Hotărârea nr. 327/2019

Hotărârea nr. 327-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681)/I]/9


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 327

din data de 29.08.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-568 l)/I]/9

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Referatul de Aprobare nr. 13145/08.08.2019, inițiat de către doamna Imelda Toaso, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 13145/08.08.2019, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681 )/I]/9;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 13145/25.07.2019 a domnilor Tohănean Carmen-Elisabeta și Tohănean Dănuț-Ionuț, proprietari ai apartamentului nr. 9, situat în imobilul monument istoric, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casa Schobeln, nr. crt. 321, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11467, privind intenția de vânzare a acestui apartament, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681 )/I]/9, la un preț de 35.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 4961/12.07.2019, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 9 din imobilul situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, Județul Brașov, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681 )/I]/9, monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea Casa Schobeln, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11467;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și Listei monumentelor istoirce dispărute, modificat prin Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004, cu modificările ulterioare, art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6, alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. (1) lit. “f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 9 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11467, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casa Schobeln, nr. crt. 321, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-568 l)/I]/9.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian-Mnan Veștea

Contrasemnează, SECREȚAR


Maria Drfmbrăveanu