Hotărârea nr. 353/2019

Hotărârea nr.353-privind aprobarea contractării proiectului „Îmbunătăţirea procesului decizional şi reducerea birocraţiei la nivelul Consiliului Judeţean Braşov”, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – cod proiect 128663


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR. 353

din data de 29.08.2019

privind aprobarea contractării proiectului „îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 14410/14.08.2019, inițiat de către doamna Toaso Imelda, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. 14410/14.08.2019, întocmit de către Direcția Management Proiect/Compartimentul Implementare Proiecte, prin care se propune aprobarea contractării proiectului „îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663; se propune, totodată, și aprobarea semnării acordului de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov, în vederea implementării proiectului, precum și includerea în bugetul UAT - Județul Brașov a sumei necesare derulării proiectului pe durata a 30 de luni, respectiv 2.878,971,51 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile (98%, lider și partener) și 57,579,43 lei, reprezentând contribuție proprie în procent de 2% (lider și partener);

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov a fost admisă ca partener în urma procedurii specifice de selecție, derulată în conformitate cu ghidul beneficiarului Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiect CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate “Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. „b”, lit. “e” și alin. (7), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordul de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării proiectului: „îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663.

Art.2. - Se aprobă contractarea proiectului „îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663.

Art.3. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, să semneze contractul de finanțare aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă alocarea în bugetul UAT - Județul Brașov a sumei necesare derulării proiectului pe durata a 30 de luni, respectiv 2.878,971,51 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile (98%, lider și partener) și 57.579,43 lei, reprezentând contribuție proprie în procent de 2% (lider și partener).

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria Duiubrăveanu

Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/4711211(CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ANEXA V

ANEXA NR. V.2pentru realizarea proiectului "îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov"în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect 128663

(Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la semnarea contractului/ordinului de finanțare și este parte integrantă din acesta.

Orice eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu o justificare prealabila și care să nu contravină prevederilor legale incidente domeniului.

Beneficiarul, în calitate de lider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/ordinului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea, în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului/ordinului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.)

Art. 1 PĂRȚILE

 • 1.  JUDEȚUL BRAȘOV în calitate de solicitant în cadrul POCA pentru proiectul "îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov"și lider de parteneriat, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4384150, cu sediul în Municipiul Brașov, Bdul Eroilor nr.5, jud.Brașov, cod poștal 500007, reprezentant legal de domnul Adrian-loan Veștea, cu următoarele conturi (conform prevederilor H.G. nr. 93/2016)

Cont pentru cerere de rambursare

 • - codIBAN: RO41TREZ13121A426900XXXX

RO19TREZ13121A480201XXXX

RO63TREZ13121A480202XXXX

 • - Titular cont: JUDEȚUL BRAȘOV

 • - Denumire/adresa Trezoreriei: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, B-DUL MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.7 , MUNICIPIUL BRAȘOV, JUD. BRAȘOV COD POȘTAL 500090, ROMÂNIA

Și

 • 2.     AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV, cod de înregistrare fiscală 18884295, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr.8483, cu sediul în Municipiul Brașov, Bdul Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansarda) jud. Brașov, reprezentant legal de domnul Mihai Lucian Pascu, cu următoarele conturi (conform prevederilor H.G. nr. 93/2016)

Cont pentru cerere de prefinanțare

-cod IBAN: R061RNCB0059055889260053

 • - Titular cont: AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

 • - Denumire/adresa Băncii Comerciale: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ AGENȚIA TITULESCU, B-DUL EROILOR NR.19 A, MUNICIPIUL BRAȘOV, JUD. BRAȘOV, COD POȘTAL 500030, ROMÂNIA

Cont pentru cerere de plată

 • - cod IBAN: R061TREZ131504106X018338

R080TREZ131509905X018339

 • - Titular cont: AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

 • - Denumire/adresa Trezoreriei: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, B-DUL MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.7 , MUNICIPIUL BRAȘOV, JUD. BRAȘOV, COD POȘTAL 500090, ROMÂNIA

Cont pentru cerere de rambursare

 • - cod IBAN: R088RNCB0059055889260052

 • - Titular cont: AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV.

 • - Denumire/adresa Băncii Comerciale: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ AGENȚIA TITULESCU, B-DUL EROILOR NR.19 A, MUNICIPIUL BRAȘOV, JUD. BRAȘOV, COD POȘTAL 500030, ROMÂNIA

în calitate de Parteneri

au convenit următoarele:

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului: "îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov", și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Art. 3 PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să-și asume rolurile și responsabilitățile aferente, așa cum acestea sunt definite și repartizate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat și în conformitate cu prevederile din contractul/ordinul de finanțare.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile din proiect, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toți partenerii implicați în implementarea proiectului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii de către aceștia a tuturor obligațiilor ce decurg din implementarea proiectului.

Art. 5 DREPTURI Șl OBLIGAȚII ALE PARTENERILOR

5.1 Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)  Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și de verificarea, sub aspectul legalității, a cheltuielilor efectuate de către parteneri și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.

 • (2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare depusă în cadrul cererii de proiecte nr.128663 și Contractul/Ordinul de finanțare cu AM POCA.

 • (3) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

 • (4) Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de calitatea documentelor/livrabilelor realizate de către parteneri, prin recepția acestora.

 • (5) Liderul de parteneriat se va consulta cu partenerii, cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și rapoartelor financiare.

 • (6) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM POCA. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, liderul de parteneriat va indica acest lucru când va solicita aprobarea AM POCA.

 • (7) Liderul de parteneriat este obligat să asigure verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate de către ceilalți parteneri, conform normelor legale în vigoare, înainte de solicitarea la rambursare a cheltuielilor aferente.

 • (8) Liderul de parteneriat va înainta Autorității de management cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractului/ordinului de finanțare.

 • (9) Mecanismul de decontare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este cel prevăzut în O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, normele metodologice de aplicare a acesteia și în contractul/ordinul de finanțare.

 • (10) în cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

 • (11) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde față de terți, solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (12) Liderul de parteneriat își rezervă dreptul de a se îndrepta pe calea unei acțiuni în regres, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, ca urmare a unei acțiuni/inacțiuni produse fără acordul/notificarea acestuia.

 • (13) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (14) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

5.2 Drepturile și obligațiile partenerilor

 • (1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer, de către AM POCA, la fondurile aferente cererilor de prefinanțare/plată precum și la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări majore ale proiectului (e.g. rezultate, durată de implementare, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM POCA.

 • (4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat orice informații și documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, în vederea îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor prevăzute la punctul 5.1., alin. (7), în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 • (5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat, orice informații și documente privind implementarea proiectului, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

 • (6) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

 • (7) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM POCA, ACP, AA, DLAF, Comisiei Europene, si/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (10) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații și documente de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AM POCA, ACP, AA, CE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale pentru o perioadă de 5 ani după închiderea oficială a POCA.

 • (11) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului/ordinului de finanțare.

 • (12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (14) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de AMPOCA.

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Rolul fiecărui partener în implementarea proiectului este descris în tabelul de mai jos și corespunde prevederilor din

cererea de finanțare:

Instituția


Rezultatele așteptate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)


Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte


Suma totală alocată fiecărui partener (lei),valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat


Contribuția financiară proprie


Lider de

Rezultat proiect 3:

Activitatea 3. Elaborarea Planului Strategic

Activitatea 3.

Contribuție

parteneriat

Un Plan Strategic

Instituțional pe termen mediu pentru

Val. totală

proprie

JUDEȚUL

Instituțional al

asigurarea implementării Strategiei de

95.000,00 lei

1.900,00 lei

BRAȘOV

Consiliului Județean

dezvoltare a Județului Brașov pe termen

Brașov 2021-2023

mediu si monitorizării procesului de

aprobat de Plenul CJ

planificare strategica la nivelul instituției

Brașov.

A 3.1. Elaborarea Planului Strategic Instituțional

Rezultat proiect 4:

Activitatea 4. Dezvoltarea si implementarea

Activitatea 4.

Contribuție

0 soluție informatica

unui sistem informatic pentru optimizarea

Val. totală

proprie

(portal web, arhivare electronica, captura

procedurilor si fluxurilor de lucru

2.140.000,00 lei

42.800,00 lei

documente, fluxuri de

A.4.1 Dezvoltarea si implementarea unui

50.000,00 lei

1.000,00 lei

lucru cu documente,

sistem informatic pentru optimizarea

90.000,00 lei

1.800,00 lei

registratura electronica si management arhiva fizica de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituției.

procedurilor si fluxurilor de lucru

2.000.000,00 lei

40.000,00 lei

Rezultat proiect 5:

Activitatea 5. Retro-digita liza rea datelor din

Activitatea 5.

Contribuție

Arhiva cu documente

arhiva cu valoare operațională prezentă

Val. totală

proprie

având valoare

necesare fluxurilor de lucru optimizate

259.000,00 lei

5.180,00 lei

operațională în prezent

A.5.1 Crearea unei arhive de copii digitale

transferată în mediu

ale documentelor tradiționale din domeniul

digital prin retro-

investițiilor si patrimoniului existente, care

digitalizare.

prezintă valoare operațională prezenta

Activitatea 6. Managementul proiectului

Activitatea 6.

Contribuție

A.6.1. Planificarea si organizarea

Val. totală

proprie

activităților.

A.6.2. Monitorizarea proiectului

A.6.3. Derularea procedurilor de achiziții

383.376,00 lei

7.667,52 lei

Activitatea 7. Informare si publicitate

Activitatea 7.

Contribuție

Val. totală

proprie

1.595,51 lei

31,91 lei

A.7.1. Conferințe de presă, una pentru lansare proiect și una pentru diseminare rezultate

787,50 lei

15,75 lei

A.7.2 Amplasare afișe dimensiune A2 la sediul Consiliului Județean Brașov, instituții subordonate și sediile primăriilor din județ

A7.3. Publicarea datelor referitoare la proiect pe pagina de internet a Consiliului

808,01 lei

16,16 lei

Județean Brașov

Partener 1

Rezultat proiect 1:

Activitateal. Revizuirea Strategiei de

Activitatea 1.

Contribuție

Agenția de

0 Strategie de

dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-

Val. totală

proprie

Dezvoltare

Dezvoltare a Județului

2030

748.225,96

14.964,52

Durabilă a

Brașov 2013-2020-2030

lei

lei

Județului

corelata cu planurile

Brașov

strategice de dezvoltare

A.l.l Demararea procesului de revizuire a

9.500,96 lei

190,02 lei

locale si sectoriale si un

documentului strategic

Plan de Masuri pentru

A.1.2 Revizuirea strategiei

707.400,00 lei

14.148,00 lei

implementarea

2.380,00 lei

47,60 lei

Strategiei de Dezvoltare

1.745,00 lei

34,90 lei

a Județului Brașov bazat pe criterii de prioritizare

A.1.3 Consultarea publica pentru Strategia

3.400,00 lei

68,00 lei

a investițiilor în

de dezvoltare a județului Brașov

23.800,00 lei

476,00 lei

sectoarele prioritare ale

2013-2020-2030

județului Brașov

A. 1.4 Aprobarea Strategiei si planului de

aprobate la ședința CJ Brașov.

masuri

Rezultat proiect 2:

Activitatea 2. Elaborarea mecanismului de

Activitatea 2.

Contribuție

O metodologie de

evaluare si monitorizare a Strategiei si

Val. totală

proprie

monitorizare si evaluare

Planului de masuri

30.240,00 lei

604,80 lei

a stadiului de

A.2.1 Elaborarea metodologiei si

implementare a Strategiei de dezvoltare

mecanismului de evaluare si monitorizare

a județului Brașov si a

Activitatea6. Managementul proiectului

Activitatea 6.

Contribuție

planului de masuri

Val. totală

proprie

elaborata.

93.338,00 lei

1.866,76 lei

A.6.1. Planificarea si organizarea

81.438,00 lei

1.628,76 lei

activităților.

11.900,00 lei

238,00 lei

TOTAL

Val. totală

Contribuție

proprie

3.750.775,47 lei

75.015,51 lei

Art. 7 PLĂȚI

 • (1) Plățile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului, în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.

 • (2)  Cheltuielile efectuate de către lider/parteneri vor fi rambursate de către AM POCA liderului de parteneriat/partenerilor pe baza documentelor justificative prezentate, în procentele și condițiile stabilite în Contractul/Ordinul de finanțare.

Art. 8 ACHIZIȚII PUBLICE

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a prevederilor legale în materie.

Art.9 PREFINANȚAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

 • (1) Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de prefinanțare/plată/rambursare la AM POCA, atât pentru cheltuielile aferente activității proprii, cât și pentru cele aferente activităților partenerilor.

 • (2) Acordarea și utilizarea prefinanțării, precum și rambursarea cheltuielilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a prevederilor Contractului/Ordinului de finanțare încheiat între AM POCA și beneficiar (liderul de parteneriat).

Art. 10 PROPRIETATEA

 • (1) Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului, raportările și alte documente în legătură cu acesta vor rămâne proprietatea beneficiarului/liderului de parteneriat.

 • (2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin POCA, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

 • (4) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfășura activități economice în scopul obținerii de venituri/profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicațiilor informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți (infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art. 11 CONFIDENȚIALITATEA

Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale, doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de parteneriat.

Art. 12 NOTIFICĂRI

 • (1) Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cat si la primire.

 • (3) Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării să fie confirmată în scris.

Art.13 LEGEA APLICABILĂ

 • (1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare.

 • (2) Prezentul acord obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.

 • (3) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

ART. 14 DISPOZIȚII FINALE

 • (1) în eventualitatea unui litigiu între părțile semnatare, survenit în executarea acestui acord de parteneriat, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă.

 • (2) Prezentul Acord a fost întocmit si semnat astăzi, 29.08.2019 în 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul acord a fost întocmit în 3 exemplare.

SEMNĂTURI

Instituția și rolul în proiect

Numele și funcția persoanei autorizate să semneze

Semnătura

Data

J

Lider de parteneriat

Adrian - loan Vestea

Partener 1

Mihai Lucian Pascu

\\ G

2d.O8.