Hotărârea nr. 351/2019

Hotărârea nr. 351-privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.351 din data de 29 august 2019

privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 14783/21.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr.ad. 14783/21.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8;

Luând în considerare Decizia civilă nr.l 140/Ap/25.07.2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, în dosarul execuțional nr.329/2018;

Văzând Dispoziția Primarului Orașului Râșnov nr.384/12.08.2019 privind numirea reprezentanților instituției publice - orașul Râșnov în comisia de cercetare prealabilă pentru declararea de utilitate publică a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8;

Având în vedere dispozițiile art.9, alin.(l), alin.(3), alin.(4) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și art.6 din HG nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul art.182 și art. 196,alin.(l),lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8.

Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile va avea următoarea componență:

Președinte'. Membri:


Toâso Imelda

Ibănescu Adrian-Emilian

Voinea Radu

Ducar Marieana Tobă Mircea-Sorin

Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov Arhitect Șef al județului Brașov

Șef Serviciu Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții Consiliul Județean Brașov

Viceprimar orașul Râșnov

Șef birou, Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Primăria Orașului Râșnov


Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Consiliului Județean Brașov, prin persoane desemnate din aparatul de specialitate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.

PREȘEDINTE Adrian-Țoan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria DuifiWrăveanu