Hotărârea nr. 359/2019

Hotărârea nr. 359-privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ131, km 0+000 - 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 - 12+978”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 359 din data de 29.08.2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean Covasna - Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 - format din DJ131, km 0+000 -7+856 și DJ 131 B, km 0+000 - 12+978”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 14936/23.08.2019, inițiat de către domnul Alexandru-Adrian Gabor, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 14936/23.08.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean Covasna -Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 - format din DJ 131, km 0+000 - 7+856 și DJ 131 B, km 0+000 - 12+978”, finanțat din fonduri POR, de la bugetul de Stat și fonduri proprii ale Consiliului Județean Brașov; pentru acest obiectiv de investiții s-a semnat contractul de finanțare nr. 955/2016/06.02.2018, prin care s-a acordat finanțare nerambursabilă din FEDR, finanțare de la bugetul de Stat și finanțare din fonduri proprii ale Consiliului Județean Brașov; în Raportul de Specialitate se precizează că prin avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 18/09.01.2017 s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, iar prin avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 49/21.08.2019, s-a avizat favorabil actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu devizele revizuite în urma modificărilor legislative și s-au identificat rețele de utilități, care nu au fost avute în vedere la elaborarea DALI pentru acest obiectiv de investiții, transmise de către proiectantul S.C. IRIMAT CONS S.R.L.;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 10/09.01.2017 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico -economici pentru acest obiectiv de investiții, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 532/28.11.2017, prin care s-a dispus aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru Proiectul "Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 - format din DJ 131 km. 0+000-km. 7+856 și DJ 131 B km.0+000- km.12+978”, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020;

Ținând cont adresa nr. 14680/20.08.2019 prin care Proiectantul S.C. IRIMAT CONS S.R.L., a transmis Consiliului Județean Brașov o notă de fundamentare privind diferențele valorice dintre devize DALI și devizele generale la nivel de Proiect Tehnic; devizele generale actualizate au fost transmise la Consiliul Județean Brașov prin adresa nr. 13383/30.07.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “b” și alin. (3), lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean Covasna - Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 - format din DJ131, km 0+000 - 7+856 și DJ 131 B, km 0+000 - 12+9780,”, finanțat din fonduri POR, de la bugetul de Stat și fonduri proprii Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,

SECRETÂR

Maria Durimrăveanu

ANEXA NR.1


Secretar,OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Modernizare drum interjudetean Covasna - Brașov care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13 - format din DJ131 km 0+000 - 7+856 și DJ131B km 0+000 -12+978” finanțare nerambrusabilă din FEDR, finanțare de la Bugetul de Stat și finanțare din fonduri proprii CJ Brașov.

Amplasamentul:

Amplasamentul se dezvoltă de la Sud la Nord, străbătând în ordine comunele Măieruș, Apața, Ormeniș și Augustin, terminându-se la granița dintre Județul Brașov și Județul Covasna și este mărginit de locuințe în interiorul localităților, și de terenuri agricole în afara lor.

Drumul județean DJ 131 se desprinde din DN 13, la intrare in localitatea Maierus, Județ Brașov, apoi se continua prin localitatea Apata; lungimea de drum modernizat fiind de 7707.984 m.

Drumul județean DJ 131B leaga localitățile Apata, Augustin si Gara Augustin trecând prin Ormenis; ținând cont de particularitățile proiectului rezulta o lungime totala de drum modernizat de 7878 m.

Analizând lungimea traseelor de drum, declarate în cadrul Caietului de Sarcini/Temei de proiectare (DJ 131: km. 0+000- 7+856-L = 7856 m, DJ 131B: km. 0+000-km. 12+978-L = 12978 m) și lungimile efective rezultate în urma proiectării (DJ 131: km. 0+000 - km. 7+707,984 — L = 7707.984 m, respectiv DJ 131B: km. 0+000 - km. 12+208, L = 12208 m din care se scad lungimile aferente pe sectoarele km. 3+420 - km. 4+760 si km. 8+950 - km. 11+940, rezulta o lungime totală de drum modernizat Ltot. = 10.868,00 m la care se adaugă lungimea de 1.340,00 ml pe care se voe face doar reparații locale).

Titularul investiției:

Beneficiarul investiției:

Proiectantul general:


Consiliul Județean Brașov Consiliul Județean Brașov S.C. IRIMAT CONS S.R.L.


 • 2. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

2.1.Valoarea obiectivului de investiții este de 151.025.927,19 LEI cu TVA (33.433.526,78 EURO cu TVA) din care C+M: 134.584.020,22 LEI cu TVA ( 29.793.681,97 EURO cu TVA) împărțită astfel:

2.1.1). Fințare prin POR: 124.668.851,64 lei cu TVA (27.598.700,88 EURO cu TVA) din care C+M: 111.445.092,90 LEI cu TVA ( 24.671.277,10 EURO cu TVA).

2.1.2.) Finanțare din fonduri proprii CJ Brașov: 26.357.075,55 lei cu TVA (5.834.825,90 EURO cu TVA) din care C+M: 23.138.927,32 LEI cu TVA ( 5.122.404,88 EURO cu TVA).

Curs euro = 4,5172 lei/euro conform contract de finanțare POR.

2.2 Eșalonarea investitei:

Anul 2019: 1.000.000,00 lei inclusiv TVA din Bugetul CJ Brașov.

 • 3. Durata de execuție a lucrărilor: 29 luni conform grafic de execuție din PT

4. Capacități:

 • - lungimea totală a drumului interjudețean DJ131+DJ131B este de 18.575, 984 ml din care:

 • -  DJ131 (km 0+000 - km 7+707,984) - 7.707,984 ml

 • -  DJ131B- (km 0+000-km 12+208)- 10.868,00 ml

 • -  în vederea menținerii continuitii traseului până la km. 12+208 pe sectorul cuprins între km. 3+420 -km. 4+760 (lungime 1340 m) se vor realiza doar reparații locale.

Capacități DJ131+DJ131B:

 • -  Lungime drum: 18.575,984 km din care:

 • -   DJ131 (km 0+000 - km 7+707,984) - 7.707,984 ml

 • -  DJ131B- (kmO+OOO-km 12+208)- 10.868,OOml

Lățimea totală a platformei: 8,00m Lățime parte carosabilă: 6,00 m cu două benzi de circulație de 3,00 m fiecare Lățime acostamente: 2 x 0,75m Panta transversală a părții carosabile: 2,5% Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

Capacități aferente POR:

 • -  Lungime drum: 15.585,984 km din care:

 • -   DJ131 (km 0+000 - km 7+707,984) - 7.707,984 ml

 • -  DJ131B- (km 0+000-km 12+208)-7.878,00ml

 • -  Lățimea totală a platformei: 8,00m

Lățime parte carosabilă: 6,00 m cu două benzi de circulație de 3,00 m fiecare

Lățime acostamente: 2 x 0,75m

Panta transversală a părții carosabile: 2,5%

Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

 • -  Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

Pe zonele de traversare a localităților, unde elemental de scurgere a apelor este rigola carosabiă, acostamentul se va consolida cu structură rutieră identică cu cea din carosabil.

 • 5. Sursa de finanțare pentru obiectivul de investiții mai sus menționat:

1). Valoarea totală a investitei este de 151.025.927,19 LEI cu TVA (33.433.526,78 EURO cu TVA) din

care C+M: 134.584.020,22 LEI cu TVA ( 29.793.681,97 EURO cu TVA) împărțită astfel:

 • 1) . Valoare deviz general lucrări POR: 124.668.851,64 lei cu TVA (27.598.700,88 EURO cu TVA) din care C+M: 111.445.092,90 LEI cu TVA ( 24.671.277,10 EURO cu TVA).

 • 2) . Valoare deviz general fonduri proprii CJ Brașov: 26.357.075,55 lei cu TVA (5.834.825,90 EURO cu TVA) din care C+M: 23.138.927,32 LEI cu TVA ( 5.122.404,88 EURO cu TVA).

Curs euro = 4,5172 lei/euro conform contract de finanțare POR.

 • 2) . Valoarea care va fi alocată din fonduri nerambusabile conform contractului de finanțare este de :

 • -  Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) - 93.411.332,44 lei cu TVA

 • -  Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național (13%) - 14,286.439.08 lei cu TVA

TOTAL FINANȚARE NERAMBURSABILĂ: 107.697.771,52 LEI cu TVA

 • 3) . Valoarea cheltuielilor suportate din bugetul Consiliului Județean Brașov este de 43.328.155,67 LEI cu TVA din care:

 • - Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) conform contract finanțare - 2.197.913,71 LEI cu TVA

 • - Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a Beneficiarului conform contract finanțare - 998.919,32 LEI cu TVA

 • - Valoare neeligibilă fonduri proprii CJ Brașov: 40.131.322,64 LEI cu TVA.

Pentru anul 2019 se va aloca suma de 1.000.000,00 lei cu TVA din Bugetul CJ Brașov.