Hotărârea nr. 336/2019

Hotărârea nr. 336-privind aprobarea documentaţiei cadastrale de modificare de suprafaţă de la 12447 m.p. la 12928 m.p., pentru imobilul înscris în CF nr. 103563 Sâmbăta de Sus cu Nr. Cad 103563, identificat ca fiind drumul judeţean DJ 108B, domeniul public al Judeţului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 336

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea documentației cadastrale de modificare de suprafață de la 12447 m.p. la 12928 m.p., pentru imobilul înscris în CF nr. 103563 Sâmbăta de Sus cu Nr. Cad 103563, identificat ca fiind drumul județean DJ 108B, domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare înregistrat sub nr. 14661/20.08.2019, inițiat de domnul Alexandru-Adrian Gabor, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate, întocmit de către Direcția Juridică/Birou Patrimoniu, înregistrat sub nr. ad. 14661/20.08.2019 privind aprobarea documentației de modificare de suprafață de la 12447 m.p. la 12928 m.p., pentru imobilul înscris în CF nr. 103563 Sâmbăta de Sus, cu Nr. Cad 103563, identificat ca fiind drumul județean DJ 108B, regăsindu-se în HGR nr. 782/2014, în anexa 2.8 la poziția 45. fiind domeniul public al Județului Brașov;

Documentația cadastrală este întocmită de expert autorizat Scutaru Daniel, în vederea reglementării situației din teren a poziției drumului județean DJ cu drumul județean DJ 105B; DJ 105B(Sâmbăta de Jos (DN1 )-Sâmbăta de Sus-Stațiunea Sâmbăta) este înscris dintr-o eroare materială în proprietatea UAT Sâmbăta de Sus, printr-o documentație cadastrală din anul 2014; poziția drumului județean DJ 105B, conform situației actuale din cartea funciară este greșită, în conformitate cu drumul județean DJ 108B, în sensul că punctul zero al celor două drumuri este înscris greșit în evidențele de cadastru și carte funciară; în vederea reglementării poziției corecte a DJ 105B, UAT Sâmbăta de Sus, urmează să transmită dreptul de proprietate asupra acestui drum către UAT - Județul Brașov, printr-o hotărâre de consiliu local;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996, republicată - a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la HGR nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.”c” și ,,f’, art.287, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. ..a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația cadastrală, întocmită de expert autorizat Scutaru Daniel, de modificare de suprafață de la 12447 m.p. la 12928 m.p.. pentru imobilul înscris în CF nr. 103563 Sâmbăta de Sus, cu Nr. Cad 103563. regăsindu-se în HGR nr. 782/2014, în anexa 2.8 la poziția 45, identificat ca fiind drumul județean DJ 108B, domeniul public al Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu.Contrasemnează,


SECRET Maria Dirin


ANEXA NR.1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:5000
Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

103563

12928

Sâmbăta de Sus


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

103563

Sâmbăta de Sus


Cad. 100394


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Drum

12928

Terenul este parțial împrejmuit cu gard de piatră

Total

12928

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

M- 47 .            arfi

7

sfer-           -u-tM 7.

*

Total

-

Suprafața totala masurata a imobilului =   12928 mp

Suprafața din act =   12928 mp

Executant

Confir corectitudi corespo

In^tSîtaru Dani&^X m                     în

naLintocmirii dosumentatiei cadasnale si nMnta acesteia gffțajtetea din teran

wrjimL j/

Inspector               I

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data: .........................

Stampila BCPI