Hotărârea nr. 337/2019

Hotărârea nr. 337-privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov.ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.337 din data de 29 august 2019

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 13839/20.08.2019. întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.ad. 13839/20.08.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru;

Față de organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare aprobate se propun modificări urmare a transformării, înființării și desființării unor posturi vacante, precum și a desființării Compartimentului Juridic prin desființarea postului vacant de consilier juridic și a desființării Compartimentului Administrativ, care va fi redenumit Compartimentul Administrativ-Deservire;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 11/24.02.2017 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 87/28.06.2018 privind privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 412/2003 privind aprobarea normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico - socială, Instrucțiunile nr. 507/2003 de aplicare a normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico -socială, HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale, H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului Ministerului Sănătății nr.l470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare, Ordinul nr.l224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.l778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.a și d, alin.(2), lit.c și alin.(5), lit.d din O.U.G. nr. 5 7/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumofitiziologie Sânpetru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă organigrama Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 5 - Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 111/24.02.2017 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 187/28.06.2018 privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

-1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - DESERVIRE -6

s c

§_

I00 o

§ MJ


COMPARTIMENT

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ

COMPARTIMENT

RADIOLOGIE


COMPARTIMENT

IGIENĂ Șl SĂNĂTATE PUBLICĂ

COMPARTIMENT

FARMACIE

- 2CONSILIUL JUDfȚEAN BRAȘOV UNITATEA LX ASISTENȚĂ MEDICO — SOCIALĂ DE PHEUMOFLIBOLOGE Săn petru . Str. Mesebendorfer nr. AA3 A. CF1S631393

Tel. 0263/360664. fax. 0263/360412

www. ua msp. ro


Anexa la HCJ


/..............................


Director executiv,
Adeljna Văsioiu


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6A. POSTURI ASISTENTĂ SOCIALĂ - FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII f                                             f

1

DIRECTOR

II

sănătate publică și management

S

1

2

CONTABIL ȘEF

II

economice

S

1

3

ASISTENT SOCIAL

principal

asistență socială

s

1

4

PSIHOLOG

specialist

psihologie clinică

s

1

5

INSPECTOR

III

achiziții publice

s

1

6

REFERENT DESP.

II

resurse umane

s

1

7

ECONOMIST

II

economice

s

2

8

CONTABIL

1

contabilitate

M

1

9

REFERENT

IA

resurse umane

M

1

10

MAGAZINER

magaziner

M

1

11

ȘOFER

1

șofer

M

1

12

MUNCITOR CALIFICAT

III

fochist

G

3

13

MUNCITOR CALIFICAT

III

lăcătuș

G

1

14

INFIRMIERĂ

infirmieră

M.G

17

15

ÎNGRIJITOARE

îngriitoare

G

14

16

SPĂLĂTOREASĂ

spălătoreasă

G

1

17

BUCĂTAR

bucătar

G

5

18

TOTAL VENITURI PROPRII

53


B. POSTURI MEDICO-SANITARE

19

MEDIC SEF

II

pneumologie

S

1

20

ASISTENT MEDICAL ȘEF

II

generalist

PL

1

21

MEDIC

primar

pneumologie

S

3

22

FARMACIST

specialist

farmacie

S

1

23

ASISTENT MEDICAL

farmacie

P.L.

1

24

ASISTENT MEDICAL

principal

radiologie

P.L.

1

25

ASISTENT MEDICAL

igienă și sănătate publică

P.L.

1

26

ASISTENT MEDICAL

principal

generalist

P.L.

9

27

ASISTENT MEDICAL

generalist

P.L.

4

28

ASISTENT MEDICAL

generalist

S

1

29

TOTAL BUGETUL DE STAT

23

30

TOTAL GENERAL

76

Total posturi aprobate

76 din care

conducere execuție


venituri proprii bugetul de stat

4

72

53

23
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIECONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO - SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Sân petru , Str. Meschendo rfer nr. 443 A , CF1S6S1393 Tel. O2SR/36OS64, fax. O26S/36O412

hviviv. ua msp. ro


Anexă la HCJ nr.


/ ...........................


Președinte Consiliuldetean Brașov,

•      uf


Secretar,1

brăveanu


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘL

FUNCȚIONARE

AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU


APROBAT,


Director,


Laura Ioanei Bratosin
Consiliul Județean Brașov,

Director executiv,

Adelina Văsioiy

CUPRINS:

Capitol -I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul - II. - OBIECT DE ACTIVITATE, SERVICII, BENEFICIARI

Capitolul - III - STRUCTURA ORGANIZA TORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CA TEGOR1ILE DE

PERSONAL

Capitolul - IV - PERSONALUL DE CONDUCERE ȘI ATRIBUȚII SPECIFICE.

Capitolul - F- PERSONALUL DE SPEC1ALITA TE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, A TRIBUȚII

Capitolul - VI - PERSONAL UL AP ARA TUL UI FUNCȚIONAL, FUNCȚII ȘI A TRIBUȚII DIN SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Capitolul - VII - ALTE FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII DIN PERSONALUL APARATULUI FUNCȚIONAL ...38

Capitolul - VIII - ALTE FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII

Capitolul - IX- ORGANIZAREA SERVICIULUI DE PAZĂ ȘI A REGIMULUI DE ACCES ÎN UNITATE

............................................................................................................................................ 48

Capitolul - X - FINANȚAREA UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE

Capitolul - XI - NORME OBLIGA TORI1 Șl DISPOZIȚI TRANZITORII ȘI FINALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITATII DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitol -I - DISPOZIȚII GENERALE

Alt. 1.

 • (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului medico-social „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare / reprezentanți legali la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații unității, și după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, reprezentanții legali / convenționali, vizitatori.

 • (3) „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, denumită în continuare U.A.M.S.P. Sânpetru, este o instituție de asistență medico-socială de interes public, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Brașov (C.J. Brașov), având sediul în localitatea Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, jud. Brașov.

 • (4) „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” întocmește și respectă procedurile de sistem și operaționale pentru fiecare tip de activitate desfășurată (medicală, socială, economică, reurse umane, achiziții publice, etc.), avizate de către Comisia privind sistemul de Control intern/ managerial și aprobate de către directorul unității în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 / 2018 actualizat.

 • (5) Durata de funcționare este nelimitată.

Ari. 2. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

> Serviciul medico-social „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale și medicale, după cum urmează:

 • - Ordonanța nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.

 • - H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, coroborat cu art. 10 alin. (3) din Instrucțiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003.

 • - Hotărârea Nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

 • - Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu completările și modificările ulterioare (modificată prin Hotărârea nr. 932/2016).

 • - Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

 • - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Standard minim de calitate aplicabil: Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • - Hotărârea Guvernului Nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare - Anexa II Familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială" Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistentă medico-socială, precum și Anexa VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul II Salarizarea personalului contractuial [...] B. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITATH DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții și C. Alte funcții comune din sectorul bugetar;

- Ordinul nr. 67 /21.01.2015 coroborat cu Ordinul nr. 82 /16.01.2019 și Ordinul nr. 29 /03.01.2019

> Serviciul medico-social „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 268/03.07.2003 ca instituție publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea secției din Sânpetru a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov.

Art. 3 (1) Conducerea UA.M.S.P. Sânpetru este asigurată de către director.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite Dispoziții, fiind totodată ordonator terțiar de credite.

 • (3) Pe toate actele elaborate de către Unitate se va menționa:

Consiliul Județean Brașov

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru,

Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, jud. Brașov

Cod Fiscal 15681393

Telefon/fax:026-8360664 / 0268-360412

Email: uamsbrasov@gmail.com

www.uamsp.ro

 • (4) Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru (UAMSP Sânpetru) dispune de Cod fiscal, cont bancar și ștampila proprie. Actele emise de director în calitate de conducător al instituției și ordonator terțiar de credite, vor fi semnate și ștampilate de acesta. Ștampila UAMSP Sânpetru are următoarele mențiuni: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU.

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul este sprijinit de Consiliul Consultativ.

Art. 4. în sensul prezentului regulament:

 • a) Prin pacient se înțelege persoana bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.

 • b) Prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale.

 • c) Prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe actului medical.

 • d) Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.

 • e) Prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.


Capitolul - .11. - OBIECT DE ACTIVITATE, SERVICII, BENEFICIARI

Ari. 5. - Obiectul de activitate
 • (1) Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 412/2003 a Unităților Medico Sociale, U.A.M.S.P. Sânpetru este o instițutie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, care acordă servicii medicale și de îngrijire precum și servicii sociale persoanelor cu afecțiuni pulmonare și cazurilor sociale. Aceste servicii sunt administrate și gestionate în baza unei planificări riguroase și cu respectarea legislației în vigoare.

 • (2)   Serviciul medico-social „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod serviciu social 8710 CRMS-I, este înființat și administrat de Consiliul Județean Brașov

 • (3)   Scopul serviciului medico-social „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este de a asigura persoanelor cu afecțiuni pulmonare și pneumologice, aflate în situații de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, socializare, petrecere a timpului liber, asistență paleativă, și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile medico-sociale.

 • (4)   Serviciile medicale și de îngrijire asigurate în U.A.M.S.P. Sânpetru sunt prevăzute în anexa care face parte din Instrucțiunile de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003 la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unitățile cu paturi, cuprinsă în bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare, etc.

Art. 6. Unitatea are o capacitate de 110 paturi.

Art. 7. Internarea în U.A.M.S.P. Sânpetru este recomandată de către o unitate sanitară cu paturi și este condiționată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății Publice și ale Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr. 491 din 23.05.2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 03.06.2003.

 • (1) Evaluarea medico-socială a persoanei cu nevoi medico-sociale se face în unități sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unități și respectiv de către serviciul de asistență socială din cadrul unității administrativ teritoriale în care au domiciliul persoanele respective.

 • (2) In cadrul evaluării medicale se va specifica, pe lângă tratament, planul de recuperare și perioada iproximativă de instituționalizare pe care o necesită pacientul.

 • (3) Dat fiind că acești pacienți vor fi urmăriți o perioadă mai mare de timp, medicul, după caz, va aprecia posibilele afecțiuni infecto-contagioase, parazitare sau dacă sunt purtători de germeni patologici cu potențial epidemiogen.

Art. 8. Asigurarea continuității asistenței medicale în unitate se asigură prin ture, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare de către personalul medical respectiv sanitar superior și sanitar mediu.

Art 9. La serviciile medicale și de îngrijire asigurate în U.A.M.S.P. Sânpetru se adaugă și serviciile recomandate la externarea pacientului din unitatea medico-socială cu paturi, cuprinse în biletele de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare și tratament în limita sumelor alocate de DSP Brașov.

Art. 10. Actele necesare pentru admiterea în unitate sunt următoarele:

 • 1. Cerere de internare tip;

 • 2. Copie xerox după:

 • - Buletin de identitate / carte de identitate persoana asistată;


 • - Certificat de naștere persoana asistată;

 • - Buletin de identitate/ carte de identitate reprezentant legal;

 • 3. Acte doveditoare privind veniturile persoanei asistate:

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • - Talon pensie / adeverința de venit de la secția financiară teritorială;

 • - Talon ajutor social/special;

 • - Declarație pe propria răspundere în cazul celor fără venituri;

 • 4. Analize medicale:

 • - documente si analize medicale (bilete de ieșire din spital, TBC, HBS, VDRL, AG, AC si HVC);

 • - Examen pulmonar și radiografie;

 • - Antigenul hepatitei B (Hbs) -H.I.V. -V.D.R.L

 • 5. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte);

 • 6. Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale, aprobată prin Ordinul Ministerul Sănătății și Familiei nr. 491/2003 și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 180/2003;

 • 7. planul de intervenție întocmit de asistentul social;

 • 8. declarație de preluare și îngrijire a pacientului de către aparținător sau reprezentant legal la externarea din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

 • 9. Declarația privind PROTECȚIA DATELOR în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • 10. Aprobare de instituționalizare.

Art 11. Condiții de încetare a serviciilor

T----------         9

încetarea serviciilor de asistență socială a persoanelor instituționalizate în U.A.M.S.P.SÂNPETRU se realizează în următoarele situații:

 • a) ca urmare a decesului beneficiarului;

 • b) la solicitarea scrisă a beneficiarului sau a reprezentantului legal;

 • c) ca măsură disciplinară, în urma unor abateri repetate de la Regulamentul de Ordine Interioară a unității.

La părăsirea instituției de către beneficiar se întocmește foaia de ieșire care cuprinde data ieșirii, motivele, locația în care se transferă beneficiarul, persoana de contact și se transmite dosarul social la departamentele de asistență socială din cadrul autorității locale competente.

Art. 12 - Beneficiarii serviciilor medico-sociale
 • (1) Beneficiarii serviciilor medico-sociale acordate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) sunt persoane cu boli pneumologice și pulmonare grave;

 • b) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • d) nu se pot gospodării singuri sau necesită îngrijire specializată;

 • e) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • f) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile medico-sociale, datorită bolii sau stării fizice.

  Art. 13. SERVICII

  (1) SERVICII MEDICALE

  >

  >

  >

  >

  >


Evaluarea la internare în unitate;

Efectuarea de măsurători antropometrice;

Consultarea zilnică a pacientului;

Acordarea primului ajutor;

Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, etc.;

Administrarea medicației prescrise de medicul unității sau medicul specialist;

Administrarea medicamentelor per os, intravenous, intramuscular, subcutanat, in demic, prin perfuzie venoasă, pe suprafața tegumentelor și a mucoaselor, prin seringă automat^ /


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • >  Măsurarea glicemiei cu glucometrul;

 • >  Recoltarea de produse biologice;

 • >  Alimentare artificială;

 • >  Mobilizare, bandaj compresiv, aplicații medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor prin evitarea escarelor de decubit;

 • >  Schimbarea poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicațiilor pulmonare;

 • >  Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicații medicamentoase locale pentru evitarea complicațiilor vasculare la membrele inferioare;

 • >  îngrijirea plăgilor simple și suprainfectate;

 • >  îngrijirea escarelor multiple;

 • >   Calmarea și tratarea durerii;

 • >   Examinare și evaluare psihologică.

(2) SERVICIILE SOCIALE ȘI DE SUPORT
 • >   Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță;

 • >   Asigurarea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei;

 • >   Asigurarea menținerii capacității fizice și intelectuale a persoanei;

 • >   Asigurarea consilierii și informării atât a asistaților, cât și a familiilor acestora privind problematica socială (problemele familiale, psihologice și altele asemenea);

 • >   Intervenții pentru prevenirea și combaterea instituționalizării prelungite;

 • >   Stimularea participării la viața socială;

 • >   Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;

 • >   Organizarea de activități psihosociale și culturale;

 • >   Identificareea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat;

 • >   Acordarea sprijinului, după caz, beneficiarilor în vederea obținerii unor ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii, indemnizații de handicap și altele asemenea;

 • >   Activități de administrare și gestionare;

 • >   Activități de terapie ocupațională;

 • >   Activități de petrecere a timpului liber;

 • >   Suport emoțional, etc.

(3) SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE ȘI GĂZDUIRE
 • >   Găzduire pe perioadă nedeterminată;

 • >   Hrănire și hidratare;

 • >   Activități de menaj și spălătorie;

 • >   Toaleta persoanei internate: parțială, totală la pat, toaletă la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susținere;

 • >   Aplicare de pampers, ploscă, basinet;

 • >   Igiena eliminărilor;

 • >   Ajutor pentru igiena corporală;

 • >   Ajutor la îmbrăcare / dezbrăcare;

 • >   Transfer și mobilizare;

 • >   Deplasare în interior;

 • >   Facilitarea deplasărilor în exterior;

Ari. 14. - Principiile care stau la baza acordării serviciilor
 • (1)   Serviciul medico-social în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor medico-sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor medico-sociale în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;          /

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârstă și de gradul său de maturitate, discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea unității cu serviciul public de asistență socială.

 • (3) Persoanele beneficiare de servicii medico-sociale furnizate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții, intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația persoanelor cu dizabilități.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii medico-sociale furnizate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru au următoarele obligații:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c)  să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 15. Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este, în principal, obligată să asigure:

 • a) prevenirea și combaterea afecțiunilor respiratorii tuberculoase și/sau netuberculoase; /

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • b) adaptarea și aplicarea la specificul teritoriului județului Brașov a Programului Național de Prevenire și Combatere a Tuberculozei;

 • c) controlul medical și supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi și a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;

 • d) asistență medicală de specialitate a populației, precum și urmărirea aplicării măsurilor profilactice;

 • e)  continuitatea acordării asistenței medico-sociale, în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau din unități diferite;

 • f)  efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, pacienților instuționalizați;

 • g) acordarea serviciilor medico-sociale în mod nediscriminatoriu pacienților;

 • h) desfășurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare și încadrare;

 • i)  condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație în scopul vindecării sau amelioririi suferinței și a invalidității pacienților instituționalizați;

 • j)  aprovizionarea și distribuirea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice;

 • k) aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

 • l)  depozitarea, prepararea și difuzarea medicamentelor precum și distribuirea instrumentarului și a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare; medicamentele și materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare;

 • m) controlul și urmărirea calitității medicamentelor, în vederea ridicării eficienței tratamentelor, evitarea riscului terapeutic și a fenomenelor adverse;

 • n) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, respectând alocația de hrană conform legislației în vigoare;

 • o) un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenit de apariția de infecții asociate asistenței medicale;

 • p) neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • q) în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în unitate;

 • r)  inscripționarea denumirii compartimentelor și saloanelor;

 • s)  completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • t)  afișarea în loc vizibil a numărului de telefon al serviciului de urgență 112;

 • u) afișarea la loc vizibil a drepturilor asiguraților conform Legii nr. 45/2003 a drepturilor pacientului;

 • v) afișarea drepturilor și obligațiilor asiguraților la asistența spitalicească;

 • w) accesul neîngrădit al pacienților la registrul de reclamații și sesizări;

 • x) site internet cu informații minime privind:

  • • structura aprobată a unității medico-sociale;

  • • serviciile medico- sociale oferite;

  • • anunțuri concursuri;

  • • condițiile de internare;

  • • adresa de e-mail unde se pot face sesizări;

  • • chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al pacientului.

  • • alte informații.


aa) respectarea normele în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;

bb) realizarea sistemului de colectare a deșeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare;

cc) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, medicina muncii și paza contra incendiilor;

dd) păstrarea confidențialității asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință personalul angajat, în funcție de nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara untății, decât cu acordul directorului și în condițiile legii;REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul - III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE DE PERSONAL

Art. 16. (1) Directorul asigură conducerea unității aflate în subordinea C.J. Brașov și acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin din legi, hotărâri, ordine și a sarcinillor cuprinse în prezentul Regulament.

(2) în funcție de situațiile nou apărute, pe parcursul desfășurării activității, directorul întocmește proiecte de hotărâri însoțite de referate de specialitate pe care le înaintează spre aprobare C.J. Brașov, cu respectarea legislației privind transparența decizională.

Art. 17. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal
 • (1) Serviciul medico-social la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

funcționează cu un număr total de 76 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr....................../............................, din care:

 • a) personal de conducere: director, medic șef, contabil șef, asistent medical șef- 4 posturi;

 • b) personal de specialitate medical superior (medici - 3 posturi, asistente - 14 posturi, asistent radiolog - 1 post, asistent igienă - 1 post) - 19 posturi;

 • c) personal sanitar mediu și auxiliar (infirmiere - 17 posturi, îngrijitoare - 14 posturi, spălătoreasă

-1 post, bucătar - 5 posturi) - 37 posturi;

 • c) personal de specialitate farmacie (farmacist, asistent farmacie) - 2 posturi;

 • d) personal de specialitate psihologică - 1 post;

 • e) personal de asistență socială - 1 post;

 • f) personal cu funcții financiar-contabile, juridice, administrativ, întreținere, reparații, deservire -

12 posturi;

 • (2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

 • (3) încadrarea personalului medico-sanitar și auxiliar a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru va fi efectuată în conformitate cu normativul stabilit de legislația în vigoare, funcțiile fiind completate cu personal administrațiv-deservire, toate fiind incluse în Statul de personal.

 • (4) personalul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se angajează, după caz, cu contract de muncă pe durată nedeterminată / determinată ori prin cumul de funcții, în condițiile legii.

 • (5)  încadrarea și încetarea activității personalului Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se efectuează prin decizia directorului unității.

Art. 18. Unitatea este structurată conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Brașov și se prezintă astfel:

o Director o Contabil șef

o Medic șef

o Asistent medical șef

o Compartiment contabilitate

o Compartiment achiziții publice

o Compartiment administrativ - deservire

o Compartiment RUNOS

o Compartiment asistență socială

o Compartiment medici

o Compartiment asistență medicală

o Compartiment îngrijire și asistență

o Compartiment radiologie

o Compartiment igienă și sănătate publică

o Compartiment farmacieREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZ1OLOGIE

(1) Directorul unității are în subordine:

Activitatea CONTABILULUI ȘEF (compartimentul CONTABIITATE, compartimenttul ACHIZIȚII PUBLICE, compartimentul ADMINISTRATIV-DESERVIRE), MEDICULUI ȘEF (compartimentul MEDICI, compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ, compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, compartimentul FARMACIE, compartimentul RADIOLOGIE, compartimentul IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ), compartimentul de ASISTENȚA SOCIALA și compartimentul RUNOS se desfășoară sub directa coordonare, îndrumare și control a directorului Unității.

 • (2) Contabilul șef are în subordine:

Activitatea din compartimentele de CONTABILITATE (economist, contabil), ACHIZIȚII PUBLICE (inspector de specialitate) și compartimentul ADMINISTRATIV - DESERVIRE (magaziner, muncitori calificați - lăcătuș, fochist și șofer)

 • (3) Medicul șef are în subordine:

Activitatea din

 • > Compartimentul MEDICI (medici primari de specialitate).

 • > Compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente)

 • > Compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, ingrijitoare, spălătoreasă, bucătăr)

 • > Compartimentul RADIOLOGIE (asistent radiolog)

 • > Compartimentul IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ (asistent igenist)

 • > Compartimentul FARMACIE (compartimentul farmacist specialist, asistent farmacie)

 • (4) Asistentul medical șef are în subordine:

Activitatea compartimentului de ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente) și compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, îngrijitoare, spălătoreasă, bucătăr).

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE


Capitolul - IV- PERSONALUL DE CONDUCERE ȘI ATRIBUȚII SPECIFICE


Ari 19. - Personalul de conducere

Personalul de conducere este format din:

 • a) Director;

 • b) Contabil șef;

 • c) Medic șef;

 • d) Asistent medical șef;


Art. 20. (1) Atribuțiile generale ale PERSONALULUI DE CONDUCERE sunt: a)


b)


 • c)

 • d)


e)

0

 • g)

 • h)

 • i)


j)


k)


1)


asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Unității și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor medico-sociale, Codului Muncii etc.;

elaborează rapoartele generale privind activitatea Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliului Județean Brașov;

propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare; colaborează cu alte unități/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

întocmește raportul anual de activitate;

asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații U.A.M.S.P. Sânpetru;

propune Consiliului Județean Brașov aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal; desfășoară activități pentru promovarea imaginii U.A.M.S.P. Sânpetru în comunitate;

ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

reprezintă U.A.M.S.P. Sânpetru în relațiile cu Consiliul Județean Brașov și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;


m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență medico-socială la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

numește și eliberează din funcție personalul din cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru, în condițiile legii; întocmește proiectul bugetului propriu al U.A.M.S.P. Sânpetru și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor de servicii a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare;

alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


n)

o)


P)


q)


 • (2) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii

 • (3) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere în cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul serviciilor medico-sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic, chimie-biologie și al științelor administrative, cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor medico-sociale.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorului U.A.M.S.P. Sânpetru se face în condițiile legii.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE


Art 21. DIRECTORUL Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru îndeplinește următoarele atribuții:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


coordonează întreaga activitate a U.A.M.S.P. Sânpetru, cu sprijinul Consiliului Consultativ; stabilește răspunderile și competențele și elaborează fișa postului pentru fiecare angajat; asigură crearea condițiilor necesare desfășurării activității U.A.M.S.P. Sânpetru;

stabilește măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate și a patrimoniului și răspunde de administrarea acestora pe bază de eficiență și eficacitate;

colaborează permanent cu autoritățile administrației publice județene, precum și cu organizații nonguvemamentale cu preocupări în domeniul asigurărilor medico-sociale;

propune Consiliului Județean Brașov aprobarea modificării structurii organizatorice și a numărului de personal, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și a statului de funcții;

în domeniul managementului economico-financiar:

aprobă și urmărește realizarea planului anual de achiziții publice;

aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii;

aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al unității, cu acordul ardonatorului de credite ierarhic superior;

efectuează plăți fiind ordonator terțiar de credite, conform legii;

împreună cu consiliul consultativ, identifică surse pentru creșterea veniturilor proprii ale U.A.M.S.P. Sânpetru, în limitele legii.

în domeniul managementului perfomanței / calității serviciilor:

răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din unitate;

urmărește implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul unității, pe baza recomandărilor consiliului consultativ;

negociază și încheie în numele și pe seama unității protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor;

răspunde împreună cu Consiliul Consultativ, de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății Publice;

răspunde de monitoriozarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiare, economice, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului și dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;


e)


f)


 • a)

 • b)


c)


 • d)

 • e)


a)


b)


c)


d)


e)


f)


în domeniul managementului resurselor umane:

 • a)

 • b)


aprobă Regulamentul Intern al U.A.M.S.P. Sânpetru;

stabilește și aprobă numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul UAMSP, în condițiile legii;

aprobă programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, și soluționează contestațiile în funcție de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare; negociază încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; respectă prevederile legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese;

în domeniul managementului administrativ:

a)


c)


d)


e)


n

 • g)

 • h)


 • b)

 • c)


aprobă și urmărește respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu avizul Consiliului Județean Brașov;

reprezintă unitatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; încheie acte juridice în numele și pe seama unității, conform legii;

 • d) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității unității;

 • e) răspunde de obținerea autorizației sanitare de funcționare și a certificatului de acreditare, în condițiile prevăzute de lege;

 • f)  asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea unității;

 • g) pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, date privind activitatea unității;

 • h) răspunde de organizarea arhivei unității și asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • i)  aprobă utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activități de cercetare medicală în condițiile legii;

 • j)  răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea unității;

 • k) conduce activitatea curentă a unității, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • l)  elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • m) popune spre aprobare Consiliului Județean Brașov un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în unitate.

în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese:

 • a) depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie;

 • b) actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • c) răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul U.A.M.S.P. Sânpetru;

 • d) depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Art. 22. (1) în realizarea atribuțiilor sale directorul este sprijinit de un Consiliul consultativ compus din 5 reprezentanți, desemnați de instituțiile abilitate după cum urmează:

 • a) un reprezentant al Consiliului Județean Brașov, desemnat prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • b) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

 • c) un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov;

 • d) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov;

 • e) un reprezentant al societății civile - Crucea Roșie România — Filiala Brașov;

(2) CONSILIUL CONSULTATIV îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) propune Consiliului Județean Brașov pentru aprobare, împreună cu directorul unității, proiectul de buget al unității;

 • b) propune Consiliului Județean Brașov pentru aprobare, împreună cu directorul unității, structura organizatorică și numărul de personal;

 • c) analizează activitățile derulate în unitate și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • d) propune Consiliului Județean Brașov pentru aprobare, împreună cu directorul unității, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al U.A.M.S.P. Sânpetru;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărârea Consiliului Județean Brașov;

Art 23. Atribuțiile CONTABILULUI ȘEF.

(1) Organizează și conduce compartimentele contabilitate și achiziții publice, respectiv compartimentele administrativ-deservire astfel încât să se poată atinge următoarele obiective principale:

 • a) întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale, cu aprobarea ordonatorului de credite;

 • b) înregistrarea corectă și la zi a operațiunilor contabile;

 • c) asigurarea la timp a întocmirii în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor trimestriale și anuale, precum și a rapoartelor legale lunare;

 • d) întocmește registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea-mare;

 • e)  asigură înregistrarea veniturilor încasate, plăților efectuate în exercitarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli;

 • f)  organizează controlul financiar preventiv a angajamentelor bugetare și a celor legale;

 • g) asigură prezentarea documentelor financiar-contabile și a datelor cerute de organele de control;

 • h) asigură întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel încât pe fiecare activitate, în baza informațiilor furnizate să se poată fundamenta deciziile care se impun pentru desfășurarea acestei activități;

 • i)  întocmește și susține diverse informări cuprinzând analiza activității și ale rezultatelor financiare ale unității, prezentându-le ordonatorului de credite, Consiliului Județean Brașov și DSP Brașov;

 • j)  ține evidența creditelor bugetare aprobate, efectuează lichidarea cheltuielilor, verifică existența obligației de plată, realitatea sumei datorate și eligibilitatea obligației de plată, pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale;

 • k) face propuneri privind îmbunătățirea activității de încasare a veniturilor și efectuare a cheltuielilor;

 • l)  întocmește graficul privind circuitul documentelor;

 • m) urmărește corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate unității;

 • n) asigură organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, stabilirea rezultatelor acesteia și înregistrarea în contabilitate la finele fiecărui an și ori de câte ori se impune;

 • o) aprobă documentele legale de gestionare a bunurilor (mișcarea mijloacelor fixe în unitate, eliberarea de bunuri în afara unității);

 • p) aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce li se deleagă în condițiile legii și semnează documentele bancare;

 • q) orice alte sarcini dispuse de conducătorul unității;

 • r)  asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității în conformitate cu dispozițiile legale;

 • s)  organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

 • t)  organizează contabilitatea unității în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

 • u) angajează unitatea prin semnătură alături de directorul unității în toate operațiunile patrimoniale;

 • v) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • w) asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condițiile și intervalele stabilite de directorul unității;

 • x) întocmește propunerilor de buget pentru anul următor;

 • y) asigură încadrarea în bugetul aprobat la capitolul Cheltuieli de personal pentru perioada curentă.

Art. 24. Atribuțiile MEDICULUI ȘEF prevăzute de Art. 6 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:

 • (1) Medicul Șef răspunde de compartimentele medici, asistență medicală, îngrijire și asistență și respectiv compartimentele farmacie, radiologie, igienă și sănătate publică.

 • (2) Medicul Șef în atribuțiile sale de asistență medicală a unității medico-sociale va îndeplini următoarele atribuții:

 • a)   examinează la internare și la externare după caz fiecare persoană internată pe secție;

 • b)   urmărește aplicarea tratamentelor medicale și a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de către cadrele medii sanitare;

c)


d)


e)


f)


 • g)

 • h)


i)


j)


k)


1)

m)


n)


o)


P)


q)


r)


s)


t)


U)


V)


w)


X)


y)


asigură instruirea proprie și a personalului privind cunoașterea reglementărilor din domeniul medico-sanitar;

controlează zilnic prezența la serviciu, ținuta și comportamentul personalului din subordine, îndrumă și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică și a normelor de protecție a muncii;

participă la analizele periodice ale activității unității și la elaborarea raporturilor și materialelor informative;

informează conducerea unității asupra aspectelor deosebite privind supravegherea și îngrijirea persoanelor internate;

urmărirea permanentă a costurilor și a încadrării în fondurile alocate;

organizează și răspunde de întreaga activitate în secția pe care o conduce, astfel încât să fie realizați indicatorii de performanță negociați și aprobați de directorul unității;

elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice și le transmite spre avizare către directorul unității;

răspunde de definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare pentru secție;

răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea și externarea pacienților, conform procedurilor în vigoare, inclusiv semnarea serviciilor medicale;

programează activitatea tuturor medicilor, indiferent de încadrarea lor;

controlează consemnarea diagnosticului de la internare, de la 72 de ore și de la externare stabilit de către medicul curant;

avizează prescrierea de medicamente pacienților, avizează investigațiile paraclinice de înaltă performanță, asigură și urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicațiilor terapeutice în limitele dotării și aprovizionării cu medicamente, materiale sanitare și aparatură; organizează și răspunde de asigurarea securității personalului angajat și a pacienților și face propuneri directorului cu privire la modul în care ar trebui sporită securitatea în zona de activitate; organizează aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât și comportamentul igienic al personalului sanitar, prin respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale;

în cazul suspectării diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale verifică menționarea diagnosticului în foaia de observație și anunță cazul la CPCJN pentru derularea procedurii specifice de confirmare a diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale;

organizează circuitele, precum și spațiile pentru izolarea pacienților cu boli transmisibile și aplicarea măsurilor de izolare în funcție de condițiile asigurate de conducerea UAMSP Sânpetru. De asemenea, organizează spații și ia măsurile corespunzătoare pentru izolarea pacienților cu contagiozitate mare, după posibilități și dotare;

dispune măsuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile în saloane de boli infecțioase;

asigură utilizarea judicioasă a paturilor, stabilind măsuri pentru evitarea supraaglomerării pacienților și însoțitorilor;

analizează modul de stabilire a diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale, corectitudinea tratamentului și a misurilor de prevenire și control aplicate;

controlează obligatoriu în cadrul vizitei condițiile de igienă, ținuta și comportamentul igienic al personalului, igiena saloanelor, aerisirea încăperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena pacienților, respectarea măsurilor de izolare, efectuarea corectă a curățeniei și dezinfecției; propune spre aprobare directorului amenajările și remedierile necesare asigurării condițiilor de igienă și aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

urmărește organizarea dezinfecției ciclice a încăperilor și asigură eliberarea spațiilor respective în momentul planificat în colaborare cu personalul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

colaborează cu medicii în vederea stabilirii diagnosticului și aplicării tratamentului corespunzător pentru toți pacienții internați;

propune introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic și


aa) controlează completarea foilor de observație clinică a pacienților în primele 24 ore de la internare și de înscrierea evoluției și a tratamentului aplicat;

bb) controlează și răspunde de eliberarea, conform normelor legale și a procedurilor existente, a informației din dosarul medical și FOCG a pacientului întocmite în secție, în scopul asigurării accesului pacientului (după caz, aparținătorilor/sau instituții publice) la propriile date cu caracter medical și garantarea confidențialității informațiilor ce țin de secretul medical;

cc) controlează și răspunde de întocmirea în termen a datelor transmise pentru statistică și evaluare medicală în vederea centralizării datele solicitate de casa de asigurări de sănătate și de D.S.P., D.S.A.M., M.S. și alte instituții abilitate, privind furnizarea serviciilor medicale și starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin actele normative în vigoare;

dd) controlează la ieșirea din unitate documentele de externare întocmite de către medicul curant controlează modul de păstrare în secție și circuitul, pe timpul internării, a documentelor de instituționalizare (foaia de observație, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere, etc), conform procedurilor existente;

ee) ia măsuri specifice de informare a pacienților despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secțiile unităților spitalicești, conform procedurii elaborate;

ff) răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor pacienților;

gg) răspunde de respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a procedurilor de lucru și a protocoalelor stabilite, a Regulamentului Intern al unității și după caz a normelor de conduită stabilite pe compartimentele subordonate;

hh) controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice, în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;

ii) se preocupă de raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale;

jj) răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, a intimității și demnității acestora;

kk) coordonează, controlează și răspunde de evidența distinctivă pacienților internați în urma unor accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor și a prejudiciilor aduse altor persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate;

11) informează conducerea unității asupra activității compartimentelor din subordine, punând la dispoziție actele solicitate în acest scop;

mm) organizează și răspunde de aducerea la cunoștința întregului personal din subordine a Regulamentului de Organizare și Funcționare al unității, a Regulamentului Intern al unității, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii unității care au implicații asupra personalului, a raporturilor de muncă ale acestora;

nn) verifică respectarea, de către întregul personal din subordine, a sarcinilor de serviciu și a normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul Intern al unității și controlează permanent comportamentul acestora;

oo) întocmește fișele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului angajat în compartimentele subordonate și le supune aprobării conducerii unității;

pp) verifică și răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul compartimentelor pe care le conduce;

qq) verifică și răspunde de organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

Art.


25. Atribuțiile ASISTENTULUI MEDICAL ȘEF prevăzute de Art. 7 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:                                              ,

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • (1) Coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a compartimentului de ASISTENȚĂ MEDICALĂ (asistente) și compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ (infirmiere, îngrijitoare, spălătoreasă, bucătăr).

 • (2) Atribuțiile de serviciu ale asistentului medical șef :

 • a) întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului unității privind acordarea asistenței medicale de specialitate și de urgență;

 • b) întocmește fișa postului pentru asistente, infirmiere, îngrijitoare, bucătar. Răspunde de asigurarea unui comportament corespunzător al personalului din subordine;

 • c) participă la concursurile de ocupare a posturilor pentru personalul mediu sanitar;

 • d) coordonează, controlează și răspunde de activitatea desfășurată de asistente și coordonatori, sens în care, organizează periodic întâlniri de lucru în care analizează activitatea și face raportări scrise directorului, cu propuneri concrete de remediere a deficiențelor și îmbunătățire a activității;

 • e) ia măsuri menite a asigura respectarea programului de activitate de către personalul mediu și auxiliar sanitar și corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • f)  ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea programului de activitate de către personalul mediu și auxiliar sanitar și corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu în termen;

 • g) ia măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale;

 • h) se implică în mod concret în luarea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea stării de igienă a pacienților, compartimentelor și altor spații din unitate precum și pentru cunoașterea de către pacienți a drepturilor și obligațiilor ce le au conform legislației în vigoare;

 • i)  verifică și asigură utilizarea în condiții corespunzătoare a instrumentarului și aparaturii din dotarea unității;

 • j)  ia măsuri de asigurare a echipamentului de protecție și utilizarea corectă a lui;

 • k) ia măsuri pentru respectarea circuitelor funcționale ale unității de către personalul sanitar mediu și auxiliar;

 • l)  se preocupă de formarea profesională continuă a personalului din subordine și organizează participarea personalului la programe de perfecționare;

 • m) verifică programarea și efectuarea concediilor personalului din subordine astfel încât să nu fie afectată activitatea medicală;

 • n) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin privind normele de supraveghere și control a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • o) răspunde de calitatea actului medical acordat de personalul din subordine;

 • p) coordonează și controlează indicele de utilizare a patului și numărul de zile de instituționalizare a pacienților;

 • q) contribuie la îmbunătățirea managementului economic al secției prin măsuri de organizare și planificare;

 • r)  coordonează, controlează și răspunde de calitatea activității desfășurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către aceștia a normelor de protecție a muncii, precum si a normelor etice și deontologice;

 • s)  evaluează și apreciază individual și global activitatea și comportamentul personalului din subordie conform Regulamentului de Ordine Interioară al unității;

 • t)  răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fișa de post cât și Regulamentului de Organizare și Funcționare a personalului aflat în subordine;

 • u) respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii și mediului și controlează respectarea acestor norme de către tot personalul din subordine;

 • v) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale și controlează respectarea acestor norme de către tot personalul din subordine;

 • w) respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical și controlează respectarea acestor norme de către tot personalul din subordine;

 • x) se preocupă de actualizarea cunoștiințelor profesionale și de utilizarea echipamentelor prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

 • y) stabilește graficul de lucru și sarcinile personalului din subordine;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • z) organizează testări profesionale periodice și acordă calificative anuale, pe baza rezultatelor obținute la testare;

aa) controlează activitatea de educație pentru sănătate desfășurată de asistenții medicali;

bb) informează medicul șef de secție despre evenimentele petrecute în timpul turelor;

cc) realizează autoinventarierea periodică a dotării secției conform normelor stabilite;

dd) analizează și propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine.

ee) organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de protecție a muncii, prevenirea și raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale și respectarea normelor AES;

ff) întocmește graficul concediilor de odihnă și răspunde de respectarea acestor programări cu asigurarea înlocuirii personalului pe durata concediului;

gg) răspunde de aprovizionarea cu instrumentar, lenjerie și alte materiale sanitare necesare;

hh) asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgență, controlează modul în care medicația este ridicată de la farmacie, păstrată și distribuită de către asistente;

 • ii) răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării pacienților;

jj) organizează și participă zilnic la raportul asistențior medicali, la raportul de gardă al medicilor și la ședințele săptămânale organizate;

kk) în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, decide asupra modului de rezolvare și / sau sancționare a persoanei vinovate și informează medicul șef de secție și conducerea unității;

11) își desfășoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale;

mm) preia persoanele nou internate și acționează pentru acomodarea acestora la condițiile de cazare și de respectare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al unității;

nn) controlează calitatea alimentației pregătite înainte de servirea meselor principale, refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzatoare din punct de vedere dietetic și igienico-sanitar, consemnând observațiile în condica blocului alimentar;

oo) răspunde de aplicarea și respectarea protocoalelor interne privind diagnosticul, stategia terapeutică și circuitele medicale interne.

pp) controlează zilnic prezența la serviciu, ținuta și comportamentul personalului din subordine;

qq) răspunde de aplicarea Regulamentului de Organizare Intern și al măsurilor dispuse de conducerea unității;

rr) respectă măsurile de protecție a muncii, de igienă, P.S.I. și se asigură de respectarea acestora de către personalul din subordine;REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul - V- PERSONAL UL DE SPECIALITA TE DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ, ATRIBUȚII

Ari. 26. Personalul de specialitate și auxiliar este format din:

 • a) Medic primar (221201);

 • b) Asistent medical generalist (222101);

 • c) Asistent medical radiologie (226919);

 • d) Asistent medical igienă și sănătate publică (226921);

 • e) Farmacist (226201);

 • f) Asistent medical farmacie (321301);

 • g) Infirmieră (532103);

 • h) îngrijitoare (532104);

 • i) Spălătoreasă (912103).

 • j) Bucătăr (512001).

ArL 27. (1) Atribuțiile serviciului medical sunt cele prevăzute de Art. 6 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asisență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:

(2) Medicului Șef va coordona întreaga activitate având în subordine medicii, asistentul medical șef, asistentele medicale, asistentul igienist, infirmierele, îngrijitoarele de serviciu, spălătoreasă, bucătar. Medicul Șef este subordonat direct directorului Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie.

ArL 28. (1) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate sunt următoarele:
 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2) Atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent numărului de personal aprobat/Statul de funcții

Art 29.

(1) Atribuțiile MEDICILOR specialist/primari (comparămentul MEDICI) angajați definitiv în unitate sunt prevăzute de Art. 6 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asisență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:

activitatea principală este reprezentată de furnizarea serviciilor de sănătate, sub orice formă de manevre de diagnostic, terapie sau control al evoluției, prescrierea tratamentelor și identificarea necesității de instituționalizare / internare;

a)


b)


este direct responsabil de întocmirea Fișei de evaluare individuală inițială/complexă si a documentului de externare (procedură privind ieșirea beneficiarilor din unitate);

realizează vizita zilnică a pacienților internați, pe care îi examinează clinic, stabilește diagnosticul folosind mijloacele de dotare de care dispune și indică sau după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fișa bolnavului, solicită consulturi interdisciplinare; asigură o informare corectă a pacienților despre serviciile medicale oferite și odul concret de furnizare, conform prevederilor legale în vigoare;


Knyjun/MVimy 1 ul un unu.i:yiA.mr: 07 ri .'i in/. vm;: /ir. uiymifii un .iojjii/vj/i wajuai-

 • d) sub răspundere proprie stabilește medicația pacientului, pe care o consemnează sub semnătură în foaia de observație, o consemnează în condica de medicamente și urmărește aplicarea tratamentului prescris.

 • e) complectează și actualizează în permanentă a fișa de observație privind starea de sănătate a pacientului;

 • f)  acordă primul ajutor medical și organizează transportul, precum și asistența medicală pe timpul transportului la spital, pentru bolnavii care necesită măsuri speciale de îngrijire;

 • g) răspunde pentru corectitudinea diagnosticului și pentru calitatea tratamentului prescris;

 • h) este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite;

 • i)  urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a mijlocelor din dotare;

 • j)  în activitatea sa este preocupat de managementul resurselor financiare ale unității;

 • k) răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare corespunzătoare necesităților;

 • l)  asigură și controlează folosirea rațională a fondurilor de medicamente și materiale sanitare;

 • m) participă activ la aplicarea și respectare măsurilor de igienă, cu rol de combatere și prevenție a infecțiilor intraspitalicești, informând conducerea unității asupra oricărui eveniment de acest tip;

 • n) organizează activitatea de educație sanitară - acțiuni de prevenire și combatere a fumatului, consumului de băuturi alcoolice, abuzului de medicamente, încurajarea vieții active;

 • o) controlează și răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei și primirea vizitelor de către pacienți;

 • p) informează directorul unității asupra oricărui eveniment special apărut în practica medicală;

Ari. 30.

Atribuțiile ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI (compartimentul ASISTENȚĂ MEDICALA) angajați în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru sunt prevăzute de Art. 7 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asisență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:

în exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităților ce decurg din rolul autonom și delegat.

 • a) participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra stării și evoluției acestora și execută indicațiile medicilor în ceea ce privește efectuarea tratamentului și a analizelor medicale, regimul alimentar și igiena persoanelor respective;

 • b) identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilește prioritățile, elaborează și îndeplinește planurile de îngrijire și evaluează rezultatele obținute;

 • c) recoltează produse biologice pentru analize de laborator, în conformitate cu prescripțiile medicilor;

 • d) preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală, ținuta de unitate și îl repatriază în salon;

 • e) supraveghează preluarea de către persoana desemnată a obiectelor personale ale pacientului, pe bază de inventar;

 • f)  răspunde de îngrijirea persoanelor supravegheate și urmărește efectuarea de către infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei corporale și de pat, asigurarea condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției și altele asemenea;

 • g) supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente și supraveghează distribuirea alimentației în conformitate cu prescripțiile cuprinse în foile de observație;

 • h) preia medicamentele de la punctul farmaceutic și le repartizează conform prescripțiilor medicale (tratament acut, subacut și cronic);

 • i)  răspunde de gestiunea aparatului de urgență, ține evidența stocurilor de medicamente conform baremului afișat, completează la zi stocurile epuizate;

 • j)  respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor cu regim special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc.);

 • k) răspunde de curățenia saloanelor și anunță asistenta medicală-șefa în ceea ce privește deficiențele

de igienă (alimentarea cu apă, instalații sanitare, încălzirea, etc.);                      /

 • l)  pregătește materiale pentru sterilizare și efectuează sterilizarea respectând condițiile' de păstrare a

materialelor sterile și utilizarea lor în limita termenului de valabilitate;         Z) / r

/    /  // "uj        I !:          I

, o Q 1 ’ ■■ ti ill


-20-k

KUVUIMWNTUL DE ORGANIZARESI FUNCȚIONARE AL UNITATIIDE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂDE PNEUMOFTIZIOLOGIE

m) se integrează în graficul pe ture stabilit de conducerea Unității și efectuează verbal și în scris preluarea și predarea fiecărei persoane internate și a serviciului în cadrul raportului de tură;

în caz de deces a persoanelor internate, inventariază obiectele personale ale acestora și organizează transportul cadavrelor;

respectă permanent și răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea și dezinfecția mâinilor, cât și a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;

utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentele din dotare, supraveghează colectarea materialelor și a instrumentarului de unică folosință utilizat și urmărește colectarea deșeurilor infecțioase în vederea distrugerii;

controlează calitatea alimentației pregătite înainte de servirea meselor principale, refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare din punct de vedere dietetic și igienico-sanitar, consemnând observațiile în condica blocului alimentar;

la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar primite din partea Unității;

preia, la solicitarea directorului, atribuțiile asistentei medicale șefe, în eventualitatea absenței acesteia apărute inopinat;

colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru;

respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și la plecare; respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor intraspitalicești;


n)


o)


P)


q)


r)


s)


t)


U)

 • V)


x)


w) efectuează controlul epidemiologie al beneficiarilor la internarea în Unitate, la revenirea acestora din familii după învoiri și după externarea din unitățile sanitare unde au urmat tratamente specifice; acordă prim ajutor în situații de urgență, apelează serviciul 112, în caz de urgență medicală anunță medicul;

y)


efectuează planificarea activității proprii (identificarea urgențelor, prelevarea probelor biologice, efectuarea explorărilor funcționale etc.) și se adaptează la situațiile neprevăzute ce pot interveni pe parcursul zilei;

z)


efectuează zilnic evaluarea primară a stării pacientului (aspect general, culoare, edeme, postură, stare de agitație) și face măsurători ale constanțelor biologice; (temperatura, TA, puls, respirație, diureza/scaun) și completează Foaia de temperatură;

aa) pregătește pacientul pentru examinare și participă la efectuarea consultațiilor efectuate de medicul unității;

bb) efectuează tratamentele în sala de tratament/patul pacientului, conform indicațiilor primite de la medic și le consemnează în documentul de observație clinică medicală;

cc) efectuează tratamentele, imunizările și testările biologice, conform prescripției medicale, materializate în: tratamente parenterale (i.m., i.v., intradermica, perfuzii, puncții), vitaminizări, sondaje și spălături intracavitare, clisme în scop terapeutic și evacuator, pansamente și bandaje, băi medicamentoase, prisnite și cataplasme, tapotări și ffecții, mobilizarea pacientului, recoltarea de produse biologice, tehnici fizice de combatare a hipotermiei și hipertermiei, resuscitare cardio-respiratorie, intervenții pentru mobilizarea secrețiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibrație, tapotări, masaje), îngrijirea ochilor, mucoasei nazale și a mucoasei bucale, prevenirea și combatarea escarelor, calmarea și tratarea durerii;

dd) efectuează pansamente la nevoie;

ee) promovează măsuri de prevenție efectuând educația pentru sănătate a pacienților (dieta, regim de viata, automedicația);

ff) aprovizionează cu materiale consumabile și instrumentar în concordanță cu necesarul din punct de vedere cantitativ, calitativ și sortimental;

gg) depozitează materialele consumabile și instrumentarul cu respectarea condițiilor specifice de necesitate pentru fiecare produs în parte;

hh) efectuează stocul cantitativ la medicamentele/materialele sanitare pe care le folosește;

ii) respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și. a medicamentelor cu regim special.CTIONAREAL l EPNEUMOFTIjj) participă la întocmirea situațiilor solicitate de autorități din domeniu, medicul sau directorul unității;

kk) asigură gestionarea materialelor sanitare și a medicamentelor folosite de la aparatul de urgență/stocul unității;

11) asigura necesarul de medicamente în corelație cu stocul de urgență aprobat;

mm) întocmește condica de prescripții medicale care va fi avizată de medic și directorul unității; nn) distribuie și administrează medicația, recomandată de către medicul unității;

oo) utilizează instrumentar medical doar de unică folosință (spatule, pansamente, seringi, ace, mănuși chirurgicale);

pp) acordă primul ajutor în caz de urgențe, în limita competenței;

qq) se obligă să îndeplinească, conform competențelor și responsabilităților sale și deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea în pericol a vieții pacientului, fără nici o discriminare;

rr) anunță medicul unității despre modificările survenite în starea pacientului și solicită Serviciul Județean de Ambulanță în caz de recomandare;

ss) răspunde de îngrijirea pacienților și supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului;

tt) identifică, declară și aplică măsuri de izolare a surselor de infecție pentru evitarea răspândirii bolilor și epidemiilor;

uu) comunică cu pacienții și aparținătorii acestora printr-un limbaj adaptat nivelului lor de înțelegere în scop psiho-terapeutic;

w) supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor, conform regulamentului de ordine interioară;

ww) pregătește pacientul pentru externare;

xx)în caz de deces, inventariază obiectele, identifică cadavrul și organizează transportul acestuia la locul stabilit;

yy) organizează, gestionează și arhivează foile de observație clinică generală;

zz) efectuează verbal și în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul raportului de tură.

aaa)  utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și a instrumentarului de unică folosință și asigură depozitarea acestora în vederea distrugerii;

bbb) răspunde pentru integritatea și siguranța instrumentelor și aparaturii cu care lucrează;

ccc) respectă circuitele funcționale în cadrul unității (personal sanitar /pacienți /aparținători /lenjerie/materiale sanitare /deșeuri);

ddd) răspunde de aplicarea regulilor generale de curățenie și dezinfecție, urmărește realizarea igienizării în spațiul de lucru și verifică respectarea planului de curățenie al personalului abilitat;

eee) asigură curățenia la locul de muncă zilnic și lunar curățenia la nivelul aparatului cu medicamente și materiale sanitare;

fff) respectă și răspunde de aplicarea normelor privind depozitarea și gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale;

ggg) asistentul medical are obligația să-și actualizeze Autorizația de Liberă Practică în momentul expirării acesteia, astfel încât să nu existe discontinuitate între data expirării și data eliberării noii autorizații;

hhh) asistentul medical care acordă asistență medicală este obligat să încheie o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical;

 • iii) respectă și își însușește prevederile legislației din domeniul sănătăți și securității în muncă conform specificului locului de muncă și în corelație cu aparatura și instalațiile folosite;

Alt. 31. Atribuțiile personalului din compartimentul de îngrijire și asistență angajate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru:

1) Atribuțiile INFIRMIERELOR (compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ) angajate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru:

Iși desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical.

 • a) planifică activitatea de îngrijire a persoanei îngrijite corespunzător vârstei și regimurilor recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • b) pregătește paturile și schimbă lenjeria persoanelor internate, zilnic, și/sau de ori câte ori este nevoie;

 • c)  efectuează și participă la toaleta zilnică a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;

 • d) acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice;

 • e)  acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăvițe renale și altele asemenea);

 • f)  pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru deplasare;

 • g) cunoaște soluțiile dezinfectante și modul de folosință, asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate;

 • h) ajută la pregătirea persoanelor internate în vederea examinării;

 • i)  transportă lenjeria de pat și de corp utilizată în locurile special amenajate la spălătorie și aduce lenjeria curată la locurile special amenajate, cu respectarea circuitelor igienice;

 • j)  efectuează zilnic curățirea suprafețelor, meselor și a noptierelor;

 • k) pregătește saloanele pentru dezinfecție ori de câte ori este necesar;

 • l)  efectuează curățenia și dezinfecția cărucioarelor, a tărgilor și a altor obiecte care servesc la deplasarea persoanelor internate;

 • m) colectează materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință utilizat în recipiente speciale și asigură transportul acestora în spațiile amenajate pentru depozitare, în vederea neutralizării;

 • n) ajută asistenții medicali la schimbarea poziției persoanelor imobilizate;

 • o) în situația decesului persoanelor internate, pregătește cadavrele și participă la transportul acestora;

 • p) utilizează echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de organizare a Unității, schimbându-1 ori de câte ori este nevoie;

 • q) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor intraspitalicești;

 • r)  transportă alimentele de la blocul alimentar în sala de mese sau în saloane, cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • s)  transportă deșeurile menajere la locul depozitării, respectând normele legale;

 • t)  asigură spălarea veselei și a tacâmurilor, ordinea și curățenia în saloanele persoanelor internate;

 • u) asigură păstrarea și utilizarea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire;

 • v) preia la solicitarea asistentei-șefe atribuțiile altei colege, în eventualitatea absenței acesteia apărute inopinat.

2) Atribuțiile ÎNGRIJITOARELOR (compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ) angajate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru:

 • a)  efectuează zilnic curățenia în coridoare, birou, scări interioare, uși, coșuri de gunoi, subsol, terase, grupuri sanitare (baie, WC), etc.

 • b) asigură curățenia încăperilor repartizate, pardoseli, ferestre, mobilier, etc;

 • c)  asigură buna aerisire a coridoarelor și a celorlalte spații repartizate pentru curățenie;

 • d) efectuează dezinfecția zilnică a băilor, WC-urilor cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • e) transportă gunoiul și resturile alimentare la locul stabilit pentru acestea;

 • f)  asigură spălarea periodică, prin spălătoria unității fețelor de masă din saloane;


 • g) răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are celor care se folosesc în comun;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • h) ajută la servirea mesei când este cazul, înlocuiește când este cazul pe alt personal de serviciu numai cu acordul conducerii Unității;

 • i)  ajută infirmierele când este cazul la transportarea bolnavilor la grupurile sociale, pentru tratament sau deplasări recreative;

 • j)  răspunde în mod solitar cu infirmierele de existența, păstrarea în bune condiții a veselei și tacâmurilor;

 • k) poartă în timpul programului echipamentul de lucru și cel de protecție a muncii, la care are dreptul, și îl întreține în stare bună;

 • l)  preia la dispoziția aistentei medicale șefe atribuțiile altei colege, în eventualitatea absenței acesteia apărute inopinat;

 • m) transportă deșeurile infecțioase, menajere, la locul depozitării, respectând normele legale;

3) Atribuțiile SPĂLA TORESEI (compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ) angajate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru:

 • a) răspunde de inventarul spălătoriei;

 • b) întocmește referatul cu necesarul de materiale lunar și anual;

 • c) primește și ține evidența rufelor murdare de la secția medicală și alte compartimente ale unității conform graficului și eliberează în schimbul rufelor murdare cantități egale de rufe curate și în bună stare;

 • d) asigură și răspunde de respectarea circuitelor funcționale în spălătorie;

 • e) primește de la magazie, pe bază de referat de consum intern, materialele necesare și răspunde de utilizarea lor judicioasă;

 • f)  nu permite călcarea și spălarea rufelor sau altor bunuri care provin din afara unității, în caz contrar răspunde disciplinar;

 • g) răspunde de păstrarea în aceeași stare a rufelor primite spre spălare;

 • h) răspunde de starea de curățenie a spălătoriei și spațiilor aflate în imediata apropiere, hol, grup sanitar, de buna funcționare a utilajelor și întreținerea lor;

 • i)  utilizează corect dotările postului fără să își pună in pericol propria existență sau a celorlalți angajați, aduce la cunoștința șefului locului de muncă orice defecțiune și își întrerupe activitatea până la remedierea acestora;

 • j)  exploatează în mod rațional utilajele din dotare;

 • k) nu încarcă mai mult decât capacitatea maximă a mașinii;

 • l)  asigură desfășurarea procesului de spălare în condiții optime, respectându-se programul de înmuiere, spălare și clătire a lenjeriei;

 • m) folosește echipamentul de protecție, respectiv: mănuși, ochelari de protecție, șorț, cizme de protecție etc.;

 • n) întinde hainele la uscat numai în spațiile special amenajate;

 • o) lucrează la utilaje numai cu mâinile uscate, fără să fie umede;

 • p) nu amestecă hainele albe cu cele colorate, sau cu cele de la saloanele în care sunt internați pacienți cu boli tuberculoase cu alte haine;

 • q) adună lenjeria și o împachetează numai după ce este uscată;

 • r)  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • s)  la terminarea programului de lucru, face curățenie și dezinfecție la locul de muncă;

  a)


  b)


  • c)

  • d)


  4) Atribuțiile BUCĂTARUL UI (compartimentul ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ) angajate în Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru:

  participă la elaborarea meniurilor, săptămânal, împreună cu colectivul de întocmire a meniurilor și la întocmirea listei zilnice de alimente;

  primește produse de la magazine, conform listelor zilnice de alimente, verifică calitatea și cantitatea lor și le porționează pe cele care trebuie pregătite, în vederea preparării mâncării. Răspunde de păstrarea acestor produse;

  ajută la curățarea, tăierea și pregătirea legumelor pentru prepararea meniului;

  asigură pregătirea mâncării, cu respectarea prescripțiilor dietetice și a normelor de igienă;


 • e) răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncării;

 • f)  efectuează verificarea alimentelor gata preparate, îngrijindu-se de masa de probă și de probele pentru control, urmând ca probele să fie luate și păstrate timp de 48 de ore, numai din alimentele pregătite și servite bolnavilor;

 • g) răspunde de corecta împărțire a mâncării pe porții, organizând munca de distribuire la oficiu;

 • h) urmărește și răspunde de valorificarea în interesul instituției a tuturor resturilor alimentare;

 • i)  răspunde de restituirea cu forme legale la magazie, până la ora 14:00 a alimentelor nepreparate, care au rămas nefolosite;

 • j)  răspunde de curățenia și dezinfecția bucătăriei și a anexelor;

 • k) asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie, asigură menținerea curățeniei lor, se îngrijește și răspunde de corecta folosire și întreținere a întregului inventar, a utilajelor și instalațiilor;

 • l)  nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie;

Art 32. Atribuțiile personalului de specialitate - COMPARTIMENTUL FARMACIE

Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistenței cu medicamente a unității medico-sociale pe care o deservește.

Farmacia trebuie să fie aprovizionată în permanență cu produse farmaceutice în cantități suficiente, :inând cont de specificul unității. La aprovizionare se va avea în vedere necesitatea constituirii unui stoc de •ezervă care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității acesteia în măsura fondurilor alocate.

Medicamentele și materialele sanitare se ordonează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice, în funcție de structura chimică și în raport cu calea de administrare.

Programul de funcționare a farmaciei se stabilește de către conducerea unității prin Regulamentul Intern.

în cadrul farmaciei se păstrează, se prepară și se difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit Farmacopeei Române în vigoare și Nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătății.

Conducerea farmaciei se face de către un farmacist care deține autorizație de liberă practică;

(1) Atribuțiile FARMACISTULUI.

farmacistul sau înlocuitorul acestuia răspunde de activitatea farmaciei în ansamblu și reprezintă farmacia în fața conducerii unității și în fața organelor de control profesional;

farmacistul împreună cu conducerea unității stabilesc organigrama și programul de funcționare a farmaciei, iar după caz, un serviciu de urgență care să asigure asistența cu medicamente a unității pe timpul cât farmacia este închisă;

organizează spațiul de muncă, dând fiecărei încăperi destinația cea mai potrivită pentru realizarea unui circuit corespunzător activității farmaciei;

întocmește planul de muncă și repartizează sarcinile pentru personalul din subordine în raport cu necesitățile farmaciei;

întocmește și înaintează comenzile pentru medicamente și materiale sanitare solicitate de corpul medical și asigură buna aprovizionare a farmaciei;

colaborează cu conducerea medicală a unității pentru rezolvarea tuturor problemelor asistenței cu medicamente;

organizează achiziția, recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a materialelor sanitare intrate în farmacie, precum și depozitarea și conservarea acestora în condiții corespunzătoare;

urmărește ca medicamentele să fie eliberate din farmacie la timp și în bune condiții, pe baza condicii de prescripții medicale, corect completată și cu toate aprobările;

verifică termenul de valabilitate al medicamentelor;

participă la procesul de elaborare a produselor medicamentoase;

ține evidența gestiunii cantitativ-valorice a farmaciei; participă la inventarierile efectuate de unitate;


a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


 • i)

j)

k)

 • l)


 • m) oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat pe condică;

 • n) răspunde de organizarea și efectuarea la timp și corect a tuturor lucrărilor de gestiune;

 • o) pune la dispoziția conducerii unității orice fel de date statistice sau contabile solicitat

 • p) răspunde de colectarea și gestionarea deșeurilor medicale conform normelor în vi


REGULAMENTUL DU ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL UNITĂȚIIDHAS1STIÎN1A MED1UU-

SOCL4LĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • q) păstrează, prepară și distribuie medicamente și produse cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • r)  asigură stocul de medicamente necesar;

 • s) asigură aprovizionarea cu medicamente specifice programului antituberculos, respectând reglementările în vigoare

 • t)  urmărește încheierea, modificarea și executarea contractelor încheiate de către unitate în legătură cu obiectul de activitate al compartimentului;

 • u) asigură raportările periodice conform reglementărilor în vigoare;

 • v) înaintarea către serviciul de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale a sumarului rapoartelor și tendințelor utilizării antibioticelor;

 • w) organizarea, stoicarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice.

(2) Atribuțiile ASISTENTULUI de farmacie-.

 • a) organizează spațiul locul de muncă și eliberează în bune condiții medicamentele și materialele sanitare, pe baza condicilor de prescripții medicale;

 • b) participă, alături de farmacist, la recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor și materialelor sanitare primite, la depozitarea și păstrarea lor;

 • c) verifică termenul de valabilitate al medicamentelor;

 • d) participă la procesul de elaborare a produselor medicamentoase, alături de farmacist;

 • e) ține evidența gestiunii cantitativ-valorice a farmaciei;

 • f)  participă la inventarierile efectuate de către unitate;

 • g) oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat pe condică;

  Art. 33. COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE


(1) Atribuțiile principale ale personalului de specialitate:
 • a) elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice (profil medical), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și le transmite spre avizare medicului și spre aprobare directorului;

 • b) efectuarea examenelor de radiologie convențională la recomandarea medicului curant;

 • c) colaborează cu medicii în scopul precizării diagnosticului, respectării normelor de radioprotecție și radiodiagnostic;

 • d) organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • e) organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • f) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii pacienților peste normele prevăzute de legislație, precum și a persoanelor care însoțesc bolnavul și/sau își desfășoară activitatea în acest serviciu;

 • g) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății;

 • h) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de filme și materiale de laborator specifice;

 • i) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii investigați;

 • j) respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

 • (2) ASISTENTUL MEDICAL de radiologie se ocupă în principal cu programarea pacienților pentru investigații de specialitate, asistarea medicului la examenele radiologice, pregătirea și protejarea pacientului, prepararea materialelor necesare examinării radiologice, radiografierea pacientului, realizarea radiografiei, aprovizionarea cu substanțe și material de radiologie și centralizarea datelor din documentele de evidență, precum și cu asigurarea condițiilor igienico-sanitare generale în cabinetul de radiologie.

  Atribuțiile ASISTENTUL-ui MEDICAL de radiologie'.

  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice (profil medical), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și le transmite spre avizare medicului radiolog și spre aprobare directorului;

  efectuarea examenelor de radiologie convențională la recomandarea medicului curant; colaborează cu medicii în scopul precizării diagnosticului, respectării normelor dt/radioprotecție și radiodiagnostic;


 • a)

 • b)

 • c)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • d) organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • e) organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • f)  aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii pacienților peste normele prevăzute de legislație, precum și a persoanelor care însoțesc bolnavul și/sau își desfășoară activitatea în acest serviciu;

 • g) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății;

 • h) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de filme și materiale de laborator specifice;

 • i)  raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii investigați;

 • j)  respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

 • k) pregătește bolnavul și materialele necesare examenului radiologie;

 • l)  înregistrează bolnavi în registrul de consultații pentru radioscopii și radiografii cu datele de identificare necesare;

 • m) execută developarea filmelor radiologice și conservarea filmelor în filmoteca conform indicațiilor medicului;

 • n) păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografîce pentru interpretare;

 • o) înregistrează filmele în camera obscură și după uscarea lor înscrie datele personale pe coperțile filmelor;

 • p) păstrează evidența substanțelor și materialelor consumabile, înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultații radiologice;

 • q) asigură evidența examenelor radioscopice și radiografice;

 • r)  păstrează evidența la zi a filmelor, CD-urilor consumate;

 • s)  asigură utilizarea în condiții optime a aparaturii și sesizează orice defecțiuni în vederea menținerii ei în stare de funcționere, anunțând Asistentul medical șef, personalul de întreținere;

 • t)  respectă Codul de etică al Ordinului Asistenților Medicali;

(4) Responsabilități și sarcini suplimentare P.S.I. ale ASISTENTUL-ui MEDICAL de radiologie:'.

Controlul modului cum se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății angajaților și protecția mediului înconjurător; acordarea de consultanță în acest sens; elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii.

Atribuții PSI:

 • a) asigură organizarea executărilor măsurilor de PSI, controlului și răspunderii competenței echipelor voluntare de PSI;

 • b) asigurarea aplicării și respectării normelor de PSI;

 • c) asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

 • d) realizarea măsurilor de protecția muncii și aducerea la cunoștință a întregului personal a normelor de igienă și protecție a muncii;

 • e) controlul și urmărirea modului în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului de către toți anagajații;

 • f)  acordarea de consultanță compartimentelor, cu privire la reglementările legislative în vigoare și normele privitoare la Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului;

 • g) asigurarea instruirii și informării personalului tehnico-administrativ în probleme de Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului prin cele trei forme de instructaj;

 • h) cercetarea, înregistrarea, declararea și ținerea evidenței accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor;

 • i)  elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii împreună cu birourile operative de specialitate pentru toate utilajele;

 • j)  elaborarea, împreună cu conducerea unității, a listei cu dotarea echipamentelor de prdtecție și de

lucru a salariaților;                                                                         //

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE SOCIALA DE PNEUMOFTI

DE ASISTENTĂ MEDICO-


 • k) întocmirea planului de intervenție în vederea Prevenirii și Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;

 • l)  întocmirea programului de măsuri pentru Protecția Muncii;

 • m) întocmirea întregii documentații cu privire la obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu, precum și a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere în practică a diferitelor activități ale unității;

Art. 34. COMPARTIMENTUL IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

 • (1) ASISTENTUL MEDICAL de igienă și sănătate publică se ocupă în principal cu stabilirea procedurilor de lucru și respectarea acestora în cadrul unității pentru respectarea Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

 • (2) Atribuții:

 • a) organizează și răspunde de întreaga activitate de igienă a unității;

 • b) participă la raportul de gardă al medicilor, semnalează aspectele din secție cu privire la modul de respectare a normelor de igienă și dezinfecție de către personalul mediu și auxiliar și face propuneri pentru corelarea deficiențelor constatate;

 • c) controlează și răspunde de asigurarea sterilizării instrumentelor, a tuturor măsurilor de asepsie și antisepsie necesare prevenirii și transmiterii infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • d) controlează modul de respectare a normelor de igienă și dezinfecție de către personalul din bucătărie, oficiu de alimente și magazia de alimente și face propuneri pentru corectarea deficiențelor constatate;

 • e) controlează modul de respectare a normelor de igienă și dezinfecție de către personalul din spălătorie și face propuneri pentru corectarea deficiențelor constatate;

 • f) trimestrial face instructajul personalului mediu și auxiliar cu privire la normele de igienă și dezinfecție obligatorii pentru fiecare compartiment din unitate;

 • g) întocmește lunar necesarul de materiale și produse de igienă și dezinfecție, specificând cantitățile necesare pentru respectarea normelor de igienă și dezinfecție obligatorii;

 • h) distribuie lunar și ține evidența strictă a materialelor și produselor de igienă distribuite, pentru beneficiari cât și pentru curățenia în unitate;

 • i)  are o ținută corespunzătoare față de colegi, asistenți și vizitatori;

 • j)  este interzisă agresarea verbală sau fizică a asistaților având obligația de a menține un climat adecvat unității;

 • k) își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului;

 • l)  acordă primul ajutor în situații de urgentă și cheamă medicul;

 • m) pregătește materialele și instrumentarul în vederea sterilizării;

 • n) utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • o) poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;

 • p) anunță imediat asistentul medical șef asupra deficientelor de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire, etc);

 • q) pregătește materiale pentru sterilizare și efectuează sterilizarea respectând condițiile de păstrarea a materialelor sterile și utilizarea lor în limita termenului de valabilitate;

 • r) declară imediat asistentului medical șef orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale;

 • s) aplică procedurile stipulate de Codul de procedură și metodologia de investigație-sondaj, pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor;


 • t)  respectă drepturile pacienților;

 • u) asigură păstrarea și utilizarea instrumentarului și a aparaturii din dotare și

existent;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • v) răspunde de utilizarea rațională a materialelor consumabile;

Art. 35. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Personalul de specialitate asistentă socială este format din:

 • - asistent social (263501)

 • - psiholog (263411)

Compartimentul se subordonează directorului unității.

Principalele atribuții ale personalului din Compartimentului de asistență socială:

(1) Atribuțiile ASISTENT-ului SOCIAL - sunt prevăzute de Art. 8 din Instrucțiunile nr. 507 din 07.08.2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, apobate prin H.G. nr. 412/2003:

Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate implicându-se în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale.

 • a)  instrumentează cazurile sociale ce fac obiectul specificului unității;

 • b) efectuează evaluările complexe în vederea internării pacienților;

 • c) efectuează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcției de Protecție Socială anchetele sociale, întocmește: rapoarte de vizită, referate de anchetă socială cu propuneri, Grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, grila privind determinarea punctajului în vederea stabilirii priorității la admiterea în unitate, contractul de prestări servicii sociale/actele adiționale, procese verbale, înștiințare/notificare, etc.;

 • d) prezintă anchetele sociale și dosarele beneficiarilor spre avizare directorului unității;

 • e) efectuează toate lucrările necesare pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor (obținere C.I., transfer dosare pensie);

 • f)  însoțește beneficiarii la instituții publice si private, oriunde aceștia au de rezolvat o problemă personal (Primărie, Oficiul de Pensii, etc.);

 • g) întocmește referatul pentru aprobarea acordării sau încetării acordării serviciilor sociale (după caz);

 • h) organizează programe pentru petrecerea cât mai plăcută a timpului liber al beneficiarilor (excursii, programe distractive) și însoțește beneficiarii la aceste activități;

 • i)  identifică și evaluează problemele socioumane ale beneficiarilor;

 • j)  evaluează nevoile imediate ale beneficiarilor și potențialul de risc cu privire la problematica identificată;

 • k) facilitează accesul beneficiarilor la serviciile cuprinse în planul de servicii și planul individualizat de intervenție;

 • l)  monitorizează cazurile aflate în evidența unității;

 • m) este responsabil de evaluarea finală și închiderea cazului;

 • n) dezvoltă planuri de acțiune, programe, măsuri și activități profesionalizate și servicii specializate specifice domeniului asistenței sociale;

 • o) realizează activități de pregătire continuă în vederea creșterii calității intervenției sociale;

 • p) răspunde de dosarele beneficiarilor și de documentele acestora aflate în păstrare;

 • q) întocmește răspunsuri la cererile potențialilor beneficiari și le prezintă spre avizare directorului unității;

 • r)  mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari și personalul instituției, după, caz;

 • s)  efectuează rapoarte de activități lunare și statistici;

 • t)  colaborează cu personalul de specialitate din cadrul Direcției de Protecție Socială;

(2) Atribuțiile PSIHOLOGULUI.

 • a)

 • b)


efectuează evaluarea psihologică a persoanelor vârstnice în momentul instituționalizării și reevaluarea lor semestrială sau ori de câte ori este necesar;

evaluează starea de morbiditate psihologică, privind tipul și ponderea disfuncționalităților și afecțiunilor de ordin psihologic, de modificări sau tulburări localizabile și reversibile, până la cele cu caracter ireversibil, patologic, constatate la persoanele vârstnice la un moment dat ori într-o anumită perioadă;

SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • c)  evaluează eventualele riscuri psihosociale reprezentate de factori fizici, sociali și psihologici prezenți în mediul instituțional, acționând independent sau în interrelație, precum și orice element relevant din organizarea activității pentru care există indicii de asociere semnificativă între expunere și modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării ori funcționării psihologice și care dețin potențialul de a cauza afecțiuni psihice ori accidente;

 • d) organizează și coordonează activități de ergoterapie și terapie ocupațională pentru îmbunătățirea calității vieții prin petrecerea în mod activ și plăcut a timpului liber, diferite jocuri și exerciții pentru stimularea memoriei, atenției și limbajului;

 • e) se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu;

 • f)  consemnează în documentele specifice rezultatele evaluării psihologice;

 • g) răspunde pentru veridicitatea datelor menționate în fișele personale de evaluare psihologică ale pacienților;

 • h) asigură asistență psihologică beneficiarilor instituției în vederea depășirii momentelor dificile reprezentate de pragul admiterii în unitatea de asistență socială, de pierderea unei persoane apropiate sau de deteriorarea stării proprii de sănătate ori în momentele limită din preajma morții;

 • i)  asigură suport psihologic în vederea îmbunătățirii imaginii de sine și a consolidării autonomiei personale a beneficiarilor;

 • j)  participă, alături de ceilalți profesioniști din echipa de asistență socială, la optimizarea relațiilor dintre beneficiarii instituției, dintre aceștia și angajații unității, a relațiilor dintre beneficiari și rudele acestora, în cazul în care ele există;

 • k) efectuează studii privind nevoile specifice ale persoanelor instituționalizate;

 • l)  participă la întocmirea și derularea proiectelor menite să amelioreze viața pacienților din unitate;

 • m) întocmește răspunsuri la cererile potențialilor beneficiari și le prezintă spre avizare directorului unității;

 • n) mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari și personalul instituției, după, caz -efectuează rapoarte de activități lunare și statistici;

 • o) respectă termenele impuse de activitățile specifice;

 • p) ia măsuri pentru creșterea prestigiului unității și participă la activitățile culturale și științifice organizate sub egida acesteia;

 • q) încurajează și sprijină beneficiarii să mențină relația cu familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondență, vizite, ieșiri în comunitate;

 • r)  trebuie să cunoască și să înțeleagă boala și psihicul pacientului, lumea lui interioară, să fie capabil de a stabili relația optimă cu fiecare pacient sau cu grupul de muncă pentru a organiza și dirija atenția subiectului și a îndruma comportamentul lui;

 • s)  dezvoltă relații funcționale cu asistentul social, personalul medical, personalul de îngrijire, precum și cu toate compartimentele și personalul unității, legat de domeniul de activitate;

 • t)  Ca atribuție suplimentară Psihologul îndeplinește și calitatea de arhivar organizează depozitul de arhivă pentru păstrarea documentelor emise de toate serviciile administrative și medicale din unitate, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996.


Capitolul - VI - PERSONALUL APARATULUI FUNCȚIONAL, FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII DIN COMPARTIMENTELE CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Personalul cu funcții financiar-contabile și achiziții publice este format din:

 • 1. Economist (263102);

 • 2.  Contabil (331302);

 • 3. Inspector (242303);

Art. 36. Compartimentele Contabilitate și Achiziții publice sunt conduse de contabilul șef care coordonează și răspunde de activitatea desfășurată în acestea.

Art. 37. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Compartimentul contabilitate are în principal următoarele atribuții:

 • a) exercită control financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • b) asigură organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor, întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare lunare și a bilanțurilor anuale și trimestriale, asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • c) realizează evaluarea prin bilanțul contabil și eficiența indicatorilor specifici;

 • d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • e)  asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractual și financiare și asigură creditele necesare corespunzătoare comenzilor și contractelor emise în limita creditelor bugetare aprobate;

 • f)  întocmește proiectele planurilor de venituri și cheltuieli bugetare și pentru activitățile de autofinanțare și realizează planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

 • g) întocmește propunerile de plan casă pentru plăți în numerar și asigură efectuarea corectă, în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar;

 • h) întocmește instrumentele de protocol și documentele de acceptare sau refuz al plății;

 • i)  verifică documentele justificative și de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și al legalității operațiunii;

 • j)  asigură măsuri de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • k) întocmește studii privind îmbunătățirea economic din unitate și propune măsuri corespunzătoare.

  1) Economist


 • a) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • b) asigură organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • c) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă;

 • d) verifică documentele justificative și de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și al legalității operațiunii;

 • e) participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • f)  asigură întocmirea circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • g) organizează evidența tehnico-operativă și de gestionare, precum și asigurarea ținerii lor corecte și la

  zi;


 • h) asigură măsuri de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • i)  întocmește studii privind îmbunătățirea economic din unitate și propune m”


REGULAMENTUL DE ORGA1


VIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

j)


k)


1)


analizează și pregătește din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

întocmește statul de funcții conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal și urmărește încadrarea personalului de execuție de toate categoriile potrivit statului de funcții, a indicatorilor de studii și stagiu;

urmărește apariția actelor normative aplicabile și punerea acestora în practică;


m) asigură organizarea și păstrarea arhivei unității conform normelor legale; utilizează mijloace informatice în realizarea activității financiar - contabile; urmărește legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea datelor înscrise;

întocmește statele de funcții și statele de salarii ale personalului angajat; efectuează operațiunile financiar-contabile cu privire la activitatea unității;

ține evidența patrimoniului, organizează și efectuează inventarierile anuale și ori de câte ori este nevoie, cu privire la bunurile aflate în administrarea unității;

înregistrează în contabilitate documentele financiar-contabile privind achiziții, plăți, încasări, note contabile;

întocmește ordinele de plată și înregistrarea lor;

respectă procedura privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

asigură menținerea relațiilor cu banca sau cu alte organe de control;


n)

o)


p)

q)

r)

s)


t) U)


 • v)

 • w) efectuază sarcini administrative, independent, dar cu obligație de raportare;

 • x) întocmește și transmite rapoarte lunare și anuale către alte instituții;

 • y) întocmește statele de plată;

 • z) întocmirea unor documente justificative, tabele, rapoarte, etc.

aa) întocmește evidențe lunare privind situația contribuției beneficiarilor datorate, respectiv încasate; bb) confirmă situațiile de plată privind consumul de energie, apă, agent termic, gaze, salubrizare, etc. cc) întocmește și conduce Registrul ordinelor de plată efectuate în cadrul unității;

dd)întocmește și conduce evidența obiectelor de inventar ale unității;

ee) întocmirea lunară a indicatorilor financiari și economici pentru Casa de Asigurări de Sănătate a județului Brașov și Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov privind programele de sănătate, finanțate din fondurile de asigurări sociale;

ff) analizează pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor bănești puse la dispoziția unității;

gg) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

hh) asigură efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar;

 • ii) înregistrează cheltuielile cu salariile și alte cheltuieli materiale;

jj) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunilor;

kk) calculează și recuperează drepturile din fondul de asigurări sociale de stat;

 • 11) întocmește și răspunde de execuția bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor legale; mm) realizează evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor;

nn) întocmește balanțele de verificare - analitică și sintetică - lunară;

oo) întocmește diverse situații cerute de forurile superioare;

pp) întocmește raporturile privind programele de sănătate și a indicatorilor acestora, încasarea veniturilor proprii și urmărirea situației mișcării acestora;

qq) facturează serviciile prestate terților;

rr) verifică toate operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

ss) efectuează plățile drepturilor bănești ale salariaților și terților;

tt) verifică și înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operațiunilor de încasări și piâți;

uu) asigură creditele necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise, în/imita creditelor aprobate;                                                    /iZ-fes w) întocmește contractele de garanție materială și angajamentele de plată și analiză lunară a situației acestora, asigurând și evidența analitică;

ww) elaborează și implementează sistemele de control intern (proceduri, instrucțiuni etc.) adecvate riscurilor din activitățile fmanciar-contabile;

xx) exercită control financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale

yy) verifică exactitatea, valabilitatea semnăturilor legale, existența anexelor la documentele de plată;

zz) păstrează legătura cu următoarele instituții: Consiliul Județean Brașov, Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și alte instituții;

aaa) încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea celorlalte drepturi salariale privind, indemnizația de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiții deosebite de muncă, încadrarea personalului care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite, salarizarea turelor, conform legislației în vigoare;

bbb)asigură transmiterea în REVISAL a datelor personalului angajat prevăzut de lege;

ccc) întocmește rapoarte statistice privind numărul și drepturile personalului;

ddd)întocmește statul de funcții cu încadrarea în limita numărului de posturi, a normativelor de personal și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

eee) asigură și răspunde de corecta încadrare a personalului de toate categoriile potrivit statului de funcții și cu respectarea prevederilor legale și a criteriilor elaborate de Ministerul Sănătății;

fff) întocmește acte adiționale la contractele individuale de muncă conform modificărilor legislative sau actelor administrative ale conducerii;

ggg)asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind planul forțelor de muncă;

hhhjîntocmește, ține la zi și transmite la inspectoratul teritorial de muncă registrul general de evidență a salariaților;

 • iii) întocmește diversele documente necesare angajaților (adeverințe de salariat pentru medicul de familie sau pentru obținerea unor credite, etc.)

jjj) acordarea la timp a drepturilor salariale tuturor angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare; kkk)totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajații unității;

 • 111) întocmirea rapoartelor statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii; mmm) urmărește, conform notei de lichidare, drepturile la zi pentru personalul lichidat din unitate și trece pe nota de lichidare veniturile realizate pe ultimile 12 luni;

nnn)urmărește lunar trecerea la noul procent al sporului de vechime;

ooo)întocmește și răspunde de raportările statistice solicitate de D.S.P și celelalte instituții abilitate (SI, 52, etc...);

ppp)depune și răspunde de aplicarea corectă a legislației în vigoare în ceea ce privește Declarația 205; qqq)răspunde de introducerea și modificarea reținerilor salariale (CAR, sindicat, cotizația medicilor, cotizație OAMMR, penalități, popriri, conturi personale, pensii alimentare etc.);

rrr) ține evidența și răspunde de situația deducerilor personale și suplimentare a salariaților;

sss) urmărește permanent numărul de zile calendaristice a concediilor medicale de sarcină, lăuzie, a concediilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

ttt) răspunde de îndosarierea și arhivarea tuturor lucrărilor și a situațiilor pe care le întocmește; uuu)răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor de salarizare (foi coltective de prezență (pontaje), decizii, certificate de concedii medicale, state de plată etc.);

vw)organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

www) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;

xxx)asigură organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

yyy)participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă;

zzz) întocmește propunerile de plan casă pentru plăți în numerar și asigură efectuarea corectă, în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar; / aaaa) verifică documentele justificative și de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și al legalității operațiunii;

bbbb) participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

cccc) asigură întocmirea circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

dddd) organizează evidența tehnico-operativă și de gestionare, precum și asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

eeee) asigură măsuri de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

ffff) întocmește studii privind îmbunătățirea economic din unitate și propune măsuri corespunzătoare;

gggg) analizează și pregătește din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

hhhh) întocmește statul de funcții conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal și urmărește încadrarea personalului de execuție de toate categoriile potrivit statului de funcții, a indicatorilor de studii și stagiu;

iiiijurmărește apariția actelor normative aplicabile și punerea acestora în practică;

jjjjjasigură organizarea și păstrarea arhivei unității conform normelor legale;

kkkk) utilizează mijloace informatice în realizarea activității financiar - contabile;

Iiiijurmărește legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea datelor înscrise;

mmmm) sesizează șeful ierarhic ori de câte ori documentele justificative primite spre înregistrare nu corespund din punct de vedere al legalității și realității datelor înscrise, totodată atrăgând atenția și celui care a depus și întocmit documentul respectiv;

nnnn) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității a operațiunii Vizează Regularitatea, Realitatea și Legalitatea achizițiilor efectuate în unitate în conformitate cu prevederile;

oooo) întocmește diverse situații cerute de forurile superioare;

pppp) întocmește Nota de Intrare Recepție a facturilor de achiziții bunuri și servicii respectiv bonurile de consum aferente;

qqqq) răspunde de exploatarea și întreținerea autovehicolului unității, verificările, reparațiile în timp, urmărește și răspunde de consumul de carburant conform legilor în vigoare, întocmește foile de parcurs și calculează Foaia de Activități Zilnice;

rrrr) elaborează procedurile specifice care reglementează activitatea financiar contabilă;

ssss) elaborează și implementează sistemele de cobtrol intern managerial (proceduri, instrucțiuni, etc.) adecvate;

ttttjgesionează și păstrează mijloacele bănești în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

uuuu) întocmește raportul zilnic de casă;

ww) pentru sumele încasate emite facturi și chitanțe pe carele semnează și le prezintă contabilului șef pentru a le verifia și contrasemna;

wwww) înregistrează și verifică deconturile;

xxxx) varsă în bancă în contul instituției sumele încasate la termenele și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;

yyyy) efectuează plăți numai pe bază de acte justificative aprobate de ordonatorul de credite;

zzzz) verifică documentele de plată înainte de a efectua plățile;

aaaaa) efectuază sarcini administrative, independent, dar cu obligație de raportare;

bbbbb) eliberează ordinele de deplasare.

ccccc) întocmește facturile fiscale și documentele de plăți pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

ddddd) respectă procedura privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

ATRIBUȚII suplimentare D.P.O. RESPONSABIL DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • a) Informarea și consilierea conducătorului unității, precum și a angajaților care se ocupă de

prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului UE nr.679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

 • b) Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016, a altor dispoziții de drept

al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor unității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

 • c) Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor

și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE nr. 679/2016;

 • d) Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

 • e) Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate

de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulamentul UE nr.679/2016, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

 • f) Elaborează anual un raport al activităților DPO;

 • g) Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformității întreprinde următoarele:

> colectează informații pentru a identifica operațiunile de prelucrare;

să analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;

să informeze, să consilieze și să emită recomandări;

 • h) >■ Să ofere consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPLA) și să monitorizeze funcționarea acesteia;

 • i) Să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să-și asume rolul de punct de contact pentru

autoritatea de supraveghere privind aspect legate de prelucrare, inclusive consultarea prealabilă precum și dacă este cazul consultarea cu privire la orice altă chestiune;

 • j) Să prioritizeze activitățile și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor;

 • k) Elaborează inventare și deține un registru al operațiunilor de pelucrare pe baza informațiilor

furnizate de diferitele departamente din cadrul U.M.S.P. Sânpetru responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • l) Orice altă activitate ce derivă din aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 și legislația specifică

în vigoare.

2) Contabil
 • a) desfășoară activități financiar-contabile, valorifică resursele materiale și informaționale în concordanță cu politica unității astfel participă la activitățile de natură financiar - contabile ale unității;

 • b) participă la activități de inventariere a patrimoniului unității;

 • c) emite facturi și chitanțe pentru serviciile prestate;

 • d) urmărește încasarea contravalorii facturilor emise;

 • e) emite și verifică bunuri de consum pentru fiecare gestiune pe baza Referatelor de Consum Intern;

 • f) întocmește Foaia zilnică de alimente conform numărului de pacienți și a tipurilor de meniuri conform regimurilor recomandate;

 • g) operează în stoc mișcările de marfă;

 • h) păstrează documentele justificative legate de stocuri;

 • i)  raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic;

 • j)  oferă informații despre stocuri;

 • k) respectă legislația de gestiune a stocurilor;

 • l)  înregistrează sistematic și cronologic datele privind stocurile;


 • m) îndeplinește la timp și intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL UNITA TII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Art 38. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

(1) în domeniul achizițiilor publice, inspectorul de specialitate are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate prin referate de necesitate întocmite de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;

 • b) se preocupă de avizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice la nivelul conducerii unității;

 • c) elaborează și execută programul anual al achizițiilor publice și anexa privind achizițiile directe;

 • d) primește ofertele de la furnizori prin secretariat;

 • e) răspunde de elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs (caiet de sarcini);

 • f)  supune spre aprobare documentația de atribuire /de concurs;

 • g) răspunde de îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicații), astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • h) răspunde de organizarea, inițierea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție;

 • i)  elaborează procesul-verbal de deschidere a ședinței de verificare a ofertelor prezentate;

 • j)  elaborează centralizatorul de prețuri;

 • k) asigură deschiderea raportului procedurii;

 • l)  elaborează adrese de informare (descalificări, calificați, câștigători, necâștigători) pentru fiecare produs achiziționat și fiecare operator economic angajat în procedura de achiziție publică;

 • m) evaluează ofertele și atribuie contracte de achiziție publicând alături de comisiile de evaluare;

 • n) finalizează raportul procedurii;

 • o) redactează și semnează contractele și se preocupă de avizarea și semnarea acestora la nivelul conducerii unității;

 • p) introducerea, în sistemul informatic integrat al unității, a datelor privind acordurile-cadru, contractelor subsecvente, contractele de achiziții, actele adiționale aferente acestora și notele justificative;

 • q) urmărește derularea realizării contractelor;

 • r)  intreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) soluționării contestațiilor formulate împotriva procedurilor unității și depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • s) urmărește modul de constituire a garanției de participare și a garanției de bună execuție;

 • t)  întocmește graficul de livrări pentru bunurile, serviciile și lucrările achiziționate (anexele la contracte);

 • u) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • v) răspunde de legalitatea procedurilor de achiziție efectuate;

 • w) coordonează și elaborează, în baza necesităților transmise de către celelalte compartimente din cadrul unității, documentele (studii de piață, note justificative, note de fundamentare, comenzi, contracte de achiziție) necesare achiziționării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depășesc plafonul limită prevăzut de legislație pentru achizițiile directe;

 • x) derulează și finalizează achizițiile directe;

 • y) asigură relațiile de corespondență și dialog cu instituțiile de control în domeniul achizițiilor publice;

 • z) verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziție;

aa) întocmește situații și rapoarte specifice activității Compartimentului achiziții publice;

bb) întocmește, actualizează și propune spre aprobarea conducerii unității proceduri de lucru și/sau operaționale specifice;

cc) organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

dd) urmărește și asigură respectarea prevederilor legale la desfășurarea procedurilor, asigurând păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;           ,

ee) are obligația de a asigura accesul persoanelor la informațiile cuprinse în dosarul achiziției publice;REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

ff) având un caracter de document public, accesul se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

gg) solicită conducerii unității constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice și comunică membrilor acestora atribuțiile ce le revin, conform legislației în vigoare;

hh) întocmirea de referate și dispoziții pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

ii) participarea ca membri în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii și lucrări;

jj) are obligația de a crea o bază de date care să cuprindă operatorii economici pentru achiziția publică de produse, servicii și lucrări necesare desfășurării activității unității;

kk) prospectează piața de profil și condițiile de achiziții / livrare în vederea optimizării continue a stocurilor;

11) verifică situațiile cu privire la derularea cantitativă și valorică a contractelor pe baza aplicației informatice;

mm) informează în scris conducerea unității, în timp util, asupra furnizorilor ce nu își respectă prevederile contractuale, pentru a se lua măsuri și a nu afecta bunul mers al unității;

nn) prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv.

oo) recepționarea cantitativă și calitativă a materialelor și alimentelor primite de la furnizori, asigurarea transportului acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

pp) se preocupă de permanenta actualizare a legislației în domeniul achizițiilor publice;

qq) Răspunde de aprobarea achiziției de produse și servicii în această ordine:

 • a.  primește referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite din partea șefilor de secții sau de compartimente;

 • b.  verifică încadrarea achiziției în Programul Anual al Achizițiilor Publice;

 • c.  verifică stocul și consumul mediu;

 • d.  selectează procedura pentru atribuirea contractului în funcție de valoarea estimată a acestuia, astfel: cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă/restransă, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv, Sistemul de Achiziții Dinamic, Acordul Cadru;  nnKjun/iivir.rv i ul un


oi ruiyviiuiy/iiui /u, cz/vuzii ix un zioioxr>iv xzi imun/x viy-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOG1E

Capitolul - VII - ALTE FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII DIN PERSONALUL APARATULUI FUNCȚIONAL

Art. 39. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-DESERVIRE

Compartimentul administrativ-deservire se află în subordinea directă a Contabilului șef. Personalul din compartimentul administrativ- deservire este format din:

 • a) Magaziner (432102).

 • b) Muncitor calificat - lăcătuș (721410);

 • c) Muncitor calificat - fochist (818204);

 • d) Șofer (832201).

 • 1) Magazinerul are ca principale atribuții următoarele:

 • a) efectuează recepționarea mărfurilor achiziționate de la furnizori;

 • b) aranjează marfa în magazie după regulile stabilite;

 • c) verifică zilnic stocul de materiale și alimente;

 • d) efectuează achiziții de alimente și materiale;

 • e) eliberează din magazie alimente pe baza listelor zilnice de alimente;

 • f)  eliberează din magazie materiale, obiecte de inventar pe baza bonurilor de consum;

 • g) verifică zilnic temperatura din frigidere;

 • h) asigură igienizarea spațiilor de depozitare a alimentelor și materialelor;

 • i)  asigură verificarea zilnică a termenelor de valabilitate a produselor aflate în gestiune;

 • j)  întocmește evidența privind numărul pacienților internați în funcție de mișcarea acestora (intrări-ieșiri);

 • k) răspunde de calitatea și cantitatea stocului de alimente/materiale/obiecte de inventar pe care le are în magazie;

 • l)  are obligația de a nu proceda la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

 • m) întocmirea și executarea planului de aprovizionare pentru materii prime și materiale necesare reparațiilor curente și de întreținere;

 • n) asigurarea planului de achiziții și aprovizionarea cu alimente, materiale, instrumentar și aparatură

necesare;

 • o) întocmirea rapoartelor specifice activității de aprovizionare;

 • p) analizează, face propuneri și ia măsuri pentru utilizarea rațională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

 • q) prin magazia unității primește și înmagazinează toate bunurile de inventar, materiale sau alimente achiziționate restituie sau primește prin transfer și întocmește în aceeași zi formele necesare de înregistrare;

 • r)  participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia unității;

 • s) recepționează sortimentul, cantitatea și calitatea bunurilor primite, iar în cazul produselor care necesită o expertiză tehnică sau de laborator solicită conducerea pentru care se face achiziția are obligația să respingă produsele neconforme;

 • t)  verifică dacă documentația și certificatele de garanție, calitate și conformitate sunt prezente la livrare și dacă acestea sunt completate corespunzător;

 • u) răspunde de buna stare a încăperilor din magazia unității, a utilajelor și a aparatelor și răspunde de paza și securitatea bunurilor din magazie și semnalează imediat orice deficiență constatată;

 • v) întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezenta persoanei de la care primește marfă.

 • w) sortează, repartizează și aranjează bunurile în magazia unității și răspunde de eliberarea lor ca și de

  condițiile de păstrare;


  x) organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele


aferente derulării activităților specifice;


y) răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor informațiilor furnizate solicitanților;

z) primește doar pe baza de borderou și semnătură documentele privind mișcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare;

2) MUNCITORII CALIFICA ȚI au următoarele atribuții generale:
 • a) răspunde de buna funcționare a instalației electrice/ sanitare din unitate;

 • b) execută atunci când este nevoie, reparații și lucrării de întreținere;

 • c) notează în caietul de reparații, lucrările efectuate;

 • d) sesizează din timp administratorul pentru procurarea unor materiale necesare întreținerii, reparațiilor curente și bunei funcționări a instalațiilor;

 • e)  anunță administratorul și conducerea unității de avariile și defecțiunile intervenite;

 • f)  în situații deosebite, determinate de necesitatea asigurării bunei funcționări a unității, are obligația de a participa la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile unității;

 • g) respectă termenele impuse de activitățile specifice;

 • h) execută lucrări de reparație și întreținere a instalațiilor electrice (iluminat interior și exterior, prize, tablouri etc);

 • i)  identifică defecțiunile echipamentelor și componentelor în vederea remedierii acestora;

 • j)  întocmește referate de necesitate pe care le înaintează administratorului unității în vederea achiziționării de materiale necesare desfășurării optime a activității;

 • k) organizează spațiul de lucru și urmărește utilizarea rațională a instrumentelor, sculelor, uneltelor, aparaturii; pregătește și verifică funcționarea aparaturii, semnalând defecțiunile;

 • l)  depozitează sculele, uneltele și instrumentele în mod corespunzător, la locurile special destinate acestui scop;

 • m) în situații de urgență, rezolvă defecțiunile, fiind solicitat de la domiciliu;

 • n) are obligația de a nu proceda la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea

 • o) arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

> Atribuții specifice meseriei: LĂCĂTUȘ întreținere

 • a) verifică și asigură starea de funcționare a utilajelor și a instalațiilor cu scopul de a depista eventuale defecțiuni.

 • b) identifică și analizează natura defecțiunilor apărute și cauzele care le-au generat.

 • c) efectuează lucrări de reparații, la timp și de calitate, la utilajele care se defectează.

 • d) efectuează măsurători mecanice.

 • e) efectuează lucrări de reparații și întreținere.

 • f) verifică stocurile de materiale, scule, piese de schimb și asigură menținerea permanentă a necesarului acestora pentru funcționarea ritmică a instalațiilor și utilajelor unității.

 • g) răspunde cu operativitate solicitărilor, atunci când apar defecțiuni ale utilajelor sau ale instalațiilor.

 • h) răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate prin întocmirea rapoartelor de întreținere, reparații.

 • i) informează superiorul ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depășesc competența personală de rezolvare.

  j) răspunde de respectarea tehnologiilor de demontare, montare și reparație pentru utilajele defecte.

  k) răspunde de buna funcționare a utilajelor în vederea asigurării continuității activității.

  • l) verifică și asigură securitatea echipamentelor nemedicale.


 • m) răspunde de supravegherea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor din secțiile unității, centralele termice, punct termic, hidrofoare, bloc alimentar, bloc spălătorie repară mobilierul metalic din secțiile unității; execută confecții metalice;

  n)

  o)

  P)


  q)


verifică zilnic la intrarea în post instalațiile de producere a agentului termic, instalațiile sanitare și remediază defecțiunile și/ sau anunță existența acestora administratorului/ directorului; efectuează lucrări de întreținere și reparații curente ale secțiilor din cadrul unității;


r) respectă graficul de serviciu și răspunde la solicitările personalului din unitate privind punerea în funcțiune a recipienților de oxigen;

s) predarea și preluarea serviciului se va face pe bază de proces-verbal în care se vor consemna toate deficiențele și greutățile ivite și se vor aduce la cunoștința șefului ierarhic;

t)  asigură și respectă orarul stabilit de încălzire și prelucrarea apei calde;

 • u) verifică buna funcționare a instalației termice: aerisirea caloriferelor, circuitul apei în instalații, în caz de defecțiuni minore, reparația acestora;

 • v) este strict interzisă înstrăinarea utilajelor, pieselor, și bunurilor aflate în inventarul unității;

 • w) sunt interzise improvizații și reparații neautorizate ce nu sunt competențele fochistului;

 • x) în perioada cât nu se asigură încălzirea unității, asigură curățenia și ordinea în curtea unității sau orice alte activități administrative trasate de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității;

 • y) răspunde de strângerea gunoiului și evacuarea reziduurilor la tancul de gunoi;

 • z)  primește și răspunde de inventarul necesar curățeniei;

aa) utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere și reparații curente;

bb) răspunde de calitatea lucrărilor executate.

cc) în sezonul de primăvară-toamnă, participă efectiv la lucrările de curățenie, amenajare și întreținere spații verzi

dd)în sezonul de iarnă, participă efectiv la dezăpezire acționând pentru degajarea principalelor căi de acces (acces auto, trotuare pietonale, depozite, ateliere, tabloul general de distibuție electică etc.).

ee) nu se prezintă la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici nu consumă astfel de băuturi în timpul serviciului;

ff) nu doarme în timpul orelor de program;

gg) execută și atribuții de fochist.

- FOCHIST


 • a) verifică zilnic la intrarea în post instalațiile de producere a agentului termic, instalațiile sanitare și remediază defecțiunile și/ sau anunță existența acestora directorului;

 • b) se îngrijește și răspunde de buna funcționare a intalațiilor termice, electice, sanitare și de producere a apei calde menajere;

 • c) execută reparații curente și lucrări de întreținere la instalațiile sanitare;

 • d) efectuează lucrări de întreținere și reparații curente ale secțiilor din cadrul unității;

 • e) respectă graficul de serviciu și răspunde la solicitările personalului din unitate privind punerea în funcțiune a recipienților de oxigen;

 • f) predarea și preluarea serviciului se va face pe bază de proces-verbal în care se vor consemna toate deficiențele și greutățile ivite și se vor aduce la cunoștința șefului ierarhic;

 • g) asigură și respectă orarul stabilit de încălzire și prelucrarea apei calde;

 • h) verifică buna funcționare a instalației termice: aerisirea caloriferelor, circuitul apei în instalații, în caz de defecțiuni minore, reparația acestora;

 • i)  este strict interzisă înstrăinarea utilajelor, pieselor, și bunurilor aflate în inventarul unității;

 • j)  sunt interzise improvizații și reparații neautorizate ce nu sunt competențele fochistului;

 • k) în perioada cât nu se asigură încălzirea unității, asigură curățenia și ordinea în curtea unității sau orice alte activități administrative trasate de șeful ierarhic superior sau de conducerea unității;

 • l)  răspunde de strîngerea gunoiului și evacuarea reziduurilor la tancul de gunoi;

 • m) primește și răspunde de inventarul necesar curățeniei;

 • n) utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreținere și reparații curente;

 • o) să urmearească permanent nivelul apei în cazan, astfel încât acesta să nu scadă niciodată sub nivelul minim și nici să nu depășească nivelul maxim;

 • p) să urmărească presiunea în cazan, reglând focul astfel încât acesta să fie cât mai aproape de presiunea maximă, fara a o depăși;

 • q) să ia măsuri ca să nu existe pierderi de apă, abur sau combustibil atât la cazan, cât și la instalațiile din centrala termică;

  r)

  s)să golească complet de apă cazanul și întreaga instalație, după oprirea cazanului, în există pericol de îngheț, mai ales în perioada de iarnă;

să păstreze ordinea și curățenia în sala de cazane;

t)


u)

V)să nu părăsească sala de cazane atâta timp cât presiunea nu a scăzut la zero și să nu permită intrarea persoanelor străine (în afara șefilor ierarhici și organelor ISCIR);

posedă autorizația de fochist vizata anual de ISCIR sau de responsabil RSVTI;

supraveghează continuu în timpul programului de lucru cazanele sub presiune, instalațiile din centrala termică;


w) urmărește debitul de apă acumulat în bazinele de acumulare, remediază toate defecțiunile apărute la utilajele din dotare în timp util;

anunță imediat problemele majore sau avariile ce se produc la șefii ierarhici și responsabilului RSVTI pe unitate;

cunoaște instalațiile de producerea apei calde sau a apei supraîncălzite și a rețelelor exterioare pentru alimentarea cu apa caldă, apa menajeră și apa rece a clădirii, funcționarea în ansamblu a instalațiilor de încălzire centrală cu abur, apă caldă, apă supraîncălzită sau aer;

întocmește situația defecțiunilor constate în timpul exploatării în vederea alcătuirii planului de revizie și reparare capitală


X)


y)


z)


aa) întrucât, centrala termică este un punct de lucru care intră sub incinta prevederilor actelor normative în vigoare ca unitate cu foc continuu este obligatorie prezenta la lucru în perfecta stare de sănătate și nu se admite părăsirea locului de muncă;

bb) ajută la descărcarea mărfurilor primite;


 • a)

 • b)


 • c)

 • d)

 • e)


f)


 • g)

 • h)


 • i)

j)

k)


1)


3) ȘOFER

va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice; păstrează certificatul de înmatriculare, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;

răspunde personal de integritatea autovehiculului pe care îl are în primire; execută transportul pe rutele și traseele indicate de angajator cu respectarea legislației rutiere; pregătește autovehicolul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce privește starea tehnică, spălarea interioară și exterioară, actele necesare plecării în cursă;

efectuează reparațiile conform instrucțiunilor din cartea tehnică auto când este competent pentru realizarea acestora;

predă autivehiculul la locul indicat de angajator după încheierea cursei;

respectă confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și sarcinilor de serviciu;

răspunde de deteriorarea autovehiculului urmare unor acțiuni necorespunzătoare; plătește toate amenzile ce s-au primit ca urmare a nerespectării legislației rutiere;

răspunde de deteriorarea mărfurilor în timpul transportului dacă aceasta s-a produs din culpa sa directă și anunță imediat angajatorul;

să respecte cu strictețe legislația în vigoare și să nu transporte persoane străine cu mașina unității;


m) răspunde de avarierea autoturismului când acesta s-a produs din culpă sau neglijența sa;

n)


o)

P)


q)

r)

s)


t)

U)


păstrează certificatul de înmatriculare, licență de execuție și copia licenței de transport, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;

nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea cotabilului șef;

nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc, care reduc capacitatea de conducere;

șoferul va respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite de la contabilul șef;

nu utilizează autoturismul proprietate a unități în scopuri personale;

se comportă civilizat în relațiile cu pacienții, colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control;

atât la plecare cât și la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele;

nu pleacă în cursă dacă constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și anunță imediat superiorul pentru a se remedia defecțiunile;

întocmește referate de necesitate pentru consumabilele, piese de schimb, reparații,,’ taxe auto, asigurare auto, etc.;
w) este direct răspuzător de verificarea autoturismului și a termenelor de valabilitate / reînnoire a actelor necesare ce sunt solicitate în caz de control al poliției rutiere;

 • x) la sosirea din cursă predă la secretariat Foaia de Parcurs completată corespunzător și kilometrajul indicat în bordul autoturismului;

 • y) la parcarea autovehiculului șoferul va lua toate măsurile pentru asigurarea mașinii;

 • z) comunică imediat contabilului șef telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație în care este implicat;

Art. 40. COMPARTIMENTUL R.U.N.O.S

Compartimentul resurse umane aflat în subordinea Directorului asigură cadrul legal pentru strategia de personal a directorului unității, în vederea realizării obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcțională, motivată și eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cu obligațiile contractuale asumate în domeniul sănătății.

Compartimentul resurse umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, raporturile de muncă și salarizarea personalului, în concordanță cu structura organizatorică și complexitatea atribuțiilor unității pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor instituției si a satisfacerii nevoilor angajaților.

Personalul din compartimentul RUNOS este format din:

 • a) Referent de specialitate (242305);

 • b) Referent (333304);

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)


  • e)

  • f)


  • g)

  • h)


  i)


  j)


  k)


  1)


  1) Atribuții Referent de specialitate

  comunicare, consultanță și îndrumare metodologică în domeniul resurselor umane; monitorizează aplicarea legislației specifice domeniului resurselor umane; asigurarea managementului raporturilor de muncă;

  răspunde de întocmirea, actualizarea și păstrarea dosarelor de personal ale salariaților sau persoanelor asimilate salariaților din unitate;

  întocmește și semnează fiecărui angajat deciziile cu orice modificări salariale;

  modifică și completează fișa postului a fiecărui angajat în funcție de noile atribuții primite prin act administrativ al conducerii;

  coordonează și actualizează fișelor de post;

  la propunerea directorului și cu aprobarea Consiliului Județean Brașov, organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante;

  răspunde de evidența certificatelor de membru la Colegiului Medicilor din România-filiala Brașov pentru medicii din unitate;

  răspunde de evidența certificatelor de membru la OAMGMAMR-filial a Brașov pentru asistenții medicali din unitate;

  răspunde de evidența asigurării de răspundere civilă (malpraxis) pentru personalul medical și unitate;

  răspunde de evidența fișelor de post cu atribuții specifice, cu semnătura fiecărui angajat, a șefului direct, a directorului și verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte;


  m) participă împreună cu angajatorul, pe baza propunerilor întocmite de către șefii de secții/ compartimente /servicii, la elaborarea planului anual de formare profesională întocmește comunicări scrise salariaților cu privire la încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale;

  răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor de promovare pentru obținerea de trepte și grade profesionale, potrivit legii;

  transmite informații operative (în timp real) persoanelor cu atribuții de decizie;

  elaborarea și/sau participarea la elaborarea unor materiale cu caracter informativ pe probleme de specialitate;

  întocmește rapoarte periodice, la solicitarea conducerii, cu privire la gradul de absenteism datorat concediilor medicale, privind orele suplimentare, zilele de concediu firă plată, etc);

  asigurarea colaborării și comunicării eficiente cu autoritățile și instituțiile publice în gestionării resurselor umane;


  n)


  o)


  P) q)


  r)

t)  răspunde de întocmirea și transmiterea la timp către instituțiile publice centrale și instituțiile publice locale, respectiv: Consiliul Județean Brașov, DSP Brașov, CASJ Brașov, inspectoratul teritorial de muncă Brașov, Casa de pensii Brașov, AJOFM, etc., a datelor solicitate, conform legislației în vigoare;

 • u) răspunde la cererile, petițiile și scrisorile persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în limita competențelor;

 • v) organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • w) elaborează procedurile specifice care reglementează activitatea compartimentului;

 • x) întocmește actele referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă în conformitate cu Codul Muncii;

 • y) întocmește și ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a retribuției cu ocazia majorărilor, și de promovare, etc.;

 • z) monitorizează posturile vacante;

aa) ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;

bb) răspunde de organizarea examenelor, concursurilor pentru încadrare și promovare, precum și de verificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege;

cc) întocmește condica de prezență a personalului la serviciu, urmărește semnarea acesteia și întocmește pontajul și graficul de lucru;

dd) răspunde de păstrarea secretului profesional în probleme de personal și ale dosarului personal;

ee) verifică valabilitatea actelor prezentate de angajați în vederea înscrierii lor în registrul de evidență a salariaților;

ff) întocmește programarea activității și concediile personalului;

gg) verifica prin sondaj condicile de prezenta cu pontajul;

hh) primește și analizează diferite cereri / reclamații ale salariaților în domeniul resurselor umane propunând soluții pentru rezolvarea acestora;

ii) răspunde de modul de arhivare și de păstrare a documentelor de personal;

jj) efectuează rapoarte de activități și statistici;

2) Atribuții Referent
 • a) comunicare, consultanță și îndrumare metodologică în domeniul resurselor umane;

 • b) monitorizează aplicarea legislației specifice domeniului resurselor umane;

 • c) asigurarea managementului raporturilor de muncă;

 • d) participă împreună cu angajatorul, pe baza propunerilor întocmite de către șefii de secții/ compartimente /servicii, la elaborarea planului anual de formare profesională

 • e) transmite informații operative (în timp real) persoanelor cu atribuții de decizie;

 • f)  elaborarea și/sau participarea la elaborarea unor materiale cu caracter informativ pe probleme de specialitate;

 • g) întocmește rapoarte periodice, la solicitarea conducerii, cu privire la gradul de absenteism datorat concediilor medicale, privind orele suplimentare, zilele de concediu firă plată, etc);

 • h) asigurarea colaborării și comunicării eficiente cu autoritățile și instituțiile publice în domeniul gestionării resurselor umane;

 • i)  răspunde de întocmirea și transmiterea la timp către instituțiile publice centrale și instituțiile publice locale, respectiv: Consiliul Județean Brașov, DSP Brașov, CASJ Brașov, Inspectoratul teritorial de muncă Brașov, Casa de pensii Brașov, AJOFM, etc., a datelor solicitate, conform legislației în vigoare;

 • j)  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;


Atribuții suplimentare în domeniul administrativ

'REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FIȚII DE ASISTENTA MEDICO-


 • a) Asigurarea repartizării informațiilor dinspre director către toate conpartimentele unității, precum și în sens invers.

 • b) Asigurarea transmiterii informațiilor primite din afara unității, precum și a celor către exteriorul unității persoanelor cărora li se adresează.

 • c) Tehnoredactarea diferitelor materiale și redactarea corespondenței zilnice.

 • d) Promovarea imaginii unității prin activitatea pe care o desfășoară.

 • e)  Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, data, denumirea firmei, telefon, conținutul mesajului, alte informații considerate necesare).

 • f)  Preia și direcționează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitată este ocupată / lipsește, preia eventualele mesaje și le transmite ulterior sau direcționează apelul către persoanele care ar putea să cunoască problema.

 • g) înainte de transferarea mesajului află cine sună și eventual în ce problemă; transmite aceste informați persoanei interesate înainte de a transfera efectiv legătura.

 • h) Primește persoanele din afară (pacienți, parteneri de afaceri, etc.), îi informează pe cei interesați despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul aferent.

 • i)  Menține evidența primirii faxurilor, se ocupă de copierea și înregistrarea lor (conținutul mesajului, număr, data), îndosarierea lor în bibliorafturi (Primite, Trimise).

 • j)  Completează borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau poșta normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise.

 • k) Programează interviurile și audiențele.

 • l)  Copiază / redactează / tehnoredactează diferite materiale.

 • m) Primește și transmite e-mail-uri și memo-uri.

 • n) Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia în

 • o) realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal.

 • p) Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele cu care vine în contact în cadrul unității.

 • q) Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează / transmite informații.K1AAI.AMUN HL DE URBANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL UN1TATH DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul - VIII - ALTE FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII

Art 41. Obligațiile angajaților în materie de SSM

Cunoaște și respectă prevederile ce reies din legislația în vigoare, privind:

• 1. apărarea împotriva incendiilor:

 • a. să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva situațiilor de urgență aduse la cunoștința sub orice formă de administrator sau conducătorul instituției;

 • b. să utilizeze instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura, echipamentele de lucru, substanțele periculoase potrivit instrucțiunilor de folosire;

 • c. să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;

 • d. să comunice imediat după constatare conducătorului locului de muncă, orice situație pe care este îndreptățită să o considere o situație de urgență, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 • e. să coopereze cu salariații desemnați de către conducătorul unității respectiv cadrul tehnic P.S.I., în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă;

 • f. să acorde ajutor atât cât este rațional posibil oricărui salariat aflat într-o situație de urgență, să întrețină în bună stare de funcționare a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea locului de muncă și să cunoască modul de funcționare și folosire al acestora;

 • g. să acționeze în conformitate cu procedurile stabilite stabilite la locul de muncă în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;

 • h. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștiință, referitoare la producerea incendiilor;

 • i. să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecție individuală, de tratament medical și antidoturi, dacă sunt încadrați la agenți economici sau instituții cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

 • j. să beneficieze de măsurile de protecție socială prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activității, impuse de situațiile de protecție civilă;

 • k. să respecte normele, regulile și măsurile de protecție civilă stabilite;

 • l. să participe la instruiri, exerciții, aplicații și la alte forme de pregătire specifică.

2. protecția și securitatea muncii:
 • a. fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

 • b. să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

 • c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau

  să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

  să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

  să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

  să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de


  • d.

  • e.

  • f.

  g-

  h.


propria persoană;

să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;


ntru a

ii fără


it sigui

/         j

/ Lu       /

Q O // I ■< O I Z ///

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl EUNU11UNARE AL UNllA'Tll DE ASISTENȚA MED1UU-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • i. să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

j. să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

k. să participe, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linia securității și sănătății în muncă, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de legislația în vigoare.

 • l. efectuează controlul medical periodic conform programărilor și legislației în vigoare.

Ari. 42. RESPONSABILITĂȚI COMUNE:

 • a.  Respectă programul de lucru și semnează condica de prezență la venire și plecare.

 • b.  Are obligația de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă.

 • c.  Este interzis venirea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau introducerea și consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă.

 • d.  Este interzis fumatul în incinta unității sanitare.

 • e.  Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declarație publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii.

 • f.  Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției.

 • g. Efectuează controlul medical periodic conform programării și normelor în vigoare.

 • h.  Respectarea circuitelor funcționale în ceea ce privește echipamentul de protecție. Acesta va fi purtat, depozitat și spălat doar în incinta unității.

 • i.  Cunoaște și respectă normele de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de acțiune în caz de urgență, precum și normele de protecție a mediului înconjurător.

 • j.  Cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare si Funcționare și Regulamentul Intern al unității care se regăsesc pe site-ul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Cunoaște și aplică normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său.

 • k. Utilizează echipamentul individual de protecție din dotare și poartă ecusonul la vedere.

 • l.  Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea secretului datelor și al informațiilor cu caracter personal deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu.

 • m. Sesizează șeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activității.

 • n.  Utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau a celorlalți angajați, aduce la cunoștință șefului ierarhic orice defecțiune și întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.

 • o.  Cunoaște și participă la îndeplinirea politicii și a obiectivelor calității unității.

 • p. își desfășoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calității și a procedurilor și instrucțiunilor aplicabile.

 • q. Nu are dreptul de a difuza nici o informație sau date statistice legate de activitatea curentă a postului, cu atat mai mult cu cât aceste informații au un caracter confidențial.

 • r.  Nu colaborează și nu oferă informații către terți fără acordul conducerii U.A.M.S.P. Sânpetru.

 • s.  îndeplinește orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislația în vigoare în limita competențelor profesionale.

 • t.  Respectă prevederile RI, ROF, ale Codului de conduită, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii;

 • u.  Asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;

 • v.  în cazul unor situații de excepție ce impun rezolvarea operativă a altor situații sau probleme ivite, va răspunde acestor cerințe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;

 • w.  Cunoaște și respectă:

- Ordinul 1226 / 2012 privind gestionarea deșeurilor din activitățile medicale.

 • - Ordinul 1500 / 24.11.2009 privind regulamentul de organizare și funcționare.

 • - Ordinul 961 / 02.09.2016 privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unități
RECLLAMINIUL DE ORCANJZ.AKE SI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • - Ordinul 1101 / 30.09.2016 privind normele de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

 • - Legea 46/2003 privind drepturile pacienților.

 • - Codurile specifice funcțiilor deținute.

 • - REGULAMENT DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Regulamentul 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 43. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 • (1) Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Unității unde își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 • (2) Angajărilor contractuali le este interzis:

 • a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea unității, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 • b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care unitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;

 • c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

 • d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile unității ori ale unor angajați, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

 • e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva unității.

 • (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioada de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

 • (4) Angajații contractuali sunt obligați:

 • a) să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate

 • b) de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul unității, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin: întrebuințarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieții private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

 • c)  să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autoritarii publice, prin eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 • (5) Angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.KLllLl-LVlLiXl UL L>L UK<jA.\1LWL Șl L UIN^lkU!SAKL AL UPUlAțll 1JE ASISTENTA MEV1CO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul - IX-ORGANIZAREA SERVICIULUI DE PAZĂ ȘI A REGIMULUI DE ACCES ÎN UNITATE

Art 44. Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitate.

 • (1) Unitatea este obligată să asigure serviciul de pază, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Răspunderea pentru modul de organizare și desfășurarea a serviciului de pază la nivelul UAMSP revine directorului.

 • (2) Paza U.A.M.S.P. Sânpetru se asigură printr-o societate specializată de pază și protecție, conform legii, cheltuielile ocazionate de acestă activitate sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

 • (3) Planul de pază se întocmește de directorul unității împreună cu conducerea serviciului de pază, cu avizul de specialitate al poliției. Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atrubuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, sunt prevăzute și regului obligatorii de acces și circulație în interiorul unității, potrivit dispozițiilor directorului, precum, și documentelor specifice serviciului de pază.

 • (4) Serviciul de pază are ca scop și prevenirea și limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale, precum și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta unității și a personalului angajat în unitate.

 • (5) Accesul în unitate este permis numai pe la punctele de control acces, care respectă circuitele funcționale ale unității. Accesul în unitate al vizitatorilor este permis conform programului stabilit și aprobat de director. Accesul în unitate se face numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Accesul se face în baza documentului de identitate.

 • b) Accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă.

 • c)  Accesul se permite numai prin intrarea și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de directorul unității.

 • d) Accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparținătorilor vor aștepta într-o zonă bine delimitată, dacă spațiul unității o permite.

 • e)  Pe toată perioada prezenței în incinta unității, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă acestă calitate, pe care îl primește la poartă pe baza documentului de identitate.

 • (6) Este interzis accesul persoanelor străine în unitate în zone stabilite expres ce au la intrare anunțuri de avertizare în acest sens.

 • (7) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate a regulilor de acces și circulație în unitate, precum și a normelor de conduită civilizată.

 • (8) In cazul apariției oricăror neregului, personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

 • (9) Dacă directorul unității stabilește o perioadă de carantină, conform dispozițiilor autorității de sănătate publică județene, în acestă perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în unitate.

 • (10) Acceul în unitate al altor categorii de persoane se face pe baza legitimației de serviciu.

 • (11) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea directorului unității.

Art. 45. Activitatea de informare și relații cu publicul - asigură legăturile unității cu publicul și cu mass-media, în vederea realizării transparenței unității în condițiile legii. Directorul desemnează un purtător de cuvânt al unității.

 • (1) Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul directorului unității.

 • (2) Reprezentanții mass-mediei pot filma în unitate numai în spațiile pentru care directorul și-a

exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se/face numai în condițiile legii.                                                                        / Au

K±.UULAMJtiI\lULDL UKUAMltAKti Șl FUNCTlUNARii AL, UNL'LAl'U1)1£ ABLSTEN1A MED1CU-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

 • (3) Purtătorul de cuvânt îi însoțește pe reprezentanții mass-mediei, pe durata prezenței acestora în incinta unității.

 • (4) Dreptul de acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrîns în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților

 • (5) în conformitate cu legea privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul mass-media la informațiile de interes public, soliciate în scris sau verbal, se face prin intermediul purtătorului de cuvânt.

REGULAMENTUL 1JL ORGANIZARE NI iUNUllUNAKE AL UNT1A1U DE ANIN LENTA MEDICO-

SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul -X-FINANȚAREA UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE

Art. 46. FINANȚAREA

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor medico-sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul Județean Brașov.

 • (3) Cheltuielile curente și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la Consiliul Județean, acestea din urmă fiind acordate pentru asigurarea serviciilor medico-sociale, pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări, dotări independente și cheltuieli de personal-altul decât cel medico-sanitar.

Art. 47. (1) Veniturile proprii ale unității se constituie din:

 • a) sume alocate pentru cheltuielile personalului medico-sanitar, medicamente și materiale sanitare, de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov.

 • b) subvenții acordate de Consiliul Județean Brașov.

 • c) contribuții personale ale beneficiarilor stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Brașov în condițiile legii.

 • d) sponsorizări, donații, alte venituri potrivit legii.

(2) Finanțarea cheltuielilor pentru repararea și reabilitarea clădirilor a fost susținută de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale în condițiile legii, iar cheltuielile de reparații curente sunt susținute din bugetul Consiliului Județean Brașov.

Directorul Unității, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Brașov proiectul de buget pentru anul următor până la data de 15 noiembrie al fiecărui

an.

Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite, împreună cu contabilul șef al unității întocmește darea de seamă a unității și o prezintă Consiliului Județean Brașov.

Darea de seamă anuală se prezintă în condițiile și termenul prevăzut de legislația în materie și se supune spre aprobare Consiliului Județean Brașov.

Unitatea are evidențe separate, pe surse de finanțare, structurată financiar contabilă, este condusă conform Legii contabilității în vigoare, conform specificului instituțiilor publice subordonate Consiliilor Județene.

Angajarea și efectuarea de cheltuieli se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern.

Art. 48. Controlul de audit pentru subvențiile acordate de la Consiliului Județean Brașov se face de :ătre compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, iar pentru fondurile de la DSP Brașov de către reprezentanții din cadrul compartimentului de audit al acesteia.

Art. 49. - Activități si funcții

(1) Principalele funcții ale serviciului medico-social în „Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” sunt următoarele:

а) de furnizare a serviciilor medico-sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) cazare pe perioada cât persoana are nevoie de servicii medico-sociale;

 • 2) îngrijire personală;

 • 3) asistență medicală permanentă;

 • 4) recuperare/reabilitare funcțională;

 • 5) socializare și activități funcționale;

б) socializare și activități culturale;

 • 7) consiliere psihologică;

 • 8) integrare/reintegrare socială;


 • 9) alimentație în funcție de specificațiile medicale;

 • 10) reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și alte asemenea.

ItUMUU/UVir-iy 1 UL Ut: UltU/UM^AKU. QJ rUiyUHUiyAKJC, AL UIMI A111 un AAlZiniyiA MUUIUU-SOCIALĂ DE PNEVMOFTIZIOLOGIE

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 • 1) punerea la dispoziția publicului larg a materialelor informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

 • 2) facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/ reprezentanților convenționali, membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activitățiilor/ serviciilor, în baza unui program de vizită;

 • 3) realizarea unor demersuri pentru ca beneficiarii și orice altă persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, să cunoască activitatea și performanțele sale;

 • 4) elaborarea unui plan individual de intervenție socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activități și servicii specific nevoilor acestuia;

 • 5) elaborarea de rapoarte de activitate;

 • 6) elaborarea și utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentanților legali, familiilor acestora cu privire la serviciile și facilitățile oferite;

 • 7) afișarea informațiilor necesare privind activitatea desfășurată zilnic.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriiile vulnerabile care fac parte din categoria persoanelor beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) informarea personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartea drepturilor beneficiarilor, Codul de etică și Manualul de proceduri;

 • 2) informarea beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, precum și asupra drepturilor fundamanetale;

 • 3) informarea beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau asupra altor forme de tratament degradant, cât și modul de formulare a eventualelor sesizări/recalamații.

d) de asigurare a calității serviciilor medico-sociale prin realizarea următoarelor activități:
 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3) întocmirea documentației și realizarea demersurilor pentru obținerea licenței de funcționare a unității, pe baza standardelor de calitate, conform legilslației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale unității, prin realizarea următoarelor activități:
 • 1) funcționarea unității conform prevederilor Regulamentului propriu de Organizare și Funcționare;

 • 2) cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, material și umane;

 • 3) întocmirea bugetului propriu al unității și a contului de execuție al exercițiului bugetar;

 • 4) asigurea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului unității: clădiri, instalații, dotări, aparatură;

 • 5) realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfășurări a activității unității;

 • 6) identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului unității și asigurarea, pregătirea și instruirea personalului.

KLAjLLAMLM LL L>L UKtiAISLLAKL J>7 /L/VC //(7.V.4K/: AL UIM1AU1 J)L AiSLS1L1\ IA MELHCU-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Capitolul - XI - NORME OBLIGA TORII ȘI DISPOZIȚI TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 50. Dispozițiile privind răspunderea disciplinară și patrimonială sunt prevăzute în mod expres în regulamentul intern.

Orice documentație, adresă, etc. pentru unitate va fi înregistrată și va ajunge la cel căruia îi este adresată.

Art. 51. (1) Prevederile din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și se completează, ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare în unitate le cer, cu orice alte dispoziții legale care privesc activitea instituției.

 • (2) Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și Organigrama sunt elaborate conform legii.

 • (3) Orice completare sau modificare ce urmează a se produce dispozițiilor din cuprinsul regulamentului, se poate face doar cu aprobarea Consiliului Consultativ.

 • (4) Toți salariații unității, indiferent de funcțiile pe care le ocupă, sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament, au obligația să semneze pentru luarea la cunoștință a tuturor prevederilor înscrise în prezentul regulament și îndeosebi a sarcinilor trecute în fișa de post.

 • (5) Neîndeplinirea în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, de către salariați, se sancționează administrative, material sau penal, după caz.

 • (6) Dispozițiile prezentului regulament se pot complete sau înlocui ori de căte ori este nevoie pe măsura schimbării legislației și a formelor de organizare a unităților sanitare.

Art. 52. Toate compartimentele au obligația elaborării și respectării procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate în cadrul unității și aprobate de către directorul unității.

Art. 53. Toate compartimentele răspund de respectarea normelor legale în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea specifică.

Art. 54. Toate compartimentele răspund de aplicarea de măsuri pentru paza și integritatea bunurilor unității și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta unității și a personalului angajat al unității.

Art. 55. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi prelucrat cu toți angajații, pe toate compartimentele, încheindu-se proces-verbal sub semnături de luare la cunoștință, după aprobarea acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 56. Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cu modificările ulterioare va fi prelucrat cu toți angajații, pe compartimente, încheindu-se proces-verbal sub semnături de luare la cunoștință.

Art 57. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, prelucrarea se face de către șeful compartimentului în care acesta se angajează, încheindu-se proces-verbal sub semnătură de luare la cunoștință.

Art. 58. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se abrogă dispozițiile vechiului Regulament de Organizare și Funcționare.