Hotărârea nr. 354/2019

Hotărârea nr. 354-privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


-9IB 20'8 i 5ARB*fOW!M


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.354 din data de 29 august 2019

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 14767/21.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 14767/21.08.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Ținând cont de Nota cu privire la anexa nr.4 din Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, întocmit de către Direcția Achiziții și Contractare, având nr. de înregistrare ad. 14767/23.08.2019.

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (2) și art. 58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- naan Veștea


Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dpnibrăveanu

ANEXA nr. 1

Președinte,

Adrian-loan 'Sfeitea
BUGET LOCAL


A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

272,245.40

12,724.43

284,969.83

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizată la nivelul județului

11.02.01

25,902.00

5,352.00

31,254.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

75,392.00

2,152.00

77,544.00

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-60,689.38

5,220.43

-55,468.95

TOTAL CHELTUIELI

272,245.40

12,724.43

284,969.83

Titlul - Cheltuieli de personal

10

102,221.92

-340.70

101,881.22

Titlul - Bunuri și servicii

20

58,623.00

7,952.07

66,575.07

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

35,553.42

616.45

36,169.87

Titlul -Ajutoare sociale

57

16,133.33

5,352.00

21,485.33

Titlul- Alte cheltuieli

59

28,831.60

-210.39

28,621.21

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-645.00

-645.00

CAP. 51.02 -AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

47,563.89

-2,146.00

45,417.89

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27,526.29

-1,895.10

25,631.19

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-250.90

-250.90

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9,002.93

44.15

9,047.08

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

3,551.93

44.15

3,596.08

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,551.93

44.15

3,596.08

CAP. 65.02 - INVATAMANT

15,193.12

5,314.80

20,507.92

Titlul - Cheltuieli de personal

10

19.70

0.00

19.70

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,518.42

4.00

2,522.42

Titlul -Ajutoare sociale

57

12,655.00

5,352.00

18,007.00

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-41.20

-41.20

65.03.02 - Județul Brașov

11,000.00

5,352.00

16,352.00

Titlul -Ajutoare sociale

57

11,000.00

5,352.00

16,352.00

65.07.04 - Total invățământ special

4,193.12

-37.20

4,155.92

Titlul - Cheltuieli de personal

10

19.70

0.00

19.70

Titlul - Bunuri și servicii

20

2,518.42

4.00

2,522.42

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-41.20

-41.20

65.07.04 Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Brașov

333.74

0.00

333.74

Titlul - Cheltuieli de personal

10

19.70

0.00

19.70

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției

10.01.12

0.00

12.30

12.30

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

19.70

-12.30

7.40

65.07.04 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

292.41

4.00

296.41

Titlul - Bunuri si servicii

20

137.21

4.00

141.21

20.13 - Preqatire profesionala

20.13

0.00

4.00

4.00

65.07.04 Județul Brașov

0.00

-41.20

-41.20

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-41.20

-41.20

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

13,913.33

114.40

14,027.73

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

13,913.33

114.40

14,027.73

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,583.87

24.65

2,608.52

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,040.80

89.75

1,130.55

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

37,016.78

455.30

37,472.08

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4,920.00

124.70

5,044.70

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

14,281.78

408.60

14,690.38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0.00

-78.00

-78.00

DENUMIRE INDICATORI

1

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

6,836.00

124.70

6,960.70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4,920.00

124.70

5,044.70

Județul Brașov

30,180.78

330.60

30,511.38

Titlul - Transferuri intre instituții publice,din care:

51

14,281.78

408.60

14,690.38

Școala de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu

2,629.24

232.40

2,861.64

Centrul Cultural Reduta

2,775.05

46.40

2,821.45

Muzeul de Istorie

3,713.03

68.15

3,781.18

Muzeul Casa Mureșeni

1,499.06

24.65

1,523.71

Muzeul de Arta

1,337.25

30.45

1,367.70

Muzeul de Etnografie

2,328.15

6.55

2,334.70

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

-78.00

-78.00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

89,864.38

956.06

90,820.44

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67,754.00

1,390.55

69,144.55

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

0.00

13,162.77

Titlul -Transferuri între unități

51

3,806.38

49.30

3,855.68

Titlu - Alte cheltuieli

59

1,662.90

-210.39

1,452.51

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-273.40

-273.40

Județul Brașov

4,806.38

-483.79

4,322.59

Titlu - Alte cheltuieli

59

1,000.00

-210.39

789.61

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-273.40

-273.40

68.02.12 JUDEȚUL BRAȘOV Unitati de asistenta medico-sociale

3,806.38

31.80

3,838.18

Titlul -Transferuri între unități

51

3,806.38

49.30

3,855.68

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-17.50

-17.50

68.02.04 JUDEȚUL BRAȘOV Asistentă acordată persoanelor în vârstă

0.00

-2.30

-2.30

Plăți efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent

85

0.00

-2.30

-2.30

68.02.05.02 JUDEȚUL BRAȘOV -Asistență socială în caz de invaliditate

0.00

-49.64

-49.64

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-49.64

-49.64

68.02.06 JUDEȚUL BRAȘOV- Asistență socială pentru familie și copii

0.00

-137.41

-137.41

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-137.41

-137.41

68.02.50.50 JUDEȚUL BRASOV-Alte cheltuieli în domeniul asiqurărilor și asistentei sociale

1,000.00

-276.94

723.06

Titlu - Alte cheltuieli

59

1,000.00

-210.39

789.61

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-66.55

-66.55

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

85,058.00

1,390.55

86,448.55

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67,754.00

1,390.55

69,144.55

Titlul - Bunuri și servicii

20

13,162.77

0.00

13,162.77

68.02.04 Asistentă acordată persoanelor în vârstă

2,749.54

47.85

2,797.39

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2,200.00

47.85

2,247.85

Titlul - Bunuri și servicii

20

480.34

0.00

480.34

20.30.03-Prime de asigurare non viață

0.00

5.00

5.00

20.13 -Pregătire profesionălă

0.00

2.50

2.50

20.03.01-Hrană pentru oamrni

242.36

-7.50

234.86

68.02.05.02 -Asistentă socială în caz de invaliditate

21,176.06

317.55

21,493.61

Titlul - Cheltuieli de personal

10

14,409.00

317.55

14,726.55

68.02.06- Asistentă socială pentru familie și copii

45,980.28

807.65

46,787.93

Titlul - Cheltuieli de personal

10

37,633.00

807.65

38,440.65

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

15,152.12

217.50

15,369.62

Titlul - Cheltuieli de personal

10

13,512.00

217.50

13,729.50

Cap.70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

3,162.87

15.95

3,178.82

Compartimentul Salvamont Brașov

1,265.87

15.95

1,281.82

Titlul - cheltuieli de personal

10

727.93

15.95

743.88

CAP.83.02 AGRICULTURĂ,SILVICULTURA,PISCICULTURA Șl VÂNĂTOARE

982.00

23.20

1,005.20

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

982.00

23.20

1,005.20

Titlul - Cheltuieli de personal

10

872.00

23.20

895.20

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

48,323.10

7,946.57

56,269.67

Titlul - Bunuri și servicii

20

29,069.67

7,948.07

37,017.74

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-1.50

-1.50

DRUMURI Șl PODURI (84.03.01)

29,175.16

7,946.57

37,121.73

Titlul - Bunuri și servicii

20

21,361.33

7,948.07

29,309.40

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-1.50

-1.50

DEFICIT

0.00

0.00

0.00

DENUMIRE INDICATORI

I

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

230,401.56

1,925.64

232,327.20

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

60,689.38

-5,220.43

55,468.95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

82.35

7.17

89.52

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a buqetului local

42.02.51.02

0.00

1,350.00

1,350.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

101,142.41

5,788.90

106,931.31

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

99,811.27

5,788.90

105,600.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

5,243.49

5,788.90

11,032.39

TOTAL CHELTUIELI

345,443.86

1,925.64

347,369.50

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

44,061.61

481.90

44,543.51

- proiecte cu finanțare FEN

58

121,250.46

0.00

121,250.46

Titlul - Active nefinanciare

71

177,653.79

1,500.00

179,153.79

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-56.26

-56.26

CAP. 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

3,946.41

0.00

3,946.41

Titlul - Active nefinanciare

71

3,682.44

0.00

3,682.44

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

71,434.85

481.90

71,916.75

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

43,434.05

481.90

43,915.95

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Brașov

5,253.18

398.90

5,652.08

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,027.70

83.00

4,110.70

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALA

10,846.61

1,443.74

12,290.35

Titlul - Cheltuieli de capital

70

4,074.03

1,500.00

5,574.03

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

2,344.89

1,500.00

3,844.89

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1,034.16

1,500.00

2,534.16

68.02.05.02-Asistentă socială în caz de invaliditate

327.94

1,500.00

1,827.94

Titlul - Cheltuieli de capital

70

327.94

1,500.00

1,827.94

Județul Brașov

8,501.72

-56.26

8,445.46

68.02.50.50-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

0.00

-56.26

-56.26

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0.00

-56.26

-56.26

DEFICIT

-115,042.30

0.00

-115,042.30

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚ


Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko \

ANEXA nr. 2

Președirite,, Adrian-loan vte

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

581,889.04

616.45

582,505.49

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24,223.96

526.70

24,750.66

Muzeul de Artă Brașov

1,337.25

30.45

1,367.70

Școala de Arta șl Meserii Brașov

2,629.24

232.40

2,861.64

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1,499.06

24.65

1,523.71

Muzeul de Etnografie Brașov

2,328.15

6.55

2,334.70

Muzeul Județean de Istorie

3,713.03

68.15

3,781.18

Centrul Cultural Reduta

2,775.05

46.40

2,821.45

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6,390.25

73.95

6,464.20

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

3,551.93

44.15

3,596.08

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

11,329.46

89.75

11,419.21

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1,040.80

89.75

1,130.55

TOTAL CHELTUIELI

594,314.74

616.45

594,931.19

Cheltuieli de personal

10

440,558.10

340.70

440,898.80

Titlul - Bunuri și servicii

20

150,802.46

275.75

151,078.21

CAP.54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3,565.89

44.15

3,610.04

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3,207.19

44.15

3,251.34

1 .Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor

3,565.89

44.15

3,610.04

Titlul - Cheltuieli de personal

10

3,207.19

44.15

3,251.34

CAP.61,10 Ordine Publica si siguranța naționala

5,750.16

0.00

5,750.16

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4,610.87

0.00

4,610.87

10,01,01 Salarii de baza

3,677.28

-182.70

3,494.58

10,02,06 Vouchere de vacanta

0.00

182.70

182.70

Direcția de Paza

5,750.16

0.00

5,750.16

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4,610.87

0.00

4,610.87

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

565,218.91

114.40

565,333.31

Titlul- cheltuieli de personal

10

418,757.46

24.65

418,782.11

Titlul - Bunuri si servicii

20

143,590.97

89.75

143,680.72

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,583.87

24.65

2,608.52

Titlul- cheltuieli de personal

10

2,538.87

24.65

2,563.52

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

74,438.99

89.75

74,528.74

Titlul Bunuri și servicii

20

15,988.51

89.75

16,078.26

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

15,875.77

408.60

16,284.37

Titlul - Cheltuieli de personal

10

11,376.48

222.60

11,599.08

Titlul - Bunuri și servicii

20

4,451.29

186.00

4,637.29

Muzeul de Etnografie

2,468.15

6.55

2,474.70

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,738.23

6.55

1,744.78

Muzeul Casa Mureșenilor

1,686.46

24.65

1,711.11

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,037.33

24.65

1,061.98

Muzeul de Istorie

3,924.40

68.15

3,992.55

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2,738.00

68.15

2,806.15

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,452.26

232.40

3,684.66

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2,998.05

46.40

3,044.45

Titlul - Bunuri si servicii

20

406.21

186.00

592.21

Muzeul de Arta

1,345.75

30.45

1,376.20

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,007.87

30.45

1,038.32

Centrul Cultural Reduta

2,990.05

46.40

3,036.45

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1,857.00

46.40

1,903.40

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP.68.10-ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3,809.65

49.30

3,858.95

Unitatea Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

3,809.65

49.30

3,858.95

Cheltuieli de personal

10

2,606.10

49.30

2,655.40

DEFICIT

-12,425.70

0.00

-12,425.70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

44,590.05

481.90

45,071.95

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

23,074.05

481.90

23,555.95

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

1,147.70

83.00

1,230.70

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov

2,454.18

398.90

2,853.08

TOTAL CHELTUIELI

52,140.63

481.90

52,622.53

Titlul - Active nefinanciare

71

51,688.03

481.90

52,169.93

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

51,438.07

481.90

51,919.97

Titlul - Active nefinanciare

71

50,985.47

481.90

51,467.37

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea " Brașov

6,344.75

398.90

6,743.65

Titlul - Active nefinanciare

71

6,293.45

398.90

6,692.35

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

4,537.70

83.00

4,620.70

Titlul - Active nefinanciare

71

4,537.70

83.00

4,620.70

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

0.00

528.06

Titlul - Active nefinanciare

71

528.06

0.00

528.06

Muzeul Județean de Istorie

194.50

0.00

194.50

Titlul - Active nefinanciare

71

194.50

0.00

194.50

DEFICIT

-7,550.58

0.00

-7,550.58

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGARȚEI

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldikâ

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 3

Nr. ort.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 25.07.2019

Valoarea propusă august 2019

Influențe +/

Capitolul 51 -TOTAL

240,00

240,00

0,00

CJ BRAȘOV

240,00

240,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

240,00

240,00

0,00

1

Multifuncțională 16 buc

240,00

222,00

-18,00

2

Server de comunicații și e-mail 1 buc

0,00

18,00

18,00

Capitolul 68 TOTAL

0,00

1.500,00

1.500,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

0,00

1.500,00

1.500,00

1

Achiziție imobil 4 buc

0,00

1500,00

1500,00

Președinte

Adrian Ioan Veșt<^)


Secretar

Maria Dumbră/eânu
Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Șef BCAPS -Bortes Didona

Președinte


Adrian Ioan Veș

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 25.07.2019

Valoarea propusă august 2019

Influențe

+/-

Capitolul 66

3.02437

3.506,27

4»T,90

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ”I.A. SBARCEA"

3.024,37

3423,27

398,90

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

3.024,37

3.423,27

398,90

1

Montator automat de lame

154,70

153,51

-1,19

2

Sistem automat de printare casete

147,70

142,80

-4,90

3

Masa prelevare

95,20

94,61

-0,59

4

Sistem automat de hemocultura

100,80

100,56

-0,24

5

Incubatoare inchise

357,00

0,00

-357,00

6

Lampa fototerapie cu led

90,10

83,30

-6,80

7

Monitoare semne vitale-portabile, cu stativ

178,50

177,16

-1,34

8

Saltele incalzite

90,80

89,73

-1,07

9

Ecograf portabil

178,50

177,67

-0,83

10

Fibrobronhoscop

178,50

176,12

-2,38

11

Incubator inalta performanta cu servocontrol

202,40

0,00

-202,40

12

Ecograf 2 D

119,00

74,38

-44,62

13

Lampa examinare cu fixare in tavan

166,80

163,02

-3,78

14

Centrifuga citologie

7,20

0,00

-7,20

15

Analizor de ioni

18,50

12,27

-6,23

16

Aspirator chirurgical

5,00

0,00

-5,00

17

Pulsoximetru

5,00

4,55

-0,45

18

Aparat măsurare bilirubina la piele

15,50

12,50

-3,00

19

Aparat oxigenoterapie cu flux inalt

30,00

20,00

-10,00

20

Termostat incubator

9,00

8,29

-0,71

21

Sistem incalzire pacient

9,00

7,03

-1,97

22

Infuzomat

9,00

8,41

-0,59

23

Injectomat

52,90

50,41

-2,49

24

Electrocauter cu funcții multiple

59,50

51,61

-7,89

25

Ventilator mecanic convențional de transport

86,50

84,15

-2,35

26

încălzitor circuit ventilator transport neonatal

11,30

11,19

-0,11

27

Sistem de digitalizare cu placi fosforice

81,80

79,97

-1,83

28

Aparat doppler fetal portabil

29,50

0,00

-29,50

29

Masa ginecologica

38,10

17,16

-20,94

30

Soft de ventilație mecanica pentru ventilator Hamilton G5

11,80

11,79

-0,01

31

Soft monitorizare ST pentru monitoare Infinity Delta

35,80

35,35

-0,45

32

Sistem informatic integrat

368,97

0,00

-368,97

33

SF lucrări sistematizare curte interioară spital

80,00

41,80

-38,20

34

Defibrilator bipolar cu monitor inclus 2 buc

0,00

90,44

90,44

35

Echipamente chirurgie laparoscopică 1 buc

0,00

464,1

464,10

36

Lampa fototerapie tip blancket 6 buc

0,00

132,09

132,09

37

Distrugător documente profesional 1 buc

0,00

6,79

6,79

38

Aparat sigilat digital 1 buc

0,00

13,82

13,82

39

Microscop 2 buc

0,00

26,18

26,18

40

Centrifuga citologie Cytospin 1 buc

0,00

52,36

52,36

41

Aparat tratament presiune negativa 1 buc

0,00

19,04

19,04

42

Aparat ventilație mecanica de transport ATI - adulti 1 buc

0,00

101,15

101,15

43

Targa semiautomata hidraulica ATI - adulti 1 buc

0,00

22,61

22,61

44

Linie micrometoda cu cititor integrat 1 buc

0,00

70,21

70,21

45

Hota flux laminar 1 buc

0,00

65,45

65,45

46

Autoturism 1 buc

0,00

89,85

89,85

47

Cardiotocograf 1 buc

0,00

29,75

29,75

48

Linie profesionala de bucătărie 1 buc

0,00

85,09

85,09

49

Studiu de fezabilitate clădire administrativa (Ginemedica)

0,00

265,00

265,00

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV

0,00

83,00

83,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

83,00

83,00

1

Autoturism 1 buc

0,00

83,00

83,00

Capitolul 67

25,00

25,00

0,00

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

25,00

25,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

25,00

25,00

0,00

1

Videoproiector LCD pentru distanțe ultrascurte EH-LS100

25,00

0,00

-25,00

2

Proiector EPSON EH-TW5400 - 4 buc

0,00

14,40

14,40

3

Cameră de scanat 3D - 1 buc

0,00

10,60

10,60

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare Andreea Rădulea

întocmit Șef BCAPS: Bortes Didona