Hotărârea nr. 33/2019

Hotărârea nr.33 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019

V

CONSILIUL JUDEȚEAN Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro,www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.33

din data de 01.02.2019

privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 01.02.2019;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 1760 din data de 1.02.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea menținerii salariilor de bază la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019;

Ținând cont de propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.3, art.lO și art.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.38 din O.U.G.nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizat conform art.ll din Legea-cadru nr.153/2017, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2018, conform Anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2018, conform Anexelor nr.3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2018, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1-5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov .Contrasemnează, SECRETAR Maria DmWbrăveanu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV STR. IULIU MANIU NR. 6

Anexa |


Aprobat,


SALARII DE BAZĂ

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ LA

01.01.2019

DIRECTOR GENERAL

S

II

11552

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

10640

ȘEF SERVICIU

S

II

8341

ȘEF BIROU

S

II

7904

2. Funcții publice de execuție

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL

STUDII

CLASA

GRAD

PROFESIONAL

SALARIUL DE

BAZĂ LA

01.01.2019

AUDITOR

S

I

Superior

5738

S

I

Principal

4503

S

1

Asistent

4275

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC,

INSPECTOR

S

I

Superior

5263

S

I

Principal

4294

S

I

Asistent

3344

S

I

Debutant

2679

REFERENT DE SPECIALITATE

Ssd

II

Superior

3059

Ssd

II

Principal

2945

Ssd

II

Asistent

2907

Ssd

II

Debutant

2869

REFERENT

M

III

Superior

2869

M

III

Principal

2603

M

111

Asistent

2394

M

III

Debutant

2299

Director Generat Adj. Ec.

Liviu
^7' ~DIRECȚIA GENERAEÂ DE ASISTENȚĂ SOCIAEĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

ANEXA Klr. 2


STR. 1ULIU MANIU NR. 6

SALARII DE BAZĂ

B. FUNCȚII CONTRACTUALE

I. Funcții contractuale de conducere


DENUMIREA

FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ LA

GRADAȚIA 0

ȘEF SERVICIU

S

11

7600

ȘEF SERVICIU

s

I

6650

ȘEF BIROU

s

II

7220

ȘEF BIROU

s

1

5700

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim


2.* Funcții contractuale de execuție

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL

STUDII

TREAPTA

SALARIUL DE

BAZĂ LA

01.01.2019

INSPECTOR

Je 5 re e fi e f T-er f

S

IA

4294

s

I

3819

s

II

3344

s

debutant

3268

REFERENT

M

IA

2793

M

I

2413

M

II

2394

M

debutant

2375

SECRETAR

M,G

2394

M,G

debutant

2394

ȘOFER

M,G

I

2869

M,G

II

2622

ÎNGRIJITOR

M,G

2299

M,G

Debutant

2242

MUNCITOR CALIFICAT

M,G

I

3021

M,G

II

2850

M,G

III

2242

M,G

IV

2242

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază

Director GeneraȚAdj. Ec.

Liviu (jaxfB&ASef Serviciu Resurse UmaneDIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Anexa nr.APROBAT

Salarii de bază

A. FUNCȚII PUBLICE


Secretar, / j

......“F


1. Funcții publice de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 ianuarie 2019

Grad I

Grad II

1

Director Executiv

S

10773

11305

2

Șef Serviciu

S

7942

8341

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariul de bază -

Iei

1

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

S

5263

2

Principal

S

4294

3

Asistent

S

3344

4

Debutant

s

2660

5

Referent

Superior

M

2869

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

    Director Executiv, IOAN CURECHERIU    direcția4^ O co.mumtakă "g < A PEKStJANFj or )


    întocmit, Gabriela Borac

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


Anexa nr.Xj


APROBAT

Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL


Secretar,

MARIA DUMg^XvEANU


Președinte, ADRIAN IOAN VEȘTEA2. Funcții de execuție

Nr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Consilier

I

S

3819

5

Arhivar

IA

M

2679

10

Șofer

I

M;G

2869

12

îngrijitor

M;G

2280

14

Muncitor Calificat

II

M

2755


Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

Director Executiv, IOAN CURECHERIUWRhCȚIA

II.Dl H \X \ V O COMl :.V|T \RÂ o

DE EVIDENȚA V* •l:Rso v\( | , ,R 1

întocmit, Gabriela Borac
SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV

Anexa nr.5"Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază         01

ianuarie 2019

Grad I

Grad II

1

Director

S

7277

2

Contabil șef

S

5947

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Consilier

IA

S

4522

2

Inspector de specialitate

IA

S

4522

3

Inginer

expert

s

3534

4

Magaziner

M;G

2850

5

Muncitor Calificat

I

M;G

2926

6

Muncitor necalificat

I

M;G

2080

7

Paznic

M;G

2242

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile l-5se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

Personalul din compartimentul administrativ,respectiv paznicii vor beneficia de un spor de noapte de 25% din salariu de bază pentru munca prestată în timpul nopții între orele 22-6,aproximativ 1500 lei/lună.

Personalul din compartimentele tehnic si financiar contabil beneficiază de un spor pentru condiții vatamatoare de munca de 15% aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.647/12.07.2018, coroborat cu art.34 alin 2 din OUG 114/2018. întregului personal se acorda indemnizație de hrana conform art 18 din Legea 153/2017, coroborat cu art 36 alin 1 din OUG 114/2018 si calculate conform art.2 din HG nr.937/2018.

Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative. Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

Director


Contabil sefReprezentant salariati Bondoc Emanuel