Hotărârea nr. 352/2019

Hotărârea nr. 352-privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.352 din data de 29 august 2019

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 14782/21.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr.ad. 14782/21.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de adresele Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov nr.841/2019 și nr.6737/2019, prin care se solicită continuarea colaborării și în anul 2019 cu Cabinet avocat „Cristina Gheorghe” până la finalizarea acțiunilor in instanță, promovate de către acest cabinet în numele spitalului. în aceste adrese se menționează faptul că plata lunară a contractului încheiat cu cabinetul de avocatură menționat anterior se va efectua din veniturile proprii ale spitalului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 182 și art. 196,alin.( l),lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, pentru anul 2019, pentru următoarele dosare:

  • -  Dosar nr.371/62/2019 - contestație în anulare;

  • -  Dosar nr.5228/62/2015 - acțiune în răspundere patrimonială;

  • -  Dosar nr.4565/63/2018 și nr.4566/63/2018 - drepturi salariale;

  • -  Dosar nr.25738/38/197/2018 -pretenții;

  • -  Dosar nr.24319/197/2017 - contestație în anulare;

  • -  Dosar nr. 1584/62/2019 - acțiune în răspundere patrimonială.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.

PREȘEțjjl'NTE Adrian- i'


dan Veștea (j . V


Contrasemnează,


SECRE

Maria D