Hotărârea nr. 329/2019

Hotărârea nr. 329-privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.329

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2019

Analizând Referarul de aprobare propus de domnul Gabor Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 14304/14.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.Ad.14304/14.08.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.279 /25.07.2019, se propun modificări la statul de funcții, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, respectiv transformarea a doua posturi, astfel:

  • •  1 post de bibliotecar S II, în bibliotecar S I;

  • •  1 post de bibliotecar SSD II, în bibliotecar SSD I;

Luând în considerare prevederile cuprinse în titlul II din H.G.R. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art.3, art.31 alin. (4), (5) și (6) din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, modificat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției, conform prevederilor din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 279/25.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

PREȘEDINTE, AdriaMKloan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dtfmbrăveanu

&

Im

0

I

Ic


Biblioteca Județeană 'George Bari'iu" B-dul Eroilor nr.35,Brașov


ANEXA LA HCJBv NR.SECRETAR

MARIA DUMBRĂVEAN


STAT DE FUNCȚIIAUGUST 2019

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Manager

S

II

1

Director adj de specialitate

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

II

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

I

2

Referent

SSD

II

1

Bibliotecar

s

IA

34

Bibliotecar

s

I

6

Bibliotecar

s

D

1

Bibliotecar

SSD

I

10

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor

M

I

6

îngrijitoare

I

5

TOTAL

86

Personal de specialitate

67

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor tansmise