Hotărârea nr. 349/2019

Hotărârea nr. 349-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Î91B-2S1S:SĂRBĂTORIM iMRREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 349

din data de 29.08.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 14815 din data de 19.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 14815 din data de 22.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare, în sensul înlocuirii anexei;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov și nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012;

Luând în considerare completările la raportul de specialitate înregistrare sub nr. ad. 14815/26.08.2019;

Ținând cont de dispozițiile art. 108 alin. (1), art. 287 alin. (2), art. 288 alin. (3) și ari. 297 alin. (2), art. 299, art. 300 alin. (1) și alin. (3), art. 301, art. 332, art. 347 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se înlocuiește Anexa „Contract de administrare (model) pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov”, aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu.

Adriai


tDINTE oan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumnrăveanu

PREȘEDINTE, ADRIAN VESTEA


CONTRACT DE ADMINISTRARE

Model

1. PREAMBUL

în realizarea atribuțiilor ce revin autorităților locale, a intervenit prezentul contract de administrare care este guvernat de prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ și H.C.J. nr........

/29.08.2019 privind înlocuirea anexei la H.C.J. nr.54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin H.C.J. nr. 248/28.06.2017, între:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE

U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV reprezentat legal prin Președinte plenului Consiliului Județean Brașov domnul Adrian Ioan Veștea, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.5, cod fiscal 4384150, în calitate de proprietar,

și___________________________________________________cu sediul în___________, str.______________nr._____, cod

fiscal_______________, reprezentat legal prin____________________________, în calitate de administrator,

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 în urma Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. /______________, proprietarul imobilului cu

destinația ________________________, situat în ___________________, județul Brașov, identificat în

______________________, cu valoarea de inventar___________________, încredințează imobilul mai sus menționat către __________________________ pentru gestionarea (exercitarea dreptului de folosință,

posesie) a bunurilor, în vederea desfășurării activităților________________________________.

 • 3.2. în condițiile respectării dreptului de proprietate, bunurile vor fi administrate și gospodărite într-un sistem unitar, în sensul exploatării sale conform destinației.

 • 3.3. Predarea primirea bunurilor care fac obiectul prezentului contract se vor face prin proces verbal de predare-preluare în termen de 30 zile de la data semnării contractului.

4. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ________, de la data semnării contractului cu

______________________________________. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, dar poate fi revocat de către proprietar în mod unilateral dacă acesta consideră că obligațiile asumate prin prezentul contract nu au fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

 • 5.1. Proprietarul are drept de informare nelimitată asupra operațiunilor exercitate în legătură cu imobilul ce formează obiectul contractului, având acces la toate documentele privind modul de gestionare.

 • 5.2. Să inspecteze bunurile administrate, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor specifice precum și modul în care este satisfăcut interesul public. în acest sens va pune la dispoziția administratorului un plan general de intervenție privind modul de administrare și întreținere corespunzătoare a acestora cu activitățile specifice destinației.

 • 5.3. Are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de administrare, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 5.4. Proprietarul se obligă să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activităților, în limitele prevăzute de lege și prezentul contract.

 • 5.5. Să încaseze de la titularul dreptului de administrare cota parte din chiria încasată de la terți în baza contractelor de închiriere, a spațiilor date în administare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

 • 6.1. Administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului;

 • 6.2. Să gestioneze spațiile puse la dispoziție ca un adevărat proprietar, căutând să asigure atât amenajarea, întreținerea și îmbunătățirea aspectului bunurilor ce fac obiectul administrării și exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a acestora,

 • 6.3. Administratorul are dreptul să folosescă și să dispună de bunul dat în administrare. Titularul dreptului de administare poate închiria bunurile primite în administare prin licitație publică, cu acordul proprietarului prin hotărâre de consiliul județean.

Solicitările de închiriere a spațiilor ce urmează a fi închiriate trebuie să aibă la bază o fundamentare a oportunității închirierii și un calcul al eficienței economice,

Solicitările de închiriere a spațiilor trebuie să conțină perioada exactă propusă pentru închiriere, precum și faptul că aceste spații sunt excedentare activității medicale și imobilul respectiv nu face obiectul unui proiect pe fonduri europene,

 • -   Documentația de licitație publică va respecta legislația în vigoare, inclusiv legislația în domeniul concurenței și nu va permite prelungirea termenului contractului prin act adițional,

 • - Hotărârile Consiliului Județean Brașov pentru închiriere vor face parte din documentația de licitație în mod obligatoriu.

 • 6.3. Să prezinte proprietarului informări anuale cu privire la gestionarea patrimoniului dat în administrare;

 • 6.4. Să folosesacă spațiile conform destinației;

 • 6.5. Să exploateze bunurile, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia; să asigurare permanent starea de curățenie și pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare.

 • 6.6. Să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea bunurile și, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acesteia;

 • 6.7. Administratorul are obligația de a restitui bunul dat în administrare, după expirarea contractului, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, cel puțin în condițiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;

 • 6.8. Să efectueze lucrări de investiții și orice alte îmbunătățiri, transformări sau instalații s-ar face de administrator, acestea rămân bunuri câștigate imobilului din momentul executării lor, constituind bunuri de preluare, fără ca prin aceasta să le poată opune drept compensație pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune interese pentru violarea dispozițiunilor din acest contract. Ele nu se vor putea face decât cu acordul scris al proprietarului;

 • 6.9. Să asigure paza, protecția și conservarea bunurilor ca un bun proprietar și să suporte cheltuielile necesare pentru buna funcționare;

6.10. Să efectueze formalitățile necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare cu respectarea legislației aplicabile;

 • 6.11. Să culeagă fructele bunului în cota parte stabilite prin hotărârile Consiliului Județean Brașov, cu proprietarul bunului imobil,

 • 6.12.  Să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea de folosință corespunzătoare, în cazul degradării acestuia ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

 • 6.13. Să obțină avize pentru planul urbanistic zonal, fără schimbarea uzului și interesului public-,

 • 6.14. Să obțină avize pentru lucrări de îmbunătățire și menținere caracteristicilor tehnice ale bunul',

 • 6.15. Să reevalueze bunul, în condițiile legii;

 • 6.16. Să semneze procesul-verbal de vecinătate fără schimbarea regimului juridic al bunului;

 • 6.17. Să semneze acordul de avizare a documentației de carte funciară pentru obținerea certificatului de atestare a edificării construcțiilor;

7. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1 Prevederile prezentului contract se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

 • 7.2. Orice modificare va face obiectul unui act adițional acceptat de părți.

 • 7.3. Prezentul contract încetează prin:

 • - revocarea dreptului de administrare;

 • - denunțare unilaterală de către proprietar în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de către administrator, prin prezentul contract,

 • - acordul de voința al părților semnatare;

 • - apariția unei situații neimputabile părților care fac imposibilă îndeplinirea contractului;

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de pe raza unității administrativ teritoriale parte în contract.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Intervenirea unui eveniment de forță majoră trebuie comunicată de partea care îl invocă celeilalte părți în termen de cel mult 10 zile de la data apariției. Forța majoră trebuie demonstrată în termen de cel mult 15 zile de la data apariției; ea înlătură răspunderea părții ce a invocat-o dacă aceasta se supune condițiilor prevăzute mai sus de a o anunța și demonstra în termenul prevăzut.

10. RESPONS ABILITATE

 • 10.1. Administratorul răspunde pentru orice prejudiciu produs proprietarului prin:

 • - încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare; doi; culpă în executarea contractului; neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 10.2. Administratorul va despăgubi potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a bunurilor administrate.

 • 10.3. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de administrare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

ll.DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Părțile declară că au cunoștință de faptul că imobilele date în administrare sunt de interes local județean și aparțin domeniului public al Județului Brașov și sunt supuse regimului juridic reglementat de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si OUG nr.57/2019 Codul Administrativ.

 • 11.2. Contractul este supus și va fi interpretat potrivit legilor din Romania.

 • 11.3. în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta în nume propriu.

 • 11.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ______________în 2 exemplare, egale ca putere între ele,

conținând 11 capitole pe 4 pagini.

JUDEȚUL BRAȘOV

PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

ADMINISTRATOR


DIRECTOR.


SECRETAR.


DIRECTOR ECONOMIC

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Director Executiv,

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Director Executiv,

Vizat Juridic,

Verificat, Sef Birou Patrimoniu,

Red.,

Serviciul Juridic-Contencios,

Director Executiv, Claudia Crăciun

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Redactat: Gabi Bardo£2\ fi