Hotărârea nr. 358/2019

Hotărârea nr. 358-privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „POD PESTE RÂUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATEA VOILA”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA

iSĂRBiTOfllM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 358

din data de 29.08.2019

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATEA VOILA”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 14935/23.08.2019, inițiat de către domnul Alexandru-Adrian Gabor, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 14935/23.08.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATEA VOILA”, pentru care s-a semnat contractul de finanțare nr. 19347/20.12.2017, prin care s-a acordat finanțare nerambursabilă prin PNDL2, cu o valoarea totală a contractului de finanțare de 14.716.520,00 lei, inclusiv TVA, valoare totală eligibilă; în Raportul de Specialitate se precizează că prin avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 21/27.09.2017 s-a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, Soluția 2-Pod Nou, cu o valoare totală a investiției de 16.027.860,00 lei inclusiv TVA, iar prin avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 48/21.08.2019, s-a avizat favorabil actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu devizul revizuit în urma modificărilor legislative;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.08.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico -economici pentru: „Pod peste Râul Olt pe DJ 105, km 0+660”; prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 472/09.11.2017 s-au aprobat sumele reprezentând cheltuieli de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2;

Proiectantul S.C. PRINFO S.R.L., prin adresa nr. 14711/21.08.2019 a transmis Consiliului Județean Brașov un memoriu justificativ privind diferențele între evaluările de la faza S.F. - PT a lucrării și devizul general actualizat pentru acest obiectiv de investiții, la o valoare totală a investiției de 24.419.784,52 lei, inclusiv TVA;

Având în vedere dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “b” și alin. (3), lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATEA VOILA”, finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL2), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

Adrian.


INTE Mă Veștea


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dunrprăvcanu

ANEXA NR.1
OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Pod peste Râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila” finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL 2).

Amplasamentul: Podul este situat pe DJ 105 la km 0+660, la ieșirea din localitatea Voila și traversează Râul Olt în nordul localității. Din punct de vedere administrativ-teritorial, podul este amplasat în extravilanul comunei Voila, jud. Brașov. Podul traversează canalul de fuga al CHE Voila, în aval cu aproximativ 2 km față de barajul de retenție al acesteia. Canalul de fugă a fost amenajat în anul 1989, concomitent cu construcțiile hidrotehnice situate pe Olt, la Voila și Viștea.

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:   Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:    S.C. PRINFO S.R.L.

 • 2. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

2.1. Valoarea obiectivului de investiții va fi constituită din: - 24.419.784,52 lei inclusiv TVA, din care C+M: 19.051.903,95 lei, inclusiv TVA 2.2 Eșalonarea investitei:

Anul 2019: 1.000.000,00 lei inclusiv TVA din Bugetul CJ Brașov.

 • 3. Durata de execuție a lucrărilor: 30 luni conform grafic de execuție din PT

4. Capacitati:

 • •  lungimea podului = 93.95 m

 • •  deschiderea principală de calcul = 70.96m

 • •  lumina la nivelul cuzineților = 70.20 m

 • •  lățimea totală = 13.50 m, din care : 2 x 3.80m partea carosabilă și 2 x 1,50m trotuar pe ambele părți

 • •  nivelul minim al intradosului = 418.76 mdMN

 • •  nivelul apei = 416.95 mdMN corespunzător debitului de calcul Q 5 %= 922 mc/sec

 • •  nivelul apei =418.22mdMN corespunzător debitului de verificare Q 2%= 1261 mc/sec

 • •  înălțimea minimă de liberă trecere ( gardă) = 1.81 m pentru debitul de calcul și 0.54m corespunzător debitului de verificare

  Durata de viață

  100 ani

  Convoi de calcul

  LM1 ,LM2 conf SREN 1991-2

  Categoria de importanță

  B

  Caracteristici seismice

  ag=0.20g ; Tc=0.7 sec

  conf P100-2013

5. Sursa de finanțare:

 • 1. Valoarea obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat de către proiectantul S.C. PRINFO S.R.L. este de 24.419.784,52 lei cu TVA.

 • 2. Valoarea care va fi alocată din bugetul de stat prin PNDL 2 perioada 2017-2020 este de 14.716.520,00 lei cu TVA.

 • 3. Valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul Consiliului Județean Brașov este de 9.703.264,52 lei cu TVA.