Hotărârea nr. 328/2019

Hotărârea nr. 328-privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 328

din data de 29.08.2019

- privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând referatul de aprobare nr.12402/17.07.2019, Raportul de specialitate nr. Ad.12402/13.08.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, precum și Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Brașov, transmis de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, în vederea avizării, cu adresa nr. 15445/19.07.2019, prin care se propune aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Brașov;

Văzând Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București nr. 3519807/06.08.2019;

Văzând adresa nr. 15440/2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brașov;

Ținând cont de propunerea formulată de comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 306/27.09.2018 privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, precum și nr. 338/23.07.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 370, art. 391, art. 392, art. 409, alin. (3), lit. “b”, ari. 518, alin. (1), art. 610, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 3 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin H.G.R. nr. 2104/2004,cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. ”a” și alin. (2), lit. “b” și lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 306/27.09.2018 și nr. 338/23.07.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariate, revine conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, conform art. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioaii|V]eștea


Contrasemnează, SECREțAR

Maria Dunrbrăveanu

Aprobat,


Secretar General Maria Dumbrăveanu


Prtțs

Adrian Ic


pinte, .n Vestea

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR BRAȘOV

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

ANEXA NR._____

LA HOTĂRÂREA NR___

Din data de______________


REGULAMENTUL

Privind organizarea și funcționarea DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov este organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 32/ 24.01.2005, este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, modificată și completată.

Art. 2 - (1) Scopul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, denumită în continuare ”direcție” este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin actele normative în vigoare pentru punerea în aplicare a prevederilor care reglementează activitatea stării civile și de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor în sistem de ghișeu unic.

 • (2) Activitatea direcției se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art. 3 - în vederea îndeplinirii atribuțiilor, direcția este constituită, potrivit prevederilor art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/ 2001, prin reorganizarea Compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Județean și al Biroului Evidența Populației din cadrul Serviciului Județean de Evidența Informatizată a Persoanei Brașov.

(2) Direcția are în componență servicii: de Evidență a Persoanelor, de Stare Civilă și Economic, și Compartimente: Coordonare și Control, Regim Evidență, Protecție și Valorificare Date cu Caracter Personal, Regim Stare Civilă și Mențiuni, Transcrieri Schimbări de Nume, Relații cu Publicul și Secretariat, Juridic, Resurse Umane, Contabilitate, Administrativ, Achiziții, conform prevederilor art. 2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementului resurselor umane, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/ 24.11.2004.

Art. 4 - (1) Direcția coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor de evidență a persoanelor/ stare civilă din cadrul primăriilor din județul Brașov și a SPCLEP-urilor, acolo unde acestea sunt constituite.

Art. 5 - (1) Direcția este condusă de un director executiv, numit sau eliberat din funcție prin Hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București.

(2) Directorul executiv asigură conducerea executivă a direcției, în condițiile legii.

Art. 6 - Patrimoniul direcției este constituit din bunurile mobile și imobile, primite de la Consiliul Județean Brașov și Ministerul Afacerilor Interne, pe bază de protocol sau pe care le dobândește, sub orice formă, în nume propriu.

Art. 7 - Direcția are dreptul să elaboreze programe sau proiecte pe baza cărora să participe, dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate, la obținerea de finanțări interne sau externe.

Art. 8 - Direcția va avea ștampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conținut: ”România, Consiliul Județean Brașov, Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov”.

Art. 9 - Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul direcției se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 10 - în îndeplinirea prerogativelor cu care este investită, direcția cooperează cu direcțiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov, cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București și colaborează cu autorități publice locale, cu instituții publice și alte persoane juridice pe probleme de interes comun, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Art. 11 - (1) Structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcții și finanțarea direcției se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

(2)- Structura organizatorică este următoarea:

 • a) Director executiv;

 • b) Serviciul de Evidență a Persoanelor:

Compartiment Regim Evidență;

Compartiment Protecție și Valorificare Date cu Caracter Personal;

 • c) Compartiment Coordonare și Control Evidență și Stare Civilă;

 • d) Serviciul de Stare Civilă:

 • - Compartiment Regim Stare Civilă și Mențiuni;

 • - Compartiment Transcrieri, Schimbări de Nume

 • e) Serviciul Economic

 • - Compartiment Contabilitate

 • - Compartiment Administrativ;

 • f)  Compartiment Juridic,

 • g) Compartiment Resurse Umane

 • h) Compartiment Relații cu Publicul și Secretariat;

 • i)  Compartiment Achiziții

Art. 12 - Numărul de posturi, natura acestora, condițiile de încadrare și nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin actele normative în vigoare, cât și prin organigrama și statele de funcții aprobate de Consiliul Județean.

Art. 13 - Activitatea desfășurată de către structurile direcției pentru realizarea competențelor legale, are la bază relații de subordonare (ierarhice, funcționale), de cooperare, de colaborare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură în parte.

Art 14 - (1) Relațiile de subordonare ierarhice se stabilesc între conducerea direcției și structurile subordonate acesteia, în scopul organizării, menținerii și perfecționării stării de funcționare a sistemului direcției. Același tip de relații se stabilesc și între șefii serviciilor și personalul subordonat acestora.

(2) în cadrul direcției sunt organizate compartimente, atât ca structuri independente cât și ca structuri componente ale serviciilor. în cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcții de conducere se stabilesc relații de autoritate funcționale, în vederea îndrumării și îmbinării unitare a activității acestora și a echilibrării atribuțiilor, armonizării eforturilor necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 15 - între structurile direcției se stabilesc relații de cooperare, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și în vederea integrării obiectivelor în ansamblul atribuțiilor direcției.

Art. 16 - (1) La nivelul direcției, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează direct ori prin intermediul șefilor de serviciu. De asemenea, în activitatea de control, conducerea direcției poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(2) Organigrama direcției este prevăzută în anexa nr.l a prezentului Regulament.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Art. 17 - Direcția are următoarele atribuții principale:

Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Județean de Evidență a Persoanelor Brașov; Avizează rectificarea actelor de stare civilă;

Furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

Utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

Coordonează și controlează, metodologic, activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor;

 • -  Coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă;

 • -  Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • - Aprovizionează Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de DEPABD;

 • -  Monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;

 • -  Gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

 • -  Ține evidența și păstrează registrele de stare civilă, exemplarul II, și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

 • -  Avizează cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate în străinătate, în registrele de stare civilă ale primăriilor din județul Brașov;

 • -  îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Art. 18 - Conducerea direcției este asigurată de către directorul executiv.

Art. 19 - în exercitarea funcției de conducere Directorul executiv, îndeplinește următoarele atribuții:

 • (1) Reprezintă direcția în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul Consiliului Județean, din cadrul Prefecturii, precum și cu șefii autorităților din Ministerul Afacerilor Interne ori cu instituțiile publice și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale;

 • (2) în aplicarea prevederilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor, etc., emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine;

 • (3) Propune spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli al direcției, în calitate de ordonator terțiar de credite și aprobă toate cheltuielile și situațiile financiare ale direcției;

 • (4) Aprobă sau propune, după caz, încadrarea, promovarea, sancționarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului din subordine;

 • (5) Coordonează și controlează activitatea angajaților instituției;

 • (6) Asigură păstrarea și conservarea patrimoniului direcției;

 • (7) Asigură controlul intern managerial, la nivelul direcției, având obligația, proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia;

 • (8) Aprobă Strategia de achiziții, Planul anual al achizițiilor și Anexa achizițiilor directe pentru DJCEP;

 • (9) Asigură dreptul la formare profesională pentru toți salariații și fundamentează pregătirea profesională a personalului, în raport cu obiectivele direcției;

 • (10) Aprobă fișele de post pentru toți angajații direcției;

 • (11) întocmește Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru funcționarii publci din subordine și contrasemnează Rapoartele de evaluare pentru toți angajații direcției;

 • (12) Aprobă Nomenclatorul arhivistic al direcției;

 • (13) întocmește Registrul unic pentru înregistrarea registrelor și documentelor aferente desfășurării activităților specifice direcției și aprobă plaja de numere de înregistrare pentru fiecare serviciu/ compartiment în parte;

 • (14) îndeplinește și alte atribuții conferite prin lege, sau delegate prin Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean/ HCJ-uri;

 • (15) în absența directorului executiv atribuțiile sale se exercită de către persoana desemnată.

Art. 20 - Directorul executiv răspunde în fața Consiliului Județean de întreaga activitate managerială a DJCEP, drept pentru care întocmește și prezintă anual Raportul de activitate al direcției.

Art. 21 - Conducerea structurilor direcției este exercitată de șefii acestora, iar în lipsa lor de către o persoană desemnată.

Art 22 - (1) Șefii structurilor componente ale direcției răspund, de întreaga activitate desfășurată, în fața directorului executiv.

(2) Șefii structurilor componente ale direcției, conduc întreaga activitate conform competențelor ce le revin și reprezintă direcția în relațiile cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Prefecturii, cu alte autorități ale Ministerului Afacerilor Interne, și autorități sau instituții din afara ministerului, potrivit limitei de competență prevăzută prin lege.

Art. 23 - Aparatul propriu al Direcției cuprinde două categorii de personal, astfel:

 • a)  funcționari publici cărora le sunt aplicabile dispozițiile Codului Administrativ, coroborate cu prevederile legislației muncii;

 • b)  personalul angajat cu contract individual de muncă.

Art. 24 - Celor două categorii de personal din cadrul direcției li se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile prezentului regulament.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Secțiunea I

SER VICIUL DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR

Compartiment Regim Evidență

Art. 25 - Compartimentul Regim Evidență are următoarele atribuții:

Coordonează, îndrumă, sprijină și controlează, metodologic, activitatea de soluționare a solicitărilor privind eliberarea actelor de identitate de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

Primește, aplică și transmite, în teritoriu, dispozițiile DEPABD și cele proprii pe linie de evidența persoanelor;

Coordonează modul de desfășurare a lucrărilor de volum - expirați, decedați, volum de muncă anual, cărți alegător, liste alegeri, neconcordanțe date pașapoarte, etc.;

Coordonează modul de soluționare a cererilor de atribuire și comunicare CNP;

Primește cererile și documentele necesare, preia imaginile cetățenilor, actualizează baza de date cu informațiile referitoare la persoană, generează lotul de producție, actualizează baza de date cu raportul de producție și cu data înmânării, eliberează acte de identitate, pentru rezolvarea unor situații deosebite, pentru testarea și cunoașterea aplicațiilor ori urmărirea modului de funcționare a tehnicii din dotare;

Formulează propuneri pentru modernizarea aplicațiilor, precum și pentru reducerea intervalului de timp necesar eliberării actelor de identitate, în scopul diminuării birocrației și al optimizării relației cu publicul;

Asigură măsurile necesare conservării și exploatării evidențelor manuale, deținute de serviciile publice comunitare locale de evidență, în conformitate cu prevederile legale, ordinele și instrucțiunile care reglementează acest domeniu;

Soluționează cererile cetățenilor prin care sunt solicitate informații pe linie de evidență a persoanelor, precum și reclamațiile care privesc această activitate;

Monitorizează calitatea informațiilor cu care este actualizat Registrul Național de Evidență a Persoanelor și formulează propuneri în vederea optimizării aplicațiilor informatice de specialitate;

Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliției Române ori cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea atribuțiilor comune; centralizează și transmite, D.E.P.A.B.D. situațiile statistice și rapoartele de analiză întocmite periodic (lunar, trimestrial, semestrial, anual) de către serviciile publice comunitare județean și locale, referitoare la principalele activități desfășurate în domeniul eliberării actelor de identitate;

Efectuează verificări pe linie de evidența persoanelor, la cererea autorităților publice, instanțelor judecătorești, parchetului, poliției sau altor autorități precum și la cererea persoanelor fizice;

Coordonează și controlează metodologic, activitatea, pe linie de evidența persoanelor, la SPCLEP-urile aflate în coordonarea direcției și consemnează rezultatul într-un raport de control;

Verifică situațiile în care s-au eliberat cărțile de identitate cu substituire de persoană și propune măsuri în domeniul prevenirii acestor situații;

Colaborează cu Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind evidența persoanelor și cu structuri ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activității specifice;

Asigură soluționarea cererilor pe probleme specifice și urmărește rezolvarea acestora, în termenul legal;

Formulează propuneri pentru completarea și modificarea procedurilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

Desfășoară activități de punere în legalitate, cu acte de identitate, a persoanelor aflate în situații deosebite;

Actualizează baza de date cu modificările intervenite în statutul civil și juridic al persoanelor;

Soluționează petițiile primite, pe probleme specifice;

Se preocupă de asigurarea materialelor necesare bunei desfășurări a activității de evidența persoanelor la SPCLEP-uri: registre, cereri, formulare, materiale necesare producerii de CI și CIP;

Se deplasează, în acțiuni organizate, pentru punerea în legalitate a persoanelor din zone defavorizate, sau în cadrul unor acțiuni comune cu alte instituții;

Se deplasează, în teren, pentru preluarea de fotografii și documente, cazuri punctuale;

Ține evidența ștampilelor și ștanțelor la SPCJEP, centralizează datele și întocmește inventarul anual aferent;

Colaborează cu serviciile de poliției judiciară și criminalistică pentru clarificarea situației persoanelor care nu dețin acte de identitate;

Colaborează cu instituțiile care au atribuții în domeniul protecției sociale pentru punerea în legalitate a persoanelor instituționalizate ori a celor care beneficiază de protecție socială.

Asigură aplicarea, în mod unitar, a dispozițiilor legale aplicabile domeniului de evidență a persoanelor precum și a îndrumărilor/ dispozițiilor transmise de DEPABD la nivelul direcției cât și la nivelul SPCLEP-urilor coordonate.

Compartiment Protecție și Valorificare Date cu Caracter Personal

Art. 26 - Compartimentul Protecție și Valorificare Date cu Caracter Personal are următoarele atribuții:

Asigură respectarea dispozițiilor legale privind condițiile de prelucrare (legală, echitabilă, transparentă, adecvată, relevantă, limitată) a datelor cu caracter personal din RNEP; Actualizează, utilizează, valorifică și transmite date cu caracter persoanal din RNEP;

Asigură soluționarea cererilor pe probleme specifice și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

Formulează propuneri pentru completarea și modificarea procedurilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

Coordonează activitatea de transmitere a datelor, informațiilor, fotografiilor, etc. prin rețeaua VPN;

Ține evidența ordinelor, instrucțiunilor și regulamentelor transmise prin ordin al Ministrului și înregistrate în registrele speciale la SPCJEP și SPCLEP și efectuează inventarul anual al acestora;

Colaborează cu serviciile de poliției judiciară și criminalistică pentru clarificarea situației persoanelor cu identitate necunoscută;

Actualizează datele, efectuează corecții în RNEP privind modificările intervenite în statutul civil/juridic al persoanelor, pe linie de evidența persoanelor;

Verifică modul în care sunt respectate prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora; Asigură confidențialitatea, integritatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal împotriva prelucrărilor neautorizate, împotriva deteriorărilor, pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, prin respectarea măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute de dispozițiile RUE ne. 679/ 2016, în vederea protejării datelor cu caracter personal;

Prelucrează, în mod legal, echitabil și transparent datele cu caracter personal limitând prelucrarea acestora, strict în funcție de scop, în limitele atribuțiilor specifice stabilite prin fișa postului și numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

Asigură evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Secțiunea II

COMPARTIMENT COORDONARE ȘI CONTROL EVIDENȚA PERSOANELOR SISTARE CIVILĂ

Art. 27 - Compartimentul Coordonare și Control Evidența Persoanelor și Stare Civilă are următoarele atribuții:

Coordonează, îndrumă, sprijină și controlează metodologic, pe linie de evidența persoanelor, Serviciile locale de Evidență, aflate în coordonarea direcției;

Asigură pregătirea de specialitate a lucrătorilor, noi angajați pe linie de evidența persoanelor;

Asigură, sprijină și coordonează activitatea pentru înființarea unor noi SPCLEP-uri din județul Brașov;

Participă, organizează, coordonează și susține, cu materiale necesare, pregătirea profesională a lucrătorilor cu atribuții pe linie de evidență, la convocările trimestriale; Acordă sprijin de specialitate serviciilor locale, punctual, pe diferite probleme specifice; Aigură instruirea lucrătorilor, altor structuri pe linie de evidența persoanelor pentru îndeplinirea scopurilor comune - jandarmi, poliție - prin participarea la ședințele comune periodice, conform ordinelor în vigoare;

îndrumă și controlează conform Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, conform graficului aprobat de Directorul executiv, activitatea de înregistrare a actelor și faptelor de stare civilă, sub aspectul legalității, gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea mențiunilor și transmiterea comunicărilor de mențiuni în termenul prevăzut de lege;

Efectuează controale, la serviciile publice comunitare locale, din județ, având ca obiect asigurarea securității documentelor de stare civilă cu regim special, în vederea prevenirii cazurilor de dispariție a unor registre sau certificate de stare civilă,”în alb”;

Urmărește modul de rezolvare a deficiențelor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul actelor de stare civilă;

Primește, verifică și distruge certificatele de stare civilă anulate, cu ocazia activităților de îndrumare și control a activității de stare civilă din județ;

Acordă asistență de specialitate în domeniul stării civile, ofițerilor de stare civilă și celor interesați, la solicitarea acestora;

Organizează instruirea anuală a ofițerilor de stare civilă din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor și a Primăriilor comunale, având ca principal obiectiv perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;

Verifică respectarea termenelor legale de comunicare a mențiunilor la exemplarul II, al registrelor și de depunere a registrelor de stare civilă exemplarul II de către primăriile din județ;

Secțiunea III

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

Compartiment Regim Stare Civilă și Mențiuni

Art. 28 - Compartimentul Regim Stare Civilă și Mențiuni are următoarele atribuții:

Informează DEPABD cu privire la dispariția unor documente de stare civilă cu regim special și participă la verificările și cercetările ce se efectuează în astfel de situații;

Comunică serviciilor publice comunitare locale și primăriilor comunale din județ modificările intervenite în evidența certificatelor dispărute „în alb”, în țară;

Actualizează și conduce evidența privind certificatele dispărute „în alb”, în țară;

Desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din primării și asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega executarea atribuții de stare civilă;

Asigură prezența unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcție a ofițerilor de stare civilă sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații, în scopul realizării operative și de calitate a atribuțiilor de serviciu;

întocmește situațiile statistice lunare, trimestriale și semestriale privind volumul activității de stare civilă din cadrul județului și le transmite la DEPABD;

Transmite circulare serviciilor publice comunitare locale privind procedura aplicării unor dispoziții legale în domeniu sau soluționarea unor spețe atipice;

Primește cererile pentru acordarea dispensei de grad de rudenie, le analizează și propune Președintelui Consiliului Județean aprobarea sau respingerea motivată a acestora; Avizează referatele de rectificare a unor rubrici din actele de stare civilă;

Primește adresele de solicitare a unor certificate de stare civilă cerute de către persoane fizice, cetățeni români aflați în străinătate sau cetățeni străini ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în România, cereri primite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Generală Afaceri Consulare sau prin intermediul misiunilor diplomatice acreditate în România și înregistrate în secretariatul DEPABD-ului. Trimit solicitările la locul înregistrării actului, urmăresc modul de rezolvare și, în final, înaintează certificatele, extrasele de stare civilă completate de către ofițerii de stare civilă din județ, la DEPABD;

Primește și distribuie, în teritoriu, listele de coduri numerice precalculate și controlează modul de atribuire și înscriere a codurilor în actele de stare civilă;

Primește, actualizează, păstrează și gestionează registrele de stare civilă exemplarul II, asigurând securitatea și conservarea acestor documente;

Distribuie registrele și certificatele de stare civilă, precum și cerneala specială serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor comunale din județ; Conduce evidența în registrul-inventar al actelor de stare civilă, exemplarul II;

Primește comunicări de mențiuni de la compartimentele de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale, precum și de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date pe care le înregistrează în registratura proprie, curentă și specială;

înscrie pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, aflate în păstrare, mențiuni privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor, comunicările fiind îndosariate și arhivate conform termenelor de păstrare;

Conduce și actualizează evidența mențiunilor neoperabile;

Eliberează extrase pentru uzul oficial, autorităților strict abilitate a le solicita;

Centralizează certificatele anulate la completare și pe baza unui proces-verbal le distruge, trimestrial;

Avizează rectificarea CNP de pe actele de stare civilă;

Ține evidența sigiliilor și ștampilelor din dotare, îngrijindu-se de folosirea lor în condițiile legii și asigurarea securității acestora;

Asigură, în condițiile legii, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse, parțial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

Gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii, sens în care întocmește, anual, pentru toate serviciile comunitare locale din județ necesarul de registre și de certificate de stare civilă precum și cerneala specială pentru anul următor, asigurând distribuirea acestora către SPCLEP-uri și serviciile de stare civilă;

Ia măsuri pentru selecționarea și conservarea, în condiții optime, a documentelor arhivate și asigură predarea în condițiile legii a materialelor la Arhivele Statului;

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în materie;

Compartiment Transcrieri, Schimbări de Nume

Art. 29 - Compartimentul Transcrieri, Schimbări de Nume are următoarele atribuții:

Coordonează și controlează metodologic activitatea de transcriere în registrele de stare civilă române, a certificatelor/extraselor de stare civilă întocmite în străinătate;

Avizează cererile de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă întocmite în străinătate, transmise serviciilor de stare civilă;

Restituie cererea de transcriere și documentele aferente care nu îndeplinesc condițiile de fond și de formă în vederea completării, serviciului de stare civilă din cadrul SPCLEP/UAT;

Acordă sprijin de specialitate serviciilor de stare civilă din cadrul UAT/SPCLEP, punctual în vederea soluționării unor solicitări de transcrieri având ca obiect minori aflați în dificultate/cazuri sociale, etc.;

Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații, în scopul realizării operative a atribuțiilor de serviciu;

Oferă informații de specialitate în cadrul programului de relații cu publicul;

Analizează cererile și dosarele privind solicitarea dobândirii sau schimbării numelui pe cale administrativă, precum și opozițiile făcute;

Solicită, dacă este cazul, completarea dosarului privind dobândirea sau schimbarea numelui pe cale administrativă cu extrase uz oficial de pe actele de stare civilă ale solicitantului;

Respinge, atunci când este cazul, dosarele privind schimbarea numelui pe cale administrativă, cu precizările ce se impun;

Comunică la DEPABD - Serviciul Coordonare, Sprijin și îndrumare pe linie de Stare Civilă, un exemplar al dispoziției de aprobare a schimbării numelui pe cale administrativă, în vederea actualizării evidenței centrale a schimbării de nume în sistem informatizat;

întocmește referatele cu propuneri de aprobare sau respingere după caz, a dobândirii sau schimbării numelui pe cale administrativă, prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean;

Asigură constituirea fondul arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau încredințate de conducerea Consiliului Județean sau a Direcției.

Secțiunea IV

SERVICIUL ECONOMIC

Compartiment Contabilitate

Art. 30 - Compartimentul Contabilitate are următoarele atribuții principale:

Asigură organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legii;

Urmărește, periodic, realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al direcției, precum și respectarea disciplinei de plan și a celei financiare;

Asigură întocmirea documentelor cu caracter financiar potrivit legii în colaborare cu conducătorii structurilor componente ale direcției;

Asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești ale personalului și dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor referitoare la calcularea și plata acestora;

Urmărește vărsarea la termen și în cuantumurile stabilite a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligații către alte persoane fizice și juridice;

Raportează, lunar, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

Face propuneri de modificări de alocații bugetare pe care le înaintează Consiliului Județean;

Organizează contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și fonduri cu destinație specială prin care se asigură evidența plăților de casă, cât și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

Organizează evidența prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor de credite și a plăților, conform legii;

Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare, de ținerea la zi a evidențelor contabile și a indicatorilor programului de cheltuieli aprobați, precum și de prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetare;

Analizează și avizează documentația aferentă cu ocazia organizării licitațiilor perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul DJCEP, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ale direcției, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;

Dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale;

îndeplinește sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrității patrimoniului și recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituției, și a altor debite;

Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special conform dispozițiilor legale;

Asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și a celui operativ curent;

Efectuează operațiunile de încasări și plăți;

îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de dispozițiile legale privind activitatea financiar-contabilă;

Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

Compartiment Administrativ

Art. 31 - Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții:

Asigură menținerea curățeniei și a ordinii în sediile direcției și celelalte suprafețe aflate în administrarea direcției;

Ia măsuri pentru selecționarea și conservarea, în condiții optime, a documentelor arhivate și asigură predarea în condițiile legii a materialelor la Arhivele Statului;

Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcției din documentele rezultate din activitatea de profil;

Asigură serviciul de curierat pentru DJCEP Brașov;

Asigură deplasarea echipelor de control, la primăriile din județ, la cererea șefilor de serviciu;

Asigură deplasarea către furnizori.

Secțiunea V

COMPARTIMENT JURIDIC

Art. 32 - Compartimentul Juridic are următoarele atribuții:

Reprezintă și apără interesele direcției în toate procesele în care aceasta este parte, sens în care, prezintă directorului acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, note de ședință, precum și cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;

Verifică, zilnic, legislația nou apărută sau modificările survenite cadrului legal existent și comunică reprezentantului legal și șefilor/ coordonatorilor de servicii/ compartimente, toate aceste modificări;

Urmărește eficiența aplicării reglementărilor legale în activitatea de profil și face propuneri pentru perfecționarea lor, precum și pentru adaptarea continuă a legislației care reglementează relațiile sociale specifice domeniului de activitate;

Consiliază reprezentantul legal și șefii/ coordonatorii serviciilor/ compartimentelor cu privire la aplicarea și interpretarea dispozițiilor reglementatoare, incidente, în sfera lor de activitate;

Informează celelalte servicii/ compartimente ale direcției cu privire la sarcinile noi ce le revin din actele normative nou apărute;

întocmește sau participă la realizarea proiectelor de acte normative ce au legătură cu activitatea direcției;

Avizează pentru legalitate deciziile cu caracter individual emise de director potrivit competenței, precum și orice alte acte (contracte protocoale, etc.) care pot angaja răspunderea juridică sau patrimonială a direcției;

Avizează, potrivit legii, proiectele contractelor, precum și alte acte încheiate de direcție, care angajează răspunderea patrimonială a acesteia;

Avizează fișele de post pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul direcției;

Pregătește și predă arhivei, pe bază de inventar, dosarele create anual;

Secțiunea VI

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Art. 33 - Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuții principale:

Coordonează și asigură activitățile privind recrutarea, selecția, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea sancționarea, precum și evidența și prelucrarea datelor referitoare la personalul contractual și funcționarii publici din structura direcției;

Răspunde de întocmirea Organigramei, Statului de funcții, Statului de personal, a Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al direcției;

Inițiază, singur sau împreună cu celelalte compartimente, proiecte de dispoziții ale directorului;

Execută activități de verificare a sesizărilor și reclamațiilor privind conduita personalului direcției;

întocmește și gestionează documentele de personal (dosarele de personal, fișele de post, rapoarte de evaluare) și emite documentele de legitimare pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul direcției;

Eliberează, la cererea persoanelor fizice sau juridice, adeverințe și alte documente prin care se atestă anumite situații ce rezultă din evidențele proprii;

Asigură, conform dispozițiilor legale în vigoare, acordarea concediilor de odihnă, de studii, fără plată, a voucherelor de vacanță, a concediilor pentru evenimente familiale deosebite, a învoirilor;

Primește, gestionează și păstrează declarațiile de avere și de interese pentru personalul direcției și asigură afișarea și menținerea acestora pe pagina de internet a instituției;

Asigură aplicarea reglementărilor legale, în vigoare, cu privire la activitatea de pregătire continuă și reconversia profesională și identifică nevoile de pregătire, pe categorii de personal, în concordanță cu strategia de utilizare a resurselor umane și stabilește, prioritățile în domeniu;

Fundamentează fondul de salarii în corelare cu numărul de personal pentru direcție;

Asigură aplicarea corectă și la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul direcției;

întocmește, potrivit legii, împreună cu șefii/ coordonatorii de servicii/compartimente graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia și de acordare a concediilor suplimentare și fără plată prevăzute de lege;

Răspunde de întocmirea, completarea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților pentru personalul contractual;

întocmește pontajul, lunar, pentru personalul direcției;

Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

Secțiunea VII

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT

Art. 34 - Compartimentul Relații cu Publicul și Secretariat are următoarele atribuții principale:

Asigură comunicarea între solicitanți și instituție, prin activitățile specific, în conformitate cu legislația în vigoare;

Desfășoară activități de registratură, secretariat și corespondență. Prezintă la semnat corespondența împreună cu materialul de bază, întocmește formele de însoțire a corespondenței, după caz;

Primește, înregistrează și ține evidența cererilor, formulate în scris, pentru eliberarea actelor solicitate, eliberând solicitantului o confirmare scrisă;

Primește și transmite corespondența specială prin intermediul serviciului special din cadrul SRI;

Asigură activitățile de preluare/ centralizare a situațiilor statistice, cu indicatorii specifici, realizați de structurile locale și transmiterea acestora către structurile centrale;

Desfășoară activități de documentare, selectare și difuzare a radiogramelor/ instrucțiunilor/ notelor de informare primite prin FTP/ corespondență etc.;

Asigură organizarea și funcționarea corespunzătoare a punctului de informare-documentare al direcției;

Urmărește respectarea circuitului documentelor;

Asigură accesul la informații de interes public conform Legii 544/2001 și comunică, în termenele legale, răspunsuri la informațiile solicitate in scris;

Furnizează către mass-media, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea direcției;

întocmește statistici/ lucrări specifice compartimentului: (statistici lunare, monitorizare sesizări, etc.);

Preia, de la structurile competente din cadrul autorităților și instituțiilor publice, informațiile de interes public, care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii;

Asigură publicarea buletinului informativ al direcției care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, conform art.5 din Legea 544/2001;

întocmește, anual, un raport privind accesul la informațiile de interes public în conformitate cu dispozițiile art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001;

- Colaborează cu toate serviciile și compartimentele din cadrul DJCEP Brașov în vederea asigurării unei bune desfășurări a activității;

Secțiunea VIII

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

Art. 33 Compartimentul Achiziții are următoarele atribuții principale:

Asigură nevoile de transport de personal și bunuri materiale ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov cu mijloacele de transport pe care le are în exploatare;

întocmește programul anual al achizițiilor publice urmărind încadrarea acestuia în bugetul alocat;

Asigură direcției, tehnica și bunurile materiale necesare activității curente, în conformitate cu legislația în vigoare și normele de dotare; răspunde de corecta gestionare și depozitare a acestora, de distribuția în mod operativ a bunurilor, de buna funcționare și întreținere a bunurilor din dotare, de asigurarea condițiilor optime de muncă ale personalului direcției; Organizează și coordonează dotarea cu tehnica și materialele necesare desfășurării activității, conform normelor de dotare;

Organizează, coordonează și participă la întocmirea proiectelor, programelor anuale și de perspectivă pentru aprovizionarea tehnico-materială și a programelor anuale de achiziții publice;

Derulează activitățile de achiziții publice conform obligațiilor contractuale;

întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în vederea desfășurării procedurilor de achiziție publică;

întocmește și transmite spre publicare anunțurile privind desfășurarea achizițiilor publice, precum și cele pentru atribuire a contractelor de achiziție publică;

Urmărește respectarea întocmai a condițiilor contractuale, derularea contractelor încheiate, respectarea termenelor și graficelor de livrare, prestare sau execuție;

întocmește, prezintă sau transmite instituțiilor în drept situații informative privind stadiul realizării achizițiilor publice; gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii, sens în care, în baza solicitărilor și a planificării, ridică de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București registrele, certificatele de stare civilă, cerneala specială, precum și materialele necesare producerii cărților de identitate, în baza necesarului comunicat de către Serviciul de Evidență a Persoanelor și de către Serviciul Stare Civilă;

Colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

Asigură, pe baza fondurilor repartizate, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, achiziționarea bunurilor și serviciilor prevăzute în programele logistice ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

Asigură păstrarea în bună stare a dosarelor și registrelor;

Planifică, organizează și urmărește executarea verificărilor metrologice, urmărind în permanență respectarea măsurilor de protecția muncii;

Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a activității de primire, depozitare, conservare, întreținere, eliberare și folosire a tehnicii și bunurilor din dotare și ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare, creșterea eficienței utilizării acestora și înlăturarea oricăror forme de risipă;

Stabilește, pe baza indicatorilor prevăzuți, necesarul de tehnică, investiții (construcții și telecomunicații), reparații, cheltuieli materiale și servicii pentru întreținere, întocmind în acest sens proiectele programelor logistice ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Organizează executarea reviziilor, asigură întreținerea și repararea bunurilor din dotarea instituției;

Coordonează, îndrumă și controlează, încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea conducătorilor auto și a personalului care conduce mijloace auto din dotare în normele alocate, precum și efectuarea testării periodice în domeniu;

Răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art. 36 - (1) Atribuțiile directorului și ale celorlalte persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul direcției vor fi prevăzute în fișele posturilor.

 • (2) în funcție de modificările intervenite în structura sau activitatea direcției, fișele posturilor vor fi reactualizate permanent cu aprobarea directorului executiv.

 • (3) Fișa postului directorului va fi reactualizată numai cu aprobarea Secretarului Județului.

 • (4) Pe baza dispozițiilor prezentului regulament șefii structurilor componente ale direcției întocmesc fișele posturilor pentru toate posturile din structura respectivă.

Art. 37 - Directorul și șefii de servicii asigură detalierea și cunoașterea de către personalul din subordine a prevederilor prezentului regulament.

Art. 38 - Directorul, șefii de servicii, coordonatorii de compartimente, precum și întregul personal răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin;

Art. 39 - Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Codului Administrativ, cu prevederile legale în vigoare din domeniul legislației muncii precum și cu prevederile de drept comun.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Anexa nr...............la HCJ nr...............


Secretar general,


STAT DE FUNCȚII


Maria Dunmrăveanu

J/


Aprobat,Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr.crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Studii

Grad/ Treaptă profesională

Grad profesional

Nr.posturi

Funcții publice de conducere

4

1

Director executiv

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

3

Funcții publice de execuție

33

1

Consilier juridic

s

I

superior

3

2

Inspector

s

I

superior

1

3

Consilier achizții publice

s

I

superior

1

4

Consilier

s

I

superior

12

5

Consilier

s

I

principal

4

6

Consilier achizții publice

s

I

principal

1

7

Consilier

s

I

asistent

4

8

Consilier

s

I

debutant

4

9

Consilier achizții publice

s

I

debutant

1

10

Referent

M

III

superior

2

Posturi în regim contractual

5

1

îngrijitor

M;G

1

2

Șofer

M;G

I

1

3

Arhivar

M

IA

1

4

Muncitor calificat

M;G

II

1

5

Consilier

s

I

1