pregătesc părăsirea SR de către beneficiari: se asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie, au însoțitor, etc.

Șeful SR sau persoana desemnată de acesta, precum și MC, cunosc și consemnează în scris modalitatea de transport și/sau condițiile în care copilul părăsește SR, precum și locul în care va merge copilul (domiciliul/rezidența acestuia).

SR deține un registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul respectiv, în care șeful SR sau persoana desemnată de acesta consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și numărul și data documentului prin care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența copilul.

Completarea registrului se face în cel mult 24 de ore de la momentul părăsirii SR de către beneficiar, iar documentul de informare a serviciului public de asistență socială se întocmește de MC și se transmite cu confirmare de primire cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior momentului părăsirii SR. MC are obligația verificării respectării termenelor menționate anterior.

Monitorizarea post reintegrare

Monitorizarea post integrare este realizată de MC și de către serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților, pe o perioadă de minimum 6 luni. Prin procesul de monitorizare se urmărește evoluția dezvoltării și integrării copilului, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile față de copilul reintegrat în familie.

Rapoartele lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile, sunt anexate la dosarul copilului.

MC va anunța SSMCCR și DGA, deîndată, despre situațiile în care persoana responsabilă din cadrul serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților nu își îndeplinește la timp obligațiile cu privire la efectuarea și transmiterea lunară a rapoartelor de monitorizare.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

MC

S.SR

EM

SR

S.SMCCR

0

1

2

3

7

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din SR a copilului

Ap

E

2.

Registru pentru ieșiri

Ap

E

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

E

Ap

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din SR a copilului

EM

SSR

SR

SR

Conform NA

FO-

2.

Registru pentru ieșiri

SR

SSR

SR

SR

Conform NA

RO-

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

MC

S.SMCCR

SR

SR

Conform NA

FO-


Cod: P.0.139


Anexa 1


Circuitul documentelorP.I.S.

privind dezvoltarea deprinderilor deviață independentă


P.I.S.

privind menținere legăturii cu familia și persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașamentChemare


Notă întâlnire

i__________________________________Notă discuțieRaport de reevaluare trimestială

Raport de consiliere psihologică

I

Proces -Verbal

l

Registru evidență ieșiri

l

Raport monitorizare post reintegrare
Cod: P.0.139


Anexa 2


PROCES VERBAL DE IEȘIRE/TRANSFER DIN SR

A COPILULUI

încheiat azi


...............................între dl./d-na..............................................................calitate de...................................................în cadrul......................................................................


și dl./d-na...............................................................în calitate de....................................................

în cadrul......................................................................... cu ocazia predării- primirii minorului

...................................................................................născut la data de......................................în

având

CNP


Motivul predării

Se predau următoarele documente pentru copil:

>

>

>

>

>

Predat

Primit

Numele...........................................

Semnătură......................................


Numele...............

Semnătură...........


Cod: P.0.139


Anexa 3


REGISTRU PENTRU IEȘIRINR. CRT.

Data

Nume și prenume beneficiar

Destinatar

Condițiile în care s-a părăsit Centru

Observații

Cod: P.0.139


Anexa 4

RAPORT DE MONITORIZARE POST- REINTEGRARE

Data:...................................................................................................................

Durata întâlnirii:.......................................................................................................

Persoane participante :


Scopul:


Conținutul:Observații:

'\

Concluzii:


Cod: P.0.139


Recomandări

Termen


Măsuri.................................................................................................................


Data viitoarei vizite:.....................................................

Semnături participanți:Cod: P.0.139


ANEXA 5

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 139


Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de

Servicii „Măgura”

Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PCProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1 Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex, -Pagina 1 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. ■ 140


Dire'Ctoț Gerierăl

Gîrbâcea Jfalieta h- ■


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ȘI SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ, PENTRU SERVICIILE SOCIALE DESTINATE COPIILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ

COD: PO ■ 140

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019


Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai^
îptimiu


Verificat

Secretariat Tehnic CMElaborat

Burulean Gabriela, șefC.S. Tăiiitngem~<

Dogaru Cerasela, șefC.S. Făgăraș

Chioreanu Eleonora, șefC.P. „Casa Ioana" Rupea"

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 2 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scopul

3

2.

Domeniul de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

3-5

5.

Descrierea procedurii

5-9

6.

Responsabilități

9-10

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

10-11

Anexa 1 - Diagrama de proces

12

Anexa 2 - Fișa de semnalare

13

Anexa 3 - Documentul de informare a beneficiarilor

14

Anexa 4 - Raportul de consiliere

15

Anexa 5 - Registrul de sesizări

16

Anexa 6 - Lista de difuzare

17


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Nr. de ex. -Pagina 3 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale


Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004


Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor                                                           4

  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Nr. de ex. -Pagina 4 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

unuia sau mai multor compartimente ale D.G.A.S.P.C. Brașov. Are aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare aunor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.

4.

Activitate procedurată

Proces major sau activitate semnificativă pentu care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.

5.

Semnalare

înștiințare efectuată în vederea declanșării unei cercetări cu privire la o anumită problemă

6.

Abuz

Orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

7.

Neglijență

Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 5 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

Inf.

Informare

8.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

S.CS

Șef Complex de Servicii

12.

CS

Complex de Servicii

13.

PS

Personal de specialitate

14.

RC

Responsabil de caz

15.

MC

Manager de Caz

16.

BEN

Beneficiar

17.

CTF

Casă de Tip Familial

18.

CR

Centru Rezidențial


5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei, la semnalarea cazurilor și la identificarea posibilelor situații generatoare de forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor.

 • 5.2. Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Documentul privind informarea beneficiarului

 • > Registrul privind instruirea personalului

 • >  Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor

 • >  Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit

 • > Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare                       / A"   :

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

 • > Documentul privind informarea beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de personalul desemnat din CR/CTF la momentul intrării beneficiarului în centratProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 6 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140


rezidențial cu privire la informarea beneficiarului referitor la existența și prevederile PO-140, și care se va regăsi la dosarul beneficiarului.

 • > Registrul privind instruirea personalului: este un formular-tip care se completează de către persoana desemnată în acest sens de către SCS, în care se consemnează sesiunile de informare și pregătire a personalului cu privire la: cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților din serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

 • > Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării: este un formular-tip care se completează de personalul CR/CTF și care conține numele persoanei care semnalează, date generale despre victimă, tipul de abuz suspectat și o descriere scurtă a situației;

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de psihologul CR/CTF la finalizarea procesului de consiliere a copiilor care au fost abuzați, intimidați sau discriminați;

 • > Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit: documentul care conține informații cu privire la sprijinul psihologic și consilierea oferită beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante. Acest raport se redactează trimestrial.

 • > Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate: este un formular-tip care se completează de SCS sau de persoana desemnată în acest sens de către SCS, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse. Registrul este disponibil la sediul centrului (CR/CTF).

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistică

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, linie telefonică rechizite curente

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilbț de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.                                                   r


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 7 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii.

 • 5.4. Modul de lucru


 • I. Informarea beneficiarilor cu privire la PO-140:

în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul intrării beneficiarului în CR/CTF, personalul desemnat de către SCS, în prezența MC, va aduce la cunoștința acestuia existența prezentei proceduri operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

Pentru beneficiarii aflați deja în CR/CTF la momentul aprobării prezentei proceduri, în termen de 10 zile lucrătoare de la diseminarea prevederilor acesteia către angajații CR/CTF, personalul desemnat de către SCS, în prezența MC, le va aduce la cunoștință existența procedurii operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului pentru fiecare beneficiar în parte, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

 • II. Informarea personalului cu privire la PO-140:


în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea PO-140 către SCS, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia, SCS are obligația de disemina prevederile prezentei proceduri către angajații CR/CTF și de a nominaliza persoana/persoanele care vor avea obligația aducerii la cunoștința beneficiarilor a existenței PO și a prevederilor ei, precum și persoana/persoanele care vor avea obligația completării Registrului privind instruirea personalului.

SCS decide dacă pesoana/persoanele nominalizate pentru cele două acțiuni sunt diferite sau sunt aceleași. în termen de 5 zile de la nominalizare, SCS va completa în mod corespunzător fișele de post ale acestor persoane.

 • III. Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor

SCS și personalul CR/CTF ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent și/sau degradant asupra beneficiarilor. Se au în vedere atât formele de abuz, cât și orice formă de neglijare sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de către personalul centrului, alți copii, membrii de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în contact.

Copiilor li se asigură un mediu de viață protejat, orice suspiciune sau acuzație privind un abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijente sau degradante, fiind soluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 8 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Identificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului


în scopul prevenirii riscului și pentru identificarea rapidă și corectă a cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, personalul CR/CTF va monitoriza toate activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului.

De asemenea, personalul CR/CTF va încuraja și va sprijini beneficiarii pentru a comunica orice formă de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante, la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate.

Pentru a sprijini beneficiarii să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, personalul desemnat de SCS va organiza periodic sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. Informarea beneficiarilor se va menționa într-un process verbal ce va conține tema informării și materiale folosite în sesiune, dacă este cazul, data informării, numele și semnătura persoanei care a realizat informarea, numele și semnătura beneficiarilor informați.

SCS și MC au obligația de a organiza periodic, cel puțin o dată pe semestru, sesiuni de instruire a personalului propriu cu privire la recunoașterea și prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor. Personalul este instruit sau i se facilitează accesul la cursuri de formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în comunitate, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii fără nici un fel de discriminare, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii, modalitățile optime de a comunica cu beneficiarii..

în acest scop, SCS și MC pot solicita sprijinul angajaților DGASPC Brașov cu expertiză pe domeniul abuzului, neglijării, exploatării, eticii profesionale, comunicării.

Totodată, SCS se asigură că personalul CR/CTF cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află. în acest sens se organizează sesiuni de intruire a personalului privind

Semnalarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului

Personalul CR/CTF aplică prevederile legale cu privire la semnalarea oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență.

Persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a completa în cel mult 2 ore de la luarea la cunoștință despre caz a Fișei de semnalare obligatorie, pe care o va comunica deîndată SCS sau înlocuitorului acestuia. SCS sau înlocuitorul acestuia va înainta Fișa de semnalare către DGA și MC în termen de cel' mult 12 ore.                                                                                                                                         "<5>\

în situația unor cazuri extreme de grave (viol, tentativă de viol,i tentativă de răpire/sechestrare), persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a anunța deîndată SCS sau înlocuitorul acestuia^șrȚșăProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 9 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

semnaleze cazul la 112, cerând sprijinul Poliției și Salvării. în aceste situații, SCS are obligația de a anunța deîndată DGA.

în situația în care, ulterior semnalării unui caz de abuz, neglijență sau violență asupra unui beneficiar, ca urmare a cercetărilor efectuate și/sau a ședințelor de consiliere, se constată că gradul de gravitate al cazului este mai mare decât s-a stabilit inițial, SCS sau înlocuitorul acestuia anunță deîndată (maxim 2 ore) DGA și MC, pentru luarea măsurilor legale ce se impun: sesizare organe de cercetare penală, comisie de disciplină etc.


Toate cazurile semnalate vor fi menționate de către SCS sau de persoana desemnată în acest sens de către SCS în Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință.

SCS sau persoana desemnată în acest sens de către SCS monitorizează situația cazurilor de abuz sau neglijare semnalate și are permanent evidența privind numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului centrului; numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția organelor de cercetare penală.

Sesizări cu privire la eventuale forme de abuz, neglijare sau tratament degradant identificate pot fi depuse inclusiv de beneficiari, care au posibilitatea de a completa la rândul lor Fișe de semnalare obligatorie. Modul și termenele în care acestea sunt aduse la cunoștința SCS, DGA și MC sunt aceleași ca în cazul Fișelor completate de personalul CR/CTF.

Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului


CR/CTF asigură, prin specialiștii săi, sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați. în situația copiilor abuzați, neglijați, exploatați sau care au fost supuși oricărei forme de violență, se facilitează accesul la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.

Centrul asigură înregistrarea și arhivarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență identificate, precum și copia răspunsurilor formulate se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare. Asistentul social răspunde de corecta arhivare a acestora.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

S.CS

RC

PS

REN

0

1

2

4

1.

Organizarea de sesiuni de informare beneficiari privind dreptul de a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate

E

\ • ■

\

Ap.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 10 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

2.

Organizarea de sesiuni de informare personal privind cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

E

Ap.

3.

Fișă de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz: Serviciul social încurajează și sprijină copiii să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care intră în contact, atît în cadrul serviciului social cît și în afara acestuia.

V

E

E

Raport de consiliere al beneficiarilor

E, Ap

Rapoarte trimestriale_privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență:

E

4.

Verificarea și înregistrarea pe loc în Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, cu dată și număr.

V

Ap

5.

Informarea specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. despre situațiile semnalate

E

6.

Analizarea conținutul sesizărilor caz de abuz, neglijență sau discriminare identificate

V

E

Ap.

Ap.

7.

Arhivarea și păstrarea sesizărilor/reclamațiilor

V

E


7. Anexe, înregistrări, arhivări


Nr.

anex ă

Denumirea anexei

Elaborato r

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Document privind informarea beneficiarilor:

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform

NA    \ '

LV,"'.

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 11 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

2

Registrul privind instruirea personalului

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform NA

3

-Raport consiliere al beneficiarii

COMP

SCOMP

-

COMP

COMP

Conform NA

4

-Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.

COMP

SCOMP

-

COMP

COMP

Conform NA

5

-Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform

NA

6

Fisa de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz

COMP

SCOMP

1

COMP

COMP

Conform NA

7

Adrese oficiale transmise către instituțiile competente

COMP

SCOMP

1/2

COMP

COMP

Conform NA

8

Dosar arhivare sesizari/reclamatii

COMP

S COMP

1

COMP

COMP

Conform

NA

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Cod: P.O. -140

Circuitul documentelor


Ediția 1

Nr, de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 12 din 17

Exemplar nr. 1


Anexa 1Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -_____

Pagina 13 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. - 140

Anexa 2

Nr........../.............................

Către,

D.G.A.S.P.C. Brașov

SESIZARE PRIVIND SUSPICIUNEA SAU SITUAȚIA DE ABUZ,

9         NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ

Prin prezenta vă informăm că în cadrul..............................................................................s-a

semnalat o situație de abuz, neglijare, explatare sau formă de volență la data de.........................................

Drept urmare vă rugăm să ne sprijiniți cu luarea măsurilor de remediere, în regim de urgență, prin semnalarea cazului către organismele/instituțiile competente.

1. Date generale despre copil

Nume, Prenume...........................................................................

CNP........................................................

Data Nașterii................................................

Nume, Prenume mamă.....................................................................

Nume, Prenume tată.........................................................................

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul........................................................................

Menționăm că situația de abuz/neglijență sesizată este următoarea:


Alte informații relevante:

Numele și funcție persoanei care a completat fișa

Semnătura........................................................................................

Data și ora completării................................

Coordonate (tel., fax, e-mail).......................................

Asistent social,                                                  Șef centru,

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Cod: P.O. -140


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 14 din 17

Exemplar nr. 1


Documentul privind informarea beneficiarilor asupra procedurii


Anexa 3


Proces-verbal încheiat azi............................cu ocazia prelucrării Procedurii privind

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență.


Persoana care a prelucrat


Persoana informată

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 15 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140

Anexa 4


Nr............/....................

(din Registrul intern CR/CTF)

AVIZAT Șef centru/complex (nume și prenume)


RAPORT DE CONSILIERE

Efectuată la data de...........................................................................................................................

Numele și prenumele beneficiarului.................................................................................................

Obiective formulate:


întocmit:


Beneficiar,


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 16 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140


Anexa 5


Registru de evidență a cazurilor de abuz sau neglijareNr. Cri.

Nume, prenume minor implicat

CNP / Data Nașterii

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul

Tipul de abuz /neglijență

Instituțiile

sesizate

Măsurile întreprinse

Nume, prenume, persoana care a completat

1

2

3

4

5Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 17 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -140


Anexa 6


LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director General

Adjunct PC
Aprobat,

- Director General ?wi^acfeaPROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR AFLAȚI CU MĂSURĂ DE PLASAMENT ÎN SERVICIILE SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL

COD: PO -141

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,Președinte Comisia de Moni

Priboi Mihai-Septimi

Verificat, Secretariat Tehnic CM


Elaborat,

Diac Nicolae Adrian

Șef C.S. Brădet

Procedura operațională privind

Ediția I

controlul comportamentului

Nr. de ex. 1

copiilor aflați cu măsură de

Revizia -

plasament în serviciile sociale de tip

Nr. de ex. -

rezidențial

Pagina 2 din 12

Cod: P.0.141

Exemplar nr. 1


Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

8

Anexa 1- Circuitul documentelor

9

Anexa 2 - Registru informare/instruire continuă personal

10

Anexa 3 - Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

11

Anexa 4 - Lista de difuzare

121. Scopul procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor


Prezenta procedură se aplică în centrele rezidențiale pentru copii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (centre de plasament și case de tip familial), fiind parte integrantă din Regulamentele de Organizare și Funcționare proprii ale acestor centre.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.


SR EN ISO 9000:2015


SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

- Codul Civil

 • -  Legea nr. 272/2004 (r 1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • -  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004


Legislație secundară

 • -  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

 • -  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice4. Definiții $i abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor


  Nr. crt.

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura privind Controlul comportamentului copiilor

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

  4.

  Controlul comportamentului copiilor

  Prezenta procedură se aplică pentru a stabili controlul comportamentului copiilor care beneficiază de măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial și este folosită de către toți membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optimă și eficientă a tuturor aspectelor legate de caz, în interesul superior al copilului.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.


4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

MC

Manager de Caz

9.

SR

Serviciu de tip rezidențial

10.

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial                          , X -

11.

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

12.

PIP

Plan individualizat de protecție

13.

EM

Echipa multidisciplinară


5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități


Procedura stabilește o structură unitară pentru modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul tuturor centrelor/complexurilor de servicii cărora li se aplică procedura și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei

5.2. Documente utilizate

 • -  Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului.

 • -  Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este elaborat de către SSR Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante este elaborată de către persoana autorizată să efectueze înregistrările.


5.2.2. Conținutul și rolul documentelor difuzate

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este un document în care se consemnează instruirea personalului cu privire la condițiile, regulile și limitele ce trebuie respectate de personalul centrului. Acest registru are rolul de a asigura evidența sesiunilor de instruire a personalului privind controlul comportamentului copiilor.

- în fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor sunt înregistrate măsurile restrictive aplicate în urma comportamentelor deviante. Rolul documentului este acela de a asigura evidența cazurilor de devianță.

5.2.3 Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

5.3 Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Metode si materiale utilizate

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, cablu TV rechizite curente (caiete, creioane colorate, dosare, cărți, planșe, etc.) jocuri, jucării, articole sportive etc

observația, informarea, explicația, susținerea, îndrumarea, demonstrația și conversația.

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CR/CTF la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CR/CTF respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Prezenta procedura vizează încurajarea copiilor/tinerilor și sprijinirea acestora să-și formeze o conduită socială acceptabilă și, atunci când au un comportament inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism;

Personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri material, fiind interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale. Măsurile se aplică doar pentu oprirea comportamentelor deviante.

Personalul este instruit cu privire la metodele de abordare, comunicare și controlul comportamentului copiilor, în funcție de dizabilitate, vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora. Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

Principalele activități desfășurate:

 • -  relațiile personalului cu copiii și/sau tinerii au o bază optimă, răspunzând normelor de conduită, morală și profesională;

 • -   personalul cunoaște istoricul comportamental și particularitățile de vârstă ale fiecărui copil/tânăr și este pregătit pentru abordarea individualizată, adecvată a relațiilor cu copiii cu/fără dizabilități, în concordanță cu nevoile speciale ale acestora, de comunicare, sprijin afectiv, îndrumare și control al comportamentului;Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în serviciile sociale de tip rezidențial

Cod: P.0.141

Ediția I

Nr. de ex. 1 Revizia -

Nr. de ex. -Pagina 7 din 12 Exemplar nr. 1


 • -   în cadrul centrului sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi:

 • a) pedeapsa corporală;

 • b) deprivare de apă, hrană sau somn;

 • c) penalități financiare;

 • d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu este efectuată

de personal medico-sanitar;

 • e) confiscarea echipamentelor și obiectelor personale ale copilului;

 • f) privarea de medicație sau tratament medical;

 • g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;

 • h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;

 • i) orice restricționare a contractului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens,

conform legii.

 • j) abuzul fizic și emoțional.

 • -   personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

 • -   în urma luării măsurilor restrictive, copilul va beneficia de intervenție și/sau consiliere psihologică în funcție de gradul de maturitate, dizabilitate și vârstă.

  Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

  Nr. crt.

  Etapele

  Intrările de informații

  Acțiuni

  Persoana responsabilă

  utilizate

  Ieșirile de rezultate

  De la cine?

  Ce?

  •w fi Q E

  3 U ■w

  sa

  fi MM

  metode

  1.

  Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

  SR

  Instruire și formare

  Aplicare

  RC

  Verificare registru

  2.

  Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

  SR

  Consemnarea cazului

  Aplicare

  RC

  Atașare la dosarul personal al beneficiarului


5.5. Valorificarea rezultatelor activității

Valorificarea rezultatelor activității este reprezentată de cunoașterea istoricului comportamental și particularitățile beneficiarilor pentru sprijinirea acestora să-și formeze o conduită Social, de

7
autonomie personală adecvată, iar atunci când au un comportament deviant, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism în vederea îmbunătățirii calității umane.

6. Responsabilități


Nr. crt.

Compartimentul (postu 1/acțiu nea/operațiu n ea)

RC

S.SR

SR

STCM

CM

PCM

DG

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

Ap

2.

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Ap


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborat or

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

RC

1

SR

SR

Conf. NA

2.

Fișă de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

RC

1

SR

SR

Conf. NA

ANEXAI


Ediția I

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -Pagina 10 din 12 Exemplar nr. 1

ANEXA 2

CENTRUL DE PLASAMENT/COMPLEXUL DE SERVICII

Cod:

Registru privind informarea/instruirea și formarea continuă a personalului

Nr.

Numele și

Denumire

Data

Persoana

crt.

prenumele

curs/sesiune de

responsabilă

angajatului

instruire

Organizație/ Coordonator


io
ANEXA 3

COD:

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Numele copilului:..................................................................................................


Data:.....................................

Ora și locul incidentului:.........................................................................................

Măsurile luate:.....................................................................................................

Numele membrilor personalului care au acționat:............................................................

Numele altor persoane martore la incident:...................................................................

Consecințe ale măsurilor luate:........................................................................................

Semnătura persoanei autorizate:................................................................................LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 141


ANEXA 4


Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)


Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

2.

Complexul de Servicii Făgăraș

3.

Complexul de Servicii Tărlungeni

4.

Complexul de Servicii Săcele

5.

Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

6.

Complexul de Servicii Brădet

7.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

8.

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

9.

Centrul de Plasament Dacia

10.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

11.

Director general adjunct PC