Hotărârea nr. 333/2019

Hotărârea nr. 333-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 8, nr. 9, nr.10 şi nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr. 2, judeţul Braşov, înscrise în C.F. nr. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/1, CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/4, CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/5, CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/7, CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/8, CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/9, CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/10


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j udbra50v.ro, www.j ud brasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 333

din data de 29.08.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 8, nr. 9, nr.10 și nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 2, județul Brașov, înscrise în C.F. nr. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/1, CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/4, CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/5, CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/7, CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/8, CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/9, CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/10

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 14080/19.08.2019, inițiat de către domnul Adrian Gabor, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 14080/20.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentelor nr. 2, nr. 5. nr. 6, nr. 8. nr. 9, nr.10 și nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 2, județul Brașov, înscrise în C.F. nr. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/1, CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/4, CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/5, CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/7, CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/8, CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/9, CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/11/10;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 14080/08.08.2019 a doamnei Rusu Lucreția, în calitate de proprietar al apartamentelor nr. 5, nr. 6, nr. 8. nr. 9 și nr.10, situate în imobilul monument istoric, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, Casa Vasady, datare sec. XVI-XX, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11561, Poziția 425, privind intenția de vânzare a acestor apartamente, Ia prețul de 40.000 euro, precum și în calitate de proprietar al apartamentelor nr. 2 și nr.l 1, situate în același imobil, privind intenția de vânzare a acestor apartamente, la prețul de 16.000 euro;

Ținând cont de adresa nr. 440/31/19.06.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 2 și nr. 11 din imobilul, situat în Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 2, Județul Brașov, monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea Casa Vasady, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11561, Poziția 425, apartamente înscrise în C.F. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/1 și, respectiv, CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/10;

Văzând adresa 365/15.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad. 14080/19.08.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru unele apartamente din același imobil, situat în Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 2, Județul Brașov, monument istoric, după cum urmează: apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/4; apartamentul nr. 6, înscris în CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top:

5609/2/II/5; apartamentul nr. 8, înscris în CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top:

5609/2/II/7; apartamentul nr. 9, înscris în CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top:

5609/2/II/8; apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top:

5609/2/II/9;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și Listei monumentelor istoirce dispărute, modificat prin Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004, cu modificările ulterioare, art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6, alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea unor apartamente din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 2, județul Brașov, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11561, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casa Vasady, datare sec. XVI-XX, Poziția 425, după cum urmează:

  • - apartamentul nr. 2, înscris în C.F. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/1

  • - apartamentul nr. 5, înscris în CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/4

  • - apartamentul nr. 6, înscris în CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/5

  • - apartamentul nr. 8, înscris în CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/7

  • - apartamentul nr. 9, înscris în CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/8

  • - apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/II/9

  • - apartamentul nr. 11, înscris în CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral Al, nr. top: 5609/2/11/10.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PRE! Adrian


NTE tr Veștea


Contrasemnează, secretar Maria Iknnbrăveanu