Hotărârea nr. 331/2019

Hotărârea nr. 331 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.331

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29.08.2019

Analizând Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul de Asistență Medicală. înregistrate cu nr. ad.14217 prin care se propune aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, ca urmare a transformării unor posturi vacante precum și a promovării în grad/treapta profesională pentru personalul medico-sanitar;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b"din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.464/20.12.2018, iși încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


PREȘ Adrian


HNTE, an VeșteaContrasemnează,


SECRETAR


Maria Duru'brăveanuROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spini, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263, Fax.: 0372.870.370

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235        *


Anexa la HCJBV nr.


.................din data de..................


Director executiv Adelina Văsioiu
STAT DE FUNCȚII

Nr.

fl

[ Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/gradul

II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

s

1

3

Director financiar contabil

gradul II

economice

s

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

s

3

1

*Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

s

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

s

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Șef serviciu

economist

economice

S

1

9

Medic

primar

pneumologie

S

10

10

Medic

primar

medicină de laborator

s

2

1 1

Medic

primar

epidemiologie

s

|| W

Ml

---------------------------------------------------------------------------------1 *
12

Medic

primar

sănătate publică și management

S

1

13

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

14

Medic

primar

pediatrie

s

1

15

Medic

specialist

radiologie și imagistică medicală

s

1

16

Medic

specialist

cardiologie

s

1

1.7''

Medic

specialist

boli infecțioase

s

1

18

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

s

1

19

Fiziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

s

1

20

Farmacist

primar

farmacie

s

1

21

Asistent social

sociologie

s

1

22

Chimist

principal

chimie

s

1

23

Asistent medical

principal

medicină generală

s

4

24

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

s

3

25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

30

26

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

27

Asistent medical

principal

igienă

PL
28

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

29

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

30

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

31

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

  • 32

  • 33

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în ingrijiri paliative

PL

1

Asistent medical

medicină generală

PL

7

34

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

2

35

Asistent medical

medicina generala; studii aprofundate/ specializate ingrijiri paliative

PL

1

37

Asistent medical

debutant

medicină generală; studii aprofundate/ specializate ingrijiri paliative

PL

1

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

38

Asistent medical

farmacie

PL

1

39

Registrator medical

M

1

40

Infirmieră

G

26

41

Infirmieră

debutantă

G

1

42

îngrij itoare

G

15
43

Analist programator aj utor

1

M/PL

1

44

Consilier juridic

1 A

juridice

S

1

45

Referent de specialitate

gradul I

economice

S

1

46

Referent de specialitate

gradul I

juridice

S

1

47

Referent de specialitate

gradul 1

economice

S

1

i

49

Referent de specialitate

grad 1

științele comunicării, economice, tehnice

S

1

,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referent de specialitate

grad 11

științele comunicării

s

1

50

Referent de specialitate

grad III

inginerești

s

1

51

Referent

debutant

M

1

52

Economist

1 A

economice

s

4

53

Economist

gradul 1

economice

s

1

■1

55

Economist

gradul 11

economice

s

1

Economist

debutant

economice

s

1

56

Inginer

gradul I A

știinte inginerești

s

1

57

Contabil

treapta 11

contabilitate

M

1

58

Casier

M

1

59

Magaziner

M

1

60

Șofer

treapta I

M

1

61

Muncitor calificat -șofer

treapta 1

M

//i>>.....

-li

62

Muncitor calificat -electrician

treapta I

M

1

63

Muncitor calificat -lăcătuș

treapta 1

M

1

64

Muncitor calificat -instalator

treapta I

G

1

65

Muncitor calificat -bucătar

treapta 1

M

3

66

Muncitor calificat -bucătar

grad IV

M

1

67

Muncitor calificat -zugrav

treapta I

M

1

!

Muncitor necalificat

gradul 1

M

1

w

69

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

174

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

s

3

1

Asistent medical

principal

medicină generală

s

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M
11

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

205.5

Total posturi aprobate:205,5 din care:


conducere

execuție

venituri

proprii bugetul de stat 31,5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. BREBEANU Gabriela Ioana