Hotărârea nr. 34/2019

Hotărârea nr.34 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 34 din data de 20.02.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

20 februarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 113/15.02.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019, ora 1230, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 5 puncte la punctul nr. 49 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 20 februarie 2019.

Art. 2. - Se aprobă amânarea punctelor nr. 13, nr. 19 și nr.20 din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 113/15.02.2019, cu propunerile formulate.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria j/unibrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.113

din data de 15.02.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019 ora 1230, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 februarie 2019, ora 1230, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 01 februarie 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria - Viștișoara km 0+000-9+900”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.I.A. Sbârcea Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacantă de Șef Secție — Clinică de Obstetrică Ginecologie II.

 • 6. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de % din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov 471/2018 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și secretariatului comisiei de concurs.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 277/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții "Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național “înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție socială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii apartamentului nr. 1 din obiectivul Grădinița nr.3 si a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.

 • 24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în CF nr. 100517 Victoria către D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a două poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții și introducerea a patru poziții noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor cu destinația de locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu.

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, jud.Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ‘A din Cabinetul medical stomatologic nr.l, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX Dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de ‘A din Cabinetului medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.l2, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.l4A, spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr. 14, spațiul 4, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.l8, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de A din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului -Țara Făgărașului.

 • 43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2019.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 20/29.01.2019.

 • 45. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+800”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind declararea obiectivului “Pod din beton armat pe DJ 104 km 1+350, peste râul Olt, județul Brașov” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.

 • 48. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2018 asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice în județul Brașov.

 • 49. Diverse.Vizat pentru legalitate, SECRETAR

Maria Dunarhr


ăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.01.2019

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum interjudețean DJ104A, DJ105C și DJ105P format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”,

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Târgul de Turism al României - Centrul Expozițional Romexpo, în perioada 21-24 februarie 2019