Hotărârea nr. 338/2019

Hotărârea nr. 339-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.338

din data de 29 august 2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea" Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 14563/19.08.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 14563/19.08.2019, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.l.A.Sbârcea" Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 14563/19.08.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, precum și dispozițiile art. 173, alin.( 1), lit.d și alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea” Brașov:

 • - Șoneriu Mihaela

 • - Duicu Claudia

 • - Agafiței Gabriela

 • - Văsioiu Adelina.

Art.2- Se avizează comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen:

Președinte:   Cobelschi Călin-Pavel

Membru:    Șoneriu Mihaela

Membru:    Duicu Claudia

Secretar:     Dr.Dimienescu Oana-Gabriela

Observator:  Prof.univ.dr.Moga Marius

Bâlint Paraschiva

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:   Munteanu Liviu

Membru:    Agafiței Gabriela

Membru:    Văsioiu Adelina

Secretar:     Dr.Giurgiu Ioan-Coriolan

Observator:  Dr. Martinescu Adrian

Itico Ligia


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Medic specialist obstetrică-ginecologie

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

 • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Medic primar obstetrică-ginecologie

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

 • - Reprezentant Sindicat Medisan-Sanitas

Art,3.- Comisiile prevăzute la art.2 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea" Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr.I.A.Sbârcea" Brașov și membrii comisiei prevăzute la art.2.

PRte;

Ședințe

Adrian

4oan Veștea

» r • ' /          -'Q   •

o      •;       'I     s-f

i-.-j     H      ;      o "

i- - ‘d

< X.            7  <Q /1

Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dumbrăveanu