Hotărârea nr. 357/2019

Hotărârea nr. 357-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări suplimentare în regim urgenţă – Consolidare drum DJ104L-Alunecare de teren, sector km 12+851-13+150(13+174,05)”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice @ju d bra sov. ro, www.j ud brasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 357 din data de 29 august 2019

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ104L-Alunecare de teren, sector km 12+851-13+150(13+174,05)”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 14937/23.08.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 14937/23.08.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ 104L-Alunecare de teren, sector km 12+851-13+150(13+174,05)”, finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov; în Raportul de Specialitate se precizează că prin avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 50/21.08.2019 s-a aprobat documentația tehnică revizuită și indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, cu o valoare totală a investiției de 11.801.724,00 lei cu TVA din care C+M: 10.328.405 cu TVA; pentru anul 2019 se va aloca suma de 3.000.000,00 lei cu TVA din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr. 12725/19.08.2019 prin care Proiectantul S.C. MULTIMAL SERV S.R.L., a transmis Consiliului Județean Brașov documentația tehnică revizuită (PT +DDE+DTAC+CS+DEVIZ ESTIMATIV) pentru respectivul obiectiv de investiții;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “b” și alin. (3), lit. “f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ104L - Alunecare de teren, sector km 12+851-13+150(13+174,05)”, finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,


SECREȚĂR Maria Dumb/ăveanu

ANEXA NR.1

PreședțptSecretar,OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Lucrări suplimentare în regim urgență - Consolidare drum DJ104L - Alunecare de teren, sector km 12+851 - 13+150 (13+174,05) ” finanțare din bugetul CJ Brașov.

Amplasamentul:

Lucrarea de consolidare mai sus menționată este amplasată pe DJ104L între km 12+850,78 - km

13+174,05 și are lungimea de 323,27 m.

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov

S.C. MULTIMAL SERV S.R.L.


Beneficiarul investiției:

Proiectantul general:

 • 2. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

  • 2.1.Valoarea obiectivului de investiții este de 11.801.724,00 LEI cu TVA din care C+M:

10.328.405 LEI cu TVA.

 • 2.2. Eșalonarea investitei:

Anul 2019: 3.000.000,00 lei inclusiv TVA din Bugetul CJ Brașov.

 • 3. Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni conform grafic de execuție din PT

 • 4, Capacități:

Obiectul 1 - Consolidare drum DJ104L - Alunecare de teren sector km 12+850,78 - km 13+174,05

 • - Lungimea de consolidare = 0,248 km

 • - Lucrări pregătitoare 12,50 la 100 mp

 • - Platforma tehologică: 3825,00 mc.

 • - Realizare piloți forați: 1174 buc ( 1544,40 ml)

 • - Realizare grinzi de consolidare: 837,50 mc

- Taluzare și plantare puieți: 4200 mp.

 • - Obiectul 2 - Modernizare drum DJ104L - Alunecare de teren sector km 12+850,78 - km 13+174,05

 • - Lungimea sector drum = 0,3237 km

 • - Terasamente - 2498.91 mc

 • - Structură rutieră - 2169,09 mp

 • - Realizare dren ecran - 335,00 ml

 • - Șanțuri trapezoidale - 595,50 mp

 • - Rigole prefabricate (acostament) - 758 buc

 • - Casiuri prefabricate pe taluz - 40 buc

 • - Podeț tubular D=1000 mm - 15,00 ml

 • - Podeț tubular D=1400 mm - 12,50 ml

 • - Podeț tubular D=500mm (drum lateral) = 7,5 ml.

 • - Lucrări accesorii:

 • - Parapet metallic - 394 ml

 • - Indicatoare rutiere - 4 buc

 • - Marcaje rutiere - 0,323 km

 • - Borne km și hm - 3 buc

 • 5. Sursa de finanțare pentru obiectivul de investiții mai sus menționat:

1). Valoarea totală a investiței este de 11.801.724,00 LEI cu TVA din care C+M: 10.328.405 LEI

cu TVA care este finanțată din bugetul local al Județului Brașov.

Pentru anul 2019 se va aloca suma de : 3.000.000,00 lei Iei cu TVA din Bugetul CJ Brașov.