Hotărârea nr. 350/2019

Hotărârea nr. 350-privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Muzeul de Artă Braşov şi Muzeul de Etnografie Braşov, conform destinaţiei de muzeu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.350

din data de 29.08.2019

- privind darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 către Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul de Artă Brașov și Muzeul de Etnografie Brașov, conform destinației de muzeu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu înregistrate cu nr. 14816/20.08.2019 prin care se propune darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67, către Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul de Artă Brașov și Muzeul de Etnografie Brașov, conform destinației de muzeu;

Imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 se regăsește la poziția 76 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 și este înscris în CF nr. 122630 Brașov, cu nr. cad. 122630.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr.349/2019 privind aprobarea contractului cadru de administrare, pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 108 alin. (1), art.297-301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) Iit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67, către Muzeul de Artă Brașov, conform destinației de muzeu, având o suprafață desfășurată totală de 509,16 mp, conform planurilor anexate, repartizat astfel:

 • - Subsol 22,7 mp - format dintr-o încăpere;

 • - Parter 41 mp - format din arhivă și depozit sculptură, culoar de trecere și grupuri sanitare;

 • - Etaj III 445,46 mp- format din laboratoare restaurare (3 încăperi), depozit publicații, arhivă depozite pictură și sculptură(12 încăperi), grupuri sanitare;

Art.2. - Se aprobă darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67, către Muzeul de Etnografie Brașov, conform destinației de muzeu, potrivit planurilor anexate, repartizat astfel:

 • - Subsol suprafață construită desfășurată -280 mp; Suprafață utilă subsol -191 mp;

 • - Etaj II - Depozit: -suprafață construită desfășurată, 431 mp;

-suprafață utilă depozit et.II 313 mp;

 • - EtajII-Depozit și birou contabilitate;

 • •  Suprafață construită desfațurată - 490 mp;

 • •   Suprafață utilă depozit et.II -373 mp;

Art.3. - Se aprobă darea în administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67, către Muzeul de Județean de Istorie Brașov, conform destinației de muzeu, având o suprafață desfășurată totală de 714,19 mp, conform planurilor anexate, repartizat astfel:

 • - Subsol 237,64 mp - format din depozit colecția de arheologie, laborator restaurare, săli piese arheologice;

 • - Parter 20.02 mp -format dintr-o încăpere laborator restaurare ceramic;

 • - Etaj I 456,55 mp - format din depozite colecție de istorie medie și modernă (8 încăperi), depozite bibliotecă carte veche carte document (6 încăperi), magazii (3 încăperi), depozit colecția de fluturi, holuri, laboratoare restaurare (2 încăperi), birouri (3 încăperi);

Art.4. - Predarea - primirea spațiilor menționate în art.l, art.2 si art.3, se va face pe bază de proces-verbal în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.5. - U.A.T. Județul Brașov va încheia contracte de administrare cu Muzeul de Artă Brașov, Muzeul de Etnografie Brașov și Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.349/2019;

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu .

PREȘEDINTE, Adrian-Ipah Veștea


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JJ