Hotărârea nr. 355/2019

Hotrărârea nr.355-privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@ j u d brașov, ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.355 din data de 29 august 2019

privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 14396/23.08.2019, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Contracte și Referatul de aprobare nr.ad. 14396/23.08.2019 inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului;

Luând în considerare adresele nr.5307/13.08.2019 și 5502/23.08.2019, transmise de către Comuna Șinca prin care se solicită sprijin financiar pentru lucrările de reparații în vederea repunerii în funcțiune a conductei de alimentare cu apă a comunei Șinca și pentru lucrările de reparații la drumul forestier de acces Strâmba, avariat/distrus pe anumite tronsoane; adresa nr.4509/21.08.2019, transmisă de Comuna Vama Buzăului prin care se solicită sprijin financiar pentru lucrări de reparații în vederea înlăturării pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase;

Ținând cont de Procesul-verbal nr.4888/24.07.2019 al Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.698/24.07.2019 și de Procesul-verbal nr.3327/13.06.2019 al Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr.572/11.06.2019, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase în comuna Șinca și în comuna Vama Buzăulu;,

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.173, alin.(l), lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Șinca.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Vama Buzăului.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECREȚIE/ Maria Dumbrayeanu