Hotărârea nr. 346/2019

Hotărârea nr. 346-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Sfântul Stelian” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 346

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Sfântul Stelian ” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2019;

- Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 14497 din data de 20.08.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 14497 din data de 20.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Sfântul Stelian ” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov înregistrată cu nr. 14497/14.08.2019 și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 și 253/20.06.2019 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr. 24/9.08.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, precum și de H.G.R. nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, ale alin.

 • (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament "Sfântul Stelian” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 20 de locuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- man Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Bunibrăveanuaer. lullu Maniu nr. O, Brașov, jud. Brașov, cod 6000Bl

Tdaionffaxi oatt.117.100, amaill               tov.r*»

wabaltar M'ww,a^a«J»e*r.ra Cod flacalt 9*70330

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

Aprobat prin H.C.J. Brașov nr......../.


Secretar,

MARIA DUMB^ĂVEANU

J/

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Plasament „Sfântul Stelian” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

AVIZAT,

Colegiul Director prin         _ _, _

Hotărârea nr.


atr. (uliu Minlu nr. 6, Brațov( Jud. Brațov, cod 600091 Totcfon/fcxt0291.417.100, omalli wcbsltci wvfw,<ttt»*pctov.ro Cod (locali 9670330

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

Art. I

DEFINIȚIE
 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Plasament ”Sfântul Stelian” în continuare Centrul "Sfântul Stelian”, Centru, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr. 233/08.06.2011, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL
 • (1) Serviciul social Centrul „Sfântul Stelian” cod serviciu social 8790CR-C-IV, este înființat și administrat de către furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr. 001304/14.04.2014, denumit în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov, conform prevederilor legale (Anexa l).

 • (2) Serviciul social Centrul „Sfântul Stelian” este licențiat conform Licenței de funcționare seria LF Nr.0000025/l5.04.20l6 valabilă pe 5 ani

 • (3) Centrul funcționează ca unitate fără personalitate juridică, în structura D.G.A.S.P.C. Brașov conform Regulamentului de organizare și funcționare.

 • (4)Regulamentul D.G.A.S.P.C. Brașov a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/20.06.2019

 • (4) Centrul „Sfântul Stelian” își desfășoară activitatea în orașul Ghimbav, str. Făgărașului nr. 16, județul Brașov și funcționează conform prevederilor legale cu o capacitate de 20 de locuri.

ART. 3

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL
 • (1)      Centrul „Sfântul Stelian" este un Centru cu specific aparte, datorită misiunii sale privind protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal și a copilului cu tulburări de comportament stabilite de medical specialist și/sau psiholog.

 • (2)      Centrul „Sfântul Stelian” are o misiune și obiective clare. Misiunea privește, în principal asigurarea accesului, pe o perioadă determinată, la găzduire, supraveghere, îngrijire, educație și reabilitare comportamentală a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal sau a copilului cu tulburări de comportament, în scopul integrării/reintegrării acestuia în familie și societate.

 • (3)       Activitățile de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin

emoțional, consiliere, precum și dezvoltarea .majorității deprinderilor de viață independentă și a unora dintre actiyfâțile legâtș de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în                  pe o perioadă determinată de


CONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția General* de Aeletenț* Social* ți Protecția Copilului Brațov


atr. lutiu Manlu nr. Br*țav, jud. Brațov, cod BOOOBi

Tolcfon/faxt tKlS9.417.1QOt •matti ofTica^lgBKpcbv.to

wabaltct                   Cod fflaoali 9B7G339

CENTRUL DE PLASAMENT ^SF. STELIAN* GHfMBAV

timp. Copiilor li se asigură continuitatea îngrijirii de calitate, acordată în orice moment al zilei și nopții, de personal calificat.

ART.4

CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
 • (1)   Serviciul social Centrul „Sfântul Stelian” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a Standardelor minime de calitate aplicabile, fiind reglementat de legislația în vigoare, așa cum este cuprinsă în Anexa l.

 • (2)   Serviciul social Centrul ”Sfântul Stelian” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/08.06.2011 și funcționează in subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • (3) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social Centrul ”Sfantul Stelian”, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Brașov, prin serviciul social Centrul „Sfântul Stelian”, în calitate de operator, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice legislației muncii și asistenței sociale în conformitate cu reglementările internaționale și interne în materie.

ART.5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social
 • (1) Serviciul social Centrul „Sfântul Stelian” se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului „Sfântul Stelian” sunt următoarele:

  • a)

  • b)


  • c)

  • d)

  • e)

  • f)


respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului; deschiderea către comunitate;


asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și drepturilor lor;

asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, pri unitate a unui personal mixt;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția General* de Aelstenț* Social* fi Protecția Copilului Brațovatr. lullu Manlu nr. *, Brașov, jud. Brașov* cod SOOOB1

Talafon/faxi 0266.417.1OOi omalh offla^t'dcj^Hpr.bv.rn wabsltai vwrw.tigaapctfv.ro Cod flocăit 0*70330

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

 • g)  ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • h)  facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)   promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • j)   asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • k)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților copilului de a trăi independent;

 • l)   încurajarea inițiativelor individuale ale copilului și a implicării active a acestuia în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n)  asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o)  primordialitatea responsabilității copilului, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p)  colaborarea Centrului „Sfântul Stelian” cu serviciul public de asistență socială;

 • q)  prevenirea si combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

 • r)   educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale, în spiritul toleranței, demnității și solidarității;

 • s)  încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă;

 • t)   responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică și morală;

 • u)  reintegrarea școlară, familială ori socială a copilului.

ART.6 BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE
 • (1) Beneficiarii serviciului social Centrul „Sfântul Stelian” sunt:

 • a) copii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, locuiesc în jud. Brașov și au vârsta de până la 14 ani la data comiterii faptei penale (sau între 14 și 16 ani dacă s-a dovedit prin expertiză medico-legală că nu au discernământ).

 • b) copii/tineri cu tulburări de comportament identificate de medicul specialist și/sau psiholog, cu vârste cuprinse între 7-18 (26) ani.

 • (2) Condițiile de admitere în Centru sunt următoarele:

 • a) admiterea în Centrul „Sfântul Stelian” se face conform măsurii stabilite de către

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aelstenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov


•tr. lullu M«nlu nr. O, Brașav( Jud. Brațav, cod SOOO01 Totcfon/faxt 0269.417.100i omalli wcbdtoi *wrw.dg»»f>cbv.ro Cod flccali 9B70339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

 • b) documentele necesare admiterii în Centrul „Sfântul Stelian” sunt actele de identitate ale minorului și familiei acestuia, actele specifice instituirii măsurii de protecție în sistem rezidențial, Sentința Civilă emisă de către Tribunal sau Hotărârea emisă de către C.P.C.;

 • c) copiii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, sau copii cu tulburări de comportament pot fi admiși în Centrul „Sfântul Stelian” în baza Dispoziției în Regim de Urgență întocmită direct pe Centru, fără a mai trece printr-un Centru de Primire în Regim de Urgență;

 • d) după admitere, se încheie contractul de furnizare servicii, după caz, cu părinții copilului/reprezentantul legal.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

 • a) încetarea măsurii de protecție se produce atunci când condițiile care au stat la baza instituirii acesteia nu mai există sau au suferit modificări, după atingerea finalității P.I.P (reintegrare în familie/adopție/inserție socio-profesională), conform S.C./Hotărârii C.P.C. Brașov/Notă Constatare;

 • b) prin modificarea măsurii de protecție a plasamentului în sistem rezidențial cu plasamentul familial/plasament în alt SR;

 • c) la decesul beneficiarului.

 • (4) ) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul „Sfântul Stelian”, au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b)  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități;

 • i)   să fie informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai Centrului și să fie consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

 • j)   să-și desfășoare viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

 • k) să-și exprime liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și

dezvoltării personale;

l)


să gândească și să acționeze autonom, cp^țespftâarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințe^ ^crsonalc;.

m) să fie informați cu privire la starea lor de sCONSILIUL JUDEJEAN BRAȘOV Direcția General* de Aeletenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov


atr. luliu Maniu nr. fi, Brațov, Jud. Brațav, cod 600001

Tetafon/faxt 029t.4t7.100t «malli

wabattai wwvi'.<tg»»ftebVtro C«d fiscali 9070339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GH1MBAV

n) să-și dea consimțământul cu privire la serviciile asigurate de Centru sau la care li se facilitează accesul;

o) să beneficieze de serviciile menționate în ROF-ul Centrului și misiunea acestuia;

p) să li se păstreze datele personale în siguranță și confidențialitate;

q) să nu fie abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

r)    să facă sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

s) să nu fie exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);

t)    să nu li se impună restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul Centrului;

u) să fie tratați și să aibă acces la servicii, fără discriminare;

 • v) să beneficieze de intimitate;

 • w) să-și manifeste și să-și exercite liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

 • x) să-și utilizeze așa cum doresc lucrurile personale;

 • y) să-și gestioneze așa cum doresc resursele financiare;

 • z)  să practice cultul religios dorit;

aa) să nu desfășoare activități aducătoare de venituri pentru Centru, împotriva voinței lor;

bb) să aibă acces în toate spațiile și la toate echipamentele comune;

cc) să aibă acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de Centru.;

dd) să fie informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în Centru și să-și poată exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

ee) să fie tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal, ff) să aibă acces la infirmații cu privire la reproducere și planificare familial, într-o formă accesibilă nivelului de educație al beneficiarului;

gg) de a primi răspuns la solicitările exprimate.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul “Sfântul Stelian" au următoarele obligații:

> să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială,


medicală și economică;

 • >  să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • >  să participe în raport cu vârsta, situația de dependență, etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • >   să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a familiei din care provine
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aeletenț* Social* fl Protecția Copilului Brațov


atr. (uliu Manlu rw. 9, Brașov, Jud. Brașov* cod S0DO91

Talafon/faxi028i>417,100t amalh «fficw^'dcțMxpr.bv.rn

wabaltai wvrw.ftgatpcbv.ro Cod flaoali 9*70339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

Art. 7

ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII
 • (1) Principalele funcții ale serviciului social Centrul „Sfântul Stelian” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • > găzduire pe perioadă determinată;

 • > îngrijire personală și supraveghere;

 • > educație formală, nonformală și informală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • > acces la programe de abilitare/reabilitare funcțională;

 • > socializare, petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară;

 • > consiliere și sprijin pentru copiii/tinerii care vor părăsi sistemul de ocrotire oferit de Centru, în vederea integrării lor socio-familiale și profesionale; asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor;

 • > consiliere psihosocială și oferirea de suport emoțional;

 • > reevaluări periodice a serviciilor oferite.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > prezentarea „Ghidului Beneficiarului” la intrarea în Centrul „Sfântul Stelian”;

 • > informare directă și indirectă;

 • > discuții tematice pe spețe concrete, vizionarea de material video;

 • > elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • > informare în comunitate prin mijloace directe și indirecte;

 • > stimulare cognitivă pentru adaptare socială;

 • > organizare de evenimente la care este invitată și presa;

 • > colaborarea cu instituții și fundații din țară și străinătate.

 • d)   de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

> elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

> realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

>

>

>

>


rapoarte de reevaluare trimestriale;

elaborarea de chestionare privind satisfacția:^<nefieîărului în cadrul Centrul „Sfântul Stelian”;                           /[£

s^'lpcj'pitorizarea acestora;

* //


formularea obiectivelor pe termen scurt, medi(pșicWg.,< u formarea continuă a personalului.


•tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600001

Tatafon/faxi 0263.417.1OGt amaltr fifhc.wiyjicxMiK.bv.ui wabaltat wwv/.tfff»apcbv.ro Cad fiscali 9070339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

ISO «JDI/UO 1401


 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • > copiii din Centrul „Sfântul Stelian” participă activ la stabilirea meniurilor și la preparerea efectivă a acestora, aceștia beneficiază de o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste și normelor în vigoare, Centrul dispunând de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea hranei;

 • >  serviciul pentru protecția copilului de tip rezidențial asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, precum și bani de buzunar, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând individualitatea și nevoile specifice ale fiecărui copil. Beneficiarii din Centru sunt încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală și sunt sprijiniți în îndeplinirea acestor preferințe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, aceștia implicându-se direct atunci când se achiziționează produsele respective;

 • > Centrul „Sfântul  Stelian” este amenajat și mobilat adecvat nevoilor

copiilor rezidenți, ca număr, distribuție pe sexe, vârstă, tradiții etnice și culturale etc. Beneficiarii sunt implicați activ în organizarea spațiului de locuit în funcție de preferințele personale.

 • > personalul Centrul „Sfântul Stelian” se implică activ în dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătirea reintegrării sau integrării familiale, acesta fiind reprezentat de psiholog, asistent social, asistent medical, instructori educație și educatori.

Art. 8

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL
 • (1)   Serviciul social Centrul „Sfântul Stelian” funcționează conform prevederilor legale aflate în vigoare, cu o structură organizatorică aprobată prin Hotărârea nr. 253/20.06.2019 a Consiliului Județean Brașov, detaliată în Anexa 2.

 • (2)  Structura de personal din cadrul serviciului social Centrul „Sfântul Stelian” compusă din:

 • >   personal de conducere;

 • >    personal de specialitate, de îngrijire și asistență și personal auxiliar;

 • >    personal administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire;

 • >    voluntari.

Art. 9

PERSONALUL DE CONDUCERE
 • (1) Personalul de conducere este reprezentat de către Șeful de Centru.

 • (2) Atribuțiile Șefului de Centru sunt:                xFjoF'?'

a. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul .AQti^itățiîbr /desfășurate de personalul Centrului și propune organului competent sațf^iual^^ipl&are pentru salariații care
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția General* de Aeletenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov

•tr. (uliu Manlu nr. 6, Brațov, Jmc*. 8rațox, cod 600091 Ta!»fon/faxi 0264.417.100, emalli w»bal<*i ►ww.rf/wpcit'.ro Cod fiscali 9670339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAVb.


c.


d.


 • e.

 • f.

 • g.


 • h.

 • i.


j-


k.


1.


m.


n.


o.


nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, a Codului Muncii, etc.;

elaborează rapoartele generale și periodice privind activitatea Centrului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

colaborează cu alte Centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

întocmește raportul anual de activitate;

asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Centrului;

propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

desfășoară activități pentru promovarea imaginii Centrului în comunitate;

ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul Centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

reprezintă Centrului în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare; fundamentează anual proiectul bugetului propus al serviciului și răspunde de întocmirea execuției bugetare a serviciului

asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


P-q-

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generala de Asistența Social* șl Protecția Copilului Brașov


*tr. tuliu Maniu nr. ®, Brațav, JuaL Brașov, eod SOOCHM Talafon/faxi 0269.417.100^ imail! efnca^dgBiipcbv.io wabsHci                 Cad fiscali OS7S3S0

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELIAN** GHIMBAV

Art. 10

PERSONALUL DE SPECIALITATE ÎN ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ. PERSONAL DE SPECIALITATE AUXILIAR.
 • (1)   Personalul de specialitate al Centrului „Sfântul Stelian” este format din:

 • a) asistent medical PL - cod COR 325901;

 • b) asistent social practicant S - cod COR 263501;

 • c) psiholog practicant S - cod COR 26341;

 • d) educator principal S - cod COR 263508;

 • e) educator S

 • f) instructor de educație M - cod COR 531203;

 • g) instructor de educație principal M

 • h) părinte social G - cod COR 531202;

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate din cadrul Centrului:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte Centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) sesizează conducerii Centrului situațiile care pun în pericol siguranța beneficiarului, situațiile de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • d) semnalează existența oricărei forme de abuz asupra copilului;

 • e) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • f) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • g) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • h) promovează interesul superior al copiilor;

 • i) respectă cu strictețe confidențialitatea datelor referitoare la beneficiarii Centrului

 • j) abordează copiii în mod nedescriminatoriu, respectându-le demnitatea și folosind o formulă de politețe preferată de aceștia;

 • k) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Atribuții specifice ale personalului de specialitate:

a) asistent medical PL - cod COR 325901

 • > să îndeplinească prescripțiile de ordin igienico-sanitar ale medicului;

 • > să realizeze controlul periodic al copiilor: cântărire , termometrizare , înregistrare a pulsului, a respirației, recoltări de probe biologice, să calculeze indicii ponderali și caloriile , pentru fiecare copil și să consemneze aceste date într- o fișă specială;

 • > să urmărească cu atenție dezvoltarea somato-motorie a copiilor și starea sănătății lor;

 • > să ajute medicul la efectuară examenului medical acestuia orice semn de boală sau orice alt eveniment9


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Asistenț* Social* șl Protecția Copilului Brașov

*tr. iitiiu Maniu nr. <, Brațav, jud. Brașov, cod SOOO91

TaiafonTfaxi OSBt.417.100, analii efflcaWgnftpcbv.ro

wabaltai                   Cad fflseaii 9B7033B

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STEUAN* GHIMBAV


A A A A A AAAAAAAA A A AAA


 • > să aplice tratamentul prescris de medic, să administreze medicamentele conform prescripțiilor medicale, să le noteze în registrul de tratamente, care va fi vizat de medicul de familie;

achiziționează de la farmacie medicamentele prescrise de medic;

să participe la activitatea organizată a perioadei de veghe;

să instruiască personalul cu privire la aplicarea tratamentului medicamentos și a regimului alimentar al copiilor din centru pe perioada în care asistentul medical nu este prezent în centru;

să realizeze controlul igienico-sanitar al alimentelor;

să însoțescă copiii la examenele medicale efectuate în afara centrului (examene efectuate de către medicul de familie, medicul stomatolog sau de către un alt specialist);

să supravegheze permanent, din punct de vedere medical copiii internați în Centru;

să gestioneze corespunzător medicamentele de care dispune;

răspunde de obiectele de inventar precum și de medicamentele aflate în gestiunea sa;

răspunde de evacuarea deșeurilor medicale;

recoltează probe pentru analize în primele zile după internare (nu mai mult de trei zile) și face programări pentru anumite consultații medicale;

participă la întocmirea meniurilor, a listei de alimentație și calculează caloriile pentru meniul de a doua zi;

vizează meniurile la medicul de familie;

controlează modul cum în care se face curățenia în Centru, aducându-i la cunoștință Șefului de Centru dacă, din punct de vedere igienico-sanitar sunt deficiențe;

verifică carnetele de sănătate ale personalului din centru și în mod special ale personalului care participă activ la prepararea hranei;

intră în posesia fișei medicale a copilului (împreună cu asistentul social al Centrului și managerul de caz) în primele 3-5 zile de la internarea acestuia în Centru;

să ducă la îndeplinire toate dispozițiile care îi revin potrivit Legii 272/2004 , Ordinul 25/2019, Anexa 4;

promovează un stil de viață sănătos;

realizează activități de instruire privind intervenții de prim ajutor și de educație pentru sănătate;

 • > întocmește o planificare trimestrială și organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, sesiuni de instruire a copiilor privind noțiuni de bază și cunoștințe generale din domeniul sănătății, prevenirea bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viață sănătos, combaterea unor obiceiuri nocive (consumul de alcool, consumul de droguri și fumatul), prevenirea adicțiilor, educație sexuală, etc; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului(fișa individuală de informare);

întocmește rapoarte trimestriale, care conțin informații cu

consultației copilului, tratamentele indicate, precum și modulc^ft au fâst, duse la îndeplinire.                                              5             9Î

IO


z °esoc^

-•tr. (uliu Mwnlu nr. fi,        jud. Brațov, cod SOOO&1

T«l«fon?faxt 0900.017.100, amaMi ofnaaOdfftBKpctiv.ro

websttM                 Cod fiscali 9*70339

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELJAN- GH1MBAV

 • > instruiește copiii care au recomandare medicală de autoadministram a tratamentului;

 • > verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

 • > întocmește P.I.S. pentru sănătate, le vizează la medicul de familie și răspunde de îndeplinirea obiectivelor;

 • > înscrie copiii la medicul de familie;

 • > să răspundă de calitatea muncii pe care o realizează;

 • > să respecte cu strictețe programul de lucru;

 • > să creeze în relațiile cu copiii o atmosferă caldă, familială, de sinceritate, de înțelegere și încredere reciprocă, să le insufle încredere și optimism;

 • > să adopte în relație cu colegii o atitudine amicală, care să faciliteze cooperarea în rezolvarea problemelor legate de serviciu;

 • > să intervină în cazurile de îmbolnăvire, accidente, intoxicații, deces, să ia măsuri urgente pentru fiecare caz în parte petrecut în cadrul Centrului și să răspundă în cazul întârzierii acordării ajutorului medical;

 • > să participe la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > să răspundă pe durata efectuării serviciului de bunurile mobile și imobile, de integritatea acestora în spațiul fizic în care își desfășoară activitatea;

 • > să supravegheze, din punct de vedere medical, în permanență copiii, pentru a evita eventuale accidente sau incidente;

 • > să respecte cu strictețe prevederile N.I.F., M.O.F. și R.O.F.;

 • > să ducă la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • > răspunde civil, penal, material, administrativ - după caz;

b) asistent social practicant S - cod COR 263501

 • > preia copilul de la managerul de caz și îl prezintă celorlalți beneficiari și personalului Centrului;

 • > îi aduce acestuia la cunoștință drepturile și obligațiile;

 • > își îndeplinește atribuțiile în cadrul echipei pluridisciplinare;

 • > efectuează anchete sociale ori de câte ori este cazul;

 • > este responsabil de caz pentru beneficiarii din cadrul Centrului;

 • > reevaluează periodic (conform legislației în vigoare) sau ori de câte ori este cazul situația copilului și a familiei naturale/extinse a acestuia;

 • > în calitate de responsabil de caz întocmește dosarul pentru prezentarea în C.P.C. sau în instanță (după caz), colaborând cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > sesizează Șeful de Centru și Poliția, în situația în care unul din beneficiari fuge din unitate, luând toate măsurile necesare pentru găsirea acestuia;

 • > menține legătura cu unitățile școlare frecventate de beneficiari cu cadrele didactice despre situația școlară a acestora;

 • > completează/consemnează în dosarul copiilor toate vizitele/disc


cu aceștia cât și cu părinții ori alte persoane importante pentru eiiV^


atr. luliu Maniu rw. C, Brațov, jud. Brațe»*, cod 6000*1

Taiafon/faxi 03S9.417.100, amaili off*c#®<j5ja»|icbv.K>

wabaltai Mnew.aGr*aMnbK^ia Cad flaaali 0*7*339

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELIAN*4 GH1MBAV

 • > colaborează cu ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare pentru buna îndeplinire a sarcinilor desemnate de către managerul de caz;

 • > are un rol activ în identificarea problemelor de orice natură ale beneficiarului, a eventualelor situații de abuz (fizic, emoțional, sexual) pe care le semnalează șefului de Centru;

 • > acționează pentru înregistrarea nașterii copiilor, solicită extrase de naștere, obține acte de identitate (pe care le păstrează);

 • > întocmește rapoarte la solicitarea D.G.A.S.P.C. Brașov sau din alte județe, Poliție, Primării etc., cu informarea prealabilă a Șefului de Centru;

 • > consemnează informațiile obținute prin intervențiile realizate (evaluări, întâlniri, vizite);

 • > înaintează șefului ierarhic documentele întocmite (rapoarte de vizită, evaluări, PIP, PIS, etc.) spre avizare;

 • > informează familia și copilul despre conținutul documentelor referitoare la ei, în măsura în care acest lucru nu prejudiciază procesul de evaluare;

 • > informează Șeful de Centru cu privire la orice situație sau suspiciune de abuz, neglijare, intimidare;

 • > programează vizitele, contactele cu familia ale copilului, de comun acord cu aceștia, în măsura în care este posibil (vizitele neanunțate vor fi realizate în condiții specifice impuse de caz, cu acordul șefului ierarhic, pentru motive temeinice);

 • > întocmește lista persoanelor semnificative, a celor ce pot da relații, prin consultarea copilului/familiei;

 • > după întocmirea evaluărilor, le prezintă spre avizare șefului ierarhic și, în termen de trei zile de la întocmire, îl transmite tuturor celor interesați (copil -după caz, familie, membrii echipei multidiscipinare, alte persoane cu atribuții);

 • > facilitează întâlnirile echipei pluridisciplinare - ședințele de caz -, periodic (cel puțin o dată pe săptămână), asigurând participarea și altor profeșioniști a căror prezență are relevanță, după ce, în prealabil, a solicitat șefului ierarhic aprobarea pentru intervenția suplimentară a acestora (aparținând altor servicii sau instituții);

 • > asigură conlucrarea cu alte servicii/instituții, solicitând încheierea contractelor de colaborare;

urmărește, verifică modul de aplicare al prevederilor din PIP/PIS;

asigură fluxul de informații în echipă, în exteriorul ei (către alți profeșioniști implicați), către familie și copil - după caz.

verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

întocmește planificări trimestriale si lunare în baza cărora desfi^bară ațțm£ăjfi specifice cu beneficiarii.                                          ""           . Yn\\

 • c) psiholog practicant S - cod COR 263411*tr. Itiliu Maniu nr. •,        JtMt. Brațov, cod KOOO&1

Talafon/faxi 03U.417.100, amaili ofTieaCMgamircbv.rc»

wabattat                 Cad fiscali ••7*330

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN* GHIMBAV


 • > realizează evaluarea psihologică inițială și periodică a copiilor admiși în C.P. și elaborează Programul Personalizat de Consiliere (P.P.C.);

 • > asigură consilierea psihologică a copiilor în funcție de nevoile și gradul de dezvoltare a acestora;

 • >  întocmește P.I.S. pentru fiecare beneficiar în parte, stabilind obiective și activități concrete pentru o dezvoltare psiho-emoțională echilibrată;

 • >  participă, împreună cu echipa pluridisciplinară, la elaborarea P.I.P. sau la reevaluarea situației fiecărui beneficiar în parte;

 • >  împreună cu asistentul social consiliază familia, la momentul efectuării anchetei sociale;

 • >  desfășoară ședințe de psihoterapie individuală și de grup cu beneficiarii (ludoterapie, art-terapie, ergoterapie, etc), întocmind documentele aferente;

 • >  colaborează cu instructorii de educație, școala, cu asistentul social, în vederea elaborării programului educațional, activităților recreative și de socializare pentru fiecare beneficiar în parte;

 • >  susține și încurajează menținerea și îmbunătățirea relației copil-familie;

 • >  respectă codul deontologic al psihologului;

 • >  coordonează „Consiliul Copiilor”;

 • >  face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează/reevaluează continuu situația psihosocială a copiilor;

 • >  se deplaseză la școală pentru a lua date despre evoluția și comportamentul copiilor, dacă este cazul;

 • >  stabilește, împreună cu asistentul social din Centru, cele mai adecvate măsuri educative pentru dezvoltarea intelectuală, morală și socială a copiilor și pentru rezolvarea devierilor de conduită.

 • >  verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

 • >  întocmește planificări ale activității de consiliere psihologică specifice pentru fiecare beneficiar (în funcție de nevoile identificate sau de evenimentele care survin);

  >

  >

  >

  >


 • d) educator principal S - cod COR 263508 răspunde și implică active în educația școlară, extrașcolară a copiilor din Centru; participă la întâlnirile organizate de Șeful Centrului cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. Brașov în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

predă banii de nevoi personale/fonduri financiare copiilor, ține evidența acestora, urmărește și îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare și însoțește copiii

la achiziționarea produselor, cu „Consiliului Copiilor”.atr. ivliu Mania vw. ST Rrițov, jud. Brașov, cod 800004

Talafen/faxa        Z.74Mț «malli afnow^gMgpmpcbv.ta

wabalfat                 Cad fiscali SSTS3SO

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN** GHIMBAV

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare a instituției și conținutul Ghidului Beneficiarului;

menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și profesorii devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil și consemnează conținutul discuțiilor purtate cu cadrele didactice;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoi educaționale și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

elaborează, împreună cu cadrul didactic de la școala frecventată de copil, Programul educațional, anexă a PIP, urmărește pregătirea temelor școlare și asigură sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între copii/tineri; organizează activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

participă, împreună cu personalul educativ la elaborarea PIS privind nevoile de recreere și socializare, PIS privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică copiii/tinerii în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți: cu părinții, cu copiii din instituție, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul unic;

participă la ședințele de supervizare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

completează registrele existente în S.R. - abuz, sesizări/reclamații, pedepse, deplasări ale copiilor, vizite, completează și actualizează Jurnalul Copilului;

ține evidența echipamentului beneficiarilor;;

abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminațor^ aduce la cunoștință conducerii Centrului orice disfuncțiuni întâlț^JcJ^^ppt aduce prejudicii sănătății copiilor/tinerilor din instituție;         fi           ACONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Asistenț* Social* ți Protecția Copilului Brașov


atr. ImIIm Maniu nr. ®, Brațov, jud. Brața»vs •<>«• 6OOOB1

T*i*fon/faxt 02eUt.417.1OO, «maili omc<<Jj»ii>slj»cbv.ro

wab«l*<M                 Cad fiscali 9B7033O

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN4* GHIMBAV

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală;

 • > contribuie la înfrumusețarea clădirii efectuând cu copiii lucrări practice în funcție de aptitudinile, pregătirea și preferințele lor;

 • >  implică copiii în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

 • > îndrumă copiii în formarea deprinderilor deviață independentă;

 • > efectuează înviorarea de dimineață (prin intermediul exercițiilor fizice) în curte sau în interiorul centrului;

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sanatate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

 • > propune șefului de Centru copiii care trebuie să fie premiați și pe cei care trebuie să primească pedepse;

 • > verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului când se face și programul administrative;

 • >  verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

 • >  desfășoară activități de recreere și activități culinare cu beneficiarii;

 • > conduce mașina centrului în cazul în care șoferul lipsește iar situația impune acest lucru;

 • > notifică în Registrul evenimentelor deosebite, incidentele și ia toate măsurile ce se impun;

 • e)instructor de educație M - cod COR 531203

  >

  >

  >

  >

  >

  >


răspunde și implică active în educația școlară, extrașcolară a copiilor din Centru; participă la întâlnirile organizate de Șeful Centrului cu managerul de caz de la D.G.A.S.P.C. Brașov în scopul analizării situației copilului și cunoaște procedurile de colaborare cu managerul de caz și alți specialiști;

este desemnat persoană de referință pentru copil/tânăr și întocmește programul de acomodare, cu sprijinul specialiștilor din instituție;

predă banii de nevoi personale/fonduri financiare copiilor, ține evidența acestora, urmărește și îndrumă copiii în cheltuirea fondurilor financiare și însoțește copiii la achiziționarea produselor, cu respectarea deciziilor luate de copii în cadrul

„Consiliului Copiilor”.


prezintă copilului, clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare a instituției și conținutul Ghidului Beneficiarului;

profesorii ișșăs^izite &ă


menține permanent legătura cu școala, educatorii, învățătorii și devenind un partener în instruirea și educarea copiilor/tinerilor, efecte _ regulate la școală pentru a discuta situația fiecărui copil ș^Sconsemn^ conținutul discuțiilor purtate cu cadrele didactice;               [[z


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* de Aaietenț* Social* țl Protecția Copilului Brașov

atr. lullu Maniu nr. Brașov, jud. Brașov, cod 600061

Tol«fon/fax«       Z.fOA amalli ofncc^ganpcbv.io

wabattai                 Cod flocăit 0670330

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELIAN“ GHIMBAV


>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoi educaționale și urmărește obținerea de rezultate școlare corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului;

elaborează, împreună cu cadrul didactic de la școala frecventată de copil, Programul educațional, anexă a PIP, urmărește pregătirea temelor școlare și asigură sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

organizează activități de grup, în funcție de propunerile și preferințele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării, a comunicării între copii/tineri; organizează activitățile de timp liber: sportive, culturale, gospodărești, turistice, jocuri, etc.;

participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea PIS nevoile de recreere și socializare, PIS dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

participă la amenajarea spațiului de locuit, acționând pentru personalizarea lui și implică copiii/tinerii în această activitate, ținând cont de preferințele lor;

supraveghează prezența în unitate a copiilor încredințați și stabilește măsurile, conform procedurilor existente, pentru aducerea acestora în instituție atunci când o părăsesc;

ajută copilul să dezvolte relații pozitive cu ceilalți: cu părinții, cu copiii din instituție, cu personalul din instituție și alți profesioniști implicați în derularea PIP;

încurajează copiii să-și exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieții cotidiene din instituție;

participă la întâlnirile de schimbare a turelor și redactează raportul de tură în caietul unic;

participă la ședințele de supervizare, la ședințele administrative și are datoria de a se autoperfecționa profesional;

completează registrele existente în S.R. - abuz, sesizări/reclamații, pedepse, deplasări ale copiilor, vizite, completează și actualizează Jurnalul Copilului; ține evidența echipamentului beneficiarilor;;

abordează relațiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator;

aduce la cunoștință conducerii Centrului orice disfuncțiuni întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății copiilor/tinerilor din instituție;

urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală;

contribuie la înfrumusețarea clădirii efectuând cu copiii lucrări practice în funcție de aptitudinile, pregătirea și preferințele lor;

implică copiii în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

îndrumă copiii în formarea deprinderilor deviață independentă; efectuează înviorarea de dimineață (prin intermediul exercițiilor/M sau în interiorul centrului;

ICO Uz \\O

^e)Tîn'Curte

OlteCP-'-',

OE ASISTA o

■/CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția General* «le Aelstenț* Social* și Protecția Copilului Brașov


*tr. luliu Maniu rar. A, Brrațov, jud. Brașov, cod 800001

Tofcfon/taxi 0900.017.100, amaHi ofTico^doainpcbv.ro

wcbcltci                 Cod flocali 9BT0339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN** GHIMBAV

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sanatate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale (însoțește copiii la medic în lipsa asistentului medical, administrează tratamentul medical când este cazul);

 • > propune șefului de Centru copiii care trebuie să fie premiați și pe cei care trebuie să primească pedepse;

 • > verifică cel puțin o dată pe săptămână inventarul copilului când se face și programul administrative;

 • > verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

 • >  desfășoară activități de recreere și activități culinare cu beneficiarii;

 • > conduce mașina centrului în cazul în care șoferul lipsește iar situația impune acest lucru;

 • > notifică în Registrul evenimentelor deosebite, incidentele și ia toate măsurile ce se impun;

 • f) părinte social G - cod COR 531202

 • > urmărește și asigură pregătirea permanentă a copiilor pentru școală;

 • > implică copiii, în funcție de vârstă și de aptitudini, în activitățile gospodărești;

 • > solicită/oferă informații cu privire la starea generală a copiilor și a cazurilor problemă;

 • > efectuează înviorarea de dimineață (prin intermediul exercițiilor fizice) în curte sau în interiorul Centrului;

 • > supravegheză și ajută copiii la servirea mesei, în scopul formării deprinderilor de a mânca civilizat;

 • > desfășoară activități de educație informală și non-formală, în limitele competenței;

 • >  însoțește copiii pe traseul către alte activități extra-școlare;

 • > comunică în scris conducerii Centrului problemele apărute pe linie instructiv-educativă și disciplinară, iar administratorului, problemele organizatorice sau gospodărești, după caz;

 • > comunică medicului de familie sau asistentei medicale eventualele probleme legate de sănătate și ia măsuri pentru respectarea prescripțiilor medicale;

 • > efectuează periodic un control privind modul în care copiii își întrețin articolele vestimentare sau de echipament;

 • > colaborează cu administratorul pentru programul administrativ zilnic (curățenie în curte, holuri, dormitoare, băi, sală de activități, activități în sala de mese, la bucătărie, spălătorie, etc.);

 • > supraveghează beneficiarii cu care își desfășoară activitatea pentru ca aceștia să nu se accidenteze, să nu provoace daune materiale;

 • > supraveghează copiii în desfășurarea activităților de recreere, violente sau indecente;•ir. (uliu Mamlu nr. ®, Brașov, Jud. Brașov, cod KOOO&1

TolofoiVfaM 03U.417.100, Mnaiii ofTiceOdgotnpcbv.to w«b«i*o«                 Cad «lacoli 9B7*33O

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN** GHIMBAV

 • > asigură și menține curățenia în dormitoare, sala de mese, băi, grupuri sanitare, bucătărie și alte spații comune folosite de către beneficiari;

 • > efectuează curățenia generală în living, holuri, grupuri sanitare, curte, etc. pe perioada desfășurării serviciului pe tura de noapte;;

 • > ia toate măsurile pentru a preveni producerea de accidente, de a evita producerea exploziilor, intoxicațiilor sau alte pagube materiale sau să pericliteze sănătatea sau viața copiilor;

 • > ridică împreună cu administratorul alimentele pentru pregătirea meniului zilei următoare, conform listei de alimente;

 • > pregătește masa conform meniului prestabilit, cu respectarea condițiilor igienico-sanitare, cantitative și calitative;

 • > asigură efectuarea curățeniei în bucătărie și în încăperea în care se servesc mesele, cu respectarea standardelor igienico-sanitare;

 • > folosește echipamentul de lucru și de protecție din dotare, aflate permanent în perfectă stare de curățenie;

 • > efectuează la termenele stabilite analizele și controlul medical, impuse de reglementările legale în vigoare.

 • > verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în Centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

Art. Îl

PERSONAL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII, DESERVIRE

(l) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale Centrului „Sfântul Stelian” și este alcătuit din:

 • a) inspector de specialitate S - cod COR 263102

 • b) economist SI- cod COR 263102

 • c) muncitor calificat G III - cod COR 7549

 • d) șofer GI - cod COR 832201

(2) Atribuțiile specifice ce revin personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

>

>

>

>


 • a) inspector de specialitate S cod COR 263102 administrează și gestionează bunurile Centrului”Sfântul Stelian”;

este gestionarul întregului patrimoniu, controlând periodic existența bunurilor și ținând evidența acestora;

răspunde de administrarea și buna funcționare a mijloacelor fixe din dotarea Centrului, întocmind și operând în registrul de inventar al mijloacelor fixe;

se îngrijește de aprovizionarea Centrului cu alimente, utilaje, aparataă, mobilier, materiale de întreținere și reparații, echipament și ca^finamenf<5^ ^ necesare bunei desfășurări a activității Centrului;                 //-            <4

II-p OE Ab’b        Oi

SOCIALA.,


atr. lutlu Manlu nr. ®, Brașov, jud. Brașov, cod SOOOO1 TatafonSfaxa OtU.417.100t «maHi ofTia<M&<iH«»»n»c:t»v.ro wetosltm MavM',<a|peapaOi'’^e Cad fiscali BBTB339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN** GHiMBAV

 • > întocmește proiectele de angajament legal, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C. Brașov spre aprobare, ținând legătura cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. implicate în rezolvarea acestor probleme;

 • > întocmește fișele de subgestiune pentru personal cu obiectele aflate în gestiunea centrelor și inventarul cazarmamentului beneficiarilor; înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte, etc.; înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații); înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor; înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre, precum și darea în folosință a acestora;

periodic efectuează controlul Centrului, pentru a depista eventualele defecțiuni și, aducându-le la cunoștința Șefului de Centru, ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora;

A A A A A  AA     AAA   AA  AAAAA


curente;


întocmește documentația necesară efectuării igienizărilor și reparațiilor urmărește, din punct de vedere cantitativ și calitativ, respectarea contractelor încheiate de către D.G.A.S.P.C. Brașov cu furnizorii de servicii și bunuri, verificând încadrarea de către furnizor în cantitățile, calitatea și prețurile stabilite prin contract, aducând la cunoștința Șefului de Centru neregulile sau neconcordanțele (putând refuza mărfurile care nu corespund calitativ, cantitativ sau ca preț);

urmărește calitatea lucrărilor efectuate în regie proprie, precum și cantitatea de materiale folosite și calitatea lucrărilor efectuate prin contract;

urmărește modul de reparare și de îngrijire a echipamentului și cazarmamentului;

întocmește planul de pază și securitate a clădirilor, luând măsuri necesare privind prevenirea incendiilor, controlează modul de îndeplinire a sarcinilor în aceste domenii, întocmind totodată și documentația necesară pe care o propune spre avizare D.G.A.S.P.C. Brașov;

întocmește (împreună cu contabilul Centrului) necesarul anual al Centrului; întocmește, împreună cu personalul de la bucătărie, meniul zilnic al beneficiarilor, pe baza stocului de alimente, întocmind în acest scop lista zilnică de alimente;

întocmește documentația necesară obținerii diverselor autorizații necesare pentru desfășurarea activității Centrului;

înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar,


mijloace fixe, medicamente; înregistrează alimentarea și consumul de combustibil și ține evidența BCF; întocmește evidența stocurilor de obiecte de inventar împreună cu c păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente ccm$ăbyi^F:c(țșe,<y\ balanțe, etc.;                                                               Og

o și proțeg^-v;


*tr. «uliu Manlu nr. ®, Brașov, jud. Brațov, cod SOOOOl Tdcfon/faxt 03St.417.1OO, omaMi offica©dH«fipcbv,ro wtbiItM                 Cod fiscali 9*70339

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELIAN*1 GHIMBAV


 • > urmărește respectarea baremelor și informează Șeful de Centru de cele constatate;

 • > ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

 • > ridică drepturile bănești ale beneficiarilor minori din cadrul Centrului și le înmânează pe bază de proces verbal persoanelor desemnate cu gestionarea acestora.

> verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în Centru, pentru a preveni introducerea în centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


 • b) economist SI- cod COR 263102 deține evidența contabilă a bunurilor înregistrate pe Centrului, întocmește documentele contabile;

transmite lunar balanța de verificare și contul de execuție bugetar anual și trimestrial;

întocmește și verifică planurile de venituri și cheltuieli bugetare precum și orice alte situații financiar-contabile solicitate;

înregistrează aprovizionarea cu alimente, materiale, obiecte etc.; înregistrează consumul de alimente din listele de alimente (buget, donații); înregistrează consumul de materiale necesare pentru întreținerea beneficiarilor;

înregistrează transferurile de materiale, obiecte de inventar între centre precum și darea în folosință a acestora;

înregistrează facturile de utilități;

înregistrează sponsorizările de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, medicamente;

înregistrează alimentarea și consumul de conbustibil și ține evidența BCF; întocmește și verifică evidența stocurilor de obiecte de inventar;

păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișe, balanțe;

urmărește respectarea baremelor și informează șeful de complex de cele constatate;

verifică propunerile de reformă prezentate de administratorul complexului și le înregistrează;

vizează calculul valoric zilnic al listelor de alimente;

ține evidența stocurilor de alimente, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe aflate în stoc și folosință;

întocmește și verifică planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare precum și orice alte lucrări de planificare financiară la


termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vig ; urmărește executarea integrală a bugetului în scopul unei jud^ibase jitili^i a creditelor bugetare alocate, informând periodic șeful^jj

20

3^
atr. tuliu Mania nr. <B, Orațav, Jud. Brașov, cod SOOO94

T*lafon/faxi 03Si.417.100, amaili «»fTic4*<@«igt»!țpctiv.ro watoattm                   Co<f fiscali 9*70339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN** GHIMBAV

vederea luării de măsuri operative pentru a asigura realizarea sarcinilor planificate;

 • c) muncitor calificat G III - cod COR 7549

-muncitor calificat bucătărie

 • > primește alimentele de la magazie, verificând calitatea acestora și termenele de valabilitate, răspunzând de păstrarea corectă a acestora cu respectarea normelor igienico-sanitare prevăzute de legislația în vigoare;

 • > respectă Normele de Protecția Muncii, Sănătate și Securitate în muncă, aflate în vigoare;

 • > prepară hrana copiilor, respectând regulile igienico-sanitare de preparare și păstrare a hranei, cu echipament de protecție corespunzător;

 • > respectă meniul zilnic stabilit conform normelor, răspunde de calitatea hranei și păstrează ordinea și curățenia în bucătărie și în spațiile aferente preparării și distribuirii hranei;

 • > verifică și menține starea de funcționare a utilajelor, mașinilor și instalațiilor electrice din bucătărie și anexele acesteia;

-muncitor calificat cu atribuții de întreținere

 • > deservește întregul Centrului

 • > asigură reparațiile curente din cadrul Centrului;

 • > efectuează lucrări de igienizare în locațiile Centrului;

 • > se implică în activități, reparații curente, descărcarea/așezarea/tăierea materialului lemnos din cadrul Centrului;

 • > verifică centralele termice din cadru Centrului l;

 • > verifică buna funcționare a instalațiilor și aparatelor din dotarea; Centrului

 • > sprijină personalul angajat al Centrului în activitățile întreprinse privind întreținerea Centrului;

 • > îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, respectând normele de protecție a muncii și normele P.S.I.

  >

  >

  >

  >

  >


ia în primire atribuțiile privind centralele termice, instalația, faptic și scriptic pe bază de proces verbal în care consemnează constatările făcute;

verifică armăturile cazanului, tabloul de comandă și întreaga instalație, iar în cazul în care constată nereguli le menționează în registru și anunță șeful de Centru;

remediază defecțiunile care apar la instalație numai atunci când aceasta nu este sub presiune;

urmărește funcționarea instalației și înscrie în registru toți parametrii;

trebuie să respecte cu strictețe programul de funcționare al cazanului stabilit de către conducerea Centrului;atr. lullu Manlu nr. ®, Br*țov, jud. Brașov, cod KOOOB1

Taiafon/faxt 0399.917.100, amaih officjM&dgompcbv.M» wabaltat wwvr.t/ff+*j3ci>v.r*> Cod fiscali ••70339

CENTRUL DE PLASAMENT .,SF. STELIAN*1 GHIMBAV

 • > în timpul serviciului îi este interzis să părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului de Centru, lăsând nesupravegheată centrala termică atât timp cât aceasta este în stare de funcționare;

 • > este interzisă blocarea căilor de acces în centrala termică și depozitarea de materiale explozive sau incendiare;

 • > urmărește funcționarea instalațiilor în permanență și înscrie în registru toți parametrii;

 • > anunță defecțiunile pe linie ierarhică în timp util în ceea ce privește centralele termice din cadrul Centrului;

 • >  verifică și răspunde de buna funcționare a instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, încălzire, sanitare ale Centrului, cu respectarea normelor de Protecția Muncii, Sănătate și Securitate în muncă, aflate în vigoare;

 • >  constată și intervine în efectuarea reparațiilor curente necesare, conform competențelor, pentru remedierea defecțiunilor constatate;

 • >  verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

 • >  duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică

șofer Gl-cod COR 832201

 • > conduce autoturismul din dotarea Centrului;

 • >  confirmă zilnic prin semnătură pe foaia de parcurs că autoturismul corespunde din punct de vedere tehnic;

 • >  respectă itinerarul stabilit;

 • >  păstrează în stare de funcționare și curățenie autovehiculele din dotare, asigurând transportul în cadrul Centrului, în condiții de maximă siguranță;

 • >  răspunde de buna funcționare și întreținere a autoturismului, executând orice reparație care intră în competența sa;

 • >  anunță administratorul și șeful de complex despre orice defecțiune apărută la autoturismul din dotare;

 • >  întocmește referate de necesitate pe care le înaintează administratorului, în ceea ce privește necesarul de materiale sau servicii pentru autoturism;

 • >  la terminarea cursei, predă administratorului foaia de parcurs și delegațiile completate și ștampilate;

 • >  gestionează și răspunde de carburanții și materialele primite;

 • >  participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare în condiții de securitate;

 • >  duce la îndeplinire toate sarcinile dispuse pe linie ierarhică;

 • >  respectă planificarea concediilor după programarea făcută;

 • >  are obligația de a anunța în termen de 24 de ore conducerea

Centrului/administratorul, în cazul concediilor medicale;           _________

 • >  respectă graficul de lucru întocmit și afișat de către conducerșă^C^traîîu^
•*r. ImIIu Manlu nr. Brațov, jud. Brașov, cod 6OOOB1

Talafon/Taxi 0969.41 7.100, tnMi «WSc4»©diaampcbv-r«» wabaltat wwwafrMpcftr./tf Cod fiscali 8170339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV

lunii următoare (modificările se discută cu șeful de Centru, până la definitivarea graficului, cazurile speciale vor găsi o rezolvare de comun acord cu conducerea).

> verifică vizitatorii și beneficiarii la intrarea în centru, pentru a preveni introducerea în centru de către aceștia de substanțe interzise sau periculoase, obiecte care pot fi utilizate ca arme sau chiar arme;

ART.12
DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR GENERALE CE REVIN TUTUROR ANGAJAȚILOR SERVICIULUI SOCIAL „SFÂNTUL STELIAN”
 • (1) Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

 • a) participă la sesiunile de pregătire organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • b) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu Serviciile D.G.A.S.P.C. Brașov și/sau alte instituții publice în realizarea sarcinilor de serviciu;

 • c) abordează nediscriminatoriu și cu respect, relațiile cu beneficiarii și colegii, folosind un limbaj decent, conform normelor de conduită și etică profesională;

 • d) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarilor.

 • (2) Privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • a) Pentru asigurarea protecției persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov, funcționari publici/personal contractual, au următoarele obligații:

 • > de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • > de a completa și semna angajamentul de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • > de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor profesionale;

 • > de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privința cărora îi este permis prin procedurile interne și Fișa Postului;

 • > de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în Fișa Postului și în ROF-ul serviciului social; • > de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

de a participa la activitățile de pregătire/evaluare în domeniul protecției datelor, organizate de către responsabilii din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;

de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic și ulterior responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, în le ifjm^if^ce divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incic n de^aâțUră conducă la divulgarea unor astfel de date de care iau cunoșufțăaă^^^liteajj atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloaafo

23                                       *   -atr. (uliu Mantu nr. ®, Brașov, JudL Brașov, cod KOOOB1

TaCafon/fax« OSSt.417.10G, amaili ofTic«<§Ms»s»»*p*sbv.ro

wabsltai www.tt9994jctfv.r9 Cad flăcăii ®B7©33®

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN*4 GHIMBAV

 • b) Nerespectarea, de către angajații D.G.A.S.P.C. Brașov, funcționari publici/personal contractual, a obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice se sancționează disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

 • (3) Privind Sănătatea și Securitatea în Muncă:

 • > participă în mod obligatoriu la instruirile privind Sănătatea și Securitatea în Muncă, a Situațiilor de Urgență;

 • > cunoaște și respectă prevederile legislației din domeniul Sănătății și Securității în Muncă, precum și măsurile de aplicare ale acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;

 • > utilizează corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecție acordat;

 • > informează angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, despre orice situație pe care o consideră un pericol iminent sau imediat pentru securitatea angajaților și/sau beneficiarilor, precum și orice defecțiune a sistemelor de protecție;

 • > răspunde material, contravențional sau penal de pagubele produse pe durata efectuării serviciului, din cauza neglijenței sau neatenției sale.

 • (4) Privind Regulamentele/Procedurile de lucru:

 • > respectă toate regulamentele (R.O.F., Norme Interne de Funcționare, M.O.F.), procedurile de lucru și legislația aferentă, care vizează sfera activității profesionale, emise atât la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov, cât și la nivelul Centrului„Sfantul Stelian”.

 • (5) Privind serviciul de permanență:

 • > personalul își desfășoară activitatea în ture și schimburi de lucru, conform planificărilor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 • (6) Privind conduita în timpul serviciului:

 • >  personalul se obligă să nu consume băuturi alcoolice și/sau substanțe stupefiante în timpul programului de lucru;

 • >  personalul se obligă să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante la începerea programului de lucru;

a) personalul se obligă să respecte reglementările privind fumatul în spațiile publice.

ART. 13

FINANȚAREA CENTRULUI „SFÂNTUL STELIAN”:
 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Centrul „Sfântul Stelian” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al județului Brașov;

 • b) bugetul de stat;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor țară și din străinătate;*tr. IuIIm M«nlu nr. 6, Brațov, jud. Hrațov, cod 500001 Twlefon/faxt GMi.417.1OO, amaili of f i        * P t.U v. in

w«b»lt«i www,dgt»pcbv.re Cad flăcăii 9870339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHIMBAV


d) fonduri externe rambursabile, alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexele 1-6 sunt parte integrantă din cuprinsul prezentului R.O.F. după cum urmează:

Anexa 1 - Cadrul legal de organizare și funcționare

Anexa 2 -Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social

Anexa:3- Procedura operațională de admitere a copiilor în Centrul de Plasament„Sfântul Stelian” (cod:PO-142)

Anexa 4 - Procedura operațională privind încetarea serviciilor de protecție a copilului în Centrul de Plasament„Sfântul Stelian” (cod:PO-143)

Anexa 5 - Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament„Sfântul Stelian” (cod:PO-144)

Anexa 6 - Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în Centrul de Plasament„Sfântul Stelian” (cod:PO-145)


Avizat,Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela A

I1

/Avizat,

Serviciul Juridic Contencios

p,


Șef Centru,

Zavastin. Daniela

r

Avizat, Manager de caz

Ciocoiu Emilia
»»r. lutlu Meniu nr. ®, Brașov, Jud. Brașov, o«Mf SOOOB1 Talaionrtaxi 028S.417.100, «umili oi»«4>v.«e» webaitet șșșe’iv’.e^pae^eOK./v Cod fiscali OBT033Q

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN" GHEMBAV

ANEXA l la nr.______________________

Cadrul legal de organizare și funcționare:
 • 1.   Centrul „Sfântul Stelian”(fost „Centrul pentru Copilul Delincvent”) funcționează în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 233/08.06.20Îl privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pentru D.G.A.S.P.C Brașov;

 • 2.   Hotărârea Consiliului Județean Brașov, nr.2l2/26.06.2015 prin care a fost schimbată denumirea Centrului din „Centrul pentru Copilul Delincvent” în Centrul „Sfântul Stelian"

 • 3.    Centrul „Sfântul Stelian” cu sediul in localitatea Ghimbav, str. Făgărașului nr. 16, județul Brașov, cod serviciu social 8790CR-C-IV este acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001304/14.04.2014 emis de către Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu Licență de funcționare Seria LF Nr.0000025/l5.04.20l6 valabilă pe 5 ani;

 • 4.   Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/20.06.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală, de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

 • 5.   Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.   Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • 7.   Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

 • 8.   Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • 9.   Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

 • 10.  Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

 • 11.  Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

 • 12.  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • 13.  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a Regulamentelor Cadru de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale;

 • 14.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domcfijul ș|m_9ijlo£sociale;


Btr. lullu M«niu nr. •, Brașov, ju<f. Brașov, cod &OOOB1

TsisfckM/TsMa O3U.417.1OO, «molii

w*to«lt*i                   C«cf fiscali 6B7433S

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV


 • 15.  Legea nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • 16.  Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • 17.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 18. Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală si nu răspund penal;

 • 19. Codul de Procedură penală actualizat art.505, art.508, art.509, art.510, art.511 - pivind procedura cu infractori minori.Director General Adjunct.

Priboi Mihai Sșptimiu


Avizat,


Avizat,


Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabriela^',


Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios
Ciocoiu EmiliaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția OanaralA do A*l»«<»nț* Soclaldb țl Protecția Copilului Brațiov


*tr. Iwllu Mantw fw. •, Brațnv, j«Mt. Brațo^, ood SOOOA1 Tarefon/taw Oir**.*f 7.100, «m»Ht

C<xt ftncnla 9*7*339

CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN- GHIMBAV

ANEXA2

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru Centrul „Sfântul Stelian”

(l) în conformitate cu prevederile legale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul serviciului social Centrul ”Sfântul Stelian”aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 253/20.06.2019 au următoarea componență:

 • a) Personal de conducere:

șef de Centru -l post

 • b) Personal de specialitate, de îngrijire si asistență și personal auxiliar: 16 posturi

 • •   Psiholog practicant S cod COR 26341 l-l post

 • •   Asistent social practicant S cod COR 263501-1 post l

 • •  Educator principal S cod COR 263508- 3 posturi

 • •  Educator S cod COR 263508- 4 posturi

 • •   Instructor de educație principal M cod COR 531203 - 1 post

 • •  Instructor de educație M cod COR 531203 - 1 post

 • •  Părinte social G cod COR 531202 - 4 posturi

 • •  Asistent medical PL cod COR 325901-1 post

a) Personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 6 posturi

 • •  economist SI- cod COR 263102 - 1 post

 • •  inspector de specialitate S I cod COR 263102- 1 post

 • •   muncitor calificat G III cod COR 7549 -3posturi

 • •   șofer GI - cod COR 832201 - 1 post

(2) Conform Ordinului 25/2019, raportul minim adulți - copii este de 1:12.

Avizat,
Șef Serviciul M.C.C. Rezidențial

Moraru Gabciela

9)


Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane


Avizat,

Serviciul Juridic Contencios
Ciocoiu EmiliaCod: P.O. -142

Exemplar nr. 1
Aprobat Director General

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ADMITERE A COPIILOR ÎN CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV

COD: PO -142

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,

Președinte Comisia deMonitorizare

Priboi Mihai- Sepțifniu

Verificat Secretariat tehnic CM

/Elaborat

Daniela Zavastin

Șef C.P. „Sf. Stelian” GhimbavNumărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

'■

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-10

6.

Responsabilități

11

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

12

Anexa 1 - Circuitul documentelor

13

Anexa 2 - Proces verbal predare/primire dosar

14

Anexa 3 - Proces verbal predare/primire copil

15

Anexa 4 - Proces verbal întâlnire echipă pluridisciplinară

16-18

Anexa 5 - Decizie desemnare persoană de referință

19

Anexa 6 - Program de acomodare

20

Anexa 7 - Lista de difuzare

21


Cod: P.O. -142

Exemplar nr. 1
Procedura operațională de admitere a

Ediția 1

copiilor în Centrul de Plasament „Sf.

Nr. de ex. 1

Stei ian" Ghimbav

Revizia -Nr. de ex. -

Cod: P.O. -142

Pagina 3 din 21

Exemplar nr. 1


1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură operațională documentează modalitățile de admitere a copiilor în Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav.

2. Domeniul de aplicare atprocedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav, fiind parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • •  Codul Civil

 • •  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • •  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

 • •  Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • •  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 4

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • •  Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • •   Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • •  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției
4. Definiții $i abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  4.2 Abrevieri ale termenilor

  Nr. crt.

  Abrevierea

  Termenul abreviat

  1.

  P.O.

  Procedura operațională

  2.

  E

  Elaborare

  3.

  V

  Verificare

  4.

  A

  Aprobare

  Aplicare  Nr. crt.

  Țermenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de-^lu’c^u’ stabi li te și a regulilor de aplicat în vederea realizării activitățiiȚcu privire la aspectul procesual

  2.

  Ediție a unei proceduri operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are    drept    misiune    furnizarea/asigurarea    accesului

  beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru    viața    independentă,    precum    și    pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

  6.

  Ah.

  Arhivare

  7.

  D.G.A.S.P.C

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

  8.

  DG

  Director General

  9.

  DGAPC

  Director General Adjunct Protecția Copilului

  10

  MC

  Manager de Caz

  11

  SMCCR

  Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

  12

  SSMCCR

  Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

  13

  SR

  Serviciu de tip rezidențial

  14

  SSR

  Șef Serviciu de tip rezidențial

  15

  RC

  Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

  16

  RED

  Raport de evaluare detaliată

  17

  PIP

  Plan individualizat de protecție

  18

  EM

  Echipa multidisciplinară

  19

  CTF

  Casă de tip familial

  20

  CP

  Centru de plasament

  22

  CPC Brașov

  Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

  23

  SJC

  Serviciul Juridic Contencios

  24

  AMP

  Asistent maternal profesionist

5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Prin prezenta procedură se stabilește metodologia de lucru și responsabilitățile privind admiterea copiilor în Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav.

 • 5.2. Documente utilizate

  • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Dosarul copilului, în original

 • > Proces verbal de predare - primire a dosarului: întocmit de MC

 • > Proces verbal de predare-primire copil: încheiat între MC și șeful SR

 • > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: document elaborat de către MC

 • > Programul de acomodare: întocmit de persoana de referință

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: întocmită de către specialistul din cadrul BIRU

 • > Hotărâre: emisă de către Comisia pentru Protecția CopifutBrașov


 • > Sentința Civilă: emisă de către instanță

 • > Delegare de atribuții: elaborată de către șef SMCCR

 • > Contract cu familia: încheiat între MC și părintele/reprezentantul legal al copilului (șeful SR/Directprul General al DGASPC BV)

 • > Contract cu beneficiarul: încheiat între MC și beneficiar

 • > Registrul de nurpere interne SR: elaborează și actualizează șeful SR .

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

> Dosarul copilului: conține în mod obligatoriu următoarele documente: dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau sentința civilă a instanței privind instituirea măsurii de protecție; copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia; copii ale actelor de stare civilă ale părinților; documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; planul de acomodare a copilului; planul individualizat de protecție al copilului; fișa de evaluare socială a copilului; fișa de evaluare medicală a copilului; fișa de evaluare psihologică a copilului; fișa de evaluare educațională a copilului; rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială; rapotul de evaluare detaliată realizat de MC; rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit; contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani;

 • > Proces verbal de predare-primire a dosarului. se întocmește în două exemplare, cu ocazia predării dosarului copilului de către MC la RC din cadrul SR;

 • > Proces verbal de predare-primire copil: întocmit în două exemplare, semnat între MC și șeful SR/RC, cu ocazia predării copilului la admiterea în centru. Se predau și actele/bunurile personale a copilului (CN, CI, pașaport, etc.). Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;

  > Proces verbal de întâlnire a echipei pluridisciplinare la admiterea copilului în SR: este elaborat de către MC, cu ocazia admiterii copilului în SR. Este semnat de persoanele participante la întâlnire. Se înregistrează în Registrul de numere interne SR;


Programul de acomodare: este întocmit de persoana de referință și cuprinde informații Lrșleyante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru; problemele de  /xA “'jq'omt)dare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate; gradul de integrare în grup și în


7?-.,

I

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -Pagina 7 din 21 Exemplar nr. 1

comunitatea reprezentată de centru (copii și personal); data la care încetează aplicarea programului respectiv.

 • > Dispoziție de plasament în regim urgență: este întocmită de către specialistul din cadrul BIRUuîn 3 exemplare, și aprobată de Directorul DGASPC Brașov. Prin acest document se dispune preluarea copilului în regim de urgență la un SR.Un exemplar se depune Jk^^^ul copilului, 1 exemplar se transmite la SR, UexeBa^lar la Serviciul Juridic Contencios;

x Hotărâre: Comisia pentru Protecția Copilul Brașov prin acest document dispune: 1) instituirea/înlocuirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului dacă există acordul ambiilor părinți; 2) menținerea măsurilor de protecție specială pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească; 3) accesul la contul copilului în care s-a acumulat alocația de stat pe perioada plasamentului

 • > Sentința Civilă: documentul prin care instanța dispune instituirea/modificarea/revocarea măsurii de protecție specială a plasamentului;

 • > Delegare de atribuții: se deleagă parțial atribuțiile MC către RC din SRD în cazul copiilor cu plasament;

 • >  Contract cu familia: se încheie între MC și părinți/reprezentantul legal al copilului (Șeful SR/Directorul General al DGASPC BV), un exemplar este predat părinților. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

r Contract cu beneficiarul: se încheie între MC și beneficiar, în două exemplare. Un exemplar se atașează la dosar, iar celălalt se predă beneficiarului. Valabilitatea contractului este prevăzută în funcție de valabilitatea PIP. Este înregistrat la Registratura DGASPC BV;

5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Logistica

mobilier

PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică rechizite curente5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav și managerilor de caz nominalizați pentru acest centru.

5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în câdrâl serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

5.4. Modul de lucru

Centrul de Plasament „Sfântul Stelian“ este organizat ca un centru rezidențial de specialitate, cu regim semideschis spre comunitate, destinat găzduirii și îngrijirii, pe perioadă determinată, a copiilor care au comis fapte penale dar care nu răspund penal. în situații de urgență, pot fi admiși în centru și copii cu tulburări de comportament pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială într-un centru rezidențial.

Beneficiarii acestui centru sunt:

 • a) copii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal;

 • - locuiesc în jud. Brașov;

 • - locuiesc în alte județe și s-a stabilit prin hotărâre judecătorească măsura de plasament la Centrul de Plasament „Sf.Stelian” Ghimbav;

 • - au vârsta de până la 14 ani la data comiterii faptei penale (sau între 14 și 16 ani dacă s-a dovedit prin expertiză că nu au discernământ);

 • b) copii/tineri cu tulburări de comportament, pentru care medicul specialist și/sau psihologul a stabilit un diagnostic în acest sens, cu vârste cuprinse între 7-18 (26) ani;

Perioada de plasament în Centrul de Plasament „Sf.Stelian” Ghimbav poate fi de la 6 luni la 2 ani, cu posibilitate de prelungire în cazul în care copilul nu s-a reabilitat din punct de vedere psihocomportamental.

Admiterea în Centrul de Plasament „Sf.Stelian” Ghimbav se face la propunerea managerului de caz, desemnat de către DG, din cadrul SMCCR. Propunerea de plasament în centru se formulează numai după ce MC s-a asigurat că nu este posibilă reintegrarea în familie, familia extinsă nu oferă un mediu propice nevoilor de supraveghere și reintegrare socială a copilului și nu s-a identificat o formă de protecție de tip familial. MC consultă șeful centrului înainte de a formula propunererea de admitere în centru.

Măsura de protecție specială a plasamentului la centru se instituie de către Comisia pentru Protecția Copilului Brașov în situația în care există acordul ambilor părinți sau de către instanța judecătorească, atunci când nu există acordul părinților sau după caz al unuia dintre s^Cbp>âfințj,.în baza evaluării de către echipa pluridisciplinară, conform prevederilor Legii 272/2004 x Hdvincîțbrotecția și promovarea drepturilor copilului sau în urma emiterii Dispoziției în Regim de


7

* /.

Procedura operațională de admitere a Ediția 1


copiilor în Centrul de Plasament „St. Stelian" Ghimbav

Nr. de ex. 1 Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 9 din 21

Exemplar nr. 1

Urgență a Directorului General al D.G.A.S.P.C., până la înlocuirea măsurii de protecție de către instanța judecătorească.

După emiterea Dispoziției în Regim de Urgență a Directorului General al DGASPC/Sentinței Civile/Hotărârii CLP.C, managerul de caz predă șefului CPG, pe baza proceselor-verbale de predare-primire, copilul și dosarul acestuia, împreună cu actele de stare civilă în original ale copilului (dacă există') și lucrurile sale personale.

Dosarul personal al fiecărui copiTconține obligatoriu următoarele documente:

 • a. dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Brașov, privind instituirea plasamentului în regim de urgență sau, după caz, hotărârea C.P.C. Brașov sau a instanței;

 • b. copia certificatului de naștere al copilului și, după caz, a cărții de identitate a acestuia;

 • c. copii ale actelor de stare civilă ale părinților;

 • d. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;

 • e. planul de acomodare a copilului;

 • f. planul individualizat de protecție al copilului;

 • g. fișa de evaluare socială a copilului;

 • h. fișa de evaluare medicală a copilului;

 • i. fișa de evaluare psihologică a copilului;

 • j. fișa de evaluare educațională a copilului;

 • k. raportul de evaluare detaliată

 • l. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;

 • m. rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

 • n. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinții copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.

 • o. alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în centru.

Odată ce s-a instituit măsura de protecție, cazul fiecărui beneficiar este instrumentat de către echipa pluridisciplinară din cadrul CPG, compusă din: șef centru/complex, asistent social, responsabil de caz, psiholog, asistent medical, instructor de educație/educator. Managerul de caz face parte din echipa pluridisciplinară și continuă coordonarea și instrumentarea cazului în colaborare cu echipa de specialiști din SR.

Managerul de caz întocmește Procesul-Verbal al întâlnirii Echipei Multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial, cu ocazia admiterii copilului în CPG. Acesta este semnat de persoanele participante la întâlnire și se înregistrează în Registrul de numere interne al
CPG deține și pune la dispoziția copiilor și a membrilor familiei materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite. Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, serviciile și facilitățile oferite. Fiecărui copil i se prezintă informațiile clar, într-un limbaj adecvat și cu 5 mj.jj.oace accesibile acestora, ținând cont de gradul jiș^aturitate al fiecăruia. Este prezentată misiunea CPG, serviciile oferite, drepturile și obligațiile copiilor pe perioada rezidenței în CPG. Imaginea copiilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al copiilor care au discernământ (după ce le-au fost oferite explicații prealabile) sau, după caz, cu acordul părinților/reprezentanților legali.

La admiterea copilului în CPG. șeful CPG organizează o întâlnire cu echipa pluridisciplinară și desemnează persoana de referință pentru copilul în cauză, ținând cont de particularitățile acestuia. Echipa pluridisciplinară întocmește pentru fiecare copil un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale copilului (vârstă, status psiho-somatic, personalitate și temperament, nivel de educație, etc.), cu o durată de minim două săptămâni.

In programul de acomodare se consemnează de către persoana de referință, sub semnătură, informații relevante privind: evoluția săptămânală a copilului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de CPG (copii și personal), data la care încetează aplicarea programului respectiv.

Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți, persoane de atașament și schimbarea mediului în care a trăit până la admiterea în CPG.

Șeful SMCCR întocmește actul de delegare parțială a atribuțiilor de la managerul de caz la responsabilul de caz din CPG.

Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.

După ieșirea copiilor din CPG, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special amenajat cu această destinație, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la cerere.

CPG constituie o bază de date referitoare la copiii aflați în îngrijire, pe suport de hârtie și electronic. Accesul personalului CPG la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia, și doar la datele pentru care i s-a aprobat accesul. Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul DG și avizul DPO responsabil, date în scris. Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în co^ițiiledegii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

MC

SCPG

SSMCCR

EM

DGA

DG

Q

1

2

3

4

5

6

te

*"W

Proces verbal de predare-primire a copilului în CPG

E

Ap

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

E

Ap

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

E

Ap

E

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Ap

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Ap

E

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la 2 două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Ap

E

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

E

Ap

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

E

Ap

10.

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 ani

E

Ap


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 12 din 21

Exemplar nr. 1


7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exempl are

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

W" 2

3

4

6

8

1.

Proces verbal de predare-primire a copilului în SR

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-12

2.

Proces verbal de predare-primire dosar

MC

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-59-02

3.

Proces verbal întâlnirea echipei multidisciplinare la admiterea copilului în serviciul rezidențial

MC + Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

4.

Desemnarea persoanei de referință la admiterea copilului în SR

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

5.

Program de acomodare al copilului admis în SR

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

6.

Proces verbal la înâlnirea echipei multidisciplinare la o săptămână de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

7.

Proces verbal înâlnirea echipei multidisciplinare la două săptămâni de la admiterea copilului în serviciul rezidențial

Echipa multidisciplina-ră

Șef SR

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

8.

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz

ȘefSMCCR

DGA

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

9.

Contract cu familia/reprezentantul legal

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-

10

Contract cu copilul care a împlinit vârsta, de 16 ani

MC

DG

1

Dosar beneficiar

Permanent

FO-
Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 13 din 21

Exemplar nr. 1


Anexa 1


Circuitul documentelor

Emitere DRU/SC/WB CPC

PV predare copil + PV predare dosar

PV întâlnire echipă la admiterea copilului !

Decizie desemnare persoană de referință

Program de acomodare

Evaluare la 1 săptămână de la admitere

Evaluare la 2^ăptămâni de la admitere

Act delegare atribuții ale managerului de caz către responsabilul de caz


Contract cu faritlia/reprezentantul legal

Contract cu copilul care a împlinit vârsta de 16 aniANEXA 2CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția General* de Asistența Social* fl Protecția Copilului Brașov


•tr. (uliu Manlu ryr» lBt^r>^ov, jud. Brașov, cod SOOOB1

Talefon/faxt                      oft ic* ^dgaspcbv.ra

wabsltoi www.dffiSpebvîro Cod flocăit 9B70339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

Nr............./.

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat azi.............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii dosarului minorului...........................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Predat

Numele.....................................

Semnătura................................


Primit

Numele.................................

Semnătura.............................
ANEXA 3

Nr................./............................


PROCES VERBALJ1E PREDARE-PRIMIRE A COPILULUI

încheiat azi.............................între dl/d-na....................................................................................

având funcția de................................................la.......................................................................................

și.......................................................................în calitate de........................................................................

cu ocazia predării- primirii minorului............................................................................................................

născut la data de................................................în...................................CNP.............................................

Părinții copilului sunt:

Mama.....................................................................Tata................................................................................

Domiciliul......................................................................................................................................................

Motivul predării..............................................................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

Predat


Numele.....................................

Semnătura................................


ANEXA 4


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 600091 Talafontfaxi O268.417.1Q0y amalli offic»£dgaspcbv.ro wabsltai wtrw.fy88pcbv.ro Cod fiscali 9170339

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial


PROCES-VERBAL

ÎNTÂLNIREA ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE LA ADMITEREA COPILULUI ÎN SERVICIUL REZIDENȚIAL

Data...............................................................................................................................................................

Numele și prenumele copilului:....................................................................................................................

Prezentarea situației copilului pe scurt:........................................................................................................Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 17 din 21

Exemplar nr. 1

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -______

Pagina 18 din 21

Exemplar nr. 1

Desemnarea persoanei de referință:..............................................................................................................

Membrii echipei:...........................................................................................................................................

Manager de caz


Șef Centru/ Șef Complex


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 19 din 21

Exemplar nr. 1

ANEXA 5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția GonoralA do Aslotonț* Social* ți Protaețla Copilului Brațov


str. lullu Manlu nr. 6, Brațav, jud. Brațavt cod 60OOB1

r             Tatafan/faMi Oiti.417.1DO, Mnalli ofHca^dgaspcbv.ro

- wabaltoi www.4goopcbv.ro Cod flăcăii 9B70339

Nr:............../

DECIZIE DE DESEMNARE A PERSOANEI DE REFERINȚĂ PENTRU COPILUL:...................................................

Prin prezenta, se desemnează, în urma întâlnirii echipei pluridisciplinare, ca persoană de referință doamna ......................................- angajată în cadrul Complexului de Servicii

................- Centrul de Plasament............................, în funcția de educator.

Aceasta decizie s-a emis ținând cont de criteriile precizate în Ordinul nr. 25/2019.

Șef C.P/Șef Complex,

Semnătura persoanei de referință......................................


Data:

Procedura operațională de admitere a Ediția 1 copiilor în Centrul de Plasament „Sf. Nr. de ex. 1


Stei ian" Ghimbav


Revizia -Cod: P.O. -142


Nr. de ex. -

Pagina 20 din 21

Exemplar nr. 1


ANEXA 6


etalii despre copil:

ume:      ■'

ume cu care copilul dorește să fie apelat: ata nașterii:

dresă:


PROGRAM DE ACOMODARE______________

Gen:

Religie:

Etnie:

Nevoi culturale/lingvistice:-

Dizabilități :


Numele specialistului din SR care răspunde de acest program :

Numele specialiștilor externi și detalii de contact: -


Data plasamentului:

OBIECTIVE                        ACTIVITĂȚI                 PERSOANĂ

CARE ___________________________________________RĂSPUNDE Cunoașterea de către copil a regulilor - acomodarea la persoana de referință -                       șef de centru

n șr                                                                                                   persoana     d

 • -  prezentarea colegilor și a locului din cameră-                 referința

 • -  prezentarea centrului și a regulilor din centru (programul) - persoana     d

prezentarea ghidului beneficiarului-                           referință

asistent social


asistent se

xprimarea sentimentelor reale

cu -

implicarea în activitățile de grup - in funcție de obiectivele

persoana d

•ivire la noua situație în care

este

trasate pe ariile de dezvoltare-

referință

>pilul

-

discuții particulare cu copilul-

psiholog

entificarea opțiunii copilului ■ivire la persoana de referință

cu -

Discuții particulare cu copilul-

șef centru


Avizat, Șef CP/CS


întocmit,


Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -

Pagina 21 din 21

Exemplar nr. 1

ANEXA 7

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -

Prezenta procedură este disponibilă la adresele:

http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

2.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

3.

Director General Adjunct PCAprobat Director GeneralGîrbacea

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND ÎNCETAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE A COPILULUI ÎN CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV

Cod: P.O. -143

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

(0,Verificat Secretariat tehnic CM


Elaborat

Daniela ZavastinNumărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

" 1.

Scop                                              ' Ț'

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3-4

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-12

6.

Responsabilități

12

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

12-13

Anexa 1 - Circuitul documentelor

13-19

Anexa 2 - Proces verbal de predare/primire copil

11

Anexa 3 - Registrul de ieșiri

12

Anexa 4 - Raportul de monitorizare post reintegrare

13-14

Anexa 5 - Lista de difuzare

15

1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește modalitatea de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian11 Ghimbav.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Prezenta procedură se aplică în cadrul CentruluX*dgfePlasament „Sf. Stelian“ Ghimbav, fiind parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Fundțibffăre al centrului.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • -  Codul Civil

 • -  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • -  Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

 • -  Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • -  Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 4

Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Hotărârea nr. 502/2017 - privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

 • -  Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției

Ediția I Nr, de ex. 1

Revizia -


Nr. de ex. -Pagina 4 din 15 Exemplar nr. 1

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

 • 4.1. Definiții ale termenilor

  Z o

  Termenul

  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

  1.

  Procedura operațională

  Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucra stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspebtfij^^cesual

  2.

  Ediție a unei proceduri ' operaționale

  Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată

  3.

  Revizia în cadrul unei ediții

  Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

  4.

  Managementul de caz

  în sensul prezentelor standarde, managementul de caz, aplicat în domeniul protecției drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului de către profesioniști din diferite servicii sau instituții publice și private.

  5.

  Managerul de caz

  Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

  6.

  Serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial

  Are drept misiune furnizarea/asigurarea accesului beneficiarilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare funcțională, educație și servicii de pregătire pentru     viața     independentă,     precum     și     pentru

  integrarea/reintegrarea familială și socio-profesională.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

vv

D.G.A.S.P.C

V

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

DG

Director General

9.

DGA

Director General Adjunct Protecția Copilului

10

MC

Manager de Caz

11

SMCCR

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

SSMCCR

Șef Serviciu Management de Caz Copii Rezidențial

13

CPRU

Centrul de Primire în Regim de Urgentă „Domino” Codlea

14

CPG

Centrul de Plasament „Sf. Stelian11 Ghimbav^

15

SCPG

Șef Centrul de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav

16

RC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial/OPA

17

PIP

Plan individualizat de protecție

18

EM

Echipa multidisciplinară

19

RCP

Responsabil de caz prevenire din cadrul primăriei

20

CTF

Casă de tip familial

21

CP

Centru de plasament

22

CPC Brașov

Comisia pentru Protecția Copilului Brașov

23

SJC

Serviciul Juridic Contencios

24

TMFBV

Tribunalul pentru Minori și Familie BrașovProcedura operațională privind

Ediția I Nr. de ex. 1

încetarea serviciilor de protecție a

Revizia -

copilului în Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Nr. de ex. -

Pagina 5 din 15

Cod: P.0.143

Exemplar nr. 1


5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Procedura stabilește modalitatea de lucru în cazul încetării/sistării serviciilor sociale oferite beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul Centrului de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei.

5.2. Documente utilizate
 • > Planul Individualizat de Protecție (P.I.P.): document întocmit de MC în colaborare cu echipa pluridisciplinară.

 • > Notă de chemare: document întocmit de MC sau RC pentru înștiințarea și chemarea familiei la sediul SR pentru discuții și întâlnire cu copilul.

 • > Notă de discuție: document întocmit de MC sau oricare din membrii echipei pluridisciplinare care intră în legătură cu membrii familiei sau persoane față de care beneficiarul a dezvoltat relații de atașament.

 • > Raport de anchetă socială/Raport de vizită: document întocmit de MC/RC sau asistentul social din cadrul Primăriei de domiciliu.

 • > P.I.S. privind menținerea legăturii cu familia/persoane de atașament: document întocmit de RC, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. pentru educație/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. recreere, socializare și petrecerea.timpului liber: document întocmit de persoana de referință cu consultarea copilului și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > P.I.S. sănătate: document întocmit de personalul medical, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

r P.I.S. dezvoltare/reabilitare în plan psiho-emoțional și comportamental: document întocmit de psiholog, cu consultarea copilului, și implementat de echipa pluridisciplinară, este anexă a P.I.P. și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de implementare P.I.S.: document întocmit de RC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport trimestrial de reevaluare a situației copilului: document întocmit de MC ce conține date și informații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemul de protecție a copilului/familiei și este disponibil la dosarul beneficiarului.

 • > Raport de consiliere psihologică: document întocmit de psiholog, conține date și informații referitoare la pregătirea copilului și părinților pentru ieșirea beneficiarului din sistemul de protecție.

 • > Proces-verbal de predare primire a copilului: document întocmit de MC sau RC la predarea copilului și documentelor acestuia către familie.

 • > Raport de monitorizare post reintegrare: document întocmit de MC sau serviciul public de asistență socială de la domiciliul sau, după caz, de la reședința părinților.

 • > Registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în SR: document în care se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor.

 • > Notă de informare SPAS la ieșirea copilului din centru: document întocmit de MC

5.2.2. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale
 • - mobilier;

 • - PC, acces la baza de date, rețea, internet, imprimantă multifuncțională, linie telefonică;

 • - rechizite curente;

 • - autoturism (asigurare transport)ȚSȘtte                                                     : ;?•

5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian’4 Ghimbav și managerilor de caz nominalizați pentru centrul respectiv.

5.3.3. Resurse financiare

Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii)

 • 5.4. Modul de lucru

Demersurile pentru ieșirea copilului din cadrul CPG

Demersurile pentru ieșirea copilului din CPG încep încă de la admiterea copilului, prin implementarea PIP.

Implementarea PIP intră în responsabilitatea membrilor echipei pluridisciplinare (șef centru/complex, manager de caz, asistent social, psiholog, asistent medical, educator).

Managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei naturale în vederea reintegrării familiale. Dacă nu este posibilă reintegrarea familială, managerul de caz face demersuri pentru identificarea și consilierea familiei extinse sau a unei persoane/familii pentru instituire de plasament familial.

în cazul în care nu s-au identificat variantele menționate, pentru copiii care se apropie de vârsta de 18 ani, se propune ca finalitate PIP inserția socio-profesională.

Pe toată durata rezidenței copilului în CPG, asistentul social și psihologul facilitează întâlniri cât mai frecvente între familie și copil sau între copil și alte persoane importante pentru el, în vederea menținerii legăturii cu acesta, astfel încât acesta să dezvolte un sentiment de continuitate.

Pregătirea copilului pentru ieșirea din cadrul CPG,

întrucât instituționalizarea beneficiarilor într-un CPG este o măsură temporară, până la remedierea elementelor care au dus la instituirea plasamentul la CPG, copilul este pregătit permanent, chiar de la admiterea sa în CPG, pentru momentul părăsirii serviciului rezidențial, astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse în PIP și, ulterior, detaliate în PIS de către personalul specializat din cadrul CPG.

De asemenea, pregătirea familiei privind ieșirea copilului din CPG se face încă din momentul admiterii copilului în CPG prin informarea că această măsură de protecție are un caracter temporar și va fi revocată în momentul în care condițiile care au dus la instituirea ei s-au modificat.

Ieșirea copilului din cadrul CPG se face pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau Sentinței Tribunalului pentru Minori și Familie.

Raportul trimestrial întocmit de către MC înainte de părăsirea centrului de către beneficiar conține dațe.jșynformații referitoare la pregătirea ieșirii din sistemuț.de^protectie a copilului, raportul făcând parte din dosarul beneficiarului.

Părăsirea serviciului în condiții de securitate

Șeful CPG se asigură că părăsirea CR/CTF de către copii se realizează în condiții de securitate. MC și RC organizează și pregătesc părăsirea CPG de către beneficiari: se asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie, au însoțitor, etc.

Șeful CPG sau persoana desemnată de acesta, precum și MC, cunosc și consemnează în scris modalitatea de transport și/sau condițiile în care copilul părăsește CPG, precum și locul în care va merge copilul (domiciliul/rezidența acestuia).

CPG deține un registru de evidență privind încetarea serviciilor acordate copiilor în centrul respectiv, în care șeful CPG sau persoana desemnată de acesta consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și numărul și data documentului prin care s-a realizat informarea în scris a serviciul public de asistență socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidența copilul.

Completarea registrului se face în cel mult 24 de ore de la momentul părăsirii CPG de către beneficiar, iar documentul de informare a serviciului public de asistență socială se întocmește de MC și se transmite cu confirmare de primire cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior momentului părăsirii CPG. MC are obligația verificării respectării termenelor menționate anterior.

Monitorizarea post reintegrare

Monitorizarea post integrare este realizată de MC și de către serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților, pe o perioadă de minimum 6 luni. Prin procesul de monitorizare se urmărește evoluția dezvoltării și integrării copilului, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile față de copilul reintegrat în familie.

Rapoartele lunare de monitorizare a evoluției dezvoltării copilului reintegrat în familie, precum și a modului în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile, sunt anexate la dosarul copilului.

MC va anunța SSMCCR și DGA, deîndată, despre situațiile în care persoana responsabilă din cadrul serviciul public de asistență socială de la domiciliul/reședința părinților nu își îndeplinește la timp obligațiile cu privire la efectuarea și transmiterea lunară a rapoartelor de monitorizare.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)

MC

S.CPG

EM

CPG

S.SMCCR

0

1

2

3

7

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din copilului

Ap

E

2. -

Registru pentru ieșiri

Ap

-

E

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

E

Ap

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Proces verbal de ieșire/transfer din CPG a copilului

EM

SCPG

CPG

CPG

Conform NA

FO-

2.

Registru pentru ieșiri

CPG

SCPG

CPG

CPG

Conform NA

RO-

3.

Raport monitorizare post-reintegrare

MC

S.SMCCR

CPG

CPG

Conform NA

FO-


Anexa 1


Circuitul documentelor


P.I.S.

privind dezvoltarea deprinderilor deviată independentă


P.I.S.

privind menținere legăturii cu I familia și persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament


Chemare
Notă întâlnire

i__________________________________


Notă discuție

IRaport de reevaluare trimestială

Raport de consiliere psihologică

Proces -Verbal

l

Registru evidență ieșiri

Raport monitorizare post reintegrare

io


Anexa 2


PROCES VERBAL DE IEȘIRE/TRANSFER DIN CPG A COPILULUI

încheiat azi......;..v^s=-...........între dl./d-na...................................................v;.?;;?....  în

calitate de............................... în cadrul......................................................................

și dl./d-na...............................................................în calitate de....................................................

în cadrul......................................................................... cu ocazia predării- primirii minorului

...................................................................................născut la data de......................................în ..............................................................................................................................................având CNP..............................................................la................................................................................

Motivul predării ...............................................................................................................

Se predau următoarele documente pentru copil:

X

>

>

>

>

Predat

Numele..................................................

Semnătură...............................................


Primit


Numele...........................................


Semnat^^uX/^............................

,-/zx5-5’          -
Cod: P.O.143


Anexa 3


REGISTRU PENTRU IEȘIRI

s


NR. CRT.

Data

Nume și prenume beneficiar

Destinatar

Condițiile în care s-a părăsit Centru

Observații

rir?

.... -—7-

Anexa 4

RAPORT DE MONITORIZARE POST- REINTEGRARE

Data:...................................................................................................................

Durata întâlnirii:................................ ......y...............................................................

Persoane participante :

Scopul:

Conținutul:

Observații:

Concluzii:.............................................................................................................

Recomandări

• ‘.mite-

Termen

Măsuri.................................................................................................................

Data viitoarei vizite:.....................................................

Semnături participanți:

ANEXA 5

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -143

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGAȘPC)

htf]^lS.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centreW și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

2.

Serviciul

Management de Caz Copii Rezidențial

3.

Directorul general adjunct PC


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND IDENTIFICAREA, SEMNALAREA ȘI SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ, PENTRU CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV

COD: PO -144

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare

Priboi Mihai- Septimiti


Verificat

Secretariat Tehnic CM
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Nr. de ex. ■ Pagina 2 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -144

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scopul

3

2.

Domeniul de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4-

Definiții și abrevieri

3-5

5.

Descrierea procedurii

5-9

6.

Responsabilități

9-10

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

10-11

Anexa 1 - Diagrama de proces

12

Anexa 2 - Fișa de semnalare

13

Anexa 3 - Documentul de informare a beneficiarilor

14

Anexa 4 - Raportul de consiliere

15

Anexa 5 - Registrul de sesizări

16

Anexa 6 - Lista de difuzare

17


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

 • 1. Scopul procedurii operaționale

Procedura stabilește modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav.

 • 2. DomeniuKa^plicare a procedurii operaționale

Prezentaprocedură se aplică în Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav, fiind parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului.

 • 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.

SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

 • -  Codul Civil

 • -  Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • -  Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

 • -  Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • -  Legea 292/2011 Legea asistenței sociale

Legislație secundară

 • •  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

 • •  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special, Anexa 4

 • •  Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 • •  Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 • 4. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

  • 4.1. Definiții ale termenilor

   Nr. crt.

   Termenul

   Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

   1.

   Procedura operațională

   Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente ale D.G.^AP^41țaș6y. Are aplicabilitate la nivelul întregii entități pu^csie’^^j 4 *


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare aunor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii..

4.

Activitate procedurată

ProcesnHajpr sau activitate semnificativă pentu care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice.

5.

Semnalare

înștiințare efectuată în vederea declanșării unei cercetări cu privire la o anumită problemă

6.

Abuz

Orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

7.

1

Neglijență

Omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilități, care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă de neglijare

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6./

Ah.

Arhivare

Inf.

Informare


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

9.

DG

Director General

10.

DGA

Director General Adjunct

11.

SCPG

Șef Centru de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav

12.

CPG

Centni.de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav

13.

PS

Personal de specialitate

14.

RC

ReSpUnsabil de caz                                          -

15.

MC

Manager de Caz

16.

BEN

Beneficiar

 • 5. Descrierea procedurii operaționale

  • 5.1. Generalități

Procedura stabilește modul de prevenire, identificare, semnalare și soluționare a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul centrului și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei, la semnalarea cazurilor și la identificarea posibilelor situații generatoare de forme de tratament abuziv, neglijent sau/și degradant asupra beneficiarilor.

 • 5.2. Documente utilizate

  • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor

 • > Documentul privind informarea beneficiarului

'r Registrul privind instruirea personalului

'r Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor

 • > Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit

 • > Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare

 • 5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

 • > Documentul privind informarea beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de personalul desemnat din CPG la momentul intrării beneficiarului în centrul rezidențial cu privire la informarea beneficiarului referitor la existența și prevederile PO-144, și care se va regăsi la dosarul beneficiarului.

 • > Registrul privind instruirea personalului: este un formular-tip care se completează de către persoana desemnată în acest sens de către SCPG, în care se consemnează sesiunile de informare și pregătire a personalului cu privire la: cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activitățilorf^p serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție^SocialȘ, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în

___• 1 •                                         .                                                                                                                                   / l (jC         A / j tamiliA caii m rnmnnitatA                                                      iq ‘

Procedura operațională


Ediția 1


privind identificarea, semnalarea și Nr. de ex. 1soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav


Revizia ■ Nr. de ex. ■

Pagina 6 din 17 Exemplar nr. 1


 • > Fișa de semnalare obligatorie a abuzului/neglijării: este un formular-tip care se completează de personalul CPG și care conține numele persoanei care semnalează, date generale despre victimă, tipul de abuz suspectat și o descriere scurtă a situației;

 • > Raportul de consiliere psihologică a beneficiarilor: este un formular-tip care se completează de psihologul CPG la finalizarea procesului de consiliere a copiilor care au fost abuzați, intimidați sau discriminați;

 • > Raportul privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spipfituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit: documentul care conține informații cu privire la sprijinul psihologic și consilierea oferită beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante. Acest raport se redactează trimestrial.

 • > Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate: este un formular-tip care se completează de SCPG sau de persoana desemnată în acest sens de către SCPG, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse. Registrul este disponibil la sediul centrului (CPG).

 • 5.2.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1 la prezenta procedură.

 • 5.3. Resurse necesare

  • 5.3.1. Resurse materiale

Logistică

mobilier

PC. acces la baza de date, rețea, linie telefonică rechizite curente

 • 5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul CPG la al cărui ROF este anexă și managerilor de caz nominalizați pentru CPG respectiv.

 • 5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii.

 • 5.4. Modul de lucru

I. Informarea beneficiarilor cu priyire la PO-144:

în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul intrării beneficiarului în CPG, personalul desemnat de către SCPG, în prezența MC, va aduce la cunoștința acestuia existența prezentei ■ proceduri operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa / documentul privind informarea beneficiarului, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune înProcedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Pentru beneficiarii aflați deja în CPG la momentul aprobării prezentei proceduri, în termen de 10 zile lucrătoare de la diseminarea prevederilor acesteia către angajații CPG, personalul desemnat de către SCPG, în prezența MC, le va aduce la cunoștință existența procedurii operaționale și prevederile ei. La finalizarea prezentării, personalul desemnat va completa documentul privind informarea beneficiarului pentru fiecare beneficiar în parte, îl va semna, alături de MC și de BEN, și îl va pune în dosarul copilului.

-- t;.țg!gga£-;

 • II. Informarea personalului cu privire la PO-144:

în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea PO-144 către SCPG, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia, SCPG are obligația de disemina prevederile prezentei proceduri către angajații CPG și de a nominaliza persoana/persoanele care vor avea obligația aducerii la cunoștința beneficiarilor a existenței PO și a prevederilor ei. precum și persoana/persoanele care vor avea obligația completării Registrului privind instruirea personalului. SCPG decide dacă pesoana/persoanele nominalizate pentru cele două acțiuni sunt diferite sau sunt aceleași. în termen de 5 zile de la nominalizare, SCPG va completa în mod corespunzător fișele de post ale acestor persoane.

 • III. Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor

SCPG și personalul CPG ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent și/sau degradant asupra beneficiarilor. Se au în vedere atât formele de abuz, cât și orice formă de neglijare sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de către personalul centrului, alți copii, membrii de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în contact.

Copiilor li se asigură un mediu de viață protejat, orice suspiciune sau acuzație privind un abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijente sau degradante, fiind soluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Identificarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violentă asupra copilului

în scopul prevenirii riscului și pentru identificarea rapidă și corectă a cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, personalul CPG va monitoriza toate activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului.

De asemenea, personalul CPG va încuraja și va sprijini beneficiarii pentru a comunica orice formă de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante, la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate.

Pentru a sprijini beneficiarii să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, personalul desemnat de SCPG va organiza periodic sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane, sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. Informarea beneficiarilor se va menționa într-un process verbal ce va c^tfțțhe Atenta informării și materiale folosite în sesiune, dacă este cazul, data informării, num
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

SCPG și MC au obligația de a organiza periodic, cel puțin o dată pe semestru, sesiuni de instruire a personalului propriu cu privire la recunoașterea și prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor. Personalul este instruit sau i se facilitează accesul la cursuri de formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor forme de abuzvla care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în comunitate, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii fără nici ;^&el de discriminare, respectarea eticii profesionale în-Șf^a cu beneficiarii, modalitățile optime de a comunica cu beneficiarii..

în acest scop, SCPG și MC pot solicita sprijinul angajaților DGASPC Brașov cu expertiză pe domeniul abuzului, neglijării, exploatării, eticii profesionale, comunicării.

Totodată, SCPG se asigură că personalul CPG cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află. în acest sens se organizează sesiuni de intruire a personalului privind

Semnalarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violentă asupra copilului

Personalul CPG aplică prevederile legale cu privire la semnalarea oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență.

Persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a completa în cel mult 2 ore de la luarea la cunoștință despre caz a Fișei de semnalare obligatorie, pe care o va comunica deîndată SCPG sau înlocuitorului acestuia. SCPG sau înlocuitorul acestuia va înainta Fișa de semnalare către DGA și MC în termen de cel mult 12 ore.

în situația unor cazuri extreme de grave (viol, tentativă de viol, tentativă de răpire/sechestrare), persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a anunța deîndată SCPG sau înlocuitorul acestuia și să semnaleze cazul la 112, cerând sprijinul Poliției și Salvării. în aceste situații, SCPG are obligația de a anunța deîndată DGA.

în situația în care, ulterior semnalării unui caz de abuz, neglijență sau violență asupra unui beneficiar, ca urmare a cercetărilor efectuate și/sau a ședințelor de consiliere, se constată că gradul de gravitate al cazului este mai mare decât s-a stabilit inițial, SCPG sau înlocuitorul acestuia anunță deîndată (maxim 2 ore) DGA și MC, pentru luarea măsurilor legale ce se impun: sesizare organe de cercetare penală, comisie de disciplină etc.

Toate cazurile semnalate vor fi menționate de către SCPG sau de persoana desemnată în acest sens de către SCPG în Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință.

SCPG sau persoana desemnată în acest sens de către SCPG monitorizează situația cazurilor de abuz sau neglijare semnalate și are permanent evidența privind numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului; numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului centrului; numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția ȚA med|pală/^recum și intervenția organelor de cercetare penală.

Procedura operațională


Ediția 1


privind identificarea, semnalarea și Nr. de ex. 1soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav


Revizia -Nr. de ex. -Pagina 9 din 17 Exemplar nr. 1


semnalare obligatorie. Modul și termenele în care acestea sunt aduse la cunoștința SCPG, DGA și MC sunt aceleași ca în cazul Fișelor completate de personalul CPG.

Soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violentă asupra copilului       '                                                               ' '

CPG asigurăMpSgr specialiștii săi, sprijin psihologic și consiliere cdpiil'^Ware au fost intimidați sau discriminați. în situația copiilor abuzați, neglijați, exploatați sau care au fost supuși oricărei forme de violență, se facilitează accesul la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.

Centrul asigură înregistrarea și arhivarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență identificate, precum și copia răspunsurilor formulate se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare. Asistentul social răspunde de corecta arhivare a acestora.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul (postulj/acțiunea (operațiunea)

S.CS

RC

PS

BEN

0

1

2

3

4

1.

Organizarea de sesiuni de informare beneficiari privind dreptul de a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate

E

Ap.

2.

Organizarea de sesiuni de informare personal privind cunoașterea, prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în familie sau în comunitate.

E

Ap.

3.

Fișă de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz: Serviciul social încurajează și sprijină copiii să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care intră în contact, atît în cadrul serviciului social cît și în afara acestuia.

V

E

E

Raport de consiliere al beneficiarilor

E, Ap

Rapoarte trimestriale_privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei

.A ; '


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

4.

Verificarea și înregistrarea în Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, cu dată și număr.

V

Ap

5.

Informarea specialiștilor din cadrul D.G.A.S.P.C. despre situațiile semnalate

E

6.

Analizarea conținutul sesizărilor caz de abîlz, neglijență sau discriminare identificate

V

E

Ap.

Ap.

7.

Arhivarea și păstrarea sesizărilor/reclamațiilor

V

E

7. Anexe. înregistrări, arhivări

/ Xy         •

Nr. anex ă

Denumirea anexei

Elaborato r

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Document privind informarea beneficiarilor:

CPG

SCPG

1

CPG

CPG

Conform

NA

2

Registrul privind instruirea personalului

CPG

SCPG

1

CPG

CPG

Conform NA

l

3

Raport consiliere al beneficiarii

CPG

SCPG

-

CPG

CPG

Conform NA

4

Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.

CPG

SCPG

-

CPG

CPG

Conform NA

5 ,

Registru de evidență a hazurilor de abuz, n nVvl < « n  A rnn

*4

CPG

SCPG

1

CPG

CPG

Conform

NA


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 11 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -144

6

Fisa de sesizare privind suspiciunea sau situația de abuz

CPG

SCPG

1

CPG

CPG

Conform NA

7

Adrese oficiale transmise către instituțiile competente

CPG

SCPG

1/2 -

CPG

CPG

Conform NA

8

Dosar arhivare sesizari/reclamatii

CPG

SCPG

1

CPG

CPG

Conform

NA

-

Procedura operațională


Ediția 1


privind identificarea, semnalarea și Nr. de ex. 1
soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav


Revizia -Nr. de ex. -

Pagina 12 din 17 Exemplar nr. 1


Anexa 1


Circuitul documentelor

Registrul privind instruirea

Documentul privind informarea

personalului

beneficiarilor

Fisa de semnalare privind suspiciunea sau situația de abuz

Adrese oficiale transmise către instituțiile competente

l ~

Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare

_____________________l

Raport de consiliere cu beneficiarii


-Rapoarte trimestriale -privind sprijinul psihologic și consilierea beneficiarilor care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, explatare sau orice altă formă de violență.Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 13 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -144

Anexa 2

Nr........../.............................

Către,               '

D.G.A.S.P.C. Brașov

SESIZARE PRIVIND SUSPICIUNEA SAU SITUAȚIA DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE VIOLENȚĂ

Prin prezenta vă informăm că în cadrul..............................................................................s-a

semnalat o situație de abuz, neglijare, explatare sau formă de volență la data de.........................................

Drept urmare vă rugăm să ne sprijiniți cu luarea măsurilor de remediere, în regim de urgență, prin semnalarea cazului către organismele/instituțiile competente.

1. Date generale despre copil

Nume, Prenume...........................................................................

CNP........................................................

Data Nașterii................................................

Nume, Prenume mamă.....................................................................

Nume, Prenume tată.........................................................................

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul........................................................................

Menționăm că situația de abuz/neglijență sesizată este următoarea:

Alte informații relevante:

Numele și funcție persoanei care a completat fișa

Semnătura........................................................................................

Data și ora completării................................

Coordonate (tel., fax, e-mail).......................................

Asistent social.

Șef centru,Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Nr. de ex. ■ Pagina 14 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -144

Anexa 3


Documentul privind informarea beneficiarilor asupra procedurii

Proces-verbal încheiat azi............................cu ocazia prelucrării Procedurii privind

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, expoatare sau orice altă formă de violență.

Persoana care a prelucrat

Persoana informatăNr............/....................

(din Registrul intern CPG)


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 15 din 17

Exemplar nr. 1


Cod: P.O. -144

Anexa 4

AVIZAT Șef centru/complex (nume și prenume)

RAPORT DE CONSILIERE

Efectuată la data de...........................................................................................................................

Numele și prenumele beneficiarului.................................................................................................

Obiective formulate:

întocmit:


Beneficiar,


Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Nr. de ex. • Pagina 16 din 17 Exemplar nr. 1


Cod: P.O. ■ 144

Anexa 5


Registru de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare

Nr. Crt.

Nume, prenume miilor implicat

CNP / Data Nașterii

Data, intervalul de timp în care s-a produs evenimentul

Tipul de abuz /neglijență

Instituțiile sesizate

Măsurile întreprinse

Nume, prenume, persoana care a completat

1

î

i

2

3

4

5

Ediția 1

Nr. de ex. 1

Revizia -

Nr. de ex. -______

Pagina 17 din 17

Exemplar nr. 1Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență pentru Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Cod: P.O. -144

Anexa 6


LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO -

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile din cadrul DGASPC)

http://86.125.107.106:8000/sites/iso/default.aspx (pt. centrele și complexele din subordinea DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii

PO

Semnătura

1.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

2.

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

3.

Directorul general adjunct PC


Cod: P.0.145


Aprobat, Director General- Qîrbacea Jpheta AurpHa

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

PRIVIND CONTROLUL COMPORTAMENTULUI COPIILOR AFLAȚI CU MĂSURĂ DE PLASAMENT ÎN CENTRUL DE PLASAMENT „SF. STELIAN“ GHIMBAV

COD: PO -145

Ediția I, Revizia 0, Data 07.08.2019

Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizare


Priboi Mihai-Septi

Verificat, Secretariat Tehnic CMCod: P.0.145


Nr. de ex. -Pagina 2 din 11 Exemplar nr. 1

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumireacomponentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Pagina de gardă

1

Cuprins

2

1.

Scop

3

2.

Domeniu de aplicare

3

3.

Documente de referință

3

4.

Definiții și abrevieri

4-5

5.

Descrierea procedurii operaționale

5-8

6.

Responsabilități

8

7.

Anexe, înregistrări, arhivări

8

Anexa 1 - Circuitul documentelor

9

Anexa 2 - Fișa specială de evidență a comportamentelor

10

Anexa 3 - Lista de difuzare

11


Cod: P.0.145


1. Scopul procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Procedura stabilește modul de realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale privind controlul comportamentului copiilor

Prezenta’procedură se aplică în cadrul Centrului de Plasament „Sf.Stelian“ Ghimbav, fiind parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

SR EN ISO 9000:2015

Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe.

Sisteme de management de mediu. Cerințe și ghid de utilizare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Legislație primară

Codul Civil

Legea nr. 272/2004 (rl) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- Legea nr. 273/2004, republicată, privind regimul juridic al adopției

Legea nr. 131/2014 privind modificarea Legii 272/2004

Legea nr. 57/2016 privind modificarea și completarea Legii 273/2004

Legislație secundară

Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție

Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 4

Ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publiceCod: P.0.145


4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

8.

MC

Manager de Caz

9.

SR

Serviciu de tip rezidențial

10.

SSR

Șef Serviciu de tip rezidențial

u.

HC

Responsabil de caz din cadrul serviciului de tip rezidențial

jNr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedura privind Controlul comportamentului copiilor

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizăriuâctivității, cu privire la aspectul procesual.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

4.

Controlul comportamentului copiilor

Prezenta procedură se aplică pentru a stabili controlul comportamentului copiilor care beneficiază de măsură de protecție în serviciile de tip rezidențial și este folosită de către toți membrii echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optimă și eficientă a tuturor aspectelor legate de caz, în interesul superior al copilului.

5.

Managerul de caz

Este profesionistul care asigură coordonarea activităților de asistență social și protecție special desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea și implemetarea: planului individualizat de protecție.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Cod: P.0.145

12.

PIP

Plan individualizat de protecție

13.

EM

Echipa multidisciplinară


5. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalități

Procedura stabilește modutede realizare a activității privind controlul comportamentului copiilor din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav.

Totodată, procedura oferă structura de documente ce urmează a fi utilizate la nivelul centrului și stabilește responsabilitățile cu privire la monitorizarea aplicării ei

5.2. Documente utilizate

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului.

- Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

- Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este elaborat de către șeful CPG

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante este elaborată de către persoana autorizată să efectueze înregistrările.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor difuzate

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului este un document în care se consemnează instruirea personalului cu privire la condițiile, regulile și limitele ce trebuie respectate de personalul centrului. Acest registru are rolul de a asigura evidența sesiunilor de instruire a personalului privind controlul comportamentului copiilor.

în fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor sunt înregistrate măsurile restrictive aplicate în urma comportamentelor deviante. Rolul documentului este acela de a asigura evidența cazurilor de devianță.

5.2.3 Circuitul documentelor este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

5.3 Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Metode si materiale utilizate mobilierCod: P.0.145


PC, acces la baza de date, rețea, imprimantă, linie telefonică, cablu TV rechizite curente (caiete, creioane colorate, dosare, cărți, planșe, etc.) jocuri, jucării, articole sportive etc observația, informarea, explicația, susținerea, îndrumarea, demonstrația și conversația.

 • 5.3.2. Resurse umane

Se aplică personalului din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Stelian" Ghimbav și managerilor de caz nominalizați pentru acest centru.

 • 5.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile generale în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială care oferă servicii de tip rezidențial, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestor activități și asigurării serviciilor de înțretinere a logisticii

 • 5.4. Modul de lucru

Prezenta procedura vizează încurajarea copiilor/tinerilor și sprijinirea acestora să-și formeze o conduită socială acceptabilă și, atunci când au un comportament inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism;

Personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri material, fiind interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale. Măsurile se aplică doar pentu oprirea comportamentelor deviante.

Personalul este instruit cu privire la metodele de abordare, comunicare și controlul comportamentului copiilor, în funcție de dizabilitate, vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora. Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

Principalele activități desfășurate:

relațiile personalului cu copiii și/sau tinerii au o bază optimă, răspunzând normelor de

conduită, morală și profesională;

- personalul cunoaște istoricul comportamental și particularitățile de vârstă ale fiecărui copil/tânăr și este pregătit pentru abordarea individualizată, adecvată a relațiilor cu copiii cu/fără dizabilități, în concordanță cu nevoile speciale ale acestora, de comunicare, sprijin

afectiv, îndrumare și control al comportamentului;

,în cadrul centrului sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi: , a) pedeapsa corporală;


Cod: P.0.145


 • b) deprivare de apă, hrană sau somn;

 • c) penalități financiare;

 • d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu este efectuată

de personal medico-sanitar;

 • e) confiscarea echipamentelor și obiectelor personale ale copilului;

 • f) privarea de medicatie sau tratament medical;

7       g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;

 • h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;

 • i) orice restricționare a contractului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens.

conform legii.

 • j) abuzul fizic și emoțional.

 • -  personalul poate utiliza măsuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale;

 • -   în urma luării măsurilor restrictive, copilul va beneficia de intervenție și/sau consiliere psihologică în funcție de gradul de maturitate, dizabilitate și vârstă.

 • -  După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore. Șeful centrului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana responsabilă.

Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Nr. crt

Etapele

Intrările de informații

Acțiuni

Persoana responsabilă

*5

utilizate

Ieșirile de rezultate

De la cine?

Ce?

c g s ba

ț/5 c

metode

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

SR

Instruire și formare

Aplicare

RC

Verificare registru

2.

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

SR

Consemnarea cazului

Aplicare

RC

Atașare la dosarul personal al beneficiarului


Cod: P.0.145


5.5. Valorificarea rezultatelor activității

Valorificarea rezultatelor activității este reprezentată de cunoașterea istoricului comportamental și particularitățile beneficiarilor pentru sprijinirea acestora să-și formeze o conduită social, de autonomie personală adecvată, iar atunci când au un comportament deviant, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism în vederea îmbunătățirii calității umane.

6. Responsabilități

Nr. crt.

Compartimentul

(postul/acțiunea/operațiunea)

RC

S.SR

SR

STCM

CM

PCM

DG

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

Ap

2.

Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Ap

7. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborat or

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arh

ivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Registru privind instruirea și formarea continuă a personalului

RC

1

SR

SR

Conf. NA

2.

Fișă de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

RC

1

SR

SR

Conf. NACod: P.0.145


ANEXA 1

Cod: P.0.145


ANEXA 2

COD:

Fișă specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarilor

Numele copilului: ..................................................................................................

Data:.....................................

Ora și locul incidentului: .........................................................................................

Măsurile luate:.....................................................................................................

Numele membrilor personalului care au acționat:............................................................

Numele altor persoane martore la incident: ...................................................................

Consecințe ale măsurilor luate:........................................................................................

Semnătura persoanei autorizate:................................................................................


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BrașovProcedura operațională privind controlul comportamentului copiilor aflați cu măsură de plasament în Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ Ghimbav

Cod: P.0.145


Ediția I

Nr, de ex. 1_____

Revizia -

Nr. de ex. -

Pagina 11 din 11

Exemplar nr. 1


ANEXA 3

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII PO - 145

Prezenta procedură este disponibilă la adresele: http://serveriso:8000/sites/iso/default.aspx (pt. compartimentele/birourile/serviciile DGASPC)

din cadrul

subordinea


http://86.125.107.106:8000/sites/iso/defâult.aspx (pt. centrele și complexele din DGASPC)

Nr. Crt.

Compartiment

Numele și prenumele

Funcția

Data primirii PO

Data retragerii PO

Semnătura

1.

Centrul de Plasament „Sf. Stelian

2.

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

3.

Director general adjunct PC